واژگانی‌شدگی در فعل‌های حرکتی فارسی: الگویی تازه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

حرکت یکی از مفاهیم بنیادی در نظامِ شناختی بشر است. این مفهوم می‌تواند به گونه‌های مختلف در زبان‌ها بازنمایی شود. همین تفاوت در قالب‌بندی سازه‌های مفهومیِ حرکت، بنیاد نظریۀ الگو‌های واژگانی‌‌دهد. این نظریه می‌تواند خانواده‌های زبانی را برپایۀ چگونگی ادغام سازه‌های رویی رده‌بندی‌هایی نیز در این روی‌چشم می‌خورد. پژوهش حاضر می‌‌از طرح این نارسایی‌ها، با توجه به زبان فارسی، راه‌حل‌‌هایی ارائه دهد. نتیییل رویییی‌‌های مفهومییی ادغام می‌یی‌‌های مفهومی پیرامونی نیز در ادغام‌ی، مؤثر عمل می‌نند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lexicalization in Persian Motion Verbs: A New Pattern

نویسندگان [English]

  • Neda Azkiya 1
  • Farhad Sasani 2
چکیده [English]

Motion is considered as a fundamental concept in human cognitive system which could be represented in languages differently.Such diversity forms the basis of the lexicalization pattern theory, identified by Leonard Talmy. Based on the conflation of the conceptual elements, this theory is able to define and classify language families. However, it suffers from some inadequacies. The present paper is going to explain these deficiencies, and present some solutions. The results of the study show that there are two different approaches to the motion event: 1- wide approach, which merely conflates main conceptual elements in the verb; 2- narrow approach, which conflates peripheral constituent elements in the verb as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motion
  • motion verb
  • conflation
  • lexicalization patterns
  • cognitive semantics

فابل پی دی اف را دریافت نمایید