نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اختصارسازی اختصارسازی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 69-92]
 • ایرانی باستان حروف اضافۀ دوگانه، توأمان و ترکیبات اضافی، در زبان‌های پهلوی‌ساسانی و پارسی میانۀ ترفانی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 49-68]
 • ایرانی میانه حروف اضافۀ دوگانه، توأمان و ترکیبات اضافی، در زبان‌های پهلوی‌ساسانی و پارسی میانۀ ترفانی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 49-68]
 • اصطلاحاتِ علمی نقشِ زبانِ علم در تشدید بحران های محیطی از منظر زبان شناسیِ زیست‌محیطی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 1-26]
 • اصل اقتصاد اختصارسازی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 69-92]
 • اصل کم‌کوشی اختصارسازی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 69-92]
 • اصل مشارکت بررسی مقایسه ای میزانِ عدمِ تحققِ قواعدِ اصلِ مشارکتِ گرایس در یک نمایشنامۀ فارسی و یک نمایشنامۀ انگلیسی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 47-68]
 • اصل همکاری بررسی فرایند تولید و درک حشوهای گفتمانی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 33-48]
 • اقتصاد زبان بررسی فرایند تولید و درک حشوهای گفتمانی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 33-48]

ب

 • بازنماییِ مفهومیِ واژگان نگاهی به مسأله واژگان در ماشین ترجمه [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 135-150]
 • بیان تقاضا تأثیر جنسیت بر شیوة بیان تقاضا در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 125-136]
 • باهم‌آیی بررسی باهم‌آیی واژگانی در آثار منظوم و منثور مولانا در چارچوب نظریۀ نقش‌گرایی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 115-134]
 • باهم‌آییِ متداعی بررسی باهم‌آیی واژگانی در آثار منظوم و منثور مولانا در چارچوب نظریۀ نقش‌گرایی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 115-134]
 • باهم‌آییِ واژگانی بررسی باهم‌آیی واژگانی در آثار منظوم و منثور مولانا در چارچوب نظریۀ نقش‌گرایی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 115-134]

پ

ت

 • تحصیلات بررسی متغیرهای اجتماعی- زبانیِ فارسی در گویشِ نهبندانی: همخوان‌ها [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 71-114]
 • تحلیل ژانر به‌کارگیریِ راهبردهای فراگفتمان در مقالات علمی ـ پژوهشی فارسی و انگلیسی؛ مطالعة هنجارهای ژانری جامعة گفتمانی در مقاله‌های فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 93-104]
 • تخطی از قواعد بررسی مقایسه ای میزانِ عدمِ تحققِ قواعدِ اصلِ مشارکتِ گرایس در یک نمایشنامۀ فارسی و یک نمایشنامۀ انگلیسی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 47-68]
 • ترادف از واژه‌گزینی تا ترادف [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 1-16]
 • ترکیب بررسی باهم‌آیی واژگانی در آثار منظوم و منثور مولانا در چارچوب نظریۀ نقش‌گرایی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 115-134]
 • ترکیبات اضافی حروف اضافۀ دوگانه، توأمان و ترکیبات اضافی، در زبان‌های پهلوی‌ساسانی و پارسی میانۀ ترفانی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 49-68]
 • تعدی و تعلیق بررسی مقایسه ای میزانِ عدمِ تحققِ قواعدِ اصلِ مشارکتِ گرایس در یک نمایشنامۀ فارسی و یک نمایشنامۀ انگلیسی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 47-68]
 • تمثیل تمثیلی مانوی در نکوهشِ مویه و زاری به سوگِ درگذشتگان [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 151-165]

ج

 • جامعة گفتاری به‌کارگیریِ راهبردهای فراگفتمان در مقالات علمی ـ پژوهشی فارسی و انگلیسی؛ مطالعة هنجارهای ژانری جامعة گفتمانی در مقاله‌های فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 93-104]
 • جامعة گفتمانی به‌کارگیریِ راهبردهای فراگفتمان در مقالات علمی ـ پژوهشی فارسی و انگلیسی؛ مطالعة هنجارهای ژانری جامعة گفتمانی در مقاله‌های فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 93-104]
 • جامعه شناسی زبان تأثیر جنسیت بر شیوة بیان تقاضا در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 125-136]
 • جنسیت بررسی متغیرهای اجتماعی- زبانیِ فارسی در گویشِ نهبندانی: همخوان‌ها [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 71-114]
 • جنسیت تأثیر جنسیت بر شیوة بیان تقاضا در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 125-136]

ح

 • حرف اضافۀ (از) بررسیِ حرفِ اضافۀ (از) در چارچوب معناشناسیِ شناختی و مقایسۀ آن با رویکردِ سنتی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 69-80]
 • حروف اضافۀ توأمان حروف اضافۀ دوگانه، توأمان و ترکیبات اضافی، در زبان‌های پهلوی‌ساسانی و پارسی میانۀ ترفانی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 49-68]
 • حروف اضافۀ دوگانه حروف اضافۀ دوگانه، توأمان و ترکیبات اضافی، در زبان‌های پهلوی‌ساسانی و پارسی میانۀ ترفانی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 49-68]
 • حروف اضافۀ مکانی بررسیِ حرفِ اضافۀ (از) در چارچوب معناشناسیِ شناختی و مقایسۀ آن با رویکردِ سنتی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 69-80]
 • حُسن تعبیر نقشِ زبانِ علم در تشدید بحران های محیطی از منظر زبان شناسیِ زیست‌محیطی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 1-26]
 • حشو بررسی فرایند تولید و درک حشوهای گفتمانی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 33-48]
 • حشو ادراکی بررسی فرایند تولید و درک حشوهای گفتمانی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 33-48]
 • حشو تولیدی بررسی فرایند تولید و درک حشوهای گفتمانی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 33-48]

خ

 • خروج بررسی مقایسه ای میزانِ عدمِ تحققِ قواعدِ اصلِ مشارکتِ گرایس در یک نمایشنامۀ فارسی و یک نمایشنامۀ انگلیسی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 47-68]

د

 • دستور حوزهای رویکردِ حوزهای به اجزای کلام در فارسی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 27-46]

ز

 • زبان‌شناسی حقوقی توصیف ویژگی‌های نحوی و واژگانی متون حقوق مدنی فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 105-136]
 • زبان شناسیِ زیست محیطی نقشِ زبانِ علم در تشدید بحران های محیطی از منظر زبان شناسیِ زیست‌محیطی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 1-26]
 • زبان‌شناسی متن توصیف ویژگی‌های نحوی و واژگانی متون حقوق مدنی فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 105-136]
 • زبان فارسی از واژه‌گزینی تا ترادف [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 1-16]
 • زبانِ فارسی و رایانه: برگزیدۀ مقالات زبانِ فارسی و رایانه: برگزیدۀ مقالات (2 جلد)، به‌کوششِ: حسین صامتی و محمود بی‌جن‌خان، سازمانِ مطالعه و تدوینِ کتبِ علومِ انسانیِ دانشگاه‌ها (سمت)، 1389، 1266 صفحه [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 169-180]
 • زبان قانون توصیف ویژگی‌های نحوی و واژگانی متون حقوق مدنی فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 105-136]
 • زبان و جهانی شدن زبان و جهانی شدن ، نورمن فرکلاف ، انتشارات روتلیج، 2006، دو+ 186صفحه [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 181-186]

س

 • ساخت دو بندی نقش کانونی سازة گسسته در جملات گسسته [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 17-32]
 • سازة ‌گسسته نقش کانونی سازة گسسته در جملات گسسته [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 17-32]
 • سن بررسی متغیرهای اجتماعی- زبانیِ فارسی در گویشِ نهبندانی: همخوان‌ها [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 71-114]
 • سوگواری آیینی تمثیلی مانوی در نکوهشِ مویه و زاری به سوگِ درگذشتگان [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 151-165]

ف

 • فراگفتمان به‌کارگیریِ راهبردهای فراگفتمان در مقالات علمی ـ پژوهشی فارسی و انگلیسی؛ مطالعة هنجارهای ژانری جامعة گفتمانی در مقاله‌های فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 93-104]

ق

 • قرض‌گیری از واژه‌گزینی تا ترادف [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 1-16]
 • قضیة باز نقش کانونی سازة گسسته در جملات گسسته [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 17-32]

ک

 • کانون نقش کانونی سازة گسسته در جملات گسسته [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 17-32]

گ

 • گسسته نقش کانونی سازة گسسته در جملات گسسته [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 17-32]
 • گفتارهای امری تأثیر جنسیت بر شیوة بیان تقاضا در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 125-136]
 • گناهِ مویه ‌و زاری تمثیلی مانوی در نکوهشِ مویه و زاری به سوگِ درگذشتگان [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 151-165]

م

 • ماشینِ ترجمه نگاهی به مسأله واژگان در ماشین ترجمه [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 135-150]
 • مانویت تمثیلی مانوی در نکوهشِ مویه و زاری به سوگِ درگذشتگان [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 151-165]
 • متغیر اجتماعی بررسی متغیرهای اجتماعی- زبانیِ فارسی در گویشِ نهبندانی: همخوان‌ها [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 71-114]
 • متغیر زبانی بررسی متغیرهای اجتماعی- زبانیِ فارسی در گویشِ نهبندانی: همخوان‌ها [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 71-114]
 • متن‌های پارسی میانه و پارتی تمثیلی مانوی در نکوهشِ مویه و زاری به سوگِ درگذشتگان [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 151-165]
 • متون حقوق مدنی فارسی توصیف ویژگی‌های نحوی و واژگانی متون حقوق مدنی فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 105-136]
 • مجهول نقشِ زبانِ علم در تشدید بحران های محیطی از منظر زبان شناسیِ زیست‌محیطی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 1-26]
 • معناشناسیِ شناختی بررسیِ حرفِ اضافۀ (از) در چارچوب معناشناسیِ شناختی و مقایسۀ آن با رویکردِ سنتی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 69-80]
 • مقولات واژگانی رویکردِ حوزهای به اجزای کلام در فارسی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 27-46]

ن

 • ناهمگونی مقولهای رویکردِ حوزهای به اجزای کلام در فارسی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 27-46]
 • نقدی بر تحلیل پوسته‌ای گروه فعلی در زبان فارسی نقدی بر تحلیل پوسته‌ای گروه فعلی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 137-148]
 • نقض قواعد بررسی مقایسه ای میزانِ عدمِ تحققِ قواعدِ اصلِ مشارکتِ گرایس در یک نمایشنامۀ فارسی و یک نمایشنامۀ انگلیسی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 47-68]
 • نورمن فرکلاف زبان و جهانی شدن ، نورمن فرکلاف ، انتشارات روتلیج، 2006، دو+ 186صفحه [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 181-186]

و

 • واژگان توصیف ویژگی‌های نحوی و واژگانی متون حقوق مدنی فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 105-136]
 • واژگانِ قاموسی رویکردِ حوزهای به اجزای کلام در فارسی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 27-46]
 • واژه‌گزینی از واژه‌گزینی تا ترادف [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 1-16]