تحلیل و توصیف فرایند کشش جبرانی در گویش کردی کلهری بر پایه نظریه بهینگی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد زبان شناسی همگانی

چکیده

در این پژوهش تلاش بر آن است، تا با استفاده از نظریۀ بهینگی، به تحلیل و توصیف فرایند ی در گوییِی پرداخته شود. در این مقاله سعییی با فرایندهای حذف و اضافه در این گویش مورد بررسی قرار گی‌های انتخابِ این فرایند، نسبت به سایر فرایند‌ها، در قالب نظریۀ بهینگی نمایش داده شود. همچنین نشان داده شده است نظریۀ بهینگی با گزینه‌های زنجیره‌ای‌در توجیه فرایی نسبت به نظریۀ بهینگیییِ بالاتری برخوردار است. شیوه گردآوری داده‌ها نیز به صورت میدانی ازمیان افراد سالخورده تا جوانان تحصیین از شم زبانی نویسنده نیز استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Description of Compensatory Lenghening in Kalhori Kurdish

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Badakhshan 1
  • Mohammad Zamani 2
چکیده [English]

The present paper is an attempt to describe and analyze compensatory lengthening in Kalhori Kurdish. For this purpose, compensatory lengthening was studied in contrast with processes such as deletion and insertion in this dialect. The paper also tries to show the criteria for choosing this process (compensatory lengthening) over the others (deletion and insertion) within the optimality theory framework. The results showed that optimality theory is unable to justify compensatory lengthening. However, it is capable of dealing with chain candidates, which is the topic of recent phonological theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compensatory lengthening
  • deletion
  • insertion
  • optimality theory
  • Optimality theory with chain Candidate

فایل پی دی اف را دریافت نمایید

آرلاتو، آنتونی (1383). درآمدی بر زبان‌شناسی تاریخی. ترجمۀ یحیی مدرسی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
بی‌جن‌خان، محمود (1384). واج شناسی نظریۀ بهینگی. تهران: سمت.
دبیر مقدم، محمد (1389). زبا‌نشناسی نظری، پیدایش و تکوین دستور زایشی. ویراست دوم. تهران: سمت.
زمانی، محمد (1391). تحلیل و توصیف فرایندهای واجی- آوایی زبان کردی (گویش کلهری). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی. دانشگاه کردستان.
کردزعفرانلوکامبوزیا، عالیه‌السادات و فردوس آقاگل‌زاده و فیروزه اسلامی (1389). "بررسی ساخت هجا و اصل توالیِ رسایی در فارسی باستان". فصل‌نامۀ پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی. د. 1، ش. 4. دانشگاه تربیت مدرس.

Boersma, P. and C. Levelt (2003). “Optimality Theory and phonological acquisition (review article)”. Annual Review of Language Acquisition. Vol. 3, 1-50.
Elías Ulloa, J. A. (2006). Theoretical Aspects of Panoan Metrical Phonology: Disyllabic Footing and Contextual Syllable Weight. PHD Dissertation, Department of Linguistics. Rutgers University. [ROA-804].
Haike, J. (1994). Lenition and Optimality Theory. Proceedings of lsrl Xxiv. Feb 1994.
Hyman, L. (1985). A Theory of Phonological Weight. Dordrecht: Foris, viii-136.
Kager, R. (1999). “Optimality Theory”. Cambridge Textbooks in Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 452. Retrieved from:
http://www.worldcat.org/oclc /41018902
McCarthy, John J. and Alan Prince (1995). “Faithfulness and reduplicative identity”. To appear in R. Kager & H. van der Hulst & W. Zonneveld (eds.), Proceedings of the Utrecht Workshop on Prosodic Morphology. The Hague: Mouton.
McCarthy, John J. (2001). A Thematic Guide to Optimality Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
McCarthy, John J. (2003). Optimality Theory in Phonology: A Reader. Wiley-Blackwell, xvi+603.
McCarthy, John J. (2007). Hidden Generalizations: Phonological Opacity in Optimality Theory. London: Equinox. Pp. vii+244.
Morén, B. (1999). Distinctiveness, Coercion and Sonority: A Unified Theory of Weight. Ph. D. Dissertation. University of Maryland. [ROA-346].
Orgun, C. O. (1995). “Correspondence and identity constraints in two-level Optimality Theory”. in J. Camacho (ed.): Proceedings of the Fourteenth West Coast Conference on Formal Linguistics. Stanford, Calif.: Stanford Linguistics Association.
Prince, A. and P. Smolensky (1993). “Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar”. A. Prince & P. Smolensky (eds): Studies in Second Language Acquisition, 28(01), 1-262. Blackwell. Retrieved from:
http://www .journals. Cambridge. org/
Shaw, J. A. )2009(. “Compensatory lengthening via mora preservation in OT-CC: theory and predictions”. In MA bdurrahman & A. Schardl & M. Walkow (eds.): Proceedings of the 38th meeting of the North East Linguistic Society, 297-310. Amherst, Ma: GLSA.
Trask, R. L. (1996). "Historical Linguistics". M. Fried & J-O. Ostman & J. Verschuren (eds): Linguistics, Vol. 35, 32-40. Arnold.
Wilson, C. (2001). “Consonant cluster neutralisation and targeted constraints”. Phonology, 18, 147-197.