نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیبِ ویژۀ زبانی مقایسۀ مهارتِ تعریفِ واژه بین کودکانِ دوزبانۀ دارای آسیبِ ویژۀ زبانی و کودکان طبیعی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 27-47]
 • آواشناسی صوت‌شناختی بررسی صوت‌شناختی همخوان کناری در زبان فارسی معیار [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 75-91]
 • آواشناسیِ صوت‌شناختی بررسی تلفظ واکه شوا توسط فارسی زبانان: کاربرد آواشناسی آکوستیکی برای اهداف آموزشی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 113-128]

ا

 • احمد شاملو بررسی فرایندهای واژه‏سازی در شعر نو، شعر مدرن وشعر پست‏مدرن: مطالعۀ موردی نیما، شاملو و براهنی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 1-15]
 • ارتباط رودررو خوانش معنایی پاره‌ای از نشانه‌های غیرکلامی در ارتباطِ رو ‌در ‌روی دانشجویان کرمانی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 57-82]
 • اشتقاق بررسی فرایندهای واژه‏سازی در شعر نو، شعر مدرن وشعر پست‏مدرن: مطالعۀ موردی نیما، شاملو و براهنی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 1-15]
 • اضافه تحلیل و توصیف فرایند کشش جبرانی در گویش کردی کلهری بر پایه نظریه بهینگی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 135-149]
 • افزودگی ساخت نحوی بدل و بند موصولی توضیحی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 129-158]
 • افزوده ساخت نحوی بدل و بند موصولی توضیحی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 129-158]

ب

 • بدل ساخت نحوی بدل و بند موصولی توضیحی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 129-158]
 • برجسته‌سازی بازنمایی کنشگران اجتماعی در گفتمان سیاست خارجیِ محمدرضا پهلوی براساس مدل اجتماعی-معنایی فان لیوون [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 39-64]
 • بند موصولیِ توضیحی ساخت نحوی بدل و بند موصولی توضیحی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 129-158]

پ

 • پایه نگاهی به پایه، تکیۀ دومین و تکیۀ متناوب در زبان فارسی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 91-112]
 • پی‌بستِ ‌ضمیری وندِ ‌گروهی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 1-26]
 • پی‌بستِ‌ فعلی وندِ ‌گروهی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 1-26]

ت

 • تحلیل واجی- آماری نظام آوایی زبان فارسی در آینة آمار [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 65-90]
 • تحولات فرهنگی تحولات فرهنگی و تفاوت‌های بین‌نسلی در کاربرد زبان فارسی در ایران با تأکید بر مادران و دختران [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 111-134]
 • ترکیب بررسی فرایندهای واژه‏سازی در شعر نو، شعر مدرن وشعر پست‏مدرن: مطالعۀ موردی نیما، شاملو و براهنی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 1-15]
 • تغییر ظرفیت سببی‌سازی به‌عنوان فرایند تغییر ظرفیت در زبان کردی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 15-38]
 • تفاوت نسلی تحولات فرهنگی و تفاوت‌های بین‌نسلی در کاربرد زبان فارسی در ایران با تأکید بر مادران و دختران [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 111-134]
 • تکیۀ دومین نگاهی به پایه، تکیۀ دومین و تکیۀ متناوب در زبان فارسی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 91-112]
 • تکیۀ متناوب نگاهی به پایه، تکیۀ دومین و تکیۀ متناوب در زبان فارسی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 91-112]

ج

 • جنسیت خوانش معنایی پاره‌ای از نشانه‌های غیرکلامی در ارتباطِ رو ‌در ‌روی دانشجویان کرمانی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 57-82]

ح

 • حاشیه‌رانی بازنمایی کنشگران اجتماعی در گفتمان سیاست خارجیِ محمدرضا پهلوی براساس مدل اجتماعی-معنایی فان لیوون [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 39-64]
 • حذف تحلیل و توصیف فرایند کشش جبرانی در گویش کردی کلهری بر پایه نظریه بهینگی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 135-149]

خ

 • خوانش معنایی خوانش معنایی پاره‌ای از نشانه‌های غیرکلامی در ارتباطِ رو ‌در ‌روی دانشجویان کرمانی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 57-82]

د

 • دوزبانگی مقایسۀ مهارتِ تعریفِ واژه بین کودکانِ دوزبانۀ دارای آسیبِ ویژۀ زبانی و کودکان طبیعی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 27-47]

ر

 • رضا براهنی بررسی فرایندهای واژه‏سازی در شعر نو، شعر مدرن وشعر پست‏مدرن: مطالعۀ موردی نیما، شاملو و براهنی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 1-15]

ز

 • زبان انگلیسی بررسی تلفظ واکه شوا توسط فارسی زبانان: کاربرد آواشناسی آکوستیکی برای اهداف آموزشی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 113-128]
 • زبانشناسی اجتماعی تحولات فرهنگی و تفاوت‌های بین‌نسلی در کاربرد زبان فارسی در ایران با تأکید بر مادران و دختران [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 111-134]
 • زبان فارسی نظام آوایی زبان فارسی در آینة آمار [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 65-90]
 • زبان کردی سببی‌سازی به‌عنوان فرایند تغییر ظرفیت در زبان کردی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 15-38]

س

 • سازه بررسی تلفظ واکه شوا توسط فارسی زبانان: کاربرد آواشناسی آکوستیکی برای اهداف آموزشی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 113-128]
 • سیاست خارجی بازنمایی کنشگران اجتماعی در گفتمان سیاست خارجیِ محمدرضا پهلوی براساس مدل اجتماعی-معنایی فان لیوون [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 39-64]
 • سببی‌سازی سببی‌سازی به‌عنوان فرایند تغییر ظرفیت در زبان کردی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 15-38]
 • سلسله مراتب نوایی نگاهی به پایه، تکیۀ دومین و تکیۀ متناوب در زبان فارسی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 91-112]

ع

 • عبارت معترضه ساخت نحوی بدل و بند موصولی توضیحی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 129-158]

ف

 • فارسی باستان قواعد ساخت سازه‌ایِ فارسی باستان در کتیبۀ بیستون [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 93-109]
 • فارسی معیار بررسی صوت‌شناختی همخوان کناری در زبان فارسی معیار [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 75-91]
 • فراگیرانِ فارسی‌زبان بررسی تلفظ واکه شوا توسط فارسی زبانان: کاربرد آواشناسی آکوستیکی برای اهداف آموزشی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 113-128]

ق

 • قواعد ساخت سازه‌ای قواعد ساخت سازه‌ایِ فارسی باستان در کتیبۀ بیستون [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 93-109]

ک

 • کسرۀ اضافه وندِ ‌گروهی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 1-26]
 • کشش جبرانی تحلیل و توصیف فرایند کشش جبرانی در گویش کردی کلهری بر پایه نظریه بهینگی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 135-149]
 • کناری‌ها بررسی صوت‌شناختی همخوان کناری در زبان فارسی معیار [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 75-91]
 • کنشگران اجتماعی بازنمایی کنشگران اجتماعی در گفتمان سیاست خارجیِ محمدرضا پهلوی براساس مدل اجتماعی-معنایی فان لیوون [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 39-64]

م

 • متن مطالعات بختیاری: واج‌شناسی، متن، واژه‌نامه. اریک آنونبی و اشرف اسدی، اوپسالا، انتشارات دانشگاه اوپسالا، 2014، 222 صفحه [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 161-168]
 • محمدرضا پهلوی‌ بازنمایی کنشگران اجتماعی در گفتمان سیاست خارجیِ محمدرضا پهلوی براساس مدل اجتماعی-معنایی فان لیوون [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 39-64]
 • مطالعات بختیاری: واج‌شناسی مطالعات بختیاری: واج‌شناسی، متن، واژه‌نامه. اریک آنونبی و اشرف اسدی، اوپسالا، انتشارات دانشگاه اوپسالا، 2014، 222 صفحه [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 161-168]
 • مهارتِ تعریفِ واژه مقایسۀ مهارتِ تعریفِ واژه بین کودکانِ دوزبانۀ دارای آسیبِ ویژۀ زبانی و کودکان طبیعی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 27-47]
 • موقعیت اجتماعی خوانش معنایی پاره‌ای از نشانه‌های غیرکلامی در ارتباطِ رو ‌در ‌روی دانشجویان کرمانی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 57-82]

ن

 • نشانه‌های غیرکلامی خوانش معنایی پاره‌ای از نشانه‌های غیرکلامی در ارتباطِ رو ‌در ‌روی دانشجویان کرمانی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 57-82]
 • نظام آوایی نظام آوایی زبان فارسی در آینة آمار [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 65-90]
 • نظریۀ بهینگی تحلیل و توصیف فرایند کشش جبرانی در گویش کردی کلهری بر پایه نظریه بهینگی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 135-149]
 • نظریۀ بهینگی با کاندیدهای زنجیره‌ای تحلیل و توصیف فرایند کشش جبرانی در گویش کردی کلهری بر پایه نظریه بهینگی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 135-149]
 • نظریۀ ظرفیت سببی‌سازی به‌عنوان فرایند تغییر ظرفیت در زبان کردی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 15-38]
 • نیما یوشیج بررسی فرایندهای واژه‏سازی در شعر نو، شعر مدرن وشعر پست‏مدرن: مطالعۀ موردی نیما، شاملو و براهنی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 1-15]

و

 • وابسته قواعد ساخت سازه‌ایِ فارسی باستان در کتیبۀ بیستون [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 93-109]
 • واج‌آرایی نظام آوایی زبان فارسی در آینة آمار [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 65-90]
 • واژگان نظام آوایی زبان فارسی در آینة آمار [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 65-90]
 • واژگان زبان تحولات فرهنگی و تفاوت‌های بین‌نسلی در کاربرد زبان فارسی در ایران با تأکید بر مادران و دختران [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 111-134]
 • واژه‌بستِ جایگاه دوم وندِ ‌گروهی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 1-26]
 • واژه‏سازی بررسی فرایندهای واژه‏سازی در شعر نو، شعر مدرن وشعر پست‏مدرن: مطالعۀ موردی نیما، شاملو و براهنی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 1-15]
 • واژه‌نامه. اریک آنونبی و اشرف اسدی مطالعات بختیاری: واج‌شناسی، متن، واژه‌نامه. اریک آنونبی و اشرف اسدی، اوپسالا، انتشارات دانشگاه اوپسالا، 2014، 222 صفحه [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 161-168]
 • واکۀ شوا بررسی تلفظ واکه شوا توسط فارسی زبانان: کاربرد آواشناسی آکوستیکی برای اهداف آموزشی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 113-128]
 • وندِ گروهی وندِ ‌گروهی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 1-26]

ه

 • هسته قواعد ساخت سازه‌ایِ فارسی باستان در کتیبۀ بیستون [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 93-109]
 • همخوان روان بررسی صوت‌شناختی همخوان کناری در زبان فارسی معیار [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 75-91]