نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ادب نگاهی به قدرت و جنسیت از منظر ادب و بی‌ادبی در رمان‌های نوجوانانِ فارسی‌زبان [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 31-56]
 • ازدواجِ بین‌قومی تأثیر عوامل مهاجرتِ برون‌قومی و ازدواجِ بین‌قومی در میزان مخاطره یا ایمنیِ زبان ترکی آذربایجانی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 37-54]
 • اصطلاحات پزشکی ریشه‌های لاتین در واژه های پزشکی و معادل‌های برگزیده در زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 89-100]
 • الگوی کنایی ساخت موضوعی ارجح در زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 1-22]

ب

 • بی‌ادبی نگاهی به قدرت و جنسیت از منظر ادب و بی‌ادبی در رمان‌های نوجوانانِ فارسی‌زبان [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 31-56]
 • برخورد زبانی بررسی پدیدۀ رمزگردانی با نگاهی به گفتار دوزبانه‌های ارمنی- فارسی تهرانی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 103-120]
 • برنامه‌ریزی زبان ریشه‌های لاتین در واژه های پزشکی و معادل‌های برگزیده در زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 89-100]

پ

 • پیامک مقایسۀ کنش‌های گفتار در پیامک‌های فارسیِ زنان و مردانِ جوان بر اساس طبقه‌بندیِ سرل [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 75-88]
 • پی‌بست‌های ضمیری اتصال پی‌بست‌های ضمیری به اسامیِ مختوم به واکه در زبان فارسی: چگونگی اتصال و بازنگری نظام پی‌بست‌های ضمیری [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 81-102]
 • پسوند فعلی مقایسة پسوندها و پیشوندهای تصریفیِ فعل در کردیِ گورانی و فارسی معیار [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 101-120]
 • پیشوند فعلی مقایسة پسوندها و پیشوندهای تصریفیِ فعل در کردیِ گورانی و فارسی معیار [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 101-120]
 • پیکرنما حرکتِ ‌پنداری در زبان فارسی: رویکردِ شناختی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 23-36]
 • پیوستگیِ مبتدا ساخت موضوعی ارجح در زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 1-22]

ت

 • ترکی آذربایجانی تأثیر عوامل مهاجرتِ برون‌قومی و ازدواجِ بین‌قومی در میزان مخاطره یا ایمنیِ زبان ترکی آذربایجانی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 37-54]
 • تقابل معنایی کارکرد کلامیِ تقابل واژگانی در زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 55-74]
 • تهران: انتشارات فرهنگ نقد و بررسی: فرهنگ اصطلاحات و عبارات رایج فارسی (فارسی – انگلیسی) [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 123-128]

ج

 • جان‌داری ساخت موضوعی ارجح در زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 1-22]
 • جنسیت نگاهی به قدرت و جنسیت از منظر ادب و بی‌ادبی در رمان‌های نوجوانانِ فارسی‌زبان [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 31-56]

ح

 • حرکت‌پنداری حرکتِ ‌پنداری در زبان فارسی: رویکردِ شناختی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 23-36]

د

 • دانشجویان مقایسۀ کنش‌های گفتار در پیامک‌های فارسیِ زنان و مردانِ جوان بر اساس طبقه‌بندیِ سرل [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 75-88]
 • درج اتصال پی‌بست‌های ضمیری به اسامیِ مختوم به واکه در زبان فارسی: چگونگی اتصال و بازنگری نظام پی‌بست‌های ضمیری [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 81-102]
 • دگرگونی دستوری دگرگونی‌های دستوریِ فارسی معاصر در آینۀ مطبوعات ورزشی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 79-80]
 • دگرگونی معنایی بررسی دامنۀ نفوذ، گسترش و دگرگونیِ معناییِ واژه‌های فارسیِ شطرنج در زبان انگلیسی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 17-30]
 • دوزبانگی بررسی پدیدۀ رمزگردانی با نگاهی به گفتار دوزبانه‌های ارمنی- فارسی تهرانی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 103-120]

ر

 • ریشه ریشه‌های لاتین در واژه های پزشکی و معادل‌های برگزیده در زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 89-100]
 • ریشه‌شناسی بررسی دامنۀ نفوذ، گسترش و دگرگونیِ معناییِ واژه‌های فارسیِ شطرنج در زبان انگلیسی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 17-30]
 • رضا نیلی‌پور و دستیاران فرهنگ توصیفیِ آسیب‌شناسیِ گفتار و زبان (انگلیسی- فارسی)، رضا نیلی‌پور و دستیاران، ویراستار علمی: حیات عامری. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر، 1392، 250 صفحه [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 123-128]
 • رمان نوجوانانِ فارسی‌زبان نگاهی به قدرت و جنسیت از منظر ادب و بی‌ادبی در رمان‌های نوجوانانِ فارسی‌زبان [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 31-56]
 • رمزگردانی بررسی پدیدۀ رمزگردانی با نگاهی به گفتار دوزبانه‌های ارمنی- فارسی تهرانی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 103-120]

ز

 • زبان ارمنی بررسی پدیدۀ رمزگردانی با نگاهی به گفتار دوزبانه‌های ارمنی- فارسی تهرانی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 103-120]
 • زبان انگلیسی بررسی دامنۀ نفوذ، گسترش و دگرگونیِ معناییِ واژه‌های فارسیِ شطرنج در زبان انگلیسی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 17-30]
 • زبان فارسی کارکرد کلامیِ تقابل واژگانی در زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 55-74]
 • زبان فارسی بررسی دامنۀ نفوذ، گسترش و دگرگونیِ معناییِ واژه‌های فارسیِ شطرنج در زبان انگلیسی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 17-30]
 • زبان فارسی بررسی پدیدۀ رمزگردانی با نگاهی به گفتار دوزبانه‌های ارمنی- فارسی تهرانی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 103-120]
 • زمینه‌نما حرکتِ ‌پنداری در زبان فارسی: رویکردِ شناختی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 23-36]
 • زنان مقایسۀ کنش‌های گفتار در پیامک‌های فارسیِ زنان و مردانِ جوان بر اساس طبقه‌بندیِ سرل [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 75-88]

س

 • ساخت تصریفی فعل مقایسة پسوندها و پیشوندهای تصریفیِ فعل در کردیِ گورانی و فارسی معیار [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 101-120]
 • ساخت موضوعیِ ارحج ساخت موضوعی ارجح در زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 1-22]
 • سرل مقایسۀ کنش‌های گفتار در پیامک‌های فارسیِ زنان و مردانِ جوان بر اساس طبقه‌بندیِ سرل [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 75-88]

ش

 • شبیه‌سازیِ ذهنی حرکتِ ‌پنداری در زبان فارسی: رویکردِ شناختی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 23-36]

ص

 • صرف ریشه‌های لاتین در واژه های پزشکی و معادل‌های برگزیده در زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 89-100]
 • صفت کارکرد کلامیِ تقابل واژگانی در زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 55-74]

ف

 • فارسی تأثیر عوامل مهاجرتِ برون‌قومی و ازدواجِ بین‌قومی در میزان مخاطره یا ایمنیِ زبان ترکی آذربایجانی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 37-54]
 • فارسی معیار دگرگونی‌های دستوریِ فارسی معاصر در آینۀ مطبوعات ورزشی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 79-80]
 • فرهنگ اصطلاحات و عبارات رایج فارسی (فارسی – انگلیسی) نقد و بررسی: فرهنگ اصطلاحات و عبارات رایج فارسی (فارسی – انگلیسی) [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 123-128]
 • فرهنگ توصیفیِ آسیب‌شناسیِ گفتار و زبان (انگلیسی- فارسی) فرهنگ توصیفیِ آسیب‌شناسیِ گفتار و زبان (انگلیسی- فارسی)، رضا نیلی‌پور و دستیاران، ویراستار علمی: حیات عامری. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر، 1392، 250 صفحه [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 123-128]
 • فرهنگستان زبان و ادب فارسی ریشه‌های لاتین در واژه های پزشکی و معادل‌های برگزیده در زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 89-100]
 • فعل حرکتی حرکتِ ‌پنداری در زبان فارسی: رویکردِ شناختی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 23-36]

ق

 • قیاس دگرگونی‌های دستوریِ فارسی معاصر در آینۀ مطبوعات ورزشی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 79-80]
 • قافیه وزن و قافیه، دو معیار برای تعیین قدمت اشعار شفاهی: مطالعۀ موردی در وزن و قافیۀ کلامات یارسان [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 1-16]
 • قدرت نگاهی به قدرت و جنسیت از منظر ادب و بی‌ادبی در رمان‌های نوجوانانِ فارسی‌زبان [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 31-56]

ک

 • کارکرد کلامی کارکرد کلامیِ تقابل واژگانی در زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 55-74]
 • کلامات یارسان وزن و قافیه، دو معیار برای تعیین قدمت اشعار شفاهی: مطالعۀ موردی در وزن و قافیۀ کلامات یارسان [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 1-16]
 • کنش گفتاری مقایسۀ کنش‌های گفتار در پیامک‌های فارسیِ زنان و مردانِ جوان بر اساس طبقه‌بندیِ سرل [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 75-88]

گ

 • گروه اسمی اتصال پی‌بست‌های ضمیری به اسامیِ مختوم به واکه در زبان فارسی: چگونگی اتصال و بازنگری نظام پی‌بست‌های ضمیری [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 81-102]
 • گورانی وزن و قافیه، دو معیار برای تعیین قدمت اشعار شفاهی: مطالعۀ موردی در وزن و قافیۀ کلامات یارسان [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 1-16]
 • گویش کردی گورانی مقایسة پسوندها و پیشوندهای تصریفیِ فعل در کردیِ گورانی و فارسی معیار [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 101-120]

م

 • محمدرضا باطنی با دستیاری زهرا احمدی‌نیا نقد و بررسی: فرهنگ اصطلاحات و عبارات رایج فارسی (فارسی – انگلیسی) [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 123-128]
 • مخاطرۀ زبان تأثیر عوامل مهاجرتِ برون‌قومی و ازدواجِ بین‌قومی در میزان مخاطره یا ایمنیِ زبان ترکی آذربایجانی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 37-54]
 • مردان مقایسۀ کنش‌های گفتار در پیامک‌های فارسیِ زنان و مردانِ جوان بر اساس طبقه‌بندیِ سرل [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 75-88]
 • مطبوعات ورزشی دگرگونی‌های دستوریِ فارسی معاصر در آینۀ مطبوعات ورزشی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 79-80]
 • مهاجرتِ برون‌قومی تأثیر عوامل مهاجرتِ برون‌قومی و ازدواجِ بین‌قومی در میزان مخاطره یا ایمنیِ زبان ترکی آذربایجانی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 37-54]

ن

 • نظام وندی اتصال پی‌بست‌های ضمیری به اسامیِ مختوم به واکه در زبان فارسی: چگونگی اتصال و بازنگری نظام پی‌بست‌های ضمیری [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 81-102]
 • نوآوری دگرگونی‌های دستوریِ فارسی معاصر در آینۀ مطبوعات ورزشی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 79-80]

و

 • واژه‌های قرضی بررسی دامنۀ نفوذ، گسترش و دگرگونیِ معناییِ واژه‌های فارسیِ شطرنج در زبان انگلیسی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 17-30]
 • واکه اتصال پی‌بست‌های ضمیری به اسامیِ مختوم به واکه در زبان فارسی: چگونگی اتصال و بازنگری نظام پی‌بست‌های ضمیری [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 81-102]
 • وزن وزن و قافیه، دو معیار برای تعیین قدمت اشعار شفاهی: مطالعۀ موردی در وزن و قافیۀ کلامات یارسان [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 1-16]