نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آغازه ساخت هجا در گویش بلوچی سرحدی گرنچین [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 49-76]

ا

 • ابوالحسن نجفی ابوالحسن نجفی، مؤسسِ زبان‌شناسیِ ایرانی در حوزۀ وزن شعر فارسی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 173-178]
 • ارزش‌های فرهنگی بررسی تطبیقی زبان تبلیغات در بیلبوردهای تهران و لندن از منظر ارزش‌های فرهنگی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 25-52]
 • ایزدبانو کالی بازشناخت پیوند چند واژه از گویش‌های ایرانی با کالی ایزدبانوی بزرگ [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 101-116]
 • استعاره طرح‌واره‌های تداعی‌شدۀ تکواژ «کار» به‌عنوان مقوله‌ای چندمعنا: مطالعه‌ای در صرفِ شناختی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 117-132]
 • اسطوره بازشناخت پیوند چند واژه از گویش‌های ایرانی با کالی ایزدبانوی بزرگ [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 101-116]
 • انتشارات دانشگاه اوپسالا نقد و بررسی کتاب گالش‌ها در گذر زمان، پنج گفتگو از روستای گالش‌نشین زیارت [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 119-130]
 • اوتیسم تحلیل درکِ ساخت‌های مجهول و معلوم در کودکان فارسی‌زبان مبتلا به اوتیسم [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 77-100]

ب

 • بیلبوردهای تهران بررسی تطبیقی زبان تبلیغات در بیلبوردهای تهران و لندن از منظر ارزش‌های فرهنگی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 25-52]
 • بیلبوردهای لندن بررسی تطبیقی زبان تبلیغات در بیلبوردهای تهران و لندن از منظر ارزش‌های فرهنگی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 25-52]

پ

ت

 • تکواژ «کار» طرح‌واره‌های تداعی‌شدۀ تکواژ «کار» به‌عنوان مقوله‌ای چندمعنا: مطالعه‌ای در صرفِ شناختی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 117-132]
 • تمهیدات سبک‌شناسیِ مقایسه‌ای تمهیدات و لوایح براساسِ فرانقشِ متنی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 53-68]

ج

 • جدایی نادر از سیمین بررسی ارتباط گواه‌نمایی زبانی با شخصیت‌پردازی در فیلم‌نامه: با استناد به فیلم‌نامه جدایی نادر از سیمین [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 1-23]
 • جنسیت بازنمایی شناختیِ مقولۀ گل در زبان فارسی برپایۀ نظریۀ پیش‌نمونه [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 89-115]

خ

 • خوردن قالب‌های معنایی «خوردن» ازمنظرِ معناشناسیِ قالبی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 1-26]

د

 • درک زبان تحلیل درکِ ساخت‌های مجهول و معلوم در کودکان فارسی‌زبان مبتلا به اوتیسم [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 77-100]

ز

 • زبان انگلیسی بررسی ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در حالت‌های واضح و وُکودشده و مقایسۀ مقدماتی آن با واکه‌های زبان انگلیسی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 133-159]
 • زبان تبلیغات بررسی تطبیقی زبان تبلیغات در بیلبوردهای تهران و لندن از منظر ارزش‌های فرهنگی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 25-52]
 • زبان‌شناسیِ شناختی بررسی شناختیِ طرح‌واره‌های تصوری در کتاب‌های فارسیِ دورۀ ابتدایی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 69-87]
 • زبان‌شناسیِ نقش‌گرا سبک‌شناسیِ مقایسه‌ای تمهیدات و لوایح براساسِ فرانقشِ متنی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 53-68]
 • زبان فارسی بررسی شناختیِ طرح‌واره‌های تصوری در کتاب‌های فارسیِ دورۀ ابتدایی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 69-87]
 • زبان فارسی بررسی ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در حالت‌های واضح و وُکودشده و مقایسۀ مقدماتی آن با واکه‌های زبان انگلیسی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 133-159]

س

 • سبک‌شناسی سبک‌شناسیِ مقایسه‌ای تمهیدات و لوایح براساسِ فرانقشِ متنی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 53-68]
 • سن بازنمایی شناختیِ مقولۀ گل در زبان فارسی برپایۀ نظریۀ پیش‌نمونه [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 89-115]

ش

 • شخصیت‌پردازی بررسی ارتباط گواه‌نمایی زبانی با شخصیت‌پردازی در فیلم‌نامه: با استناد به فیلم‌نامه جدایی نادر از سیمین [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 1-23]

ص

 • صرفِ شناختی طرح‌واره‌های تداعی‌شدۀ تکواژ «کار» به‌عنوان مقوله‌ای چندمعنا: مطالعه‌ای در صرفِ شناختی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 117-132]

ط

 • طرح‌واره‌های تصوری بررسی شناختیِ طرح‌واره‌های تصوری در کتاب‌های فارسیِ دورۀ ابتدایی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 69-87]
 • طرح‌واره‌های تصوری طرح‌واره‌های تداعی‌شدۀ تکواژ «کار» به‌عنوان مقوله‌ای چندمعنا: مطالعه‌ای در صرفِ شناختی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 117-132]

ف

 • فارسی تحلیل درکِ ساخت‌های مجهول و معلوم در کودکان فارسی‌زبان مبتلا به اوتیسم [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 77-100]
 • فرایندهای واجی فرایند‌های واجی در گفتار کودکان کم‌شنوای دارای سمعک 4 تا 7 ساله شهر مشهد [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 27-48]
 • فرهنگ ریشه‌شناختی فارسی فرهنگ ریشه‌شناختی فارسی، محمد حسن‌دوست، 1393 تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دورۀ پنج جلدی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 163-169]
 • فیلم بررسی ارتباط گواه‌نمایی زبانی با شخصیت‌پردازی در فیلم‌نامه: با استناد به فیلم‌نامه جدایی نادر از سیمین [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 1-23]

ک

 • کارینا جهانی و حسین بارانی نقد و بررسی کتاب گالش‌ها در گذر زمان، پنج گفتگو از روستای گالش‌نشین زیارت [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 119-130]
 • کتاب درسی بررسی شناختیِ طرح‌واره‌های تصوری در کتاب‌های فارسیِ دورۀ ابتدایی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 69-87]
 • کم‌شنوایی فرایند‌های واجی در گفتار کودکان کم‌شنوای دارای سمعک 4 تا 7 ساله شهر مشهد [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 27-48]
 • کودکان دارای سمعک فرایند‌های واجی در گفتار کودکان کم‌شنوای دارای سمعک 4 تا 7 ساله شهر مشهد [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 27-48]
 • کودک فارسی‌زبان فرایند‌های واجی در گفتار کودکان کم‌شنوای دارای سمعک 4 تا 7 ساله شهر مشهد [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 27-48]

گ

 • گالش‌ها در گذر زمان نقد و بررسی کتاب گالش‌ها در گذر زمان، پنج گفتگو از روستای گالش‌نشین زیارت [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 119-130]
 • گیتی شکری نقد و بررسی کتاب گالش‌ها در گذر زمان، پنج گفتگو از روستای گالش‌نشین زیارت [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 119-130]
 • گل بازنمایی شناختیِ مقولۀ گل در زبان فارسی برپایۀ نظریۀ پیش‌نمونه [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 89-115]
 • گواه‌نمایی بررسی ارتباط گواه‌نمایی زبانی با شخصیت‌پردازی در فیلم‌نامه: با استناد به فیلم‌نامه جدایی نادر از سیمین [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 1-23]
 • گویشِ بلوچی سرحدّی گرنچین ساخت هجا در گویش بلوچی سرحدی گرنچین [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 49-76]
 • گویش‌های ایرانی بازشناخت پیوند چند واژه از گویش‌های ایرانی با کالی ایزدبانوی بزرگ [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 101-116]

ل

 • لوایح سبک‌شناسیِ مقایسه‌ای تمهیدات و لوایح براساسِ فرانقشِ متنی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 53-68]

م

 • مجهول تحلیل درکِ ساخت‌های مجهول و معلوم در کودکان فارسی‌زبان مبتلا به اوتیسم [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 77-100]
 • محرک‌های وُکودشده بررسی ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در حالت‌های واضح و وُکودشده و مقایسۀ مقدماتی آن با واکه‌های زبان انگلیسی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 133-159]
 • محمد حسن‌دوست فرهنگ ریشه‌شناختی فارسی، محمد حسن‌دوست، 1393 تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دورۀ پنج جلدی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 163-169]
 • میزان تحصیلات بازنمایی شناختیِ مقولۀ گل در زبان فارسی برپایۀ نظریۀ پیش‌نمونه [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 89-115]
 • معلوم تحلیل درکِ ساخت‌های مجهول و معلوم در کودکان فارسی‌زبان مبتلا به اوتیسم [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 77-100]
 • معنا‌شناسی شناختی بررسی شناختیِ طرح‌واره‌های تصوری در کتاب‌های فارسیِ دورۀ ابتدایی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 69-87]
 • معناشناسیِ قالبی قالب‌های معنایی «خوردن» ازمنظرِ معناشناسیِ قالبی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 1-26]
 • معنی‌شناسی واژگانی قالب‌های معنایی «خوردن» ازمنظرِ معناشناسیِ قالبی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 1-26]
 • مقوله‌بندی بازنمایی شناختیِ مقولۀ گل در زبان فارسی برپایۀ نظریۀ پیش‌نمونه [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 89-115]

ن

 • نشان‌داریِ آغازبخش سبک‌شناسیِ مقایسه‌ای تمهیدات و لوایح براساسِ فرانقشِ متنی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 53-68]

و

 • واج‌شناسی همخوان- واکه ساخت هجا در گویش بلوچی سرحدی گرنچین [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 49-76]
 • واژه‌های هندواروپایی بازشناخت پیوند چند واژه از گویش‌های ایرانی با کالی ایزدبانوی بزرگ [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 101-116]
 • واکه بررسی ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در حالت‌های واضح و وُکودشده و مقایسۀ مقدماتی آن با واکه‌های زبان انگلیسی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 133-159]
 • وزن شعر فارسی ابوالحسن نجفی، مؤسسِ زبان‌شناسیِ ایرانی در حوزۀ وزن شعر فارسی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 173-178]
 • وزن‌شناسی ابوالحسن نجفی، مؤسسِ زبان‌شناسیِ ایرانی در حوزۀ وزن شعر فارسی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 173-178]
 • ویژگی‌های آکوستیکی بررسی ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در حالت‌های واضح و وُکودشده و مقایسۀ مقدماتی آن با واکه‌های زبان انگلیسی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 133-159]

ه

 • هجا ساخت هجا در گویش بلوچی سرحدی گرنچین [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 49-76]
 • هسته ساخت هجا در گویش بلوچی سرحدی گرنچین [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 49-76]
 • هم‌معنایی قالب‌های معنایی «خوردن» ازمنظرِ معناشناسیِ قالبی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 1-26]