تعداد مقالات: 275

1. وندِ ‌گروهی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-26

ویدا شقاقی


2. کانونی‌سازی در زبان فارسی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-20

علی درزی؛ مژگان همایون‌فر


3. ضمیر دوم‌شخص در داستان‌های فارسی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-26

حسین صافی


4. تنوع واج‌گونه‌ای /r/ در زبان فارسی: مطالعۀ آزمایشگاهی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-23

وحید صادقی


5. نقش تقابلی مشخصه‌های حنجره در انفجاری‌های زبان فارسی معیار

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-32

محمود بی‌جن‌خان


6. ساخت وزنی در شعر عروضی فارسی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-20

امید طبیب زاده


9. ساخت ناگذرا در فارسی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-20

محمد راسخ مهند


10. ساخت و صرف فعل سادة بلوچی و مقایسة اجمالی آن با فارسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1385، صفحه 1-16

موسی محمودزهی


11. تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسة رستم و اسفندیارِ شاهنامة فردوسی بر اساس قالبِ لباو و والتسکی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1385، صفحه 1-19

محمدرضا پهلوان‌نژاد؛ رضا ایزدی


13. بررسی ساخت اطلاعی جمله در داستان بوف‌کور

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-13

فردوس آقاگل‌زاده؛ سیدحسین رضویان


15. تکیة واژه و گروه در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ بهینگی

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-20

راضیه شجاعی؛ محرم اسلامی؛ محمود بی‎جن‎خان


16. تحلیل آکوستیکی واکه‌های ساده و مرکب گویش کردی کرمانشاهی در بافت کلمه/جمله

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-26

ماندانا نوربخش؛ نینا حسینی کیونانی


17. جایگاه اجتماعی کرینگانی:‏ حوزه‌های کاربردی و نگرش گویشوران

دوره 14، شماره 27، بهار 1397، صفحه 1-20

ناصر نوری؛ عباسعلی‎ ‎زارعی


18. بازنمایی ساخت اطلاعی درونی و بیرونی در جملات مرکب زبان فارسی

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-25

فریده حق بین؛ پریسا نجفی


19. بررسی انواع تاکید در زبان فارسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 5-19

محمد راسخ مهند