نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ادغام واژگانی‌شدگی در فعل‌های حرکتی فارسی: الگویی تازه [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 83-104]
 • اسم ساخت‌های معرفه‌ساز در لری بویراحمدی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 57-70]
 • اشتقاق انتقالی طبقه‌بندی وندهای اشتقاقیِ زبان فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 125-138]
 • اشتقاق بیانی طبقه‌بندی وندهای اشتقاقیِ زبان فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 125-138]
 • اشتقاق مشخصه‌ای طبقه‌بندی وندهای اشتقاقیِ زبان فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 125-138]
 • اشتقاق نقشی طبقه‌بندی وندهای اشتقاقیِ زبان فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 125-138]
 • افزودة خاص صفت افزوده‌های صفت در فارسی در دستور وابستگی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 1-14]
 • افزودة عام صفت افزوده‌های صفت در فارسی در دستور وابستگی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 1-14]
 • الگو‌های واژگانی‌شدگی واژگانی‌شدگی در فعل‌های حرکتی فارسی: الگویی تازه [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 83-104]
 • انفجاری دیرشِ واکه، دیرشِ بست و واک‌داریِ بست در انفجاری‌های پایان کلمه در زبان فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 43-60]

ب

 • بازگویی راهبردهای حفظ نوبت در مکالمات دختران دبیرستانی با هم‌سالان، خانواده و دبیران در بیرجند [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 61-82]
 • بافتِ درون‌داستانی ضمیر دوم‌شخص در داستان‌های فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 1-26]
 • بافتِ فوق‌داستانی ضمیر دوم‌شخص در داستان‌های فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 1-26]
 • بافت‌وابستگی ضمیر دوم‌شخص در داستان‌های فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 1-26]
 • برنامه‌ریزی زبانی پرورش گونۀ علمی زبان فارسی، مطالعه‌‌ای بر اساس واژه‌ها و اصطلاحات رشته‌های شیمی و مهندسی شیمی: مسیرِ طی‌شده و راهِ پیش‌ رو [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 35-55]

ت

 • تابلوی پیشرفت هماهنگ توالی هماهنگ در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 15-33]
 • ترتیب طبیعی بررسی زبان‌شناختی متونِ داستانیِ پسرانِ پایۀ پنجم ابتداییِ شهر تهران [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 71-93]
 • ترکی آذری تعیین هویت واجی چهار همخوانِ گرفته در ترکی آذری (گونه‌های تبریزی و گوگانی ترکی) [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 115-136]
 • تغییر واژگانی- نحوی تحلیل گونه‌های واژگانی- نحویِ بیانِ آینده در زبان فارسی زیر تأثیرعوامل اجتماعی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 95-114]
 • تقابل واک‌داری دیرشِ واکه، دیرشِ بست و واک‌داریِ بست در انفجاری‌های پایان کلمه در زبان فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 43-60]

ح

 • حرکت واژگانی‌شدگی در فعل‌های حرکتی فارسی: الگویی تازه [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 83-104]

خ

 • خبر تلویزیونی بررسی کاربرد نشانه‌های زبانی در دو شبکه تلویزیونی بین‌المللی خبری [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 105-124]

د

 • دانش‌آموزانِ پایۀ پنجم ابتدایی بررسی زبان‌شناختی متونِ داستانیِ پسرانِ پایۀ پنجم ابتداییِ شهر تهران [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 71-93]
 • دیرشِ بست دیرشِ واکه، دیرشِ بست و واک‌داریِ بست در انفجاری‌های پایان کلمه در زبان فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 43-60]
 • دیرشِ واک دیرشِ واکه، دیرشِ بست و واک‌داریِ بست در انفجاری‌های پایان کلمه در زبان فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 43-60]
 • دیرشِ واکه دیرشِ واکه، دیرشِ بست و واک‌داریِ بست در انفجاری‌های پایان کلمه در زبان فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 43-60]
 • دستور وابستگی افزوده‌های صفت در فارسی در دستور وابستگی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 1-14]

ر

 • راهبردهای حفظ نوبت راهبردهای حفظ نوبت در مکالمات دختران دبیرستانی با هم‌سالان، خانواده و دبیران در بیرجند [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 61-82]
 • رسانه بررسی کاربرد نشانه‌های زبانی در دو شبکه تلویزیونی بین‌المللی خبری [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 105-124]
 • رویکرد بهینگیِ استاندارد توالی هماهنگ در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 15-33]
 • رویکرد توالیِ هماهنگ توالی هماهنگ در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 15-33]

ز

 • زبان ترکیِ آذربایجانی توالی هماهنگ در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 15-33]
 • زبان علم پرورش گونۀ علمی زبان فارسی، مطالعه‌‌ای بر اساس واژه‌ها و اصطلاحات رشته‌های شیمی و مهندسی شیمی: مسیرِ طی‌شده و راهِ پیش‌ رو [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 35-55]
 • زبان فارسی دیرشِ واکه، دیرشِ بست و واک‌داریِ بست در انفجاری‌های پایان کلمه در زبان فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 43-60]
 • زبان گیلکی . راستارگویوا زبان گیلکی راستارگویوا و دیگران، انتشارات دانشگاه اوپسالا، 2012، 445 صفحه [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 139-150]
 • زمان آینده تحلیل گونه‌های واژگانی- نحویِ بیانِ آینده در زبان فارسی زیر تأثیرعوامل اجتماعی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 95-114]

س

 • سازمان‌بندیِ متن بررسی زبان‌شناختی متونِ داستانیِ پسرانِ پایۀ پنجم ابتداییِ شهر تهران [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 71-93]

ص

 • صفت افزوده‌های صفت در فارسی در دستور وابستگی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 1-14]

ط

 • طرح‌واره بررسی زبان‌شناختی متونِ داستانیِ پسرانِ پایۀ پنجم ابتداییِ شهر تهران [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 71-93]

ع

 • عبارت‌های اشاری ضمیر دوم‌شخص در داستان‌های فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 1-26]
 • عوامل اجتماعی تحلیل گونه‌های واژگانی- نحویِ بیانِ آینده در زبان فارسی زیر تأثیرعوامل اجتماعی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 95-114]

ف

 • فعل حرکتی واژگانی‌شدگی در فعل‌های حرکتی فارسی: الگویی تازه [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 83-104]

ک

 • کلمۀ واجی شواهد واجی برای گروه واژه بست در سلسله مراتب نواییِ زبان فارسی امروز [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 27-42]

گ

 • گروه واجی شواهد واجی برای گروه واژه بست در سلسله مراتب نواییِ زبان فارسی امروز [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 27-42]
 • گروه واژه بست شواهد واجی برای گروه واژه بست در سلسله مراتب نواییِ زبان فارسی امروز [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 27-42]
 • گویش‌های لری ساخت‌های معرفه‌ساز در لری بویراحمدی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 57-70]

ل

 • لری بویراحمدی ساخت‌های معرفه‌ساز در لری بویراحمدی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 57-70]

م

 • معرفه ساخت‌های معرفه‌ساز در لری بویراحمدی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 57-70]
 • معنا‌شناسیِ شناختی واژگانی‌شدگی در فعل‌های حرکتی فارسی: الگویی تازه [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 83-104]

ن

 • نشانه‌های زبانی بررسی کاربرد نشانه‌های زبانی در دو شبکه تلویزیونی بین‌المللی خبری [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 105-124]
 • نشانۀ گفتمانی راهبردهای حفظ نوبت در مکالمات دختران دبیرستانی با هم‌سالان، خانواده و دبیران در بیرجند [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 61-82]
 • نوبت راهبردهای حفظ نوبت در مکالمات دختران دبیرستانی با هم‌سالان، خانواده و دبیران در بیرجند [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 61-82]

و

 • واج تعیین هویت واجی چهار همخوانِ گرفته در ترکی آذری (گونه‌های تبریزی و گوگانی ترکی) [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 115-136]
 • واج‌شناسی زایشی تعیین هویت واجی چهار همخوانِ گرفته در ترکی آذری (گونه‌های تبریزی و گوگانی ترکی) [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 115-136]
 • واج‌گونه تعیین هویت واجی چهار همخوانِ گرفته در ترکی آذری (گونه‌های تبریزی و گوگانی ترکی) [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 115-136]
 • واژه بست شواهد واجی برای گروه واژه بست در سلسله مراتب نواییِ زبان فارسی امروز [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 27-42]
 • واژه‌گزینیِ درون‌متنی پرورش گونۀ علمی زبان فارسی، مطالعه‌‌ای بر اساس واژه‌ها و اصطلاحات رشته‌های شیمی و مهندسی شیمی: مسیرِ طی‌شده و راهِ پیش‌ رو [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 35-55]
 • وقفۀ پرشده راهبردهای حفظ نوبت در مکالمات دختران دبیرستانی با هم‌سالان، خانواده و دبیران در بیرجند [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 61-82]
 • وقفۀ پرنشده راهبردهای حفظ نوبت در مکالمات دختران دبیرستانی با هم‌سالان، خانواده و دبیران در بیرجند [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 61-82]
 • وند اشتقاقی طبقه‌بندی وندهای اشتقاقیِ زبان فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 125-138]