نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آشنایی تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسة رستم و اسفندیارِ شاهنامة فردوسی بر اساس قالبِ لباو و والتسکی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 1-19]
 • آفازی رویکرد حوزه‌ای به ذهن و زبان از منظر عصب‌شناسی و زبان‌شناسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 61-73]
 • آواشناسی قانونی معرفی آواشناسی قانونی و برخی کاربردهای آن [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 149-156]
 • آوانگاری معرفی آواشناسی قانونی و برخی کاربردهای آن [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 149-156]
 • آوانویسی نقد و تصحیح مقالۀ محمدرضا مجیدی و المار ترنز [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 109-118]

ا

 • ایرانی پیشینة درمانگری در سنّت هند و اروپایی، ژرمنی و ایرانی بر اساس شواهد زبان شناختی و اساطیری [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 87-98]
 • ارزشیابی تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسة رستم و اسفندیارِ شاهنامة فردوسی بر اساس قالبِ لباو و والتسکی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 1-19]
 • اشتقاق محدودیت‌های صرفی و نحوی در زایایی فرایند اشتقاق در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 39-56]
 • اصالت بسامدنگاری و دستاوردهای آن در آموزش [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 47-60]
 • الفبای بین‌المللی آوایی نقد و تصحیح مقالۀ محمدرضا مجیدی و المار ترنز [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 109-118]
 • انتخاب طبیعی رابطة زبان و ژنتیک و یافته‌های جدید علمی در مورد ژن زبان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 99-108]
 • انسجام قرآن و گذر از نظم خطی: یک بررسی زبان‌شناختی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 17-31]
 • انضمام اسم فرایند انضمام اسم: رویکرد نحوی یا صرفی (بر مبنای نمونه‌ای از داده‌های زبان فارسی) [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 95-110]
 • انطباق ذهنی نگاهی به ساخت مجهول در زبان فارسی با تکیه بر دیدگاه شناختی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 57-76]

ب

 • بافت قرآن و گذر از نظم خطی: یک بررسی زبان‌شناختی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 17-31]
 • باهم‌آیی بسامدنگاری و دستاوردهای آن در آموزش [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 47-60]
 • بی‌جانی جانداری و بی‌جانی در گویش‌های ایرانی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 157-162]
 • بسامدنگاری بسامدنگاری و دستاوردهای آن در آموزش [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 47-60]
 • بلوچی ساخت و صرف فعل سادة بلوچی و مقایسة اجمالی آن با فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 1-16]

پ

 • پردازش زبان رویکرد حوزه‌ای به ذهن و زبان از منظر عصب‌شناسی و زبان‌شناسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 61-73]
 • پساساختارگرایی مفهومی نو از زبان‌شناسی کاربردی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 119-127]
 • پوزیتیویزم مقدمه‌ای بر روش کیفی نظریه‌سازی داده‌بنیاد [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 75-86]
 • پوزیتیویست مفهومی نو از زبان‌شناسی کاربردی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 119-127]

ت

 • تبلیغات بازرگانی بررسی کارکردهای متنی و ارتباطی تبلیغات بازرگانی رادیویی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 111-123]
 • تحقیق فراگیری زبان دوم مفهومی نو از زبان‌شناسی کاربردی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 119-127]
 • تحولات در زمانی گیلکی در ایرانیکا [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 137-147]
 • تشخیص زبان و لهجه معرفی آواشناسی قانونی و برخی کاربردهای آن [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 149-156]
 • تشخیص صدا معرفی آواشناسی قانونی و برخی کاربردهای آن [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 149-156]
 • تصویربرداری عصبی رویکرد حوزه‌ای به ذهن و زبان از منظر عصب‌شناسی و زبان‌شناسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 61-73]
 • تضعیف توصیف دستگاه واجی گویش دلواری [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 77-93]
 • تغییرات ظرفیت موضوعی فرایند انضمام اسم: رویکرد نحوی یا صرفی (بر مبنای نمونه‌ای از داده‌های زبان فارسی) [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 95-110]
 • تقابل معنایی به‌سوی طراحی شبکة واژگانیِ صفاتِ زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 125-136]
 • تقویت توصیف دستگاه واجی گویش دلواری [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 77-93]
 • تکرار قرآن و گذر از نظم خطی: یک بررسی زبان‌شناختی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 17-31]

ج

 • جانداری جانداری و بی‌جانی در گویش‌های ایرانی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 157-162]
 • جمعی‌ساخت مقدمه‌ای بر روش کیفی نظریه‌سازی داده‌بنیاد [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 75-86]
 • جهش رابطة زبان و ژنتیک و یافته‌های جدید علمی در مورد ژن زبان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 99-108]

چ

 • چشم‌انداز نگاهی به ساخت مجهول در زبان فارسی با تکیه بر دیدگاه شناختی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 57-76]
 • چکیده تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسة رستم و اسفندیارِ شاهنامة فردوسی بر اساس قالبِ لباو و والتسکی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 1-19]
 • چهارچوب زیرْمقوله‌ای محدودیت‌های صرفی و نحوی در زایایی فرایند اشتقاق در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 39-56]

ح

 • حروف اضافه مکانی بررسی حروف اضافة مکانی در چارچوبِ شناختی: مطالعة موردی حرف اضافة «در/ توی» [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 33-46]

خ

 • خطی بودن قرآن و گذر از نظم خطی: یک بررسی زبان‌شناختی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 17-31]

د

 • دال نیروی شعر [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 163-170]
 • درس‌اخلاقی تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسة رستم و اسفندیارِ شاهنامة فردوسی بر اساس قالبِ لباو و والتسکی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 1-19]
 • دگرگونی واکه‌ای توصیف دستگاه واجی گویش دلواری [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 77-93]

ر

 • رابطة جانشین نیروی شعر [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 163-170]
 • رسانة شنیداری بررسی کارکردهای متنی و ارتباطی تبلیغات بازرگانی رادیویی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 111-123]
 • روش تحقیق مقدمه‌ای بر روش کیفی نظریه‌سازی داده‌بنیاد [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 75-86]
 • رویکرد حوزه‌ای رویکرد حوزه‌ای به ذهن و زبان از منظر عصب‌شناسی و زبان‌شناسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 61-73]
 • رویکرد صرفی فرایند انضمام اسم: رویکرد نحوی یا صرفی (بر مبنای نمونه‌ای از داده‌های زبان فارسی) [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 95-110]
 • رویکرد نحوی فرایند انضمام اسم: رویکرد نحوی یا صرفی (بر مبنای نمونه‌ای از داده‌های زبان فارسی) [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 95-110]
 • رویکرد واسطه‌ای مفهومی نو از زبان‌شناسی کاربردی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 119-127]
 • روند تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسة رستم و اسفندیارِ شاهنامة فردوسی بر اساس قالبِ لباو و والتسکی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 1-19]

ز

 • زایایی ساختواژی محدودیت‌های صرفی و نحوی در زایایی فرایند اشتقاق در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 39-56]
 • زبان جانداری و بی‌جانی در گویش‌های ایرانی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 157-162]
 • زبان‌شناسی تاریخی پیشینة درمانگری در سنّت هند و اروپایی، ژرمنی و ایرانی بر اساس شواهد زبان شناختی و اساطیری [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 87-98]
 • زبان‌شناسی تطبیقی پیشینة درمانگری در سنّت هند و اروپایی، ژرمنی و ایرانی بر اساس شواهد زبان شناختی و اساطیری [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 87-98]
 • زبان‌شناسی‌شناختی نگاهی به ساخت مجهول در زبان فارسی با تکیه بر دیدگاه شناختی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 57-76]
 • زبان‌شناسی کاربردی مفهومی نو از زبان‌شناسی کاربردی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 119-127]
 • زبان‌شناسی کاربردی انتقادی مفهومی نو از زبان‌شناسی کاربردی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 119-127]

ژ

 • ژرمنی پیشینة درمانگری در سنّت هند و اروپایی، ژرمنی و ایرانی بر اساس شواهد زبان شناختی و اساطیری [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 87-98]
 • ژن زبان رابطة زبان و ژنتیک و یافته‌های جدید علمی در مورد ژن زبان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 99-108]

س

 • ساخت ساخت و صرف فعل سادة بلوچی و مقایسة اجمالی آن با فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 1-16]
 • ساختارگرایی مفهومی نو از زبان‌شناسی کاربردی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 119-127]
 • ساخت کلان تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسة رستم و اسفندیارِ شاهنامة فردوسی بر اساس قالبِ لباو و والتسکی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 1-19]
 • ساخت مجهول نگاهی به ساخت مجهول در زبان فارسی با تکیه بر دیدگاه شناختی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 57-76]
 • ساخت موضوعی محدودیت‌های صرفی و نحوی در زایایی فرایند اشتقاق در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 39-56]
 • ساخت‌های اسنادی ظرفیت در ساخت‌های اسنادی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 21-38]
 • سرعت نیروی شعر [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 163-170]

ش

 • شبکة واژگانی به‌سوی طراحی شبکة واژگانیِ صفاتِ زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 125-136]
 • شتاب نیروی شعر [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 163-170]

ص

 • صرف ساخت و صرف فعل سادة بلوچی و مقایسة اجمالی آن با فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 1-16]
 • صرف و نحو گیلکی در ایرانیکا [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 137-147]
 • صفت به‌سوی طراحی شبکة واژگانیِ صفاتِ زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 125-136]

ض

 • ضبط‌صحنه نگاهی به ساخت مجهول در زبان فارسی با تکیه بر دیدگاه شناختی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 57-76]

ط

 • طرح صحنه نگاهی به ساخت مجهول در زبان فارسی با تکیه بر دیدگاه شناختی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 57-76]
 • طیف نگاشت صوتی معرفی آواشناسی قانونی و برخی کاربردهای آن [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 149-156]

ظ

 • ظرفیت ظرفیت در ساخت‌های اسنادی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 21-38]

ف

 • فارسی ساخت و صرف فعل سادة بلوچی و مقایسة اجمالی آن با فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 1-16]
 • فارسی نقد و تصحیح مقالۀ محمدرضا مجیدی و المار ترنز [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 109-118]
 • فعل‌ساده ساخت و صرف فعل سادة بلوچی و مقایسة اجمالی آن با فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 1-16]

ق

 • قرآن قرآن و گذر از نظم خطی: یک بررسی زبان‌شناختی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 17-31]
 • قمر ظرفیت در ساخت‌های اسنادی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 21-38]
 • قوم‌نگاری مقدمه‌ای بر روش کیفی نظریه‌سازی داده‌بنیاد [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 75-86]

گ

 • گره تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسة رستم و اسفندیارِ شاهنامة فردوسی بر اساس قالبِ لباو و والتسکی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 1-19]
 • گره‌گشایی تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسة رستم و اسفندیارِ شاهنامة فردوسی بر اساس قالبِ لباو و والتسکی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 1-19]
 • گفتمان بررسی کارکردهای متنی و ارتباطی تبلیغات بازرگانی رادیویی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 111-123]
 • گنجینه‌های زبانی بسامدنگاری و دستاوردهای آن در آموزش [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 47-60]
 • گویش جانداری و بی‌جانی در گویش‌های ایرانی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 157-162]

م

 • متن بررسی کارکردهای متنی و ارتباطی تبلیغات بازرگانی رادیویی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 111-123]
 • مثبت‌گرایی ِفراگیر مفهومی نو از زبان‌شناسی کاربردی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 119-127]
 • محدودیت‌های صرفی محدودیت‌های صرفی و نحوی در زایایی فرایند اشتقاق در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 39-56]
 • محدودیت‌های نحوی محدودیت‌های صرفی و نحوی در زایایی فرایند اشتقاق در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 39-56]
 • محمول ظرفیت در ساخت‌های اسنادی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 21-38]
 • مدلول نیروی شعر [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 163-170]
 • معرفت‌شناسی مقدمه‌ای بر روش کیفی نظریه‌سازی داده‌بنیاد [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 75-86]
 • معنی بررسی حروف اضافة مکانی در چارچوبِ شناختی: مطالعة موردی حرف اضافة «در/ توی» [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 33-46]
 • معنی‌شناسیِ شناختی بررسی حروف اضافة مکانی در چارچوبِ شناختی: مطالعة موردی حرف اضافة «در/ توی» [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 33-46]
 • موضوع ظرفیت در ساخت‌های اسنادی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 21-38]
 • موضوع درونی فرایند انضمام اسم: رویکرد نحوی یا صرفی (بر مبنای نمونه‌ای از داده‌های زبان فارسی) [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 95-110]

ن

 • نسخه برداری رابطة زبان و ژنتیک و یافته‌های جدید علمی در مورد ژن زبان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 99-108]
 • نظریه‌سازی داده‌بنیاد مقدمه‌ای بر روش کیفی نظریه‌سازی داده‌بنیاد [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 75-86]
 • نقش‌ارجاعی تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسة رستم و اسفندیارِ شاهنامة فردوسی بر اساس قالبِ لباو و والتسکی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 1-19]
 • نقش‌ارزیابی تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسة رستم و اسفندیارِ شاهنامة فردوسی بر اساس قالبِ لباو و والتسکی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 1-19]
 • نقش ترغیبی تبلیغات بررسی کارکردهای متنی و ارتباطی تبلیغات بازرگانی رادیویی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 111-123]

و

 • واج‌شناسی گیلکی در ایرانیکا [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 137-147]
 • واحد واجی نقد و تصحیح مقالۀ محمدرضا مجیدی و المار ترنز [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 109-118]
 • ودایی پیشینة درمانگری در سنّت هند و اروپایی، ژرمنی و ایرانی بر اساس شواهد زبان شناختی و اساطیری [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 87-98]

ه

 • هم‌گونی توصیف دستگاه واجی گویش دلواری [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 77-93]
 • هم‌معنایی به‌سوی طراحی شبکة واژگانیِ صفاتِ زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 125-136]
 • هندی پیشینة درمانگری در سنّت هند و اروپایی، ژرمنی و ایرانی بر اساس شواهد زبان شناختی و اساطیری [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 87-98]
 • هند و اروپایی پیشینة درمانگری در سنّت هند و اروپایی، ژرمنی و ایرانی بر اساس شواهد زبان شناختی و اساطیری [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 87-98]

ی