توجه قبل از ارسال مقاله به موارد زیر توجه کنید:

1-    بهتر است با ایمیلی غیر از yahoo  در سامانه ثبت نام فرمایید.

2- برای راهنمای استفاده از سامانه (اینجا را کلیک کنید)

3-کاربرانمحترم توجه داشتهباشند که دریافت کد مقاله به معنای ارسال مقاله نیست. کاربران باید تمام مراحل را طی نمایید تا در پایان صفحه تایید ارسال مقاله مشاهده شود(برای مشاهده نمونه اینجا کلیککنید)

4-در مرحله آخر ارسال مقاله،توجه داشته باشید که حتما از منوینوع مقاله، فایل اصلی مقاله را انتخابکنید، تا مراحل ارسال کامل شود(برای مشاهدهتصویر نمونهاینجا کلیککنید)

5-در صورتی که رمز به ایمیل شما ارسال نشد و یا رمز خود را فراموش کرده ایید مجددا از طریق این لینک تلاش فرمایید.

شماره جاری: دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن زبان شناسی ایران

مدیر مسئول سردبیر