نویسنده = محمدرضا پهلوان‌نژاد
تعداد مقالات: 2
1. ارتباطات غیرکلامی و نشانه‌شناسی حرکات بدنی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1386، صفحه 13-34

محمدرضا پهلوان‌نژاد


2. تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسة رستم و اسفندیارِ شاهنامة فردوسی بر اساس قالبِ لباو و والتسکی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1385، صفحه 1-19

محمدرضا پهلوان‌نژاد؛ رضا ایزدی