کلیدواژه‌ها = پردازش زبان طبیعی
ترجمه ماشینی مبتنی بر مدل مبدل برای گویش‌های لری بویراحمدی و یزدی به فارسی معیار و گسترش منابع زبانی رایانشی مرتبط

دوره 19، شماره 37، اسفند 1402

10.30465/lsi.2024.43456.1640

زهرا بهمنی؛ محدثه میربیگی؛ نگین هاشمی دیجوجین؛ مرضیه نوری؛ مهسا امانی؛ احسان الدین عسگری؛ مهدیه سلیمانی باغشاه؛ حمید بیگی؛ علی موقر؛ افضل مقیمی