کلیدواژه‌ها = فارسی
تعداد مقالات: 5
3. بسامد پایۀ صوت در دوزبانه‌های مازندرانی- فارسی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1390، صفحه 79-95

آتوسا رستم‌بیک تفرشی؛ احمد رمضانی


4. ساخت و صرف فعل سادة بلوچی و مقایسة اجمالی آن با فارسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1385، صفحه 1-16

موسی محمودزهی


5. نقد و تصحیح مقالۀ محمدرضا مجیدی و المار ترنز

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1385، صفحه 109-118

عالیه کردزعفرانلو کامبوزیا