صرف و واژگان: واژه‌سازی و زایایی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان‌شناسی دانشگاه علامه‌طباطبایی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

در این مقاله به ارتباط بین صرف و واژگان پرداخته می‌شود و نیز به مسئلة تولید کلمات بالفعل و بالقوه و محل ساخت و نگه داری آنها اشاره‌ای می‌گردد. همچنین بسامد واژه‌های با قاعده و بی‌قاعده مورد مطالعه قرار می‌گیرد. زایایی صرفی از منظر کمیت و کیفیت، بررسی و در پایان نیز رابطة بسامد و کاربردشناسی مطالعه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphology and Lexicon: Word Formation and Productivity

نویسنده [English]

  • Seyyed-Behnam Alavi Moghaddam
چکیده [English]

 
This article studies the relationship between lexicon & morphology. Then it deals with the production of potential and existed words and also their situation in language.
In this essay we see the frequency of regular and irregular words.
Morphological productivity is also studied quantitatively and qualitatively.
At the end the relationship between frequency & productivity and then frequency & pragmatics are studied.

Morphology and Lexicon: Word Formation and Productivity

کلیدواژه‌ها [English]

  • .........
زبان فارسی 2، سال دوم دبیرستان، (1383)، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی.

 -زبان فارسی 3، سال سوم دبیرستان، شاخة نظری به استثنای رشتة ادبیات و علوم انسانی، (1383)، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی.

 -زبان فارسی 3، سال سوم دبیرستان، شاخة نظری، رشتة ادبیات و علوم انسانی، وزارت و پرورش، (1383)، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزش.

_ شفاهی، احمد، (1363)، مبانی علمی دستور زبان فارسی، انتشارات نوین.

_ صادقی علی‌اشرف و ارژنگ، غلامرضا (1356)، الف، دستور سال دوم فرهنگ و ادب آموزش متوسطه عمومی، وزارت آموزش و پرورش سازمان کتاب‌های درسی ایران.

_ _____________ (1356)، ب، دستور سال سوم فرهنگ و ادب آموزش متوسطه عمومی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان کتاب‌های درسی ایران.

_ _____________ (1356)، ج، دستور سال سوم فرهنگ و ادب آموزشی متوسطه عمومی، وزارت آموزش و پروش، سازمان کتاب‌های درسی ایران.

 

-Anshen , F & Aronoff, M (1988), "Producing Morphologically Complex Words", Linguistics,20,641-55.

-Aronoff, M (1994), Morphology by itself, Cambridge: Mas MIT Press.

- Aronoff, Mark& Anshen, Frank (1998), “Morphology and the Lexicon: Lexicalization and Productivity” the Handbook of Morphology, Blackwell.

-Baayen (1992),Quantitative Aspects of Morphological Productivity,I,G,Booij and J, Van Marle(eds)Yearbook of Morphology ,Dordrecht:Kluwer,109-49.

-Bloomfield, l, (1933), Language, New York, Henry Holt.

-Bybee,J & Slobin,D,I. (1982), "Rules and Schemas in the Development and Use of the English Past Tense", Language,58,265-89.

-Crystal, David (1997), (4th edition), Dictionary of Linguistics and Phonetics, Blackwell.

-Horn,L,R,(1984),"Towards a New Taxonomy for Pragmatic Inference:Q based and R based Implicature", in D.Schiffrin(eds), Meaning, Form and Use in Context,Georgetown ,Georgetown University Press,11-42.

- _______, (1993), "Economy and Redundancy in a Dualistic Model of National Language", in M,  Vilkuna and V Shores(eds),Yearbook of Linguistic Association of Finland.

-Jenson,J,T, & Stong Jensen,M, (1984), "Morphology is in the Lexicon!", Linguistic Inquiry,15,474-498.

- Katamba, Francis (1993), Morphology, Macmillan press Ltd .

-Laudanna, A, & Burani, C, (1985), "Address Mechanisms to Decomposed Lexical Entries", Linguistic,23,775-792.

-Macwhinney, B, (1975), "Rules, Rote and Analogy in Morphological Formations by Hungarian Children", Journal of Psycholinguistic Research, 8,477-498.

-Pinker,s & Prince ,A, (1988), "on Language and Connectionism: Analysis of a Parallel Distributed Processing Model of Language Acquisition",Cognition:28,73-194.

-Rainer,F, (1988), "Toward a Theory of Blocking , the Case of Italian and German Quality Nouns", in Booij and Van Marle(eds) 155 - 185.

-Schultink, H (1961), Productiviteit Als Morphologische Fenomeen,Forum der Letteren,2,110-125.

-Zwicky, (1989), "Idioms and Constructions", in Proceedings of the 5th Annual Meeting of Eastern, States Conference on Linguistics,547-558.