بررسی آکوستیکی قلب نحوی مفعول صریح در زبان فارسی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

قلب نحوی، سازه‌ای را از جایگاه بی‌نشان خود جابه‌جا کرده، بدون آنکه باعث نادستوری شدن جمله شود، بار اطلاعی جمله را دست‌خوش تغییر می‌کند. در این فرایند، الگوی آهنگی جمله نیز برای تعیین ساخت اطلاعی آن تغییر می‌کند. دراین مقاله، به بررسی و مقایسة ساخت اطلاعی و الگوی آهنگی جملات مقلوب در زبان فارسی می‌پردازیم. نتایج نشان می‌دهد که قلب نحوی در زبان فارسی از لحاظ اطلاعی، کهنه- شنونده و کهنه- بافت بنیاد است. ضمن اینکه بررسی الگوی آهنگی سازه‌های مقلوب نشان می‌دهد که در مورد تمام گروه‌های اسمی غیر‌مشخص، گروه اسمی مقلوب دارای الگوی آهنگی L+H* بوده، بنابراین دارای تأکید تقابلی می‌باشد. در مورد گروه‌های اسمی مشخص، این الگوی آهنگیL+H* در برخی موارد وجود داشته و در برخی موارد دیده نمی‌شود؛ بنابراین بر اساس پیش‌بینی عرضه شده، نوع تأکید در این شرایط وابسته به بافت است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Acoustic Analysis of Direct Object Scrambling in Persian

نویسنده [English]

  • Neda Musavi
چکیده [English]

 
Scrambling moves a constituent from its default position and changes the information structure of the sentence. In this process, information patterns of the sentence are changed to determine the information structure. The results of the information structure analysis of scrambled Persian sentences in this paper show that scrambling is hearer-old and discourse-old. Moreover, the survey of intonation pattern in scrambled constituents shows that in non-specific noun phrases, L+H* intonation may exist, while in specific noun phrases, the kind of focus depends on context.
 

 

به فایل پی دی اف مراجعه شود

.

اسلامی، محرم (1384). واج‌شناسی: تحلیل نظام آهنگ زبان فارسی، تهران: سمت.
دبیر مقدم، محمد (1383). «زبان فارسی و نظریه‌های زبانی: در جستجوی چارچوبی برای تدوین دستور جامع زبان فارسی». دستور (ضمیمة نامة فرهنگستان). شماره 1، 127-93.
راسخ‌مهند، محمد (1384). «بررسی انواع تأکید در زبان فارسی»، زبان و زبان‌شناسی. ش 1، 17-5.
ـــــــــــــــــــ (1385). «ارتباط قلب نحوی و تأکید در زبان فارسی». دستور (ضمیمة نامة فرهنگستان)، ش 2،34-20.
ـــــــــــــــــــ و ندا موسوی (1386). «پسایندسازی در زبان فارسی». هفتمین همایش زبان‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی.
Cowles, H.W.(2003). Processing Information Structure: Evidence from Comprehension and Production ,PhD. Dissertation.University ofCalifornia,San Diego.
Fox, Anthony (2000). Prosodic Feature & Prosodic Structure.OxfordUniversity Press.
Hausinger, Klaus von.(1999). Intonational and Informational Structure. PhD Thesis.University ofKonstanz.
Ishihara, S.(2000). “Stress, Focus and Scrambling in Japanes”. in MIT Working Papers in Linguistics,39, pp.142 - 175.
Karimi, S.(2005). A Minimalist Approach to Scrambling, Mouton de Gruyter,Berlin.New York.
Kiss, Katalin, E.(1998). “Identification Focus Versus Information Focus”. Language,74, pp.245 - 27.
Ladd, D. Robert (1996). Intonational Phonology.CambridgeUniversity Press.
Laver, John (1994). Principles of Phonetics.CambridgeUniversity Press.
Prince, Ellen F. (1981). “Toward a Taxonomy of Given – New Information”. in: P. Cole (ed.) Radical Pragmatics, NY: Academic Press. Pp. 223 - 56.
Szendori, Kriszta (2001). Focus and the Syntax-Phonology Interface. PhD. Dissertation.UniversityCollegeLondon.
Vallduvi, Enric (1992). The Informational Component. New York: Garland Press. Vallduvi, E. & E. Engdahl (1996), “The Linguistic Realization of Information Packaging”. Linguistics, 34, pp.459 - 519.
Ward, G. & B. J. Birner (2004). “Information Structure and Non-Canonical Syntax”. In: L.R. Horn and G. Ward (eds.) The Handbook of Pragmatics,Malden, Mass: Blackwell Publishing Ltd. Pp: 153 - 74.