نویسنده = اعظم استاجی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فرایند واجی قلب در زبان فارسی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 129-146

اعظم استاجی


2. معرفی آواشناسی قانونی و برخی کاربردهای آن

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1385، صفحه 149-156

اعظم استاجی