بسامدنگاری و دستاوردهای آن در آموزش

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

هدف مقالة حاضر معرفی بسامدنگاری به مثابه یک فناوری بدیع آموزشی است که متخصصان زبان از طریق آن به بعضی از اهداف خود در مطالعات زبانی و آموزش زبان نائل خواهند شد. تیم جانز (1991) در تعریف ساده‌ی بسامدنگاری آن را ‍جستجوی هم‌نشینی‌های لغات می‌داند. این جستجو برای یافتن یک کلمة خاص و یا یک ساختار نحوی در متن یا گنجینه‌ای از متون انجام می‌پذیرد . هدف از این جستجو تحقیق در معانی متفاوت، بافتهای متنی نحوی یک کلمة خاص است و بررسی‹ باهم‌آیی›‌های لغت را نیز شامل می‌شود.
نرم افزار بسامدنگاری که در ابتدا به مثابه ابزاری برای کمک در جستجوی گنجینه‌های زبانی تهیه گردید، وسیله‌ای است که امکان تهیة مواد آموزشی تحقیق - محور را به‌وجود می‌آورد. از این ابزار می‌توان برای بسامدنگاری متون بی‌شماری که در رایانه ذخیره شده استفاده کرد.کارکرد عمدة این ابزار استخراج فهرستهایی است که لغت یا لغات مورد نظر در آنها به کاررفته است. کاربرد این فهرستها اساس یادگیری داده- محور به تعریف تیم جانز (1991) است. مقالة حاضر به همین موضوع می‌پردازد.
یکی از دست آوردهای بسامدنگاری فراهم کردن مجموعه‌ای از متون مستخرج از زبان گفتاری و نوشتاری برای استفادة تهیه کنندگان فرهنگ‌های لغت است. این مجموعه متون را می‌توان در زمرة مطمئن‌ترین منابعی دانست که فرهنگ‌نویسان از آن در جمع آوری لغات برای تهیة فرهنگ لغت استفاده می‌کنند.در این مقاله به بعضی از موارد استفادة این دست آورد پرداخته شده است.
تا جایی که به آموزش و یادگیری زبان مربوط می‌شود، بسامدنگاری روشی است جدید در یادگیری زبان به کمک رایانه که بسیاری از مشکلات موجود را بر طرف می‌کند. به خصوص مشکلاتی را که در زمینة کاوش در زبان معیار وجوددارد. در این مقاله چند مثال از تمرینهایی که از طریق آن زبان آموزان اطلاعات فراوانی در مورد یک لغت خاص در زبان مورد فراگیری به دست می‌آورند داده شده است. برخی اطلاعات حاصل از این کاوش عبارت است از: معانی لغات، الگوهای نحوی‌ای که لغت در آنها ظاهر می‌شود وهمچنین با هم‌آیی‌های لغت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concordancing and its Pedagogical Implications

نویسنده [English]

  • Mehrdad Sepehri
چکیده [English]

The purpose of this article is to introduce concordancing as an innovative educational technology with which language practitioners may reach some of their goals in their language studies and language teaching. Concordancing ,as defined by Tim Johns (1991),  is “researching the company that words keep ”.The aim of such kind of research is to investigate different aspects of a particular word like different meanings, grammatical contexts  in which it is used, and other words with which  it collocates.
Concordancing software is a tool that allows for the creation of discovery-based and exploratory learning materials. Its basic function is to extract lists with sample contexts of any word or structure being searched for. Such lists can then be used as a basis for what Tim Johns (1991) refers to as Data-Driven Learning (DDL).This article tries to elaborate on the issue.
One of the implications of concordancing is to provide dictionary compilers with large collections of texts drawn from both written and spoken language. These collections of texts can be the most reliable sources from which lexicographers can obtain their data for compiling a dictionary
As far as language teaching and language learning are concerned, Concordancing as a new method of Computer Assisted Language Learning(CALL) may solve a large number of practical problems particularly in the area of exploiting authentic resources. The present article gives some practical exercise examples through which language learners may learn a lot about any given word in the language. Word meanings, grammatical patterns in which a given word may appear, and word collocations are some pieces of information obtained from these kinds of exercises.

به فایل پی دی اف مراجعه شود.

-   Aston, Guy, 'Corpora in language pedagogy: matching theory and practice' in G. Cook and B. Seidlhofer (Eds.) Principle and practice in Applied Linguistics: Studies in honour of H.G. Widdowson (Oxford University Press, 1955, pp. 257-270).
-   Brown,H.Douglas, Teaching by Principles:An Interactive Approach to Language Pedagogy,Second Edittion.Addison Wesley Longman,Inc, 2001
-   Buttler,J. Cloze procedures and concordances:The advantages of discourse level authenticity in testing expectancy grammar, 1990, System 19,1/2:29-38.
-   Dudley-Evans,T. English for specific purposes.In Ronald Carter &David Nunan (Eds.) The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages.Cambridge University Press, 2001.
-   Francis.G and Sinclair,J. I Bet He Drinks Carling Black Label: A Reposte to Owen on Corpus Grammar.Applied Linguistics.Volume 15,Issue 2, 1994.
-   Gledhill,C. The discourse function of collocation in research article introductions.English for Specific Purposes 19, 2000, 115-136.
-   Harmer,J. How to Teach English.Pearson Education Ltd.London, 1998.
-   Harmer,J. The Practice of English Language Teaching,3rd edition,Pearson Education Ltd in (AELL) Journal,vol 6#2, 2001, pp.2 - 10.
-   Higgins,J. & Johns,T. Computers in language learning.Reading,MA:Addison Wesley, 1984.
-   Hunt,A & Beglar,D. Current Research and Practice in Teaching Vocabulary. In Jack C. Richards & Willy A.Renandya (eds.)Methodology in Language Teaching:An Anthology of Current Practice.Cambridge University Press, 1991.
-   Ilse,W-R Concordancing in Vocational Training.In Johns,Tim &Philip King (Eds.) Classroom Concordancing,ELR Journal 4,University of Birmengham, 1991, pp.1-16.
-   Jackson,H.  Lexicography:An Introduction.Routledge, 2002.
-   Johns,T. Whence and Wither Classroom Concordancing? In Bongaerts,Theo et al. (Eds.) Computer Applications in Language Learning.Foris, 1988.
-   Larsen-Freeman,D. Grammar.In Ronald Carter and David Nunan (Eds.) The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages.Cambridge University Press, 2001.
-   Lewis,M. Implementing the Lexical Approach.Hove.Language Teaching Publications, 1997.
-   Maftoon,Parviz, Let’s Take a Break.In Roshd ELT Journal.No.67,Vol.17, 2003.
-   McDonough, Steven H. Psychology in Foreign Language Teaching,second edition.London.Unwin Hyman, 1986.
-   Mills,D.&Salzmann,A. Grammar Safari (on line) Intensive English Institute DEIL Lingua Center,University of Illinois, 1998.
-   Mpartusa,Cynthia,Alison Love,and Andrew Morrison Bringing Concord to the ESP Classroom.In Johns,T.&Philip King (Eds.) Classroom Concordancing,ELR Journal 4.University of Birmengham, 1991, pp.115-134.
-   Nunan,David, Second Language Teaching and Learning.Boston,MA:Heinle and Heinle, 1999.
-   Oller,J.W. Evidence for a General Language Proficiency Factor:An Expectancy Grammar.Die Neuerren Sprachen, 1976, pp. 165-174.
-   Owen,C. Corpus-Based Grammar and the Heineken Effect:Lexico-grammatical Description for Language Learners.Applied Linguistics,Volume 14,Issue 2:June 1993.
 
-   Richards,Jack,C. Postscripts: The ideology of TESOL. In Carter,R. and Nunan,D.
-   (Eds.) Teaching English to Speakers of Other Languages.Cambridge University Press, 2001, pp. 213-217.
-   Ruschoff,Bernd,(1999) Data-Driven Learning: The idea. Internet document on www.ecml.at/projects/voll/rationale_and_help/booklets/resources/menu_booklet_ddl.htm
-   Sinclair,J. (Eds.) Collins COBUILD English Grammar.London.Collins, 1990.
-   Skeehan,P. ESP teachers,Computers and Resarch.In ELT documents112-The ESP teacher Role.development and prospects.London:The British Council, 1981.
-   Stevens,V.  Concordance-based vocabulary exercises: A viable alternative to gap fillers. In Johns,T. and King,P. (Eds.) Classroom Concordancing: ELR Journal 4 pp. 47-63. University of Birmengham:  Centre of English Language Studies, 1991a.
-   Stevens, V. Classroom Concordancing: Vocabulary materials derived from relevant, authentic text. English for Specific Purposes Journal 10: 34-46, 1991b.
-   Stevens,V. Concordancing with Language Learners:Why?When?What?
-   Published in CAELL Journal,Vol 6#2, 1995, pp.2-10.
-   Widdowson,H.G. Explorations in Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press, 1979.