نویسنده = محمد دبیرمقدم
ساخت شرطی در زبان پشه‌ای

دوره 18، شماره 35، بهمن 1401

10.30465/lsi.2023.8503

نورالرحمن ناصح؛ محمد دبیرمقدم


بازنمایی‌های ایدئولوژیک در گفتمان سیاسی برجام مطالعۀ موردی سخنرانی رؤسای جمهور ایران و آمریکا رویکرد نقش‌گرای نظام‌مند

دوره 17، شماره 34، دی 1400، صفحه 113-132

10.30465/lsi.2022.8437

علی مالمیر؛ حیات عامری؛ محمد دبیرمقدم؛ فردوس آقاگلزاده؛ سحر بهرامی خورشید


نمود در زبان فارسی از منظر دستور گفتمان نقش‌گرا

دوره 17، شماره 33، تیر 1400، صفحه 195-240

10.30465/lsi.2021.8094

محمد عارف امیری؛ محمد دبیرمقدم؛ آتوسا رستم بیک؛ سید مصطفی عاصی


توالی بندهای قیدی مرکزی در جمله‌های پیچیده زبان فارسی

دوره 15، شماره 30، آبان 1398، صفحه 19-50

محبوبه نادری؛ محمد دبیرمقدم؛ سید مصطفی عاصی


شواهد روان‌شناختی برای تعیین جایگاه فاعل در زبان فارسی برپایۀ نحو کمینه‌گرا

دوره 13، شماره 26، مهر 1396، صفحه 41-68

محمد دبیرمقدم؛ شهلا رقیب دوست؛ حسن قاسمی