ارتباطات غیرکلامی و نشانه‌شناسی حرکات بدنی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این مقاله به بررسی ارتباطات غیرکلامی و نقش حرکات بدنی در برقراری ارتباط در فرهنگ ایرانی و زبان فارسی می‌پردازد. نگارنده در این مقاله به این نتیجه می‌رسد که حرکات بدنی نقش بسزایی در برقراری ارتباط دارند و حتّی جنبه‌هایی از این حرکات می‌توانند نقشی اساسی‌تر از مهارت‌های کلامی در برقراری ارتباط ایفا کنند. به‌طور کلی، این حرکات از سه طریق عمل می‌کنند: 1- جایگزین پیام‌های کلامی می‌شوند. 2- پیام‌های کلامی را تقویت می‌کنند. 3- در جهت خلاف و رد پیام‌های کلامی عمل می‌کنند. در این بررسی حرکات مختلف اندام‌های سر، صورت (که خود به اشارات ابروان، چشم، بینی، دهان و لب تقسیم می­شود)، دست، پا و همچنین حرکت اندام‌های دیگر مانند حرکت شانه‌‌ها و معنی هر کدام از آن‌‌ها در زبان فارسی پرداخته می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non-verbal Behaviors and the Semiotics of Body-Gesture

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Pahlavan Nezhad
چکیده [English]

Non – verbal behaviors seem to play a more important role in communication than verbal behaviors. This paper explores non – verbal behaviors and their communication functions in the Persian language and culture. It interprets the moment of body organs such as head.
This article deals with the description of non-verbal behaviors and their communication functions in the Persian language and culture. These behaviors play an important role in communication and their roles are even more important than verbal behavior (speech). That non-verbal behaviors function as: 1- the substitution of speech 2- the reinforcement of verbal behavior 3- the rejection of verbal behavior. In this research the meaning of some body organs like, head, face, eye, mouth, lip, hand and leg in Persian is described.

به فایل پی دی اف مراجعه شود

آرژیل، مایکل (1378). روان‌شناسی ارتباطات و حرکات بدن. ترجمة مرجان فرجی، تهران: انتشارات مهتاب.
ابراهیمی، بهمن (1380). زبان بدن کودکان. تهران: انتشارات سازمان انجمن اولیاء و مربیان.
توکلی، علی (1374). نشانه‌شناسی و ارتباط غیرزبانی. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
جهانگیری، نادر (1370). «رفتار غیرکلامی». مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. س 24، ش 1، 220 - 205.
جیمز، جودی و آرین ابوک (1385). کلام جسم. تهران: انتشارات نسل نواندیش.
زندی، بهمن (1383). اصول و مبانی برنامه‌ریزی درسی آموزش زبان فارسی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام‌نور.
فرهنگی، علی اکبر (1374). ارتباطات انسانی مبانی.ج 1. تهران: مؤسسة خدمات فرهنگی رسا.
ــــــــــــــ (1375). ارتباطات غیرکلامی- هنر استفاده ازحرکات و آواها. میبد: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
کریمی، عبدالعظیم (1376). الگوهای غیرکلامی و نمادین در تعلیم و تربیت نامرئی. انتشارات تربیت: تهران.
لوئیس، دیوید (1380). زبان بدن راز موفقیت. ترجمة جالینوس کرمی، مشهد: مؤسسه انتشارات مهر جالینوس.
محسنیان‌راد، مهدی (1368). ارتباط‌شناسی. تهران: انتشارات سروش.
Abercrombie,D. (1968). “Paralanguage”. British Journal of Disorders of Communication. 1989, 39, 22-30.
Argyle, M. (1972). Non-verbal Communication in Human Social Interaction. 1992, 40, 35-43.
Birdwhistel,R. (1970). Kinesics and Context.Philadelphia: University of Pennsylvania press.
Crystal,D. (1987). The Cambridge Encyclopedia of Language.Cambridge: Cambridge University Press.
Fast Julius, R. (1972). Body Language. New York: Pocket books.
Yule,G. (1985). The Study of Language. second Edition, Cambridge: Cambridge University Press.