نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب غیرویژۀ زبانی گفتمان روایتیِ کودکان تک‌زبانۀ فارسی‌زبانِ مبتلا به آسیب ویژه و غیرویژۀ زبانی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 74-106]
 • آسیب ویژۀ زبانی گفتمان روایتیِ کودکان تک‌زبانۀ فارسی‌زبانِ مبتلا به آسیب ویژه و غیرویژۀ زبانی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 74-106]

ا

 • ابزار حرف اضافۀ/ǰɑ/ در گونة بابلیِ زبان مازندرانی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 139-153]
 • ادراک شیوة شناختیِ سهراب سپهری:آن جورِ دیگر [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 79-97]
 • ایران اسلامی کتیبه‌های پهلوی ساسانی در غار کانهری در هند [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 107-138]
 • ارجاع رشد ابزارهای انسجام دستوری در گفتمان نوشتاری دانش‌آموزان فارسی‌زبان [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 45-72]
 • اصل هسته‏گریزی تکیة واژه و گروه در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ بهینگی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 1-20]

ب

 • برنامه مجری‌محور تلویزیون مهارت‌های ارتباطی نوبت‌گیری و قطع کلام در برنامه‌های مجری‌محور سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 61-78]
 • برون‌مرکز بررسی ساخت مرکب‌های برون‌مرکز زبان فارسی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 39-60]

پ

 • پایگاه شیوة شناختیِ سهراب سپهری:آن جورِ دیگر [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 79-97]
 • پدیده پاکپور هویت‌سازی: مطالعۀ موردی دختران در رشت [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 159-173]
 • پویه شیوة شناختیِ سهراب سپهری:آن جورِ دیگر [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 79-97]

ت

 • تالشی بررسی نگرش‌های زبانی در گویش تالشی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 99-129]
 • تبریز نقش نهاد خانواده در حفظ زبان‌ها: مطالعۀ موردی زبان آذربایجانی در تبریز [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 1-16]
 • تبریز نگرش شهروندان تبریز به تنوعات گویشی در استان آذربایجان‌شرقی با تأکید بر سه شاخص تفاوت زبانی، صحیح‌بودن و خوشایندی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 21-44]
 • ترکیب استعاری بررسی ساخت مرکب‌های برون‌مرکز زبان فارسی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 39-60]
 • ترکیب انتقالی بررسی ساخت مرکب‌های برون‌مرکز زبان فارسی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 39-60]
 • ترکیب ترکیبی بررسی ساخت مرکب‌های برون‌مرکز زبان فارسی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 39-60]
 • تغییر زبان نقش نهاد خانواده در حفظ زبان‌ها: مطالعۀ موردی زبان آذربایجانی در تبریز [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 1-16]
 • تفاوت زبانی نگرش شهروندان تبریز به تنوعات گویشی در استان آذربایجان‌شرقی با تأکید بر سه شاخص تفاوت زبانی، صحیح‌بودن و خوشایندی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 21-44]
 • تکیة گروه تکیة واژه و گروه در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ بهینگی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 1-20]
 • تکیة واژگانی تکیة واژه و گروه در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ بهینگی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 1-20]

ج

 • جامعه‌شناسی زبان بررسی نگرش‌های زبانی در گویش تالشی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 99-129]
 • جنسّیت بررسی نگرش‌های زبانی در گویش تالشی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 99-129]

ح

 • حذف و جانشینی رشد ابزارهای انسجام دستوری در گفتمان نوشتاری دانش‌آموزان فارسی‌زبان [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 45-72]
 • حروف ربط رشد ابزارهای انسجام دستوری در گفتمان نوشتاری دانش‌آموزان فارسی‌زبان [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 45-72]
 • حفظ زبان نقش نهاد خانواده در حفظ زبان‌ها: مطالعۀ موردی زبان آذربایجانی در تبریز [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 1-16]
 • حوزۀ گفتمان بررسی سبکی یک داستانِ کوتاهِ معاصر ازمنظر نقش‌گراییِ هلیدی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 131-156]

خ

 • خاستگاه حرف اضافۀ/ǰɑ/ در گونة بابلیِ زبان مازندرانی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 139-153]
 • خط پهلوی کتیبه‌های پهلوی ساسانی در غار کانهری در هند [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 107-138]
 • خوشایندی نگرش شهروندان تبریز به تنوعات گویشی در استان آذربایجان‌شرقی با تأکید بر سه شاخص تفاوت زبانی، صحیح‌بودن و خوشایندی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 21-44]

د

 • داستان کوتاه تحلیل داستان در نظریۀ جهان‌های متن: مطالعۀ موردیِ وداع اثر جلال آل‌احمد [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 17-38]
 • درون‌مرکز بررسی ساخت مرکب‌های برون‌مرکز زبان فارسی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 39-60]

ر

 • رسانه بررسی نگرش‌های زبانی در گویش تالشی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 99-129]
 • رشد رشد ابزارهای انسجام دستوری در گفتمان نوشتاری دانش‌آموزان فارسی‌زبان [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 45-72]
 • روش حرف اضافۀ/ǰɑ/ در گونة بابلیِ زبان مازندرانی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 139-153]
 • روش‌های پژوهش. لیا لیتوزلیتی روش‌های پژوهش در زبان‌شناسی. [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 175-185]

ز

 • زاویة دید شیوة شناختیِ سهراب سپهری:آن جورِ دیگر [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 79-97]
 • زبان آذربایجانی نقش نهاد خانواده در حفظ زبان‌ها: مطالعۀ موردی زبان آذربایجانی در تبریز [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 1-16]
 • زبان‌شناسیِ نقش‌گرا بررسی سبکی یک داستانِ کوتاهِ معاصر ازمنظر نقش‌گراییِ هلیدی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 131-156]
 • زردشتیان کتیبه‌های پهلوی ساسانی در غار کانهری در هند [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 107-138]

س

 • ساسانی کتیبه‌های پهلوی ساسانی در غار کانهری در هند [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 107-138]
 • سبک‌شناسی بررسی سبکی یک داستانِ کوتاهِ معاصر ازمنظر نقش‌گراییِ هلیدی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 131-156]

ش

 • شعرشناسیِ شناختی تحلیل داستان در نظریۀ جهان‌های متن: مطالعۀ موردیِ وداع اثر جلال آل‌احمد [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 17-38]
 • شناخت شیوة شناختیِ سهراب سپهری:آن جورِ دیگر [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 79-97]
 • شیوۀ گفتمان بررسی سبکی یک داستانِ کوتاهِ معاصر ازمنظر نقش‌گراییِ هلیدی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 131-156]

ص

 • صحیح‌‌بودن نگرش شهروندان تبریز به تنوعات گویشی در استان آذربایجان‌شرقی با تأکید بر سه شاخص تفاوت زبانی، صحیح‌بودن و خوشایندی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 21-44]

ع

 • عامل گفتمان بررسی سبکی یک داستانِ کوتاهِ معاصر ازمنظر نقش‌گراییِ هلیدی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 131-156]
 • عناصر کلامی مهارت‌های ارتباطی نوبت‌گیری و قطع کلام در برنامه‌های مجری‌محور سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 61-78]

غ

 • غار کانهری کتیبه‌های پهلوی ساسانی در غار کانهری در هند [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 107-138]

ف

 • فرانقش‌های هلیدی بررسی سبکی یک داستانِ کوتاهِ معاصر ازمنظر نقش‌گراییِ هلیدی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 131-156]

ق

 • قطع‌کلام مهارت‌های ارتباطی نوبت‌گیری و قطع کلام در برنامه‌های مجری‌محور سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 61-78]

ک

 • کتیبه‌های خصوصی کتیبه‌های پهلوی ساسانی در غار کانهری در هند [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 107-138]

گ

 • گفتمان تحلیل داستان در نظریۀ جهان‌های متن: مطالعۀ موردیِ وداع اثر جلال آل‌احمد [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 17-38]
 • گفتمان روایتی گفتمان روایتیِ کودکان تک‌زبانۀ فارسی‌زبانِ مبتلا به آسیب ویژه و غیرویژۀ زبانی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 74-106]
 • گفتمان نوشتاری رشد ابزارهای انسجام دستوری در گفتمان نوشتاری دانش‌آموزان فارسی‌زبان [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 45-72]

م

 • مازندرانی حرف اضافۀ/ǰɑ/ در گونة بابلیِ زبان مازندرانی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 139-153]
 • متن تحلیل داستان در نظریۀ جهان‌های متن: مطالعۀ موردیِ وداع اثر جلال آل‌احمد [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 17-38]
 • محلّ زندگی بررسی نگرش‌های زبانی در گویش تالشی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 99-129]
 • مهارت ارتباطی مهارت‌های ارتباطی نوبت‌گیری و قطع کلام در برنامه‌های مجری‌محور سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 61-78]

ن

 • نظریة بهینگی تکیة واژه و گروه در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ بهینگی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 1-20]
 • نظریۀ جهان‌های متن تحلیل داستان در نظریۀ جهان‌های متن: مطالعۀ موردیِ وداع اثر جلال آل‌احمد [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 17-38]
 • نگرش نگرش شهروندان تبریز به تنوعات گویشی در استان آذربایجان‌شرقی با تأکید بر سه شاخص تفاوت زبانی، صحیح‌بودن و خوشایندی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 21-44]
 • نگرش زبانی بررسی نگرش‌های زبانی در گویش تالشی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 99-129]
 • نوبت‌گیری مهارت‌های ارتباطی نوبت‌گیری و قطع کلام در برنامه‌های مجری‌محور سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 61-78]

و

 • واج‏شناسیِ نوایی تکیة واژه و گروه در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ بهینگی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 1-20]
 • واژۀ مرکب بررسی ساخت مرکب‌های برون‌مرکز زبان فارسی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 39-60]

ه

 • همراهی حرف اضافۀ/ǰɑ/ در گونة بابلیِ زبان مازندرانی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 139-153]
 • هند کتیبه‌های پهلوی ساسانی در غار کانهری در هند [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 107-138]
 • هویت‌سازی هویت‌سازی: مطالعۀ موردی دختران در رشت [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 159-173]