نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آواشناسی صوت‌شناختی تحلیل آکوستیکی واکه‌های ساده و مرکب گویش کردی کرمانشاهی در بافت کلمه/جمله [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 1-26]

ا

 • ایدئولوژی بومی‌سازی در ادبیات امریکایی ترجمه‌شده: راهبردی برای مقاومت در برابر الگوسازیِ فرهنگیِ خارجی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 51-66]
 • استعارة مفهومی الگوی انطباق‌های ریشه‌شناختی واژگان و استعاره‌های مفهومی در حوزة عواطف با رویکرد شناختی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 69-88]
 • اصطلاح ارزیابی موردی معادل‌های نجومی براساس اصول و ضوابط واژه‌گزینی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 107-129]
 • اصل ادب تحلیل ویژگی‌های زبانی افراد کلاهبردار مطالعۀ موردی استان سمنان [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 133-163]
 • اقناع تحلیل ویژگی‌های زبانی افراد کلاهبردار مطالعۀ موردی استان سمنان [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 133-163]
 • اینفوترم بررسی تطبیقی معادل‌های انگلیسی در فارسی: بررسی موردی واژه‌های مصوب فرهنگستان سوم از دیدگاه معیارسازی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 89-116]

ب

 • بند پایه بازتعریف مفاهیم بند پایه و بند پیرو براساس رویکرد نقش‌گرا [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 117-132]
 • بند پیرو بازتعریف مفاهیم بند پایه و بند پیرو براساس رویکرد نقش‌گرا [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 117-132]
 • بند متممی بازتعریف مفاهیم بند پایه و بند پیرو براساس رویکرد نقش‌گرا [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 117-132]
 • بهروز صفرزاده فرهنگ فارسی گفتاری. بهروز صفرزاده، تهران: کتاب بهار، 1395، 392 صفحه. [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 151-163]
 • بومی‌سازی بومی‌سازی در ادبیات امریکایی ترجمه‌شده: راهبردی برای مقاومت در برابر الگوسازیِ فرهنگیِ خارجی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 51-66]
 • بئشلیک وزن در بئشلیک‌های ترکی آذربایجانی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 131-141]

پ

 • پذیرش ارزیابی موردی معادل‌های نجومی براساس اصول و ضوابط واژه‌گزینی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 107-129]
 • پردازش جمله شواهد روان‌شناختی برای تعیین جایگاه فاعل در زبان فارسی برپایۀ نحو کمینه‌گرا [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 41-68]
 • پیکره الگوی انطباق‌های ریشه‌شناختی واژگان و استعاره‌های مفهومی در حوزة عواطف با رویکرد شناختی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 69-88]

ت

 • تحولات ریشه‌شناختی الگوی انطباق‌های ریشه‌شناختی واژگان و استعاره‌های مفهومی در حوزة عواطف با رویکرد شناختی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 69-88]
 • تئو ون‌لیوون آشنایی با نشانه‌شناسی اجتماعی. تئو ون‌لیوون، ترجمۀ محسن نوبخت، تهران، نشر علمی، 1395، 528 صفحه + 14. [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 145-150]

ج

 • جامعه‌شناسی زبان بررسی تطبیقی معادل‌های انگلیسی در فارسی: بررسی موردی واژه‌های مصوب فرهنگستان سوم از دیدگاه معیارسازی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 89-116]
 • جرم زبانی تحلیل ویژگی‌های زبانی افراد کلاهبردار مطالعۀ موردی استان سمنان [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 133-163]

ح

 • حرف اضافه هم‌نامیِ یک حرف اضافه و یک ضمیر در گونۀ گفتاری کرمان [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 89-106]
 • حمایت بومی‌سازی در ادبیات امریکایی ترجمه‌شده: راهبردی برای مقاومت در برابر الگوسازیِ فرهنگیِ خارجی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 51-66]
 • حوزه مطالعات میان‌حوزه‌ای و میان‌رشته‌ای در زبان‌شناسی ایران [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 27-50]

د

 • دانش پس‌زمینه‌ای تحلیل ویژگی‌های زبانی افراد کلاهبردار مطالعۀ موردی استان سمنان [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 133-163]
 • د دکتر تقی وحیدیان کامیار گیتی است کی پذیرد همواری [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 157-160]
 • دستکاری بومی‌سازی در ادبیات امریکایی ترجمه‌شده: راهبردی برای مقاومت در برابر الگوسازیِ فرهنگیِ خارجی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 51-66]
 • دستور جمله عضوگیری در دستور کلام: راهکاری برای مصالحۀ دستور جمله و دستور معترضه [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 1-18]
 • دستور شناختی زبان انگلیسی. گونتر رادن و رنه دیروِن دستور شناختی زبان انگلیسی. گونتر رادن و رنه دیروِن، مؤسسۀ انتشاراتی جان بنجامینز، 2007، 374 صفحه [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 167-172]
 • دستور کلام عضوگیری در دستور کلام: راهکاری برای مصالحۀ دستور جمله و دستور معترضه [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 1-18]
 • دستور معترضه عضوگیری در دستور کلام: راهکاری برای مصالحۀ دستور جمله و دستور معترضه [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 1-18]
 • دستور نقش‌گرای نظام‌مند کارآیی دستور نقش ‌و ارجاع و دستور نقش‌‌گرای نظام‌مند در طبقه‌بندی افعال زبان فارسی: نوع عمل درمقایسه با فرآیند [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 67-88]
 • دستور نقش و ارجاع کارآیی دستور نقش ‌و ارجاع و دستور نقش‌‌گرای نظام‌مند در طبقه‌بندی افعال زبان فارسی: نوع عمل درمقایسه با فرآیند [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 67-88]
 • دولت «اصولگرا» بومی‌سازی در ادبیات امریکایی ترجمه‌شده: راهبردی برای مقاومت در برابر الگوسازیِ فرهنگیِ خارجی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 51-66]

ر

 • رشته مطالعات میان‌حوزه‌ای و میان‌رشته‌ای در زبان‌شناسی ایران [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 27-50]
 • روان‌شناسی زبان شواهد روان‌شناختی برای تعیین جایگاه فاعل در زبان فارسی برپایۀ نحو کمینه‌گرا [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 41-68]

ز

 • زبان‌شناسی حقوقی تحلیل ویژگی‌های زبانی افراد کلاهبردار مطالعۀ موردی استان سمنان [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 133-163]
 • زبان علم بررسی تطبیقی معادل‌های انگلیسی در فارسی: بررسی موردی واژه‌های مصوب فرهنگستان سوم از دیدگاه معیارسازی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 89-116]
 • زبان فارسی کارآیی دستور نقش ‌و ارجاع و دستور نقش‌‌گرای نظام‌مند در طبقه‌بندی افعال زبان فارسی: نوع عمل درمقایسه با فرآیند [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 67-88]
 • زبان فارسی کشش همخوان در زبان فارسی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 19-40]

ش

 • شعر عامیانۀ ترکی وزن در بئشلیک‌های ترکی آذربایجانی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 131-141]
 • شناختی الگوی انطباق‌های ریشه‌شناختی واژگان و استعاره‌های مفهومی در حوزة عواطف با رویکرد شناختی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 69-88]

ض

 • ضمیر انعکاسی هم‌نامیِ یک حرف اضافه و یک ضمیر در گونۀ گفتاری کرمان [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 89-106]
 • ضمیر تأکیدی هم‌نامیِ یک حرف اضافه و یک ضمیر در گونۀ گفتاری کرمان [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 89-106]

ع

 • عضوگیری عضوگیری در دستور کلام: راهکاری برای مصالحۀ دستور جمله و دستور معترضه [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 1-18]

ف

 • فرآیند کارآیی دستور نقش ‌و ارجاع و دستور نقش‌‌گرای نظام‌مند در طبقه‌بندی افعال زبان فارسی: نوع عمل درمقایسه با فرآیند [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 67-88]
 • فرانقش تجربی بازتعریف مفاهیم بند پایه و بند پیرو براساس رویکرد نقش‌گرا [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 117-132]
 • فرکانس سازه‌های اول و دوم تحلیل آکوستیکی واکه‌های ساده و مرکب گویش کردی کرمانشاهی در بافت کلمه/جمله [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 1-26]
 • فرهنگستان زبان و ادب فارسی بررسی تطبیقی معادل‌های انگلیسی در فارسی: بررسی موردی واژه‌های مصوب فرهنگستان سوم از دیدگاه معیارسازی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 89-116]
 • فرهنگستان زبان و ادب فارسی (فرهنگستان) ارزیابی موردی معادل‌های نجومی براساس اصول و ضوابط واژه‌گزینی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 107-129]
 • فرهنگ فارسی گفتاری فرهنگ فارسی گفتاری. بهروز صفرزاده، تهران: کتاب بهار، 1395، 392 صفحه. [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 151-163]

ق

 • قیدهای فعلی شواهد روان‌شناختی برای تعیین جایگاه فاعل در زبان فارسی برپایۀ نحو کمینه‌گرا [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 41-68]
 • قلب نحوی شواهد روان‌شناختی برای تعیین جایگاه فاعل در زبان فارسی برپایۀ نحو کمینه‌گرا [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 41-68]

ک

 • کردی کرمانشاهی تحلیل آکوستیکی واکه‌های ساده و مرکب گویش کردی کرمانشاهی در بافت کلمه/جمله [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 1-26]
 • کشش کشش همخوان در زبان فارسی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 19-40]
 • کلاهبرداری تحلیل ویژگی‌های زبانی افراد کلاهبردار مطالعۀ موردی استان سمنان [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 133-163]

گ

 • گزیده عضوگیری در دستور کلام: راهکاری برای مصالحۀ دستور جمله و دستور معترضه [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 1-18]

م

 • میان‌حوزه‌ای مطالعات میان‌حوزه‌ای و میان‌رشته‌ای در زبان‌شناسی ایران [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 27-50]
 • میان‌رشته‌ای مطالعات میان‌حوزه‌ای و میان‌رشته‌ای در زبان‌شناسی ایران [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 27-50]
 • معیارسازی بررسی تطبیقی معادل‌های انگلیسی در فارسی: بررسی موردی واژه‌های مصوب فرهنگستان سوم از دیدگاه معیارسازی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 89-116]
 • مقاله‌های زبان‌شناسی مطالعات میان‌حوزه‌ای و میان‌رشته‌ای در زبان‌شناسی ایران [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 27-50]
 • مکث وزن در بئشلیک‌های ترکی آذربایجانی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 131-141]
 • مؤسسۀ انتشاراتی جان بنجامینز دستور شناختی زبان انگلیسی. گونتر رادن و رنه دیروِن، مؤسسۀ انتشاراتی جان بنجامینز، 2007، 374 صفحه [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 167-172]

ن

 • نام‌نگاشت الگوی انطباق‌های ریشه‌شناختی واژگان و استعاره‌های مفهومی در حوزة عواطف با رویکرد شناختی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 69-88]
 • نجوم ارزیابی موردی معادل‌های نجومی براساس اصول و ضوابط واژه‌گزینی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 107-129]
 • نحو تجربی شواهد روان‌شناختی برای تعیین جایگاه فاعل در زبان فارسی برپایۀ نحو کمینه‌گرا [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 41-68]
 • نشانه‌شناسی اجتماعی آشنایی با نشانه‌شناسی اجتماعی. تئو ون‌لیوون، ترجمۀ محسن نوبخت، تهران، نشر علمی، 1395، 528 صفحه + 14. [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 145-150]
 • نوع عمل کارآیی دستور نقش ‌و ارجاع و دستور نقش‌‌گرای نظام‌مند در طبقه‌بندی افعال زبان فارسی: نوع عمل درمقایسه با فرآیند [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 67-88]

و

 • واج‌شناسی مورایی کشش همخوان در زبان فارسی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 19-40]
 • واکۀ ساده تحلیل آکوستیکی واکه‌های ساده و مرکب گویش کردی کرمانشاهی در بافت کلمه/جمله [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 1-26]
 • واکۀ مرکب تحلیل آکوستیکی واکه‌های ساده و مرکب گویش کردی کرمانشاهی در بافت کلمه/جمله [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 1-26]
 • وجه بازتعریف مفاهیم بند پایه و بند پیرو براساس رویکرد نقش‌گرا [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 117-132]
 • وزن شعر وزن در بئشلیک‌های ترکی آذربایجانی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 131-141]
 • وزن هجا کشش همخوان در زبان فارسی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 19-40]
 • وضعیت امر کارآیی دستور نقش ‌و ارجاع و دستور نقش‌‌گرای نظام‌مند در طبقه‌بندی افعال زبان فارسی: نوع عمل درمقایسه با فرآیند [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 67-88]

ه

 • هجای سبک وزن در بئشلیک‌های ترکی آذربایجانی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 131-141]
 • هجای سنگین وزن در بئشلیک‌های ترکی آذربایجانی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 131-141]
 • همخوان مشدد کشش همخوان در زبان فارسی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 19-40]
 • هم‌نامی هم‌نامیِ یک حرف اضافه و یک ضمیر در گونۀ گفتاری کرمان [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 89-106]