نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیندگی ساختارهای آینده‌نما در زبان‌های انگلیسی‌ و فارسی: یک‌ تحلیل‌ غیر صورت گرا [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 21-34]
 • آینده پیش فرض ساختارهای آینده‌نما در زبان‌های انگلیسی‌ و فارسی: یک‌ تحلیل‌ غیر صورت گرا [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 21-34]
 • آینده نما ساختارهای آینده‌نما در زبان‌های انگلیسی‌ و فارسی: یک‌ تحلیل‌ غیر صورت گرا [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 21-34]

ا

 • ابطال پذیری نگرش فلسفی- اسلامی به مساله معناداری زبان دین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 57-72]
 • ارتقاء تغییر واکه آغازین در واژه های دو هجایی یابیشتر لهجه همدانی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 47-57]
 • اصل سلسله مراتب رسایی برخی از فرایندهای واجی در ترکی بیجار [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 89-103]
 • اندیشمندان‌ اسلامی‌ نکاتی‌ چند درباره‌ مطالعه‌ معنی‌ در شرق‌ [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 21-37]
 • انواع روابط بینامتنی تأثیر روابط بینامتنی در خوانش متن [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 39-55]

ب

 • بازنویسی رویکردی زبانشناختی به ترجمه [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 75-90]
 • بینامتن تأثیر روابط بینامتنی در خوانش متن [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 39-55]

پ

 • پانینی‌ نکاتی‌ چند درباره‌ مطالعه‌ معنی‌ در شرق‌ [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 21-37]

ت

 • تاکید بررسی انواع تاکید در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 5-19]
 • تاکید اطلاعی بررسی انواع تاکید در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 5-19]
 • تاکید تقابلی بررسی انواع تاکید در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 5-19]
 • تحقیق پذیری نگرش فلسفی- اسلامی به مساله معناداری زبان دین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 57-72]
 • تحلیل دستوری نظریة نایدا [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 35-46]
 • ترجمة زبانشناختی رویکردی زبانشناختی به ترجمه [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 75-90]
 • ترجمهشناسی نظریة نایدا [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 35-46]
 • ترک زبانان تبریز تغییرات تلفظی واژگان فارسی هنگام استفاده درگفتار رسمی زبان نوشتاری ترک زبانان تبریز [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 1-19]
 • تساوی ممکن‌ها و ناممکن‌های ترجمه [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 105-118]
 • تعادل ممکن‌ها و ناممکن‌های ترجمه [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 105-118]
 • تغییرات تلفظی واژگان فارسی تغییرات تلفظی واژگان فارسی هنگام استفاده درگفتار رسمی زبان نوشتاری ترک زبانان تبریز [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 1-19]

ج

 • جنس ویژگی‌های شاخص گویش سمنانی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 137-141]
 • جهان های ممکن ساختارهای آینده‌نما در زبان‌های انگلیسی‌ و فارسی: یک‌ تحلیل‌ غیر صورت گرا [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 21-34]

ح

 • حالت ویژگی‌های شاخص گویش سمنانی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 137-141]

خ

 • خداوند نگرش فلسفی- اسلامی به مساله معناداری زبان دین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 57-72]

د

 • دانش زبانی بررسی گفتمانی، منظور شناختی، و معنایی قابلیت فراگیری و تجزیة دوگانة پارامتر ضمیرافکنی در دستور جهانی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 73-88]
 • درج برخی از فرایندهای واجی در ترکی بیجار [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 89-103]
 • دستور جهانی چامسکی بررسی گفتمانی، منظور شناختی، و معنایی قابلیت فراگیری و تجزیة دوگانة پارامتر ضمیرافکنی در دستور جهانی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 73-88]
 • دستوری شدگی ساختارهای آینده‌نما در زبان‌های انگلیسی‌ و فارسی: یک‌ تحلیل‌ غیر صورت گرا [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 21-34]

ر

ز

 • زبان شناختاری نگرش فلسفی- اسلامی به مساله معناداری زبان دین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 57-72]
 • زبانشناسی تاریخی اهمیت یافته های لهجه شناسی در مطالعات تاریخی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 115-127]
 • زبانشناسی گشتاری نظریة نایدا [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 35-46]
 • زبان‌شناسی‌ نوین‌ نکاتی‌ چند درباره‌ مطالعه‌ معنی‌ در شرق‌ [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 21-37]
 • زبان نوشتاری تغییرات تلفظی واژگان فارسی هنگام استفاده درگفتار رسمی زبان نوشتاری ترک زبانان تبریز [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 1-19]
 • زرتشت‌ نکاتی‌ چند درباره‌ مطالعه‌ معنی‌ در شرق‌ [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 21-37]

س

 • ساخت زیر بنایی زبان فارسی به مثابه زبانی هسته آغازین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 129-135]
 • ساخت سببی فارسی ساخت سببی زبان فارسی بر اساس طرح پوسته فعلی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 91-113]

ض

 • ضمیرافکنی بررسی گفتمانی، منظور شناختی، و معنایی قابلیت فراگیری و تجزیة دوگانة پارامتر ضمیرافکنی در دستور جهانی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 73-88]

ط

 • طرز بیان ممکن‌ها و ناممکن‌های ترجمه [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 105-118]

ق

 • قلب ماهیّت رویکردی زبانشناختی به ترجمه [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 75-90]
 • قوة زبان بررسی گفتمانی، منظور شناختی، و معنایی قابلیت فراگیری و تجزیة دوگانة پارامتر ضمیرافکنی در دستور جهانی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 73-88]

ک

 • کاربردشناسی بررسی انواع تاکید در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 5-19]
 • کنایی ویژگی‌های شاخص گویش سمنانی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 137-141]

گ

 • گروه فعلی ساخت سببی زبان فارسی بر اساس طرح پوسته فعلی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 91-113]
 • گروه فعلی زبان فارسی به مثابه زبانی هسته آغازین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 129-135]
 • گروههای بیشینه زبان فارسی به مثابه زبانی هسته آغازین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 129-135]
 • گزاره دینی نگرش فلسفی- اسلامی به مساله معناداری زبان دین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 57-72]
 • گشتار زدایی نظریة نایدا [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 35-46]
 • گویش ویژگی‌های شاخص گویش سمنانی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 137-141]
 • گویشهای ایرانی وند زمان گذشته و گونه های آن در لهجه ها و گویشهای ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 59-74]

ل

 • لهجه اهمیت یافته های لهجه شناسی در مطالعات تاریخی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 115-127]
 • لهجه شناسی اهمیت یافته های لهجه شناسی در مطالعات تاریخی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 115-127]
 • لهجه‌های ایرانی وند زمان گذشته و گونه های آن در لهجه ها و گویشهای ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 59-74]

م

 • مرتبط بودن آنی ساختارهای آینده‌نما در زبان‌های انگلیسی‌ و فارسی: یک‌ تحلیل‌ غیر صورت گرا [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 21-34]
 • معادل بالقوه ممکن‌ها و ناممکن‌های ترجمه [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 105-118]
 • معادل مطلوب ممکن‌ها و ناممکن‌های ترجمه [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 105-118]
 • معناداری نگرش فلسفی- اسلامی به مساله معناداری زبان دین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 57-72]
 • مفهوم معادل نظریة نایدا [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 35-46]
 • مکتب‌ میمامسا نکاتی‌ چند درباره‌ مطالعه‌ معنی‌ در شرق‌ [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 21-37]

ن

 • ناهمگونی تغییر واکه آغازین در واژه های دو هجایی یابیشتر لهجه همدانی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 47-57]
 • نحو بررسی انواع تاکید در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 5-19]
 • نحو زبان فارسی به مثابه زبانی هسته آغازین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 129-135]
 • نظام غیرلفظی رویکردی زبانشناختی به ترجمه [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 75-90]
 • نظام لفظی رویکردی زبانشناختی به ترجمه [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 75-90]
 • نظریة نایدا نظریة نایدا [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 35-46]
 • نمود آینده ساختارهای آینده‌نما در زبان‌های انگلیسی‌ و فارسی: یک‌ تحلیل‌ غیر صورت گرا [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 21-34]

و

 • وند زمان گذشته وند زمان گذشته و گونه های آن در لهجه ها و گویشهای ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 59-74]

ه

 • هجا تغییر واکه آغازین در واژه های دو هجایی یابیشتر لهجه همدانی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 47-57]
 • هسته آغازین زبان فارسی به مثابه زبانی هسته آغازین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 129-135]
 • هسته فعل سبک ساخت سببی زبان فارسی بر اساس طرح پوسته فعلی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 91-113]
 • هسته فعل واژگانی ساخت سببی زبان فارسی بر اساس طرح پوسته فعلی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 91-113]
 • هماهنگی واکه ای برخی از فرایندهای واجی در ترکی بیجار [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 89-103]
 • همگونی تغییر واکه آغازین در واژه های دو هجایی یابیشتر لهجه همدانی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 47-57]
 • همگونی برخی از فرایندهای واجی در ترکی بیجار [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 89-103]