نمایه کلیدواژه ها

ا

 • استعاره نقش ابزارهای زبانی در نام‌گذاری فروشگاه‌ها و مراکزتجاری شهراصفهان [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 113-137]
 • اصطلاح طراحی هستان‌شناسیِ اصطلاحاتِ ساخت‌واژه در زبان فارسی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 25-39]
 • اصل توالیِ رسایی تحلیل فرایند واجی قلب در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 129-146]
 • اصل توزیعِ رسایی تحلیل فرایند واجی قلب در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 129-146]
 • افزوده بررسی مقولة کمی نما در زبان فارسی امروز [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 61-86]
 • افعال وجهی جنبه‌ها‌ی صوری و معنایی عناصر وجهی در جمله‌های فارسی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 33-50]
 • انسدادی‌شدگی بررسی فرایندهای واجی کودکان 4 تا 6 سالۀ فارسی‌زبان [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 51-60]

ب

 • بافت نوایی تنوع واج‌گونه‌ای /r/ در زبان فارسی: مطالعۀ آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 1-23]
 • برنامۀ کمینه‌گرا گروه حرف تعریف در فارسی شیرازی: رویکردی پوسته ای به گروه حرف تعریف [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 87-110]
 • بسامد پایه بسامد پایۀ صوت در دوزبانه‌های مازندرانی- فارسی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 79-95]

ت

 • تحلیل حوزه‌ای جایگاه و کاربرد زبان فارسی و گویش تنکابنی در شهر تنکابن [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 41-55]
 • تحلیل گفتمانِ انتقادی نقد ترجمة ادبی از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 57-77]
 • ترجمه نقد ترجمة ادبی از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 57-77]
 • تناوب واجی تنوع واج‌گونه‌ای /r/ در زبان فارسی: مطالعۀ آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 1-23]

ج

 • جامعه‌شناسی زبان جایگاه و کاربرد زبان فارسی و گویش تنکابنی در شهر تنکابن [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 41-55]
 • جمله‌های وجهی جنبه‌ها‌ی صوری و معنایی عناصر وجهی در جمله‌های فارسی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 33-50]

د

 • درجۀ وجهیت جنبه‌ها‌ی صوری و معنایی عناصر وجهی در جمله‌های فارسی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 33-50]
 • دوزبان‌گونگی جایگاه و کاربرد زبان فارسی و گویش تنکابنی در شهر تنکابن [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 41-55]
 • دوزبانه بسامد پایۀ صوت در دوزبانه‌های مازندرانی- فارسی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 79-95]

ر

 • روابط معنایی طراحی هستان‌شناسیِ اصطلاحاتِ ساخت‌واژه در زبان فارسی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 25-39]

ز

 • زبان اشاره شیوه‌ای نادر در خوانش زمان مفاهیم نیم‌روز و نیمه‌شب، به‌عنوان نقاط ارجاعی، در یک زبان اشارۀ خانگی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 111-128]
 • زبان تبلیغات نقش ابزارهای زبانی در نام‌گذاری فروشگاه‌ها و مراکزتجاری شهراصفهان [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 113-137]
 • زبان‏شناسی شناختی بررسی معنایی افعال مرکبِ اندام‏بنیاد در زبان فارسی: رویکردی شناختی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 98-112]
 • زبان فارسی طراحی هستان‌شناسیِ اصطلاحاتِ ساخت‌واژه در زبان فارسی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 25-39]
 • زبان فارسی جایگاه و کاربرد زبان فارسی و گویش تنکابنی در شهر تنکابن [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 41-55]
 • زبان فارسی تحلیل فرایند واجی قلب در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 129-146]

س

 • ساخت‌واژه طراحی هستان‌شناسیِ اصطلاحاتِ ساخت‌واژه در زبان فارسی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 25-39]
 • ساعت شیوه‌ای نادر در خوانش زمان مفاهیم نیم‌روز و نیمه‌شب، به‌عنوان نقاط ارجاعی، در یک زبان اشارۀ خانگی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 111-128]

ط

 • طرح‏وارة تصوری بررسی معنایی افعال مرکبِ اندام‏بنیاد در زبان فارسی: رویکردی شناختی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 98-112]

ع

 • عنصر وجهی جنبه‌ها‌ی صوری و معنایی عناصر وجهی در جمله‌های فارسی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 33-50]

ف

 • فارسی بسامد پایۀ صوت در دوزبانه‌های مازندرانی- فارسی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 79-95]
 • فارسی شیرازی گروه حرف تعریف در فارسی شیرازی: رویکردی پوسته ای به گروه حرف تعریف [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 87-110]
 • فرافکن نقشی بررسی مقولة کمی نما در زبان فارسی امروز [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 61-86]
 • فرایند واجی بررسی فرایندهای واجی کودکان 4 تا 6 سالۀ فارسی‌زبان [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 51-60]
 • فرایند واجی تحلیل فرایند واجی قلب در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 129-146]

ق

 • قلب تحلیل فرایند واجی قلب در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 129-146]

ک

 • کاهش خوشه بررسی فرایندهای واجی کودکان 4 تا 6 سالۀ فارسی‌زبان [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 51-60]
 • کمی نما بررسی مقولة کمی نما در زبان فارسی امروز [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 61-86]
 • کودکان 4 تا 6 ساله بررسی فرایندهای واجی کودکان 4 تا 6 سالۀ فارسی‌زبان [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 51-60]

گ

 • گروه اسمی گروه حرف تعریف در فارسی شیرازی: رویکردی پوسته ای به گروه حرف تعریف [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 87-110]
 • گروه حرف تعریف پوسته‌ای گروه حرف تعریف در فارسی شیرازی: رویکردی پوسته ای به گروه حرف تعریف [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 87-110]
 • گروه فعلی پوسته‌ای گروه حرف تعریف در فارسی شیرازی: رویکردی پوسته ای به گروه حرف تعریف [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 87-110]
 • گفتار بررسی فرایندهای واجی کودکان 4 تا 6 سالۀ فارسی‌زبان [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 51-60]
 • گویش تنکابنی جایگاه و کاربرد زبان فارسی و گویش تنکابنی در شهر تنکابن [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 41-55]

ل

 • لرزشی- لثوی تنوع واج‌گونه‌ای /r/ در زبان فارسی: مطالعۀ آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 1-23]

م

 • مازندرانی بسامد پایۀ صوت در دوزبانه‌های مازندرانی- فارسی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 79-95]
 • متن مبدأ نقد ترجمة ادبی از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 57-77]
 • متن مقصد نقد ترجمة ادبی از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 57-77]
 • مجاز نقش ابزارهای زبانی در نام‌گذاری فروشگاه‌ها و مراکزتجاری شهراصفهان [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 113-137]
 • محدودیت‌های نقض‌پذیر نقش تقابلی مشخصه‌های حنجره در انفجاری‌های زبان فارسی معیار [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 1-32]
 • مشخص‌گر بررسی مقولة کمی نما در زبان فارسی امروز [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 61-86]
 • مشخصه‌های حنجره نقش تقابلی مشخصه‌های حنجره در انفجاری‌های زبان فارسی معیار [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 1-32]
 • معنی‏شناسی بررسی معنایی افعال مرکبِ اندام‏بنیاد در زبان فارسی: رویکردی شناختی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 98-112]

ن

 • نام‌گذاری تجاری نقش ابزارهای زبانی در نام‌گذاری فروشگاه‌ها و مراکزتجاری شهراصفهان [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 113-137]
 • نقد ترجمه نقد ترجمة ادبی از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 57-77]
 • نماز شیوه‌ای نادر در خوانش زمان مفاهیم نیم‌روز و نیمه‌شب، به‌عنوان نقاط ارجاعی، در یک زبان اشارۀ خانگی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 111-128]
 • نیم‌روز شیوه‌ای نادر در خوانش زمان مفاهیم نیم‌روز و نیمه‌شب، به‌عنوان نقاط ارجاعی، در یک زبان اشارۀ خانگی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 111-128]
 • نیمه‌شب شیوه‌ای نادر در خوانش زمان مفاهیم نیم‌روز و نیمه‌شب، به‌عنوان نقاط ارجاعی، در یک زبان اشارۀ خانگی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 111-128]
 • نوع وجهیت جنبه‌ها‌ی صوری و معنایی عناصر وجهی در جمله‌های فارسی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 33-50]

و

 • واکه بسامد پایۀ صوت در دوزبانه‌های مازندرانی- فارسی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 79-95]

ه

 • هستان‌شناسی طراحی هستان‌شناسیِ اصطلاحاتِ ساخت‌واژه در زبان فارسی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 25-39]
 • هسته بررسی مقولة کمی نما در زبان فارسی امروز [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 61-86]
 • همبسته‌های آکوستیکی تنوع واج‌گونه‌ای /r/ در زبان فارسی: مطالعۀ آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 1-23]
 • همخوان واک‌دار بسامد پایۀ صوت در دوزبانه‌های مازندرانی- فارسی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 79-95]
 • هم‌نوایی نقش تقابلی مشخصه‌های حنجره در انفجاری‌های زبان فارسی معیار [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 1-32]