تحلیل آکوستیکی واکه‌های ساده و مرکب گویش کردی کرمانشاهی در بافت کلمه/جمله

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد زبان‌شناسی

چکیده

هدف این مقاله، بررسی تغییرات فرکانس سازه‌ با توجه به تأثیر بافت (کلمه/جمله) و جنسیت گویشوران است. در این پژوهش پارامترهای صوت‌شناختی فرکانس سازه‌های اول (F1) و دوم (F2) واکه‌های ساده و مرکب گویش کردی کرمانشاهی بر اساس 20 گویشور مرد و زن که در کل 5260 نمونة آوایی حاوی واکه‌های /i, e, a, ɑ, o, u, y, ɑi, au, ei, ɑu/ را در بافت کلمه و جمله در اتاق آکوستیک تولید کرده‌اند، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد واکه‌های / y/ و / a/ به‌ترتیب بازترین و بسته‌ترین و واکه‌های /i/ و /u/ پیشین‌ترین و پسین‌ترین واکه‌ها در این گویش‌اند. براساس مقاد‌یرِ به‌دست‌آمده، واکۀ /y/ در این گویش واکة گرد محسوب می‌شود. طبق تحلیل‌های آماری، اختلاف میانگین F1 آغازه در بافت کلمه و جمله معنی‌دار است و در بافت کلمه بیشتر از جمله است، درحالی‌که در پایانه در بافت جمله بیشتر بوده است و F2 (آغازه و پایانه) در بافت کلمه کمتر از بافت جمله گزارش شده است. همچنین F1 و F2 در گویشوران مرد پایین‌تر از گویشوران زن است. در مجموع، بررسی فرکانس سازه‌های اول و دوم در گویش کردی کرمانشاهی حاکی از آن است که واکه‌های این گویش در بافت جمله به سمت مرکزی‌شدگی تمایل دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Acoustic Analysis of Kermanshahi Kurdish Monophthongs and Diphthongs; Word/Sentence Context

نویسندگان [English]

  • Mandana Nourbakhsh 1
  • Nina Hosseini-Kivanani 2
1 Alzahra University
2 MA Linguistics
چکیده [English]

This study investigated the acoustic parameters of the first (F1) and the second (F2) formant frequencies of monophthongs and diphthongs in Kermanshahi Kurdish based on 5260 tokens, including /i, e, a, ɑ, o, u, y, ɑi, au, ei, ɑu/ in word and sentence context produced by 20 male and female speakers in a sound proof room. The results showed that /y/ and /a/ are close and open vowels and /i/ and /u/ are front and back vowels in this dialect, respectively. Based on the mean value, /y/ in this dialect is a rounded vowel. According to the statistical analysis, the mean difference in F1 onset was significant in word and sentence context; this amount was higher in word context than sentence context, whereas in offset it was higher in sentence context. The F2 onset and offset have a lower amount in word context than sentence context. Overall, F1 and F2 were lower in male speakers than female speakers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acoustic phonetics
  • Kermanshahi Kurdish
  • monophthongs
  • diphthongs
  • F1 and F2

فایل پی دی اف را دریافت کنید.

بی‌جن‌خان، محمود (1369). تجزیه و تحلیل صوتی واکه‌های ساده و مرکب زبان فارسی براساس نظریۀ فانت. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
ثمره، یدالله (1378)، آواشناسی زبان فارسی: آواها و ساخت آوایی هجا. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
جاراللهی، فرنوش و همکاران (1395). «بررسی ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در حالت‌های واضح و وُکودشده و مقایسۀ مقدماتی آن با واکه‌های زبان انگلیسی». مجلۀ زبان و زبان‌شناسی. س11، ش21، بهار و تابستان 1394: 159-133.
حق‌شناس، علی‌محمد (1376). آواشناسی. تهران: آگاه.
رنجبر، وحید (1388). دستور زبان کردی کرمانشاهی. کرمانشاه: طاق‌بستان.
شیرزادی‌تبار، بهرام (1375). بررسی و توصیف گویش کردی کرمانشاهی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
صالحی، فرانک و همکاران (1387الف). «تعیین فرکانس سه سازة اول واکه‌های زبان فارسی در دانشجویان 24-18سالۀ دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان». پژوهش در علوم توانبخشی. س1، ش4: 44-35.
صالحی، فرانک و همکاران (1387ب). «ساختار سازه‌ای واکه‌های زبان فارسی در دانش‌آموزان 7 تا 9سالۀ عادی و مبتلا به افت شنوایی متوسط و شدید شهر اصفهان». شنوایی‌شناسی. ش17: 57-42.
فشندکی، شهره (1390). بررسی صوت‌شناختی (آکوستیکی) واکه‌های سادۀ زبان فارسی معیار. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.
قنبری، لیلا (1389). مقایسة گویش کردی کرمانشاهی و لکی هرسین. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
مدرسی‌قوامی، گلناز (1389). «نگاهی دیگر به واکۀ مرکب در زبان فارسی: ملاحظات آوایی، تاریخی و صرفی». مجموعه مقالات نخستین کارگاه آموزشی و پژوهشی صرف (به کوشش ویدا شقاقی). اسفند 1389. تهران: انجمن زبان‌شناسی ایران. 49-71.
مدرسی‌قوامی، گلناز (1390). آواشناسی: بررسی علمی گفتار. تهران: سمت.
مدرسی‌قوامی، گلناز (1393). «تأثیر تکیة واژگانی بر ویژگی‌های کیفی واکه‌های سادۀ زبان فارسی». فصل‌نامۀ علم زبان. س1، ش1: 56-41.
مدرسی‌قوامی، گلناز (1395). «واکه‌های مرکب در زبان فارسی: یک بررسی صوت‌شناختی». پژوهش‎های زبان‌شناسی تطبیقی. س6، ش11: 17-1.
 
Ansarin, A. A. (2004). “An Acoustic Analysis of Modern Persian Vowels”. Paper presented at the SPECOM 2004: 9th Conference Speech and Computer. September 20-22, St. Petersburg, Russia. Available at: http://www.isca-speech.org/archive.
Benium, K. V. (1980). Vowel contrast reduction. An acoustic and perceptual study of Dutch vowels in various speech conditions. PhD thesis. University of Amsterdam.
Bennett, S. (1981). “Vowel formant frequency characteristics of preadolescent males and females”. Journal of Acoustical Society of America. 69(1), 231-238.
Bladon, A. (1985). “Diphthongs: A case study of dynamic auditory processing”. Speech Communication 4(1-3), 145-154.
Boersma, P., & D. Weenink (2007). Praat: doing phonetics by computer (version 5.2.34) [Computer software]. Retrieved on July 27, 2007, from http://www.fon.hum.uva.nl/praat/.
Clopper, C. G., D. B. Pisoni, & K. D. Jong (2005). “Acoustic Characteristics of the Vowel Systems of Six Regional Varieties of American English”. Journal of Acoustical Society of America. 118(3), 1661-1676.
Deterding, D. (2000). “Measurements of the /eɪ/ and /əʊ/ vowels of young English speakers in Singapore”. In A. Brown, D. Deterding & E. L. Low (eds.), The English Language in Singapore: Research on Pronunciation. Singapore: Singapore Association for Applied Linguistics: 93-99.
Ferragne, E., & F. Pellegrino (2010). “Formant Frequencies of Vowels in 13 Accents of the British Isles”. Journal of the International Phonetic Association. 40(1), 1-34.
Fry, D. B. (1979). The Physics of Speech. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
Gay, T. (1968). “Effect of speaking rate on diphthong formant movements”. Journal of Acoustical Society of America. 44(6), 1570-1573.
Harmegnies, B., & D. Poch-Olive (1994). “Formants frequencies variability in French vowels under the effect of various speaking styles”. Revue de physique. C5, 509-512.
Hayward, K. (2000). Experimental Phonetics. Harlow: Pearson Education Limited.
Hillenbrand, J., et.al. (1995). “Acoustic Characteristics of American English Vowels”. Journal of the Acoustical Society of America. 97, 3099-3111.
Holbrook, A., & G. Fairbanks (1962). “Diphthong Formants and their Movements”. Journal of speech and hearing research. 5, 38-58.
Keerio, A., et.al. (2011). “Comparative Analysis of Vowels, Diphthongs and Glides of Sindhi”. Signal & Image Processing. 2(4), 109-119.
Kent, R. D., & Y. Kim (2008). „Acoustic Analysis of Speech”. In M. J. Ball, et.al. (Eds.). The Handbook of Clinical Linguistics: Blackwell Publishing.
Kewley-Port, D., & C. S. Watson (1994). “Formant-Frequency Discrimination for Isolated English vowels”. Journal of Acoustical Society of America. 95(1), 485-496.
Ladefoged, P. (2006). A Course in Phonetics. Los Angeles: Thomson.
Laver, J. (1994). Principles of Phonetics. Cambridge: Cambridge University Press.
Lee, S., A. Potamianos, & S. Narayanan (2013). “Developmental aspects of American English diphthong trajectories in the formant space”. The Journal of the Acoustical Society of America. 133(5), 3337-3341.
Lindblom, B. (1963). “Spectrographic Study of Vowel Reduction”. Journal of Acoustical Society of America. 35(11), 1773-1781.
Martirosian, O., & M. Davel (2008). “Acoustic Analysis of Diphthongs in Standard South African English”. Nineteenth Annual Symposium of the Pattern Recognition Association of South Africa (PRASA 2008), 153-157.
Moon, S. J., & B. Lindblom (1994). “Interaction between duration, context, and speaking style in English stressed vowels”. Journal of Acoustical Society of America. 96(1), 40-55.
Mozaffarzadeh Peivasti, S. (2012). “An Acoustic Analysis of Azerbaijani Vowels in Tabrizi Dialect”. Journal of Basic and Applied Scientific Research. 2(7), 7181-7184.
Mutonya, M. (2000). Vowel Systems of African English’s: Acoustic and Perceptual analysis. Doctor of Philosophy, Michigan State University.
Nicolaidis, K. (2003). “Acoustic Variability of Vowels in Greek Spontaneous Speech”. Paper presented at the 15th International congress of Phonetic Sciences (ICPhs): Barcelona, 3221-3224.
Peterson, G. E., & H. L. Barney (1952). “Control Methods Used in a Study of the Vowels”. Journal of the Acoustical Society of America. 24(2), 175-184.
Pols, L. C. W., H. R. C. Tromp, & R. Plomp (1973). “Frequency Analysis of Dutch Vowels from 50 Male Speakers”. Journal of Acoustical Society of America. 53(4), 1093-1101.
Rauber, A. S. (2008). “An Acoustic Description of Brazilian Portuguese Oral Vowels”. Diacrítica. 22(1), 229-238.
Simpson, A. P. (2000). “Gender-specific Differences in the Articulatory and Acoustic Realization of Interword Vowel Sequences in American English”. In P. Hoole, M. Honda, & C. Mooshammer (eds.), 5th Seminar on Speech Production: Models and Data. Kloster Seeon: 209-212.
Simpson, A. P. (2001). “Dynamic consequences of differences in male and female vocal tract dimensions”. Journal of Acoustical Society of America. 109(5), 2153-2164.
Strange, W., & O. S. Bohn (1998). „Dynamic Specification of Coarticulated German Vowels: Perceptual and Acoustic Studies”. Journal of Acoustical Society of America. 104, 488-504.
Tsukada, K. (2008). “An acoustic comparison of English monophthongs and diphthongs produced by Australian and Thai speakers”. English World-Wide. 29(2), 194-211.
Zwicker, E., & E. Terhardt (1980). “Analytical expression for critical-band rate and critical bandwidth as a function of frequency”. Journal of Acoustical Society of America. 68(5), 1523-1525.