نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرایش واژگانی اصلی آرای هاوکینز در حوزة رده‌شناسی آرایش واژه‌ها و بررسی انطباق یا عدم انطباق این آرا بر آرایش واژه‌ها در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 78-96]

ا

 • ادبیات شفاهی اشاراتی بر تحلیل ساختاری – محتوایی لیکو، شعر شفاهی بلوچی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 28-41]
 • ادغام تحلیل پوسته‌ای گروه فعلی در زبان فارسی بر پایة برنامة کمینه‌گرا [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 1-29]
 • استعاره بررسی ساخت‌های طرح‌واره‌ای در غزلیات حافظ به منظور معرفی طرح‌واره‌های جدید (رویکردی شناختی) [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 107-124]
 • الگوی آهنگی بررسی آکوستیکی قلب نحوی مفعول صریح در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 124-143]

ب

 • برنامة کمینه‌گرا تحلیل پوسته‌ای گروه فعلی در زبان فارسی بر پایة برنامة کمینه‌گرا [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 1-29]
 • بن حال مصدر برساخته رویکردی توصیفی - هم‌زمانی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 41-64]

ت

 • تحرک‌پذیری آرای هاوکینز در حوزة رده‌شناسی آرایش واژه‌ها و بررسی انطباق یا عدم انطباق این آرا بر آرایش واژه‌ها در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 78-96]
 • تحلیل ساختاری اشاراتی بر تحلیل ساختاری – محتوایی لیکو، شعر شفاهی بلوچی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 28-41]
 • تحلیل محتوایی اشاراتی بر تحلیل ساختاری – محتوایی لیکو، شعر شفاهی بلوچی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 28-41]
 • ترخیم صفتِ فاعلیِ مرکبِ مرخم: آری یا خیر؟ [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 64-80]
 • ترخیم برخی فرایندهای واجی در گونة زبانی شیرگاه از گویش مازندرانی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 94-107]
 • ترکیب صفتِ فاعلیِ مرکبِ مرخم: آری یا خیر؟ [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 64-80]
 • تصریح صفتِ فاعلیِ مرکبِ مرخم: آری یا خیر؟ [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 64-80]
 • تکیة تقابلی بررسی آکوستیکی قلب نحوی مفعول صریح در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 124-143]
 • تلویحِ کاربردشناختی صفتِ فاعلیِ مرکبِ مرخم: آری یا خیر؟ [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 64-80]

ح

 • حذف برخی فرایندهای واجی در گونة زبانی شیرگاه از گویش مازندرانی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 94-107]

د

 • درج واکه برخی فرایندهای واجی در گونة زبانی شیرگاه از گویش مازندرانی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 94-107]

ر

 • رده‌شناسی آرایش واژه آرای هاوکینز در حوزة رده‌شناسی آرایش واژه‌ها و بررسی انطباق یا عدم انطباق این آرا بر آرایش واژه‌ها در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 78-96]

س

 • ساخت اطلاعی بررسی آکوستیکی قلب نحوی مفعول صریح در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 124-143]
 • ستاک حال صفتِ فاعلیِ مرکبِ مرخم: آری یا خیر؟ [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 64-80]
 • سنگینی آرای هاوکینز در حوزة رده‌شناسی آرایش واژه‌ها و بررسی انطباق یا عدم انطباق این آرا بر آرایش واژه‌ها در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 78-96]

ش

 • شعر بلوچی اشاراتی بر تحلیل ساختاری – محتوایی لیکو، شعر شفاهی بلوچی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 28-41]

ص

 • صفت فاعلی صفتِ فاعلیِ مرکبِ مرخم: آری یا خیر؟ [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 64-80]

ط

 • طرح‌واره بررسی ساخت‌های طرح‌واره‌ای در غزلیات حافظ به منظور معرفی طرح‌واره‌های جدید (رویکردی شناختی) [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 107-124]

ف

 • فرضیة اعطای نقش معنایی یکسان تحلیل پوسته‌ای گروه فعلی در زبان فارسی بر پایة برنامة کمینه‌گرا [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 1-29]
 • فعل سبک انتزاعی تحلیل پوسته‌ای گروه فعلی در زبان فارسی بر پایة برنامة کمینه‌گرا [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 1-29]
 • فعل هستة واژگانی تحلیل پوسته‌ای گروه فعلی در زبان فارسی بر پایة برنامة کمینه‌گرا [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 1-29]

ق

 • قلب نحوی بررسی آکوستیکی قلب نحوی مفعول صریح در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 124-143]

گ

 • گروه فعلی پوسته‌ای تحلیل پوسته‌ای گروه فعلی در زبان فارسی بر پایة برنامة کمینه‌گرا [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 1-29]
 • گروه فعلی هسته‌ای تحلیل پوسته‌ای گروه فعلی در زبان فارسی بر پایة برنامة کمینه‌گرا [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 1-29]

ل

 • لیکو اشاراتی بر تحلیل ساختاری – محتوایی لیکو، شعر شفاهی بلوچی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 28-41]

م

 • مصدر اسمی مصدر برساخته رویکردی توصیفی - هم‌زمانی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 41-64]
 • مصدر برساخته مصدر برساخته رویکردی توصیفی - هم‌زمانی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 41-64]
 • مصدر جعلی مصدر برساخته رویکردی توصیفی - هم‌زمانی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 41-64]
 • معنی‌شناسی‌شناختی بررسی ساخت‌های طرح‌واره‌ای در غزلیات حافظ به منظور معرفی طرح‌واره‌های جدید (رویکردی شناختی) [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 107-124]

ه

 • همگونی برخی فرایندهای واجی در گونة زبانی شیرگاه از گویش مازندرانی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 94-107]