نقد و تصحیح مقالۀ محمدرضا مجیدی و المار ترنز

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از نگارش این تحقیق بررسی نکته‌های مثبت و منفی در مقالۀ محمدرضا مجیدی و المار ترنز دربارۀ "واحدهای واجی زبان فارسی" در کتاب راهنمای انجمن بین‌المللی آوایی: راهنمایِ استفاده از  IPA (1999: 124-125) است. تعدادی از واج شناسان ایرانی، طی سه نشست به بحث پیرامون مسائل موجود در این مقاله پرداختند. سپس کمبودها و اشتباهات و اطلاعات غلطی که در آن وجود داشت مطرح شد و در پایان به تصحیح آن اقدام کردند. این نقد، حاصلِ مباحثِ مطرح شدۀ این سه نشست است. همچنین منابعی در نگارش این نقد مورد استفاده قرار گرفتند که در کتابنامه ذکر شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism and Correction of Mohammad Reza Majidi and Elmar Terners’ Paper

نویسنده [English]

  • Aliyeh Kord-e Zafaranlu Kambuziya
چکیده [English]

The article at hand is an investigation on the positive as well as the negative points and aspects of Mohammad Reza Majidi and Elmar Ternes’ paper. The subject of the paper is about "the segments of Persian (Farsi)" in the Handbook of the International Phonetic Association: A Guide to the Use of the IPA, 1999: 124-125. A number of Iranian phonologists held three meetings to discuss the problems which were existed in the paper. They then, stated the shortcomings and incorrect information and at the end, they made it correct. This article indicates the results of the meetings discussions.

به فایل پی دی اف مراجعه شود.

-   ثمره، یداله؛ آواشناسی زبان فارسی، چاپ ششم، ویرایش دوم، تهران: مرکز نشردانشگاهی، 1380.
-   حق‌شناس، علی‌محمد؛ آواشناسی عمومی(فنوتیک)، تهران: انتشارات آگاه، 1356.
-   صادقی، علی‌اشرف؛ "التقای مصوتها و ﻣﺴﺌﻠﮥ صامتهای میانجی در زبان فارسی"، ﻣﺠﻠﮥ ﺯبان شناسی، سال سوم، ش دوم، 1365، صص 22 ـ 3.
-   _____________؛ "عوض شدنِ جایِ تکیه در بعضی از کلمات فارسی"، ﻣﺠﻠﮥ ﺯبان شناسی، سال ششم، ش اول، 1368، صص 28 ـ 23.
-   _____________؛ مساﺋﻞِ تاریخی ﺯبان فارسی، تهران: انتشارات سخن، 1380.
-   کردزعفرانلوکامبوزیا، عالیه؛ "درج یا ﺣﺬف انسداد ﭼﺎکنایی"، مجلۀ ﺯبان شناسی، سال هجدهم، ش اول، 1382، صص 40- 25.
-   __________________؛ "فرﺁیند تضعیف در زبان فارسی"، ﭘﮋوهشهای زبان شناسی ایرانی(2): جشنناﻣﮥ دکتریداله ثمره، به اهتمام امید ﻃبیب‌زاده و محمد راسخ‌مهند، همدان: انتشارات داﻧﺸﮕﺎه بوعلی سینا، 1383، صص 198 - 189.
 
-   Catford, J.C. A Practical Introduction to phonetics, Oxford University Press, 2001, Second Edition.
-   Kenstowicz, M. Phonology in generative grammar,Basil Blackwell Ltd, 1994.
-   Ternes, E. Majidi, M.R. "Persian (Farsi)", A Handbook of the International Phonetic Association: A Guide to the use of the International Phonetic Alphabet, Cambridge University Press, 1999, pp.124-125.