نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آذربایجان جایگاه اجتماعی کرینگانی:‏ حوزه‌های کاربردی و نگرش گویشوران [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 1-20]

ا

 • ارزش‌های فا مدل‌سازیِ فضای درکیِ واکه‌ای در چارچوب نظریة فازی نمونۀ مورد بررسی: فارسی معیار [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 75-95]
 • ارزش‌های ‏قطعی مدل‌سازیِ فضای درکیِ واکه‌ای در چارچوب نظریة فازی نمونۀ مورد بررسی: فارسی معیار [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 75-95]
 • استعاره‌ مفهومی ابزارهای زبانیِ مفهوم‌سازیِ مرگ در پیکره‌ای از زبان فارسی:‏ رویکردی شناختی و فرهنگی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 97-119]
 • استعارۀ مفهومی بررسی ساختاری و معنایی صفت‌های برگرفته از نام جانوران در گویش ‏لری بختیاری:‏ تحلیلی در زبان‌شناسی زیست ‌محیطی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 27-51]
 • الگویِ چما بررسی کاربردی-معنایی Ɂæra// در کردی از دیدگاه شناختی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 147-165]
 • انتشارات دانشگاه آکسفورد‏ نقد و بررسی کتاب جامعِ زبان‌شناسی فارسی‏ [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 165-177]
 • انعکاسی‌ها کلمات مرکبِ «انعکاسی» در فارسی: انگارۀ دستوری‌شدگی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 121-146]
 • انعکاسی‌های تأکیدی کلمات مرکبِ «انعکاسی» در فارسی: انگارۀ دستوری‌شدگی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 121-146]

ب

 • بازآرایی الگوهای تعامل و راهبردهای بازآرایی پرس‌و‌جو توسط کاربران در یک موتور جستجوی فارسی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 87-113]
 • بحران زیست‌محیطی کاربرد تحلیل گفتمان چندوجهیت در آگهی های زیست‌محیطی شهرداری تهران: رویکرد متن های سه بعدی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 51-72]
 • بنر و بیلبورد کاربرد تحلیل گفتمان چندوجهیت در آگهی های زیست‌محیطی شهرداری تهران: رویکرد متن های سه بعدی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 51-72]
 • به‌اهتمام انوشا صدیقی و پونه شعبانی ‏جدیدی نقد و بررسی کتاب جامعِ زبان‌شناسی فارسی‏ [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 165-177]

پ

 • پردازش زبان طبیعی ارائة یک روش مبتنی بر مدل زبانی برای واحدسازی پیکرۀ فارسی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 21-50]
 • پرس‌وجو الگوهای تعامل و راهبردهای بازآرایی پرس‌و‌جو توسط کاربران در یک موتور جستجوی فارسی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 87-113]

ت

 • تحلیل گفتمانِ چندوجهیت کاربرد تحلیل گفتمان چندوجهیت در آگهی های زیست‌محیطی شهرداری تهران: رویکرد متن های سه بعدی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 51-72]
 • تحلیل واجی.‏ فرایندهای واجی بعد از کاشت حلزون:‏ مطالعۀ موردی گفتار دانش‌آموزان فارسی‌زبان مقطع ابتدایی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 147-162]
 • ترتیب واژه ترتیب واژه در زبان سنگسری از دیدگاه رده‌شناسی زبان [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 115-145]
 • ترکیبات واژگانی کلمات مرکبِ «انعکاسی» در فارسی: انگارۀ دستوری‌شدگی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 121-146]
 • تصویر دیداری کاربرد تحلیل گفتمان چندوجهیت در آگهی های زیست‌محیطی شهرداری تهران: رویکرد متن های سه بعدی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 51-72]
 • توزیع قانون توان الگوهای تعامل و راهبردهای بازآرایی پرس‌و‌جو توسط کاربران در یک موتور جستجوی فارسی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 87-113]

ح

 • حسن تعبیر ابزارهای زبانیِ مفهوم‌سازیِ مرگ در پیکره‌ای از زبان فارسی:‏ رویکردی شناختی و فرهنگی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 97-119]
 • حوزه‌های کاربردی جایگاه اجتماعی کرینگانی:‏ حوزه‌های کاربردی و نگرش گویشوران [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 1-20]

د

 • درایر ترتیب واژه در زبان سنگسری از دیدگاه رده‌شناسی زبان [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 115-145]
 • درجة عضویت مدل‌سازیِ فضای درکیِ واکه‌ای در چارچوب نظریة فازی نمونۀ مورد بررسی: فارسی معیار [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 75-95]
 • دژواژه ابزارهای زبانیِ مفهوم‌سازیِ مرگ در پیکره‌ای از زبان فارسی:‏ رویکردی شناختی و فرهنگی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 97-119]
 • دستوری‌شدگی.‏ کلمات مرکبِ «انعکاسی» در فارسی: انگارۀ دستوری‌شدگی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 121-146]
 • ده گفتار ده گفتار در زبانشناسی شناختی-اجتماعی - معرفی و نقد [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 169-177]

ر

 • رده‌شناسی زبان ترتیب واژه در زبان سنگسری از دیدگاه رده‌شناسی زبان [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 115-145]
 • رشد واجی رشد واجی درکودکان 3تا 5 سالة‌ کُردزبان با گویش کرمانجی- میانی مکریانی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 73-86]

ز

 • زبان سنگسری ترتیب واژه در زبان سنگسری از دیدگاه رده‌شناسی زبان [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 115-145]
 • زبان‌شناسی پیکره‌ای ارائة یک روش مبتنی بر مدل زبانی برای واحدسازی پیکرۀ فارسی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 21-50]
 • زبان‌شناسی زیست‌محیطی بررسی ساختاری و معنایی صفت‌های برگرفته از نام جانوران در گویش ‏لری بختیاری:‏ تحلیلی در زبان‌شناسی زیست ‌محیطی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 27-51]
 • زبان‌شناسیِ شناختی توصیف و تحلیل ساخت امری در زبان فارسیِ معاصر از‎ ‎نظر شناختی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 29-73]
 • زبانشناسی شناختی-اجتماعی. درک گیرارتز ده گفتار در زبانشناسی شناختی-اجتماعی - معرفی و نقد [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 169-177]
 • زبان کُردی رشد واجی درکودکان 3تا 5 سالة‌ کُردزبان با گویش کرمانجی- میانی مکریانی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 73-86]

س

 • ساخت اطلاعی بازنمایی ساخت اطلاعی درونی و بیرونی در جملات مرکب زبان فارسی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 1-25]
 • ساخت اطلاعیِ درونی بازنمایی ساخت اطلاعی درونی و بیرونی در جملات مرکب زبان فارسی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 1-25]
 • ساخت امری توصیف و تحلیل ساخت امری در زبان فارسیِ معاصر از‎ ‎نظر شناختی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 29-73]
 • ساخت موضوع کلمات مرکبِ «انعکاسی» در فارسی: انگارۀ دستوری‌شدگی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 121-146]
 • سن اکتساب رشد واجی درکودکان 3تا 5 سالة‌ کُردزبان با گویش کرمانجی- میانی مکریانی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 73-86]

ش

 • شبکۀ معنایی بررسی کاربردی-معنایی Ɂæra// در کردی از دیدگاه شناختی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 147-165]

ص

 • صرف زیست‌محیطی بررسی ساختاری و معنایی صفت‌های برگرفته از نام جانوران در گویش ‏لری بختیاری:‏ تحلیلی در زبان‌شناسی زیست ‌محیطی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 27-51]
 • صفت بررسی ساختاری و معنایی صفت‌های برگرفته از نام جانوران در گویش ‏لری بختیاری:‏ تحلیلی در زبان‌شناسی زیست ‌محیطی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 27-51]

ط

 • طرح‌وارۀ امری.‏ توصیف و تحلیل ساخت امری در زبان فارسیِ معاصر از‎ ‎نظر شناختی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 29-73]

ف

 • فارسی‌زبان فرایندهای واجی بعد از کاشت حلزون:‏ مطالعۀ موردی گفتار دانش‌آموزان فارسی‌زبان مقطع ابتدایی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 147-162]
 • فرآیندهای واجی طبیعی و غیرطبیعی فرایندهای واجی بعد از کاشت حلزون:‏ مطالعۀ موردی گفتار دانش‌آموزان فارسی‌زبان مقطع ابتدایی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 147-162]

ک

 • کاشت حلزون فرایندهای واجی بعد از کاشت حلزون:‏ مطالعۀ موردی گفتار دانش‌آموزان فارسی‌زبان مقطع ابتدایی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 147-162]
 • کتاب جامعِ زبان‌شناسی فارسی نقد و بررسی کتاب جامعِ زبان‌شناسی فارسی‏ [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 165-177]
 • کردی کلهری بررسی کاربردی-معنایی Ɂæra// در کردی از دیدگاه شناختی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 147-165]
 • کرینگانی جایگاه اجتماعی کرینگانی:‏ حوزه‌های کاربردی و نگرش گویشوران [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 1-20]
 • کلیک الگوهای تعامل و راهبردهای بازآرایی پرس‌و‌جو توسط کاربران در یک موتور جستجوی فارسی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 87-113]
 • کم‌شنوا فرایندهای واجی بعد از کاشت حلزون:‏ مطالعۀ موردی گفتار دانش‌آموزان فارسی‌زبان مقطع ابتدایی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 147-162]
 • کودکان کُردزبان رشد واجی درکودکان 3تا 5 سالة‌ کُردزبان با گویش کرمانجی- میانی مکریانی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 73-86]

ل

 • لری بختیاری.‏ بررسی ساختاری و معنایی صفت‌های برگرفته از نام جانوران در گویش ‏لری بختیاری:‏ تحلیلی در زبان‌شناسی زیست ‌محیطی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 27-51]

م

 • متن‌ سه‌بعدی کاربرد تحلیل گفتمان چندوجهیت در آگهی های زیست‌محیطی شهرداری تهران: رویکرد متن های سه بعدی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 51-72]
 • مدیریت زمینۀ مشترک بازنمایی ساخت اطلاعی درونی و بیرونی در جملات مرکب زبان فارسی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 1-25]
 • مدل‌سازی زبانی آماری ارائة یک روش مبتنی بر مدل زبانی برای واحدسازی پیکرۀ فارسی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 21-50]
 • معناشناسی شناختی بررسی کاربردی-معنایی Ɂæra// در کردی از دیدگاه شناختی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 147-165]
 • مفهوم‌سازی فرهنگی ابزارهای زبانیِ مفهوم‌سازیِ مرگ در پیکره‌ای از زبان فارسی:‏ رویکردی شناختی و فرهنگی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 97-119]
 • موتور جستجوی فارسی الگوهای تعامل و راهبردهای بازآرایی پرس‌و‌جو توسط کاربران در یک موتور جستجوی فارسی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 87-113]
 • مؤلفه‌های رده‌شناختی ترتیب واژه در زبان سنگسری از دیدگاه رده‌شناسی زبان [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 115-145]

ن

 • ناهم‌پایۀ افزودنی بازنمایی ساخت اطلاعی درونی و بیرونی در جملات مرکب زبان فارسی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 1-25]
 • ناهم‌پایۀ دختر بازنمایی ساخت اطلاعی درونی و بیرونی در جملات مرکب زبان فارسی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 1-25]
 • نحو زبان فارسی توصیف و تحلیل ساخت امری در زبان فارسیِ معاصر از‎ ‎نظر شناختی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 29-73]
 • نظریة مجموعه‌های فازی مدل‌سازیِ فضای درکیِ واکه‌ای در چارچوب نظریة فازی نمونۀ مورد بررسی: فارسی معیار [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 75-95]
 • نگرش گویشوران جایگاه اجتماعی کرینگانی:‏ حوزه‌های کاربردی و نگرش گویشوران [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 1-20]

و

 • واحدسازی داده ارائة یک روش مبتنی بر مدل زبانی برای واحدسازی پیکرۀ فارسی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 21-50]
 • واکه‌های فارسی معیار مدل‌سازیِ فضای درکیِ واکه‌ای در چارچوب نظریة فازی نمونۀ مورد بررسی: فارسی معیار [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 75-95]
 • وجه التزامی توصیف و تحلیل ساخت امری در زبان فارسیِ معاصر از‎ ‎نظر شناختی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 29-73]