کلیدواژه‌ها = اشتقاق
مقایسة ساخت واژه‌های مشتق پربسامد در زبان فارسی ازمنظر صرف واژه‌بنیاد و صرف تکواژ‌بنیاد

دوره 15، شماره 29، خرداد 1398، صفحه 113-136

نجمه اسلامی‌پور؛ شهرام مدرس خیابانی؛ بهرام مدرسی؛ ایران کلباسی


بررسی ساختار صرفی جای‌نام‌های استان همدان

دوره 6، شماره 12، دی 1389، صفحه 129-148

محمدمهدی احدیان