نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آذربایجان جایگاه اجتماعی کرینگانی:‏ حوزه‌های کاربردی و نگرش گویشوران [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 1-20]
 • آرایش کلام ساختمان فعل در گویش جرقویه (ولتی) از دیدگاه رده‌شناسی [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 103-127]
 • آرایش واژگانی بررسیِ کاربرد انواع بند، آرایش واژگانی و دستگاه‌های آن، در نوشتارِ دانش‌آموزانِ دخترِ پایه‌های دوم تا پنجم ابتدایی در شهر کرمان [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 21-39]
 • آرایش واژگانی اصلی آرای هاوکینز در حوزة رده‌شناسی آرایش واژه‌ها و بررسی انطباق یا عدم انطباق این آرا بر آرایش واژه‌ها در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 78-96]
 • آسیب غیرویژۀ زبانی گفتمان روایتیِ کودکان تک‌زبانۀ فارسی‌زبانِ مبتلا به آسیب ویژه و غیرویژۀ زبانی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 74-106]
 • آسیب ویژۀ زبانی گفتمان روایتیِ کودکان تک‌زبانۀ فارسی‌زبانِ مبتلا به آسیب ویژه و غیرویژۀ زبانی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 74-106]
 • آسیبِ ویژۀ زبانی مقایسۀ مهارتِ تعریفِ واژه بین کودکانِ دوزبانۀ دارای آسیبِ ویژۀ زبانی و کودکان طبیعی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 27-47]
 • آشنایی تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسة رستم و اسفندیارِ شاهنامة فردوسی بر اساس قالبِ لباو و والتسکی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 1-19]
 • آغازگر توصیف و تحلیل نقش‌گرایانۀ آغازگر از منظرِ رویکرد هلیدی، در متن کتاب‌های فارسی و انشای دانش‌آموزان دبستان [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 41-59]
 • آغازگر بی‌نشان/ نشان‌دار توصیف و تحلیل نقش‌گرایانۀ آغازگر از منظرِ رویکرد هلیدی، در متن کتاب‌های فارسی و انشای دانش‌آموزان دبستان [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 41-59]
 • آغازگر ساده/ مرکب توصیف و تحلیل نقش‌گرایانۀ آغازگر از منظرِ رویکرد هلیدی، در متن کتاب‌های فارسی و انشای دانش‌آموزان دبستان [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 41-59]
 • آغازه ساخت هجا در گویش بلوچی سرحدی گرنچین [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 49-76]
 • آفازی رویکرد حوزه‌ای به ذهن و زبان از منظر عصب‌شناسی و زبان‌شناسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 61-73]
 • آیندگی ساختارهای آینده‌نما در زبان‌های انگلیسی‌ و فارسی: یک‌ تحلیل‌ غیر صورت گرا [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 21-34]
 • آینده پیش فرض ساختارهای آینده‌نما در زبان‌های انگلیسی‌ و فارسی: یک‌ تحلیل‌ غیر صورت گرا [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 21-34]
 • آینده نما ساختارهای آینده‌نما در زبان‌های انگلیسی‌ و فارسی: یک‌ تحلیل‌ غیر صورت گرا [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 21-34]
 • آواشناسی میراث صوت‌شناسی ابن‌سینا و مقایسة آن با مفاهیم و حوزه‌‌های مشابه در زبان‌شناسی ساختاری [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 31-54]
 • آواشناسی صوت‌شناختی بررسی صوت‌شناختی همخوان کناری در زبان فارسی معیار [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 75-91]
 • آواشناسی صوت‌شناختی تحلیل آکوستیکی واکه‌های ساده و مرکب گویش کردی کرمانشاهی در بافت کلمه/جمله [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 1-26]
 • آواشناسیِ صوت‌شناختی بررسی تلفظ واکه شوا توسط فارسی زبانان: کاربرد آواشناسی آکوستیکی برای اهداف آموزشی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 113-128]
 • آواشناسی قانونی معرفی آواشناسی قانونی و برخی کاربردهای آن [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 149-156]
 • آوانگاری معرفی آواشناسی قانونی و برخی کاربردهای آن [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 149-156]
 • آوانویسی نقد و تصحیح مقالۀ محمدرضا مجیدی و المار ترنز [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 109-118]

ا

 • ابزار حرف اضافۀ/ǰɑ/ در گونة بابلیِ زبان مازندرانی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 139-153]
 • ابطال پذیری نگرش فلسفی- اسلامی به مساله معناداری زبان دین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 57-72]
 • ابن سینا میراث صوت‌شناسی ابن‌سینا و مقایسة آن با مفاهیم و حوزه‌‌های مشابه در زبان‌شناسی ساختاری [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 31-54]
 • ابوالحسن نجفی ابوالحسن نجفی، مؤسسِ زبان‌شناسیِ ایرانی در حوزۀ وزن شعر فارسی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 173-178]
 • احمد شاملو بررسی فرایندهای واژه‏سازی در شعر نو، شعر مدرن وشعر پست‏مدرن: مطالعۀ موردی نیما، شاملو و براهنی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 1-15]
 • اختصارسازی اختصارسازی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 69-92]
 • ادب نگاهی به قدرت و جنسیت از منظر ادب و بی‌ادبی در رمان‌های نوجوانانِ فارسی‌زبان [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 31-56]
 • ادبیات شفاهی اشاراتی بر تحلیل ساختاری – محتوایی لیکو، شعر شفاهی بلوچی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 28-41]
 • ادراک شیوة شناختیِ سهراب سپهری:آن جورِ دیگر [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 79-97]
 • ادغام واژگانی‌شدگی در فعل‌های حرکتی فارسی: الگویی تازه [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 83-104]
 • ادغام نحوة ترکیب افعال مرکب فارسی با دو پایة واژگانی بر مبنای دیدگاه کمینه‌گرا [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 137-147]
 • ادغام تحلیل پوسته‌ای گروه فعلی در زبان فارسی بر پایة برنامة کمینه‌گرا [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 1-29]
 • ایدئولوژی رویکردهای غالب در تحلیل‌ گفتمان انتقادی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 39-54]
 • ایدئولوژی بومی‌سازی در ادبیات امریکایی ترجمه‌شده: راهبردی برای مقاومت در برابر الگوسازیِ فرهنگیِ خارجی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 51-66]
 • ایرانی پیشینة درمانگری در سنّت هند و اروپایی، ژرمنی و ایرانی بر اساس شواهد زبان شناختی و اساطیری [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 87-98]
 • ایران اسلامی کتیبه‌های پهلوی ساسانی در غار کانهری در هند [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 107-138]
 • ایرانی باستان حروف اضافۀ دوگانه، توأمان و ترکیبات اضافی، در زبان‌های پهلوی‌ساسانی و پارسی میانۀ ترفانی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 49-68]
 • ایرانی میانه حروف اضافۀ دوگانه، توأمان و ترکیبات اضافی، در زبان‌های پهلوی‌ساسانی و پارسی میانۀ ترفانی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 49-68]
 • ارتباطات غیرکلامی ارتباطات غیرکلامی و نشانه‌شناسی حرکات بدنی [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 13-34]
 • ارتباط رودررو خوانش معنایی پاره‌ای از نشانه‌های غیرکلامی در ارتباطِ رو ‌در ‌روی دانشجویان کرمانی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 57-82]
 • ارتقاء تغییر واکه آغازین در واژه های دو هجایی یابیشتر لهجه همدانی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 47-57]
 • ارجاع رشد ابزارهای انسجام دستوری در گفتمان نوشتاری دانش‌آموزان فارسی‌زبان [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 45-72]
 • ارزشیابی تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسة رستم و اسفندیارِ شاهنامة فردوسی بر اساس قالبِ لباو و والتسکی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 1-19]
 • ارزش‌های فا مدل‌سازیِ فضای درکیِ واکه‌ای در چارچوب نظریة فازی نمونۀ مورد بررسی: فارسی معیار [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 75-95]
 • ارزش‌های فرهنگی بررسی تطبیقی زبان تبلیغات در بیلبوردهای تهران و لندن از منظر ارزش‌های فرهنگی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 25-52]
 • ارزش‌های ‏قطعی مدل‌سازیِ فضای درکیِ واکه‌ای در چارچوب نظریة فازی نمونۀ مورد بررسی: فارسی معیار [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 75-95]
 • ایزدبانو کالی بازشناخت پیوند چند واژه از گویش‌های ایرانی با کالی ایزدبانوی بزرگ [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 101-116]
 • ازدواجِ بین‌قومی تأثیر عوامل مهاجرتِ برون‌قومی و ازدواجِ بین‌قومی در میزان مخاطره یا ایمنیِ زبان ترکی آذربایجانی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 37-54]
 • استعارة مفهومی الگوی انطباق‌های ریشه‌شناختی واژگان و استعاره‌های مفهومی در حوزة عواطف با رویکرد شناختی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 69-88]
 • استعاره نقش ابزارهای زبانی در نام‌گذاری فروشگاه‌ها و مراکزتجاری شهراصفهان [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 113-137]
 • استعاره بررسی ساخت‌های طرح‌واره‌ای در غزلیات حافظ به منظور معرفی طرح‌واره‌های جدید (رویکردی شناختی) [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 107-124]
 • استعاره طرح‌واره‌های تداعی‌شدۀ تکواژ «کار» به‌عنوان مقوله‌ای چندمعنا: مطالعه‌ای در صرفِ شناختی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 117-132]
 • استعاره‌ مفهومی ابزارهای زبانیِ مفهوم‌سازیِ مرگ در پیکره‌ای از زبان فارسی:‏ رویکردی شناختی و فرهنگی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 97-119]
 • استعارۀ مفهومی بررسی ساختاری و معنایی صفت‌های برگرفته از نام جانوران در گویش لری بختیاری: تحلیلی در زبان‌شناسی زیست‌محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • استعارۀ مفهومی بررسی ساختاری و معنایی صفت‌های برگرفته از نام جانوران در گویش ‏لری بختیاری:‏ تحلیلی در زبان‌شناسی زیست ‌محیطی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 27-51]
 • اسطوره بازشناخت پیوند چند واژه از گویش‌های ایرانی با کالی ایزدبانوی بزرگ [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 101-116]
 • اسم ساخت‌های معرفه‌ساز در لری بویراحمدی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 57-70]
 • اشتقاق بررسی ساختار صرفی جای‌نام‌های استان همدان [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 129-148]
 • اشتقاق بررسی فرایندهای واژه‏سازی در شعر نو، شعر مدرن وشعر پست‏مدرن: مطالعۀ موردی نیما، شاملو و براهنی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 1-15]
 • اشتقاق محدودیت‌های صرفی و نحوی در زایایی فرایند اشتقاق در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 39-56]
 • اشتقاق انتقالی طبقه‌بندی وندهای اشتقاقیِ زبان فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 125-138]
 • اشتقاق بیانی طبقه‌بندی وندهای اشتقاقیِ زبان فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 125-138]
 • اشتقاق مشخصه‌ای طبقه‌بندی وندهای اشتقاقیِ زبان فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 125-138]
 • اشتقاق نقشی طبقه‌بندی وندهای اشتقاقیِ زبان فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 125-138]
 • اصالت بسامدنگاری و دستاوردهای آن در آموزش [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 47-60]
 • اصطلاح طراحی هستان‌شناسیِ اصطلاحاتِ ساخت‌واژه در زبان فارسی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 25-39]
 • اصطلاح ارزیابی موردی معادل‌های نجومی براساس اصول و ضوابط واژه‌گزینی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 107-129]
 • اصطلاحات پزشکی ریشه‌های لاتین در واژه های پزشکی و معادل‌های برگزیده در زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 89-100]
 • اصطلاحاتِ علمی نقشِ زبانِ علم در تشدید بحران های محیطی از منظر زبان شناسیِ زیست‌محیطی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 1-26]
 • اصل ادب تحلیل ویژگی‌های زبانی افراد کلاهبردار مطالعۀ موردی استان سمنان [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 133-163]
 • اصل اقتصاد اختصارسازی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 69-92]
 • اصل توالیِ رسایی تحلیل فرایند واجی قلب در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 129-146]
 • اصل توزیعِ رسایی تحلیل فرایند واجی قلب در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 129-146]
 • اصل سلسله مراتب رسایی برخی از فرایندهای واجی در ترکی بیجار [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 89-103]
 • اصل کم‌کوشی اختصارسازی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 69-92]
 • اصل مشارکت بررسی مقایسه ای میزانِ عدمِ تحققِ قواعدِ اصلِ مشارکتِ گرایس در یک نمایشنامۀ فارسی و یک نمایشنامۀ انگلیسی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 47-68]
 • اصل هسته‏گریزی تکیة واژه و گروه در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ بهینگی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 1-20]
 • اصل همکاری بررسی فرایند تولید و درک حشوهای گفتمانی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 33-48]
 • اضافه تحلیل و توصیف فرایند کشش جبرانی در گویش کردی کلهری بر پایه نظریه بهینگی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 135-149]
 • اطلاع کهنه بررسی ساخت اطلاعی جمله در داستان بوف‌کور [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 1-13]
 • اطلاع نو بررسی ساخت اطلاعی جمله در داستان بوف‌کور [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 1-13]
 • افزودة خاص صفت افزوده‌های صفت در فارسی در دستور وابستگی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 1-14]
 • افزودة عام صفت افزوده‌های صفت در فارسی در دستور وابستگی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 1-14]
 • افزودگی ساخت نحوی بدل و بند موصولی توضیحی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 129-158]
 • افزوده بررسی مقولة کمی نما در زبان فارسی امروز [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 61-86]
 • افزوده ساخت نحوی بدل و بند موصولی توضیحی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 129-158]
 • افعال وجهی جنبه‌ها‌ی صوری و معنایی عناصر وجهی در جمله‌های فارسی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 33-50]
 • اقتصاد زبان بررسی فرایند تولید و درک حشوهای گفتمانی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 33-48]
 • اقناع تحلیل ویژگی‌های زبانی افراد کلاهبردار مطالعۀ موردی استان سمنان [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 133-163]
 • الفبای بین‌المللی آوایی نقد و تصحیح مقالۀ محمدرضا مجیدی و المار ترنز [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 109-118]
 • الگوی آهنگی بررسی آکوستیکی قلب نحوی مفعول صریح در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 124-143]
 • الگویِ چما بررسی کاربردی-معنایی Ɂæra// در کردی از دیدگاه شناختی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 147-165]
 • الگوی کنایی ساخت موضوعی ارجح در زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 1-22]
 • الگو‌های واژگانی‌شدگی واژگانی‌شدگی در فعل‌های حرکتی فارسی: الگویی تازه [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 83-104]
 • انتخاب طبیعی رابطة زبان و ژنتیک و یافته‌های جدید علمی در مورد ژن زبان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 99-108]
 • انتشارات دانشگاه آکسفورد‏ نقد و بررسی کتاب جامعِ زبان‌شناسی فارسی‏ [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 165-177]
 • انتشارات دانشگاه اوپسالا نقد و بررسی کتاب گالش‌ها در گذر زمان، پنج گفتگو از روستای گالش‌نشین زیارت [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 119-130]
 • اندیشمندان‌ اسلامی‌ نکاتی‌ چند درباره‌ مطالعه‌ معنی‌ در شرق‌ [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 21-37]
 • انسایشی تجزیه و تحلیلِ صوت‌شناختیِ سایشی‌شدگیِ انسایشی‌های /ʤ/ و /ʧ/: فرضیة جوازدهیِ سرنخی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 21-43]
 • انسجام قرآن و گذر از نظم خطی: یک بررسی زبان‌شناختی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 17-31]
 • انسجام. معنی شناسی شناختی بررسی فرایند حذف گروه فعلی در گزارش‌های زندۀ فوتبال رادیویی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 115-128]
 • انسدادی‌شدگی بررسی فرایندهای واجی کودکان 4 تا 6 سالۀ فارسی‌زبان [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 51-60]
 • انضمام انضمام در زبان فارسی [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 125-143]
 • انضمام اسم فرایند انضمام اسم: رویکرد نحوی یا صرفی (بر مبنای نمونه‌ای از داده‌های زبان فارسی) [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 95-110]
 • انطباق ذهنی نگاهی به ساخت مجهول در زبان فارسی با تکیه بر دیدگاه شناختی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 57-76]
 • انعکاسی‌ها کلمات مرکبِ «انعکاسی» در فارسی: انگارۀ دستوری‌شدگی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 121-146]
 • انعکاسی‌های تأکیدی کلمات مرکبِ «انعکاسی» در فارسی: انگارۀ دستوری‌شدگی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 121-146]
 • انفجاری دیرشِ واکه، دیرشِ بست و واک‌داریِ بست در انفجاری‌های پایان کلمه در زبان فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 43-60]
 • اینفوترم بررسی تطبیقی معادل‌های انگلیسی در فارسی: بررسی موردی واژه‌های مصوب فرهنگستان سوم از دیدگاه معیارسازی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 89-116]
 • انواع روابط بینامتنی تأثیر روابط بینامتنی در خوانش متن [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 39-55]
 • اوتیسم تحلیل درکِ ساخت‌های مجهول و معلوم در کودکان فارسی‌زبان مبتلا به اوتیسم [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 77-100]

ب

 • بی‌ادبی نگاهی به قدرت و جنسیت از منظر ادب و بی‌ادبی در رمان‌های نوجوانانِ فارسی‌زبان [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 31-56]
 • بازآرایی الگوهای تعامل و راهبردهای بازآرایی پرس‌و‌جو توسط کاربران در یک موتور جستجوی فارسی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 87-113]
 • بازبینی نحوة ترکیب افعال مرکب فارسی با دو پایة واژگانی بر مبنای دیدگاه کمینه‌گرا [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 137-147]
 • بازشناسیِ گفتارِ پیوسته به‌کارگیریِ اطلاعاتِ زبانی در یک سیستمِ بازشناسیِ گفتار پیوستة فارسی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 87-112]
 • بازگویی راهبردهای حفظ نوبت در مکالمات دختران دبیرستانی با هم‌سالان، خانواده و دبیران در بیرجند [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 61-82]
 • بازنماییِ مفهومیِ واژگان نگاهی به مسأله واژگان در ماشین ترجمه [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 135-150]
 • بازنویسی رویکردی زبانشناختی به ترجمه [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 75-90]
 • بافت قرآن و گذر از نظم خطی: یک بررسی زبان‌شناختی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 17-31]
 • بافتِ درون‌داستانی ضمیر دوم‌شخص در داستان‌های فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 1-26]
 • بافتِ فوق‌داستانی ضمیر دوم‌شخص در داستان‌های فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 1-26]
 • بافت نوایی تنوع واج‌گونه‌ای /r/ در زبان فارسی: مطالعۀ آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 1-23]
 • بافت‌وابستگی ضمیر دوم‌شخص در داستان‌های فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 1-26]
 • بیان تقاضا تأثیر جنسیت بر شیوة بیان تقاضا در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 125-136]
 • باهم‌آیی بررسی باهم‌آیی واژگانی در آثار منظوم و منثور مولانا در چارچوب نظریۀ نقش‌گرایی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 115-134]
 • باهم‌آیی بسامدنگاری و دستاوردهای آن در آموزش [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 47-60]
 • باهم‌آییِ متداعی بررسی باهم‌آیی واژگانی در آثار منظوم و منثور مولانا در چارچوب نظریۀ نقش‌گرایی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 115-134]
 • باهم‌آییِ واژگانی بررسی باهم‌آیی واژگانی در آثار منظوم و منثور مولانا در چارچوب نظریۀ نقش‌گرایی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 115-134]
 • بی‌جانی جانداری و بی‌جانی در گویش‌های ایرانی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 157-162]
 • بحران زیست‌محیطی کاربرد تحلیل گفتمان چندوجهیت در آگهی های زیست‌محیطی شهرداری تهران: رویکرد متن های سه بعدی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 51-72]
 • بدل ساخت نحوی بدل و بند موصولی توضیحی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 129-158]
 • برجستگی بررسی آکوستیکی ارتقای واکۀ /ɑ/ به واکۀ [u] در بافت n- در زبان فارسی معاصر [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 45-68]
 • برجسته‌سازی بازنمایی کنشگران اجتماعی در گفتمان سیاست خارجیِ محمدرضا پهلوی براساس مدل اجتماعی-معنایی فان لیوون [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 39-64]
 • برخورد زبانی بررسی پدیدۀ رمزگردانی با نگاهی به گفتار دوزبانه‌های ارمنی- فارسی تهرانی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 103-120]
 • برنامة کمینه‌گرا تحلیل پوسته‌ای گروه فعلی در زبان فارسی بر پایة برنامة کمینه‌گرا [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 1-29]
 • برنامه‌ریزی زبان ریشه‌های لاتین در واژه های پزشکی و معادل‌های برگزیده در زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 89-100]
 • برنامه‌ریزی زبانی پرورش گونۀ علمی زبان فارسی، مطالعه‌‌ای بر اساس واژه‌ها و اصطلاحات رشته‌های شیمی و مهندسی شیمی: مسیرِ طی‌شده و راهِ پیش‌ رو [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 35-55]
 • برنامه مجری‌محور تلویزیون مهارت‌های ارتباطی نوبت‌گیری و قطع کلام در برنامه‌های مجری‌محور سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 61-78]
 • برنامۀ کمینه‌گرا گروه حرف تعریف در فارسی شیرازی: رویکردی پوسته ای به گروه حرف تعریف [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 87-110]
 • بروس هیز نظریۀ تکیۀ وزنی، بروس هیز، اصول و مطالعات موردی، انتشارات دانشگاه شیکاگو، 455 صفحه [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 171-180]
 • برون‌مرکز بررسی ساخت مرکب‌های برون‌مرکز زبان فارسی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 39-60]
 • بسامد صرف و واژگان: واژه‌سازی و زایایی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 149-157]
 • بسامد پایه بسامد پایۀ صوت در دوزبانه‌های مازندرانی- فارسی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 79-95]
 • بسامدنگاری بسامدنگاری و دستاوردهای آن در آموزش [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 47-60]
 • بستار تأثیر دمش بر تقابل واکداری- بی‌واکی انسدادی‌های فارسی [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 65-84]
 • بیلبوردهای تهران بررسی تطبیقی زبان تبلیغات در بیلبوردهای تهران و لندن از منظر ارزش‌های فرهنگی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 25-52]
 • بیلبوردهای لندن بررسی تطبیقی زبان تبلیغات در بیلبوردهای تهران و لندن از منظر ارزش‌های فرهنگی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 25-52]
 • بلوچی ساخت و صرف فعل سادة بلوچی و مقایسة اجمالی آن با فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 1-16]
 • بینامتن تأثیر روابط بینامتنی در خوانش متن [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 39-55]
 • بن حال مصدر برساخته رویکردی توصیفی - هم‌زمانی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 41-64]
 • بند بررسیِ کاربرد انواع بند، آرایش واژگانی و دستگاه‌های آن، در نوشتارِ دانش‌آموزانِ دخترِ پایه‌های دوم تا پنجم ابتدایی در شهر کرمان [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 21-39]
 • بند پایه بازتعریف مفاهیم بند پایه و بند پیرو براساس رویکرد نقش‌گرا [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 117-132]
 • بند پیرو بازتعریف مفاهیم بند پایه و بند پیرو براساس رویکرد نقش‌گرا [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 117-132]
 • بند متممی بازتعریف مفاهیم بند پایه و بند پیرو براساس رویکرد نقش‌گرا [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 117-132]
 • بند موصولیِ توضیحی ساخت نحوی بدل و بند موصولی توضیحی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 129-158]
 • بنر و بیلبورد کاربرد تحلیل گفتمان چندوجهیت در آگهی های زیست‌محیطی شهرداری تهران: رویکرد متن های سه بعدی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 51-72]
 • به‌اهتمام انوشا صدیقی و پونه شعبانی ‏جدیدی نقد و بررسی کتاب جامعِ زبان‌شناسی فارسی‏ [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 165-177]
 • بهروز صفرزاده فرهنگ فارسی گفتاری. بهروز صفرزاده، تهران: کتاب بهار، 1395، 392 صفحه. [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 151-163]
 • بومی‌سازی بومی‌سازی در ادبیات امریکایی ترجمه‌شده: راهبردی برای مقاومت در برابر الگوسازیِ فرهنگیِ خارجی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 51-66]
 • بئشلیک وزن در بئشلیک‌های ترکی آذربایجانی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 131-141]

پ

 • پایانه ساخت هجا در گویش بلوچی سرحدی گرنچین [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 49-76]
 • پایگاه شیوة شناختیِ سهراب سپهری:آن جورِ دیگر [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 79-97]
 • پیامک مقایسۀ کنش‌های گفتار در پیامک‌های فارسیِ زنان و مردانِ جوان بر اساس طبقه‌بندیِ سرل [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 75-88]
 • پانینی‌ نکاتی‌ چند درباره‌ مطالعه‌ معنی‌ در شرق‌ [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 21-37]
 • پایه نگاهی به پایه، تکیۀ دومین و تکیۀ متناوب در زبان فارسی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 91-112]
 • پی‌بستِ ‌ضمیری وندِ ‌گروهی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 1-26]
 • پی‌بستِ‌ فعلی وندِ ‌گروهی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 1-26]
 • پی‌بست‌های ضمیری اتصال پی‌بست‌های ضمیری به اسامیِ مختوم به واکه در زبان فارسی: چگونگی اتصال و بازنگری نظام پی‌بست‌های ضمیری [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 81-102]
 • پدیده پاکپور هویت‌سازی: مطالعۀ موردی دختران در رشت [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 159-173]
 • پذیرش ارزیابی موردی معادل‌های نجومی براساس اصول و ضوابط واژه‌گزینی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 107-129]
 • پردازش جمله شواهد روان‌شناختی برای تعیین جایگاه فاعل در زبان فارسی برپایۀ نحو کمینه‌گرا [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 41-68]
 • پردازش زبان رویکرد حوزه‌ای به ذهن و زبان از منظر عصب‌شناسی و زبان‌شناسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 61-73]
 • پردازش زبان طبیعی ارائة یک روش مبتنی بر مدل زبانی برای واحدسازی پیکرۀ فارسی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 21-50]
 • پردازشِ زبانِ طبیعی نگاهی به مسأله واژگان در ماشین ترجمه [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 135-150]
 • پرسش واژه کانونی‌سازی در زبان فارسی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 1-20]
 • پرس‌وجو الگوهای تعامل و راهبردهای بازآرایی پرس‌و‌جو توسط کاربران در یک موتور جستجوی فارسی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 87-113]
 • پساساختارگرایی مفهومی نو از زبان‌شناسی کاربردی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 119-127]
 • پسوند فعلی مقایسة پسوندها و پیشوندهای تصریفیِ فعل در کردیِ گورانی و فارسی معیار [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 101-120]
 • پیش‌نمونه بازنمایی شناختیِ مقولۀ گل در زبان فارسی برپایۀ نظریۀ پیش‌نمونه [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 89-115]
 • پیشوند فعلی مقایسة پسوندها و پیشوندهای تصریفیِ فعل در کردیِ گورانی و فارسی معیار [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 101-120]
 • پیکرنما حرکتِ ‌پنداری در زبان فارسی: رویکردِ شناختی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 23-36]
 • پیکره الگوی انطباق‌های ریشه‌شناختی واژگان و استعاره‌های مفهومی در حوزة عواطف با رویکرد شناختی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 69-88]
 • پنج گفتگو از روستای گالش‌نشین زیارت (استان گلستان نقد و بررسی کتاب گالش‌ها در گذر زمان، پنج گفتگو از روستای گالش‌نشین زیارت [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 119-130]
 • پوزیتیویزم مقدمه‌ای بر روش کیفی نظریه‌سازی داده‌بنیاد [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 75-86]
 • پوزیتیویست مفهومی نو از زبان‌شناسی کاربردی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 119-127]
 • پیوستگیِ مبتدا ساخت موضوعی ارجح در زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 1-22]
 • پویه شیوة شناختیِ سهراب سپهری:آن جورِ دیگر [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 79-97]

ت

 • تابلوی پیشرفت هماهنگ توالی هماهنگ در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 15-33]
 • تابو/ دشواژه تأثیر بافت اجتماعی بر کاربرد دشواژه‌ها در گفتار زنان و مردان تهرانی [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 141-155]
 • تاریخ علم زبان‌شناسی میراث صوت‌شناسی ابن‌سینا و مقایسة آن با مفاهیم و حوزه‌‌های مشابه در زبان‌شناسی ساختاری [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 31-54]
 • تأکید بررسی ساخت اطلاعی جمله در داستان بوف‌کور [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 1-13]
 • تاکید بررسی انواع تاکید در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 5-19]
 • تاکید اطلاعی بررسی انواع تاکید در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 5-19]
 • تاکید تقابلی بررسی انواع تاکید در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 5-19]
 • تالشی بررسی نگرش‌های زبانی در گویش تالشی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 99-129]
 • تبریز نقش نهاد خانواده در حفظ زبان‌ها: مطالعۀ موردی زبان آذربایجانی در تبریز [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 1-16]
 • تبریز نگرش شهروندان تبریز به تنوعات گویشی در استان آذربایجان‌شرقی با تأکید بر سه شاخص تفاوت زبانی، صحیح‌بودن و خوشایندی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 21-44]
 • تبلیغات بازرگانی بررسی کارکردهای متنی و ارتباطی تبلیغات بازرگانی رادیویی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 111-123]
 • تحرک‌پذیری آرای هاوکینز در حوزة رده‌شناسی آرایش واژه‌ها و بررسی انطباق یا عدم انطباق این آرا بر آرایش واژه‌ها در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 78-96]
 • تحصیلات بررسی متغیرهای اجتماعی- زبانیِ فارسی در گویشِ نهبندانی: همخوان‌ها [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 71-114]
 • تحصیلات تأثیر بافت اجتماعی بر کاربرد دشواژه‌ها در گفتار زنان و مردان تهرانی [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 141-155]
 • تحقیق پذیری نگرش فلسفی- اسلامی به مساله معناداری زبان دین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 57-72]
 • تحقیق فراگیری زبان دوم مفهومی نو از زبان‌شناسی کاربردی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 119-127]
 • تحلیل حوزه‌ای جایگاه و کاربرد زبان فارسی و گویش تنکابنی در شهر تنکابن [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 41-55]
 • تحلیل دستوری نظریة نایدا [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 35-46]
 • تحلیل ژانر به‌کارگیریِ راهبردهای فراگفتمان در مقالات علمی ـ پژوهشی فارسی و انگلیسی؛ مطالعة هنجارهای ژانری جامعة گفتمانی در مقاله‌های فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 93-104]
 • تحلیل ساختاری اشاراتی بر تحلیل ساختاری – محتوایی لیکو، شعر شفاهی بلوچی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 28-41]
 • تحلیل گفتمان انتقادی رویکردهای غالب در تحلیل‌ گفتمان انتقادی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 39-54]
 • تحلیل گفتمانِ انتقادی نقد ترجمة ادبی از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 57-77]
 • تحلیل گفتمانِ چندوجهیت کاربرد تحلیل گفتمان چندوجهیت در آگهی های زیست‌محیطی شهرداری تهران: رویکرد متن های سه بعدی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 51-72]
 • تحلیل محتوایی اشاراتی بر تحلیل ساختاری – محتوایی لیکو، شعر شفاهی بلوچی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 28-41]
 • تحلیل واجی.‏ فرایندهای واجی بعد از کاشت حلزون:‏ مطالعۀ موردی گفتار دانش‌آموزان فارسی‌زبان مقطع ابتدایی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 147-162]
 • تحلیل واجی- آماری نظام آوایی زبان فارسی در آینة آمار [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 65-90]
 • تحولات در زمانی گیلکی در ایرانیکا [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 137-147]
 • تحولات ریشه‌شناختی الگوی انطباق‌های ریشه‌شناختی واژگان و استعاره‌های مفهومی در حوزة عواطف با رویکرد شناختی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 69-88]
 • تحولات فرهنگی تحولات فرهنگی و تفاوت‌های بین‌نسلی در کاربرد زبان فارسی در ایران با تأکید بر مادران و دختران [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 111-134]
 • تخطی از قواعد بررسی مقایسه ای میزانِ عدمِ تحققِ قواعدِ اصلِ مشارکتِ گرایس در یک نمایشنامۀ فارسی و یک نمایشنامۀ انگلیسی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 47-68]
 • ترادف از واژه‌گزینی تا ترادف [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 1-16]
 • ترتیب طبیعی بررسی زبان‌شناختی متونِ داستانیِ پسرانِ پایۀ پنجم ابتداییِ شهر تهران [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 71-93]
 • ترتیب واژه ترتیب واژه در زبان سنگسری از دیدگاه رده‌شناسی زبان [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 115-145]
 • ترجمة زبانشناختی رویکردی زبانشناختی به ترجمه [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 75-90]
 • ترجمه نقد ترجمة ادبی از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 57-77]
 • ترجمهشناسی نظریة نایدا [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 35-46]
 • ترخیم صفتِ فاعلیِ مرکبِ مرخم: آری یا خیر؟ [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 64-80]
 • ترخیم برخی فرایندهای واجی در گونة زبانی شیرگاه از گویش مازندرانی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 94-107]
 • ترکی آذری تعیین هویت واجی چهار همخوانِ گرفته در ترکی آذری (گونه‌های تبریزی و گوگانی ترکی) [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 115-136]
 • ترکی آذربایجانی تأثیر عوامل مهاجرتِ برون‌قومی و ازدواجِ بین‌قومی در میزان مخاطره یا ایمنیِ زبان ترکی آذربایجانی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 37-54]
 • ترکیب بررسی باهم‌آیی واژگانی در آثار منظوم و منثور مولانا در چارچوب نظریۀ نقش‌گرایی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 115-134]
 • ترکیب بررسی فرایندهای واژه‏سازی در شعر نو، شعر مدرن وشعر پست‏مدرن: مطالعۀ موردی نیما، شاملو و براهنی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 1-15]
 • ترکیب صفتِ فاعلیِ مرکبِ مرخم: آری یا خیر؟ [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 64-80]
 • ترکیبات اضافی حروف اضافۀ دوگانه، توأمان و ترکیبات اضافی، در زبان‌های پهلوی‌ساسانی و پارسی میانۀ ترفانی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 49-68]
 • ترکیبات واژگانی کلمات مرکبِ «انعکاسی» در فارسی: انگارۀ دستوری‌شدگی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 121-146]
 • ترکیب استعاری بررسی ساخت مرکب‌های برون‌مرکز زبان فارسی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 39-60]
 • ترکیب انتقالی بررسی ساخت مرکب‌های برون‌مرکز زبان فارسی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 39-60]
 • ترکیب ترکیبی بررسی ساخت مرکب‌های برون‌مرکز زبان فارسی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 39-60]
 • ترک زبانان تبریز تغییرات تلفظی واژگان فارسی هنگام استفاده درگفتار رسمی زبان نوشتاری ترک زبانان تبریز [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 1-19]
 • تیرگ تحلیل معنایی واژگان مرکب مفعولی در زبان فارسی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 55-71]
 • تساوی ممکن‌ها و ناممکن‌های ترجمه [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 105-118]
 • تشخیص زبان و لهجه معرفی آواشناسی قانونی و برخی کاربردهای آن [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 149-156]
 • تشخیص صدا معرفی آواشناسی قانونی و برخی کاربردهای آن [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 149-156]
 • تصریح صفتِ فاعلیِ مرکبِ مرخم: آری یا خیر؟ [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 64-80]
 • تصویربرداری عصبی رویکرد حوزه‌ای به ذهن و زبان از منظر عصب‌شناسی و زبان‌شناسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 61-73]
 • تصویر دیداری کاربرد تحلیل گفتمان چندوجهیت در آگهی های زیست‌محیطی شهرداری تهران: رویکرد متن های سه بعدی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 51-72]
 • تضعیف برخی از فرآیندهای واجی در گویش گیلکی رودسر [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 21-38]
 • تضعیف توصیف دستگاه واجی گویش دلواری [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 77-93]
 • تعادل ممکن‌ها و ناممکن‌های ترجمه [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 105-118]
 • تعدی و تعلیق بررسی مقایسه ای میزانِ عدمِ تحققِ قواعدِ اصلِ مشارکتِ گرایس در یک نمایشنامۀ فارسی و یک نمایشنامۀ انگلیسی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 47-68]
 • تغییرات تلفظی واژگان فارسی تغییرات تلفظی واژگان فارسی هنگام استفاده درگفتار رسمی زبان نوشتاری ترک زبانان تبریز [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 1-19]
 • تغییرات ظرفیت موضوعی فرایند انضمام اسم: رویکرد نحوی یا صرفی (بر مبنای نمونه‌ای از داده‌های زبان فارسی) [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 95-110]
 • تغییر زبان زبان‌های محلی ایران و دورنمای آینده [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 115-126]
 • تغییر زبان نقش نهاد خانواده در حفظ زبان‌ها: مطالعۀ موردی زبان آذربایجانی در تبریز [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 1-16]
 • تغییر ظرفیت سببی‌سازی به‌عنوان فرایند تغییر ظرفیت در زبان کردی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 15-38]
 • تغییر واژگانی- نحوی تحلیل گونه‌های واژگانی- نحویِ بیانِ آینده در زبان فارسی زیر تأثیرعوامل اجتماعی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 95-114]
 • تفاوت زبانی نگرش شهروندان تبریز به تنوعات گویشی در استان آذربایجان‌شرقی با تأکید بر سه شاخص تفاوت زبانی، صحیح‌بودن و خوشایندی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 21-44]
 • تفاوت نسلی تحولات فرهنگی و تفاوت‌های بین‌نسلی در کاربرد زبان فارسی در ایران با تأکید بر مادران و دختران [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 111-134]
 • تقابل معنایی به‌سوی طراحی شبکة واژگانیِ صفاتِ زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 125-136]
 • تقابل معنایی کارکرد کلامیِ تقابل واژگانی در زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 55-74]
 • تقابل واک‌داری دیرشِ واکه، دیرشِ بست و واک‌داریِ بست در انفجاری‌های پایان کلمه در زبان فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 43-60]
 • تقطیع ساخت وزنی در شعر عروضی فارسی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 1-20]
 • تقویت توصیف دستگاه واجی گویش دلواری [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 77-93]
 • تکیة تقابلی بررسی آکوستیکی قلب نحوی مفعول صریح در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 124-143]
 • تکیة گروه تکیة واژه و گروه در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ بهینگی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 1-20]
 • تکیة واژگانی تکیة واژه و گروه در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ بهینگی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 1-20]
 • تکرار قرآن و گذر از نظم خطی: یک بررسی زبان‌شناختی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 17-31]
 • تکیۀ دومین نگاهی به پایه، تکیۀ دومین و تکیۀ متناوب در زبان فارسی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 91-112]
 • تکیۀ متناوب نگاهی به پایه، تکیۀ دومین و تکیۀ متناوب در زبان فارسی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 91-112]
 • تکواژ «کار» طرح‌واره‌های تداعی‌شدۀ تکواژ «کار» به‌عنوان مقوله‌ای چندمعنا: مطالعه‌ای در صرفِ شناختی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 117-132]
 • تلویحِ کاربردشناختی صفتِ فاعلیِ مرکبِ مرخم: آری یا خیر؟ [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 64-80]
 • تمثیل تمثیلی مانوی در نکوهشِ مویه و زاری به سوگِ درگذشتگان [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 151-165]
 • تمهیدات سبک‌شناسیِ مقایسه‌ای تمهیدات و لوایح براساسِ فرانقشِ متنی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 53-68]
 • تناوب چاکنایی تأثیر دمش بر تقابل واکداری- بی‌واکی انسدادی‌های فارسی [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 65-84]
 • تناوب واجی تنوع واج‌گونه‌ای /r/ در زبان فارسی: مطالعۀ آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 1-23]
 • تهران: انتشارات فرهنگ نقد و بررسی: فرهنگ اصطلاحات و عبارات رایج فارسی (فارسی – انگلیسی) [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 123-128]
 • توزیع قانون توان الگوهای تعامل و راهبردهای بازآرایی پرس‌و‌جو توسط کاربران در یک موتور جستجوی فارسی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 87-113]
 • تولید گفتار بررسی انواع لغزش‌های زبانی در گفتار فارسی‌زبانان بزرگسال [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 127-136]
 • تئو ون‌لیوون آشنایی با نشانه‌شناسی اجتماعی. تئو ون‌لیوون، ترجمۀ محسن نوبخت، تهران، نشر علمی، 1395، 528 صفحه + 14. [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 145-150]

ج

 • جامعة گفتاری به‌کارگیریِ راهبردهای فراگفتمان در مقالات علمی ـ پژوهشی فارسی و انگلیسی؛ مطالعة هنجارهای ژانری جامعة گفتمانی در مقاله‌های فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 93-104]
 • جامعة گفتمانی به‌کارگیریِ راهبردهای فراگفتمان در مقالات علمی ـ پژوهشی فارسی و انگلیسی؛ مطالعة هنجارهای ژانری جامعة گفتمانی در مقاله‌های فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 93-104]
 • جامعه شناسی زبان تأثیر جنسیت بر شیوة بیان تقاضا در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 125-136]
 • جامعه‌شناسی زبان جایگاه و کاربرد زبان فارسی و گویش تنکابنی در شهر تنکابن [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 41-55]
 • جامعه‌شناسی زبان بررسی نگرش‌های زبانی در گویش تالشی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 99-129]
 • جامعه‌شناسی زبان بررسی تطبیقی معادل‌های انگلیسی در فارسی: بررسی موردی واژه‌های مصوب فرهنگستان سوم از دیدگاه معیارسازی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 89-116]
 • جامعه‌شناسیِ زبان مکث در زبان فارسی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 139-168]
 • جای‌نام بررسی ساختار صرفی جای‌نام‌های استان همدان [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 129-148]
 • جان‌داری ساخت موضوعی ارجح در زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 1-22]
 • جانداری جانداری و بی‌جانی در گویش‌های ایرانی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 157-162]
 • جدایی نادر از سیمین بررسی ارتباط گواه‌نمایی زبانی با شخصیت‌پردازی در فیلم‌نامه: با استناد به فیلم‌نامه جدایی نادر از سیمین [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 1-23]
 • جرم زبانی تحلیل ویژگی‌های زبانی افراد کلاهبردار مطالعۀ موردی استان سمنان [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 133-163]
 • جمعی‌ساخت مقدمه‌ای بر روش کیفی نظریه‌سازی داده‌بنیاد [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 75-86]
 • جمله‌های وجهی جنبه‌ها‌ی صوری و معنایی عناصر وجهی در جمله‌های فارسی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 33-50]
 • جنس ویژگی‌های شاخص گویش سمنانی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 137-141]
 • جنسّیت بررسی نگرش‌های زبانی در گویش تالشی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 99-129]
 • جنسیت خوانش معنایی پاره‌ای از نشانه‌های غیرکلامی در ارتباطِ رو ‌در ‌روی دانشجویان کرمانی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 57-82]
 • جنسیت مکث در زبان فارسی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 139-168]
 • جنسیت بررسی متغیرهای اجتماعی- زبانیِ فارسی در گویشِ نهبندانی: همخوان‌ها [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 71-114]
 • جنسیت تأثیر جنسیت بر شیوة بیان تقاضا در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 125-136]
 • جنسیت تأثیر بافت اجتماعی بر کاربرد دشواژه‌ها در گفتار زنان و مردان تهرانی [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 141-155]
 • جنسیت نگاهی به قدرت و جنسیت از منظر ادب و بی‌ادبی در رمان‌های نوجوانانِ فارسی‌زبان [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 31-56]
 • جنسیت بازنمایی شناختیِ مقولۀ گل در زبان فارسی برپایۀ نظریۀ پیش‌نمونه [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 89-115]
 • جهان های ممکن ساختارهای آینده‌نما در زبان‌های انگلیسی‌ و فارسی: یک‌ تحلیل‌ غیر صورت گرا [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 21-34]
 • جهت ساخت ناگذرا در فارسی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 1-20]
 • جهش رابطة زبان و ژنتیک و یافته‌های جدید علمی در مورد ژن زبان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 99-108]
 • جوازدهیِ سرنخی تجزیه و تحلیلِ صوت‌شناختیِ سایشی‌شدگیِ انسایشی‌های /ʤ/ و /ʧ/: فرضیة جوازدهیِ سرنخی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 21-43]
 • جوازدهیِ نوایی تجزیه و تحلیلِ صوت‌شناختیِ سایشی‌شدگیِ انسایشی‌های /ʤ/ و /ʧ/: فرضیة جوازدهیِ سرنخی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 21-43]

چ

 • چشم‌انداز نگاهی به ساخت مجهول در زبان فارسی با تکیه بر دیدگاه شناختی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 57-76]
 • چکیده تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسة رستم و اسفندیارِ شاهنامة فردوسی بر اساس قالبِ لباو و والتسکی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 1-19]
 • چندمعنایی تحلیل معنایی واژگان مرکب مفعولی در زبان فارسی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 55-71]
 • چهارچوب زیرْمقوله‌ای محدودیت‌های صرفی و نحوی در زایایی فرایند اشتقاق در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 39-56]

ح

 • حاشیه‌رانی بازنمایی کنشگران اجتماعی در گفتمان سیاست خارجیِ محمدرضا پهلوی براساس مدل اجتماعی-معنایی فان لیوون [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 39-64]
 • حالت ویژگی‌های شاخص گویش سمنانی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 137-141]
 • حذف تحلیل و توصیف فرایند کشش جبرانی در گویش کردی کلهری بر پایه نظریه بهینگی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 135-149]
 • حذف بررسی فرایند حذف گروه فعلی در گزارش‌های زندۀ فوتبال رادیویی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 115-128]
 • حذف برخی از فرآیندهای واجی در گویش گیلکی رودسر [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 21-38]
 • حذف برخی فرایندهای واجی در گونة زبانی شیرگاه از گویش مازندرانی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 94-107]
 • حذف و جانشینی رشد ابزارهای انسجام دستوری در گفتمان نوشتاری دانش‌آموزان فارسی‌زبان [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 45-72]
 • حرف اضافه هم‌نامیِ یک حرف اضافه و یک ضمیر در گونۀ گفتاری کرمان [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 89-106]
 • حرف اضافۀ (از) بررسیِ حرفِ اضافۀ (از) در چارچوب معناشناسیِ شناختی و مقایسۀ آن با رویکردِ سنتی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 69-80]
 • حرکت واژگانی‌شدگی در فعل‌های حرکتی فارسی: الگویی تازه [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 83-104]
 • حرکت‌پنداری حرکتِ ‌پنداری در زبان فارسی: رویکردِ شناختی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 23-36]
 • حرکت‌شناسی ارتباطات غیرکلامی و نشانه‌شناسی حرکات بدنی [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 13-34]
 • حروف اضافه مکانی بررسی حروف اضافة مکانی در چارچوبِ شناختی: مطالعة موردی حرف اضافة «در/ توی» [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 33-46]
 • حروف اضافۀ توأمان حروف اضافۀ دوگانه، توأمان و ترکیبات اضافی، در زبان‌های پهلوی‌ساسانی و پارسی میانۀ ترفانی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 49-68]
 • حروف اضافۀ دوگانه حروف اضافۀ دوگانه، توأمان و ترکیبات اضافی، در زبان‌های پهلوی‌ساسانی و پارسی میانۀ ترفانی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 49-68]
 • حروف اضافۀ مکانی بررسیِ حرفِ اضافۀ (از) در چارچوب معناشناسیِ شناختی و مقایسۀ آن با رویکردِ سنتی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 69-80]
 • حروف ربط رشد ابزارهای انسجام دستوری در گفتمان نوشتاری دانش‌آموزان فارسی‌زبان [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 45-72]
 • حُسن تعبیر نقشِ زبانِ علم در تشدید بحران های محیطی از منظر زبان شناسیِ زیست‌محیطی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 1-26]
 • حسن تعبیر ابزارهای زبانیِ مفهوم‌سازیِ مرگ در پیکره‌ای از زبان فارسی:‏ رویکردی شناختی و فرهنگی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 97-119]
 • حشو بررسی فرایند تولید و درک حشوهای گفتمانی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 33-48]
 • حشو ادراکی بررسی فرایند تولید و درک حشوهای گفتمانی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 33-48]
 • حشو تولیدی بررسی فرایند تولید و درک حشوهای گفتمانی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 33-48]
 • حفظ زبان زبان‌های محلی ایران و دورنمای آینده [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 115-126]
 • حفظ زبان نقش نهاد خانواده در حفظ زبان‌ها: مطالعۀ موردی زبان آذربایجانی در تبریز [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 1-16]
 • حمایت بومی‌سازی در ادبیات امریکایی ترجمه‌شده: راهبردی برای مقاومت در برابر الگوسازیِ فرهنگیِ خارجی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 51-66]
 • حوزه مطالعات میان‌حوزه‌ای و میان‌رشته‌ای در زبان‌شناسی ایران [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 27-50]
 • حوزه‌های کاربردی جایگاه اجتماعی کرینگانی:‏ حوزه‌های کاربردی و نگرش گویشوران [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 1-20]
 • حوزۀ گفتمان بررسی سبکی یک داستانِ کوتاهِ معاصر ازمنظر نقش‌گراییِ هلیدی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 131-156]

خ

 • خاستگاه حرف اضافۀ/ǰɑ/ در گونة بابلیِ زبان مازندرانی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 139-153]
 • خبر تلویزیونی بررسی کاربرد نشانه‌های زبانی در دو شبکه تلویزیونی بین‌المللی خبری [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 105-124]
 • خداوند نگرش فلسفی- اسلامی به مساله معناداری زبان دین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 57-72]
 • خروج بررسی مقایسه ای میزانِ عدمِ تحققِ قواعدِ اصلِ مشارکتِ گرایس در یک نمایشنامۀ فارسی و یک نمایشنامۀ انگلیسی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 47-68]
 • خیشومی‌شدگی بررسی آکوستیکی ارتقای واکۀ /ɑ/ به واکۀ [u] در بافت n- در زبان فارسی معاصر [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 45-68]
 • خطی بودن قرآن و گذر از نظم خطی: یک بررسی زبان‌شناختی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 17-31]
 • خط پهلوی کتیبه‌های پهلوی ساسانی در غار کانهری در هند [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 107-138]
 • خوانش معنایی خوانش معنایی پاره‌ای از نشانه‌های غیرکلامی در ارتباطِ رو ‌در ‌روی دانشجویان کرمانی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 57-82]
 • خوردن قالب‌های معنایی «خوردن» ازمنظرِ معناشناسیِ قالبی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 1-26]
 • خوشایندی نگرش شهروندان تبریز به تنوعات گویشی در استان آذربایجان‌شرقی با تأکید بر سه شاخص تفاوت زبانی، صحیح‌بودن و خوشایندی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 21-44]

د

 • داستان کوتاه تحلیل داستان در نظریۀ جهان‌های متن: مطالعۀ موردیِ وداع اثر جلال آل‌احمد [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 17-38]
 • دال نیروی شعر [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 163-170]
 • دانش‌آموزان ابتدایی بررسیِ کاربرد انواع بند، آرایش واژگانی و دستگاه‌های آن، در نوشتارِ دانش‌آموزانِ دخترِ پایه‌های دوم تا پنجم ابتدایی در شهر کرمان [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 21-39]
 • دانش‌آموزانِ پایۀ پنجم ابتدایی بررسی زبان‌شناختی متونِ داستانیِ پسرانِ پایۀ پنجم ابتداییِ شهر تهران [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 71-93]
 • دانش پس‌زمینه‌ای تحلیل ویژگی‌های زبانی افراد کلاهبردار مطالعۀ موردی استان سمنان [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 133-163]
 • دانشجویان مقایسۀ کنش‌های گفتار در پیامک‌های فارسیِ زنان و مردانِ جوان بر اساس طبقه‌بندیِ سرل [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 75-88]
 • دانش زبانی بررسی گفتمانی، منظور شناختی، و معنایی قابلیت فراگیری و تجزیة دوگانة پارامتر ضمیرافکنی در دستور جهانی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 73-88]
 • د دکتر تقی وحیدیان کامیار گیتی است کی پذیرد همواری [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 157-160]
 • درایر ترتیب واژه در زبان سنگسری از دیدگاه رده‌شناسی زبان [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 115-145]
 • درآمدی انتقادی بر آواشناسی درآمدی انتقادی بر آواشناسی، کِن لاج، انتشارات کانتینیوم، 2009، نه+244 صفحه [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 181-186]
 • درج برخی از فرایندهای واجی در ترکی بیجار [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 89-103]
 • درج اتصال پی‌بست‌های ضمیری به اسامیِ مختوم به واکه در زبان فارسی: چگونگی اتصال و بازنگری نظام پی‌بست‌های ضمیری [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 81-102]
 • درجة عضویت مدل‌سازیِ فضای درکیِ واکه‌ای در چارچوب نظریة فازی نمونۀ مورد بررسی: فارسی معیار [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 75-95]
 • درجۀ وجهیت جنبه‌ها‌ی صوری و معنایی عناصر وجهی در جمله‌های فارسی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 33-50]
 • درج واکه برخی فرایندهای واجی در گونة زبانی شیرگاه از گویش مازندرانی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 94-107]
 • درس‌اخلاقی تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسة رستم و اسفندیارِ شاهنامة فردوسی بر اساس قالبِ لباو و والتسکی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 1-19]
 • دیرشِ بست دیرشِ واکه، دیرشِ بست و واک‌داریِ بست در انفجاری‌های پایان کلمه در زبان فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 43-60]
 • دیرشِ واک دیرشِ واکه، دیرشِ بست و واک‌داریِ بست در انفجاری‌های پایان کلمه در زبان فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 43-60]
 • دیرشِ واکه دیرشِ واکه، دیرشِ بست و واک‌داریِ بست در انفجاری‌های پایان کلمه در زبان فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 43-60]
 • درک زبان تحلیل درکِ ساخت‌های مجهول و معلوم در کودکان فارسی‌زبان مبتلا به اوتیسم [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 77-100]
 • درون‌مرکز بررسی ساخت مرکب‌های برون‌مرکز زبان فارسی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 39-60]
 • دژواژه ابزارهای زبانیِ مفهوم‌سازیِ مرگ در پیکره‌ای از زبان فارسی:‏ رویکردی شناختی و فرهنگی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 97-119]
 • دستکاری بومی‌سازی در ادبیات امریکایی ترجمه‌شده: راهبردی برای مقاومت در برابر الگوسازیِ فرهنگیِ خارجی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 51-66]
 • دستگاه بررسیِ کاربرد انواع بند، آرایش واژگانی و دستگاه‌های آن، در نوشتارِ دانش‌آموزانِ دخترِ پایه‌های دوم تا پنجم ابتدایی در شهر کرمان [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 21-39]
 • دستور جمله عضوگیری در دستور کلام: راهکاری برای مصالحۀ دستور جمله و دستور معترضه [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 1-18]
 • دستور جهانی چامسکی بررسی گفتمانی، منظور شناختی، و معنایی قابلیت فراگیری و تجزیة دوگانة پارامتر ضمیرافکنی در دستور جهانی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 73-88]
 • دستور حوزهای رویکردِ حوزهای به اجزای کلام در فارسی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 27-46]
 • دستوری شدگی ساختارهای آینده‌نما در زبان‌های انگلیسی‌ و فارسی: یک‌ تحلیل‌ غیر صورت گرا [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 21-34]
 • دستوری‌شدگی.‏ کلمات مرکبِ «انعکاسی» در فارسی: انگارۀ دستوری‌شدگی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 121-146]
 • دستور شناختی زبان انگلیسی. گونتر رادن و رنه دیروِن دستور شناختی زبان انگلیسی. گونتر رادن و رنه دیروِن، مؤسسۀ انتشاراتی جان بنجامینز، 2007، 374 صفحه [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 167-172]
 • دستور کلام عضوگیری در دستور کلام: راهکاری برای مصالحۀ دستور جمله و دستور معترضه [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 1-18]
 • دستور معترضه عضوگیری در دستور کلام: راهکاری برای مصالحۀ دستور جمله و دستور معترضه [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 1-18]
 • دستور نقش‌گرای نظام‌مند توصیف و تحلیل نقش‌گرایانۀ آغازگر از منظرِ رویکرد هلیدی، در متن کتاب‌های فارسی و انشای دانش‌آموزان دبستان [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 41-59]
 • دستور نقش‌گرای نظام‌مند کارآیی دستور نقش ‌و ارجاع و دستور نقش‌‌گرای نظام‌مند در طبقه‌بندی افعال زبان فارسی: نوع عمل درمقایسه با فرآیند [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 67-88]
 • دستور نقش و ارجاع کارآیی دستور نقش ‌و ارجاع و دستور نقش‌‌گرای نظام‌مند در طبقه‌بندی افعال زبان فارسی: نوع عمل درمقایسه با فرآیند [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 67-88]
 • دستور وابستگی افزوده‌های صفت در فارسی در دستور وابستگی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 1-14]
 • دگرگونی دستوری دگرگونی‌های دستوریِ فارسی معاصر در آینۀ مطبوعات ورزشی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 79-80]
 • دگرگونی معنایی بررسی دامنۀ نفوذ، گسترش و دگرگونیِ معناییِ واژه‌های فارسیِ شطرنج در زبان انگلیسی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 17-30]
 • دگرگونی واکه‌ای توصیف دستگاه واجی گویش دلواری [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 77-93]
 • ده گفتار ده گفتار در زبانشناسی شناختی-اجتماعی - معرفی و نقد [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 169-177]
 • دوزبانگی مقایسۀ مهارتِ تعریفِ واژه بین کودکانِ دوزبانۀ دارای آسیبِ ویژۀ زبانی و کودکان طبیعی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 27-47]
 • دوزبانگی زبان‌های محلی ایران و دورنمای آینده [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 115-126]
 • دوزبانگی بررسی پدیدۀ رمزگردانی با نگاهی به گفتار دوزبانه‌های ارمنی- فارسی تهرانی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 103-120]
 • دوزبان‌گونگی جایگاه و کاربرد زبان فارسی و گویش تنکابنی در شهر تنکابن [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 41-55]
 • دوزبانه بسامد پایۀ صوت در دوزبانه‌های مازندرانی- فارسی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 79-95]
 • دولت «اصولگرا» بومی‌سازی در ادبیات امریکایی ترجمه‌شده: راهبردی برای مقاومت در برابر الگوسازیِ فرهنگیِ خارجی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 51-66]

ر

 • رابطة جانشین نیروی شعر [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 163-170]
 • رادیو بررسی نظام متنی نمایش رادیویی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 73-87]
 • راهبردهای حفظ نوبت راهبردهای حفظ نوبت در مکالمات دختران دبیرستانی با هم‌سالان، خانواده و دبیران در بیرجند [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 61-82]
 • رده‌شناسی ساختمان فعل در گویش جرقویه (ولتی) از دیدگاه رده‌شناسی [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 103-127]
 • رده‌شناسی آرایش واژه آرای هاوکینز در حوزة رده‌شناسی آرایش واژه‌ها و بررسی انطباق یا عدم انطباق این آرا بر آرایش واژه‌ها در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 78-96]
 • رده‌شناسی زبان ترتیب واژه در زبان سنگسری از دیدگاه رده‌شناسی زبان [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 115-145]
 • رسانة شنیداری بررسی کارکردهای متنی و ارتباطی تبلیغات بازرگانی رادیویی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 111-123]
 • رسانه بررسی کاربرد نشانه‌های زبانی در دو شبکه تلویزیونی بین‌المللی خبری [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 105-124]
 • رسانه بررسی نگرش‌های زبانی در گویش تالشی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 99-129]
 • رشته مطالعات میان‌حوزه‌ای و میان‌رشته‌ای در زبان‌شناسی ایران [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 27-50]
 • رشد رشد ابزارهای انسجام دستوری در گفتمان نوشتاری دانش‌آموزان فارسی‌زبان [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 45-72]
 • رشد واجی رشد واجی درکودکان 3تا 5 سالة‌ کُردزبان با گویش کرمانجی- میانی مکریانی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 73-86]
 • ریشه ریشه‌های لاتین در واژه های پزشکی و معادل‌های برگزیده در زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 89-100]
 • ریشه‌شناختی – زبان – زبان‌شناسی – معنی‌شناسی واژة “ عروس“ در فرهنگ ژرمنی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 119-128]
 • ریشه‌شناسی بررسی ساختار صرفی جای‌نام‌های استان همدان [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 129-148]
 • ریشه‌شناسی بررسی دامنۀ نفوذ، گسترش و دگرگونیِ معناییِ واژه‌های فارسیِ شطرنج در زبان انگلیسی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 17-30]
 • رضا براهنی بررسی فرایندهای واژه‏سازی در شعر نو، شعر مدرن وشعر پست‏مدرن: مطالعۀ موردی نیما، شاملو و براهنی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 1-15]
 • رضا نیلی‌پور و دستیاران فرهنگ توصیفیِ آسیب‌شناسیِ گفتار و زبان (انگلیسی- فارسی)، رضا نیلی‌پور و دستیاران، ویراستار علمی: حیات عامری. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر، 1392، 250 صفحه [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 123-128]
 • رمان نوجوانانِ فارسی‌زبان نگاهی به قدرت و جنسیت از منظر ادب و بی‌ادبی در رمان‌های نوجوانانِ فارسی‌زبان [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 31-56]
 • رمزگردانی بررسی پدیدۀ رمزگردانی با نگاهی به گفتار دوزبانه‌های ارمنی- فارسی تهرانی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 103-120]
 • روابط بینامتنی تأثیر روابط بینامتنی در خوانش متن [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 39-55]
 • روابط معنایی طراحی هستان‌شناسیِ اصطلاحاتِ ساخت‌واژه در زبان فارسی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 25-39]
 • روان‌شناسی زبان فراگیری نحو زبان فارسی (یک تحقیق موردی: 36 تا 50 ماهگی) [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 103-113]
 • روان‌شناسی زبان شواهد روان‌شناختی برای تعیین جایگاه فاعل در زبان فارسی برپایۀ نحو کمینه‌گرا [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 41-68]
 • روانی و سادگی بیان کارکرد‍ِ زبان در شعر ایرج میرزا [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 83-105]
 • روش حرف اضافۀ/ǰɑ/ در گونة بابلیِ زبان مازندرانی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 139-153]
 • روش تحقیق مقدمه‌ای بر روش کیفی نظریه‌سازی داده‌بنیاد [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 75-86]
 • روش‌های پژوهش. لیا لیتوزلیتی روش‌های پژوهش در زبان‌شناسی. [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 175-185]
 • رویکرد بهینگیِ استاندارد توالی هماهنگ در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 15-33]
 • رویکرد توالیِ هماهنگ توالی هماهنگ در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 15-33]
 • رویکرد حوزه‌ای رویکرد حوزه‌ای به ذهن و زبان از منظر عصب‌شناسی و زبان‌شناسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 61-73]
 • رویکرد صرفی فرایند انضمام اسم: رویکرد نحوی یا صرفی (بر مبنای نمونه‌ای از داده‌های زبان فارسی) [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 95-110]
 • رویکرد نحوی فرایند انضمام اسم: رویکرد نحوی یا صرفی (بر مبنای نمونه‌ای از داده‌های زبان فارسی) [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 95-110]
 • رویکرد واسطه‌ای مفهومی نو از زبان‌شناسی کاربردی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 119-127]
 • روند تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسة رستم و اسفندیارِ شاهنامة فردوسی بر اساس قالبِ لباو و والتسکی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 1-19]

ز

 • زایایی ساختواژی محدودیت‌های صرفی و نحوی در زایایی فرایند اشتقاق در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 39-56]
 • زایایی کیفی صرف و واژگان: واژه‌سازی و زایایی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 149-157]
 • زایایی کمی صرف و واژگان: واژه‌سازی و زایایی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 149-157]
 • زاویة دید شیوة شناختیِ سهراب سپهری:آن جورِ دیگر [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 79-97]
 • زبان جانداری و بی‌جانی در گویش‌های ایرانی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 157-162]
 • زبان ادغامی ساختمان فعل در گویش جرقویه (ولتی) از دیدگاه رده‌شناسی [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 103-127]
 • زبان آذربایجانی نقش نهاد خانواده در حفظ زبان‌ها: مطالعۀ موردی زبان آذربایجانی در تبریز [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 1-16]
 • زبان ارمنی بررسی پدیدۀ رمزگردانی با نگاهی به گفتار دوزبانه‌های ارمنی- فارسی تهرانی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 103-120]
 • زبان اشاره شیوه‌ای نادر در خوانش زمان مفاهیم نیم‌روز و نیمه‌شب، به‌عنوان نقاط ارجاعی، در یک زبان اشارۀ خانگی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 111-128]
 • زبان انگلیسی بررسی تلفظ واکه شوا توسط فارسی زبانان: کاربرد آواشناسی آکوستیکی برای اهداف آموزشی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 113-128]
 • زبان انگلیسی بررسی دامنۀ نفوذ، گسترش و دگرگونیِ معناییِ واژه‌های فارسیِ شطرنج در زبان انگلیسی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 17-30]
 • زبان انگلیسی بررسی ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در حالت‌های واضح و وُکودشده و مقایسۀ مقدماتی آن با واکه‌های زبان انگلیسی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 133-159]
 • زبان بدن ارتباطات غیرکلامی و نشانه‌شناسی حرکات بدنی [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 13-34]
 • زبان پیوندی ساختمان فعل در گویش جرقویه (ولتی) از دیدگاه رده‌شناسی [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 103-127]
 • زبان تبلیغات نقش ابزارهای زبانی در نام‌گذاری فروشگاه‌ها و مراکزتجاری شهراصفهان [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 113-137]
 • زبان تبلیغات بررسی تطبیقی زبان تبلیغات در بیلبوردهای تهران و لندن از منظر ارزش‌های فرهنگی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 25-52]
 • زبان ترکیِ آذربایجانی توالی هماهنگ در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 15-33]
 • زبان تصریفی ساختمان فعل در گویش جرقویه (ولتی) از دیدگاه رده‌شناسی [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 103-127]
 • زبان سنگسری ترتیب واژه در زبان سنگسری از دیدگاه رده‌شناسی زبان [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 115-145]
 • زبان شناختاری نگرش فلسفی- اسلامی به مساله معناداری زبان دین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 57-72]
 • زبانشناسی اجتماعی تحولات فرهنگی و تفاوت‌های بین‌نسلی در کاربرد زبان فارسی در ایران با تأکید بر مادران و دختران [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 111-134]
 • زبان‌شناسی پیکره‌ای ارائة یک روش مبتنی بر مدل زبانی برای واحدسازی پیکرۀ فارسی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 21-50]
 • زبان‌شناسی تاریخی پیشینة درمانگری در سنّت هند و اروپایی، ژرمنی و ایرانی بر اساس شواهد زبان شناختی و اساطیری [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 87-98]
 • زبانشناسی تاریخی اهمیت یافته های لهجه شناسی در مطالعات تاریخی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 115-127]
 • زبان‌شناسی تطبیقی پیشینة درمانگری در سنّت هند و اروپایی، ژرمنی و ایرانی بر اساس شواهد زبان شناختی و اساطیری [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 87-98]
 • زبان‌شناسی حقوقی توصیف ویژگی‌های نحوی و واژگانی متون حقوق مدنی فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 105-136]
 • زبان‌شناسی حقوقی تحلیل ویژگی‌های زبانی افراد کلاهبردار مطالعۀ موردی استان سمنان [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 133-163]
 • زبان شناسیِ زیست محیطی نقشِ زبانِ علم در تشدید بحران های محیطی از منظر زبان شناسیِ زیست‌محیطی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 1-26]
 • زبان‌شناسی زیست‌محیطی بررسی ساختاری و معنایی صفت‌های برگرفته از نام جانوران در گویش لری بختیاری: تحلیلی در زبان‌شناسی زیست‌محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زبان‌شناسی زیست‌محیطی بررسی ساختاری و معنایی صفت‌های برگرفته از نام جانوران در گویش ‏لری بختیاری:‏ تحلیلی در زبان‌شناسی زیست ‌محیطی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 27-51]
 • زبان‏شناسی شناختی بررسی معنایی افعال مرکبِ اندام‏بنیاد در زبان فارسی: رویکردی شناختی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 98-112]
 • زبان‌شناسیِ شناختی بررسی شناختیِ طرح‌واره‌های تصوری در کتاب‌های فارسیِ دورۀ ابتدایی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 69-87]
 • زبان‌شناسیِ شناختی توصیف و تحلیل ساخت امری در زبان فارسیِ معاصر از‎ ‎نظر شناختی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 29-73]
 • زبان‌شناسی‌شناختی نگاهی به ساخت مجهول در زبان فارسی با تکیه بر دیدگاه شناختی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 57-76]
 • زبانشناسی شناختی-اجتماعی. درک گیرارتز ده گفتار در زبانشناسی شناختی-اجتماعی - معرفی و نقد [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 169-177]
 • زبان‌شناسی کاربردی مفهومی نو از زبان‌شناسی کاربردی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 119-127]
 • زبان‌شناسی کاربردی انتقادی مفهومی نو از زبان‌شناسی کاربردی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 119-127]
 • زبانشناسی گشتاری نظریة نایدا [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 35-46]
 • زبان‌شناسی متن توصیف ویژگی‌های نحوی و واژگانی متون حقوق مدنی فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 105-136]
 • زبان‌شناسیِ نقش‌گرا سبک‌شناسیِ مقایسه‌ای تمهیدات و لوایح براساسِ فرانقشِ متنی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 53-68]
 • زبان‌شناسیِ نقش‌گرا بررسی سبکی یک داستانِ کوتاهِ معاصر ازمنظر نقش‌گراییِ هلیدی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 131-156]
 • زبان‌شناسی‌ نوین‌ نکاتی‌ چند درباره‌ مطالعه‌ معنی‌ در شرق‌ [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 21-37]
 • زبان علم پرورش گونۀ علمی زبان فارسی، مطالعه‌‌ای بر اساس واژه‌ها و اصطلاحات رشته‌های شیمی و مهندسی شیمی: مسیرِ طی‌شده و راهِ پیش‌ رو [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 35-55]
 • زبان علم بررسی تطبیقی معادل‌های انگلیسی در فارسی: بررسی موردی واژه‌های مصوب فرهنگستان سوم از دیدگاه معیارسازی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 89-116]
 • زبان فارسی دیرشِ واکه، دیرشِ بست و واک‌داریِ بست در انفجاری‌های پایان کلمه در زبان فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 43-60]
 • زبان فارسی طراحی هستان‌شناسیِ اصطلاحاتِ ساخت‌واژه در زبان فارسی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 25-39]
 • زبان فارسی جایگاه و کاربرد زبان فارسی و گویش تنکابنی در شهر تنکابن [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 41-55]
 • زبان فارسی تحلیل فرایند واجی قلب در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 129-146]
 • زبان فارسی تحلیلی بر فرایند مضاعف‌سازیِ کامل در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ دوگان‌سازیِ ساختواژی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 113-138]
 • زبان فارسی از واژه‌گزینی تا ترادف [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 1-16]
 • زبان فارسی نظام آوایی زبان فارسی در آینة آمار [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 65-90]
 • زبان فارسی بررسی ساخت اطلاعی جمله در داستان بوف‌کور [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 1-13]
 • زبان فارسی کارکرد کلامیِ تقابل واژگانی در زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 55-74]
 • زبان فارسی بررسی دامنۀ نفوذ، گسترش و دگرگونیِ معناییِ واژه‌های فارسیِ شطرنج در زبان انگلیسی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 17-30]
 • زبان فارسی بررسی پدیدۀ رمزگردانی با نگاهی به گفتار دوزبانه‌های ارمنی- فارسی تهرانی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 103-120]
 • زبان فارسی بررسی شناختیِ طرح‌واره‌های تصوری در کتاب‌های فارسیِ دورۀ ابتدایی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 69-87]
 • زبان فارسی بررسی ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در حالت‌های واضح و وُکودشده و مقایسۀ مقدماتی آن با واکه‌های زبان انگلیسی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 133-159]
 • زبان فارسی کارآیی دستور نقش ‌و ارجاع و دستور نقش‌‌گرای نظام‌مند در طبقه‌بندی افعال زبان فارسی: نوع عمل درمقایسه با فرآیند [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 67-88]
 • زبان فارسی کشش همخوان در زبان فارسی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 19-40]
 • زبانِ فارسی الگوهای هماهنگی واکه‌ای و هم‌تولیدیِ واکه‌به‌واکه در زبان فارسی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 69-86]
 • زبانِ فارسی و رایانه: برگزیدۀ مقالات زبانِ فارسی و رایانه: برگزیدۀ مقالات (2 جلد)، به‌کوششِ: حسین صامتی و محمود بی‌جن‌خان، سازمانِ مطالعه و تدوینِ کتبِ علومِ انسانیِ دانشگاه‌ها (سمت)، 1389، 1266 صفحه [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 169-180]
 • زبان قانون توصیف ویژگی‌های نحوی و واژگانی متون حقوق مدنی فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 105-136]
 • زبان کُردی رشد واجی درکودکان 3تا 5 سالة‌ کُردزبان با گویش کرمانجی- میانی مکریانی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 73-86]
 • زبان کردی سببی‌سازی به‌عنوان فرایند تغییر ظرفیت در زبان کردی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 15-38]
 • زبان کنایی ساختمان فعل در گویش جرقویه (ولتی) از دیدگاه رده‌شناسی [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 103-127]
 • زبان گیلکی . راستارگویوا زبان گیلکی راستارگویوا و دیگران، انتشارات دانشگاه اوپسالا، 2012، 445 صفحه [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 139-150]
 • زبان مخفی فرایندهای واژه‌سازی زبان مخفی فارسی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 61-86]
 • زبان نوشتاری تغییرات تلفظی واژگان فارسی هنگام استفاده درگفتار رسمی زبان نوشتاری ترک زبانان تبریز [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 1-19]
 • زبان‌های در معرض خطر زبان‌های محلی ایران و دورنمای آینده [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 115-126]
 • زبان‌های محلی ایران زبان‌های محلی ایران و دورنمای آینده [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 115-126]
 • زبان و جهانی شدن زبان و جهانی شدن ، نورمن فرکلاف ، انتشارات روتلیج، 2006، دو+ 186صفحه [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 181-186]
 • زبرزنجیری مکث در زبان فارسی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 139-168]
 • زرتشت‌ نکاتی‌ چند درباره‌ مطالعه‌ معنی‌ در شرق‌ [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 21-37]
 • زردشتیان کتیبه‌های پهلوی ساسانی در غار کانهری در هند [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 107-138]
 • زمان آینده تحلیل گونه‌های واژگانی- نحویِ بیانِ آینده در زبان فارسی زیر تأثیرعوامل اجتماعی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 95-114]
 • زمینه‌نما حرکتِ ‌پنداری در زبان فارسی: رویکردِ شناختی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 23-36]
 • زنان مقایسۀ کنش‌های گفتار در پیامک‌های فارسیِ زنان و مردانِ جوان بر اساس طبقه‌بندیِ سرل [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 75-88]

ژ

 • ژرمنی پیشینة درمانگری در سنّت هند و اروپایی، ژرمنی و ایرانی بر اساس شواهد زبان شناختی و اساطیری [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 87-98]
 • ژن زبان رابطة زبان و ژنتیک و یافته‌های جدید علمی در مورد ژن زبان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 99-108]

س

 • ساخت ساخت و صرف فعل سادة بلوچی و مقایسة اجمالی آن با فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 1-16]
 • ساختارگرایی مفهومی نو از زبان‌شناسی کاربردی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 119-127]
 • ساخت اطلاعی بررسی آکوستیکی قلب نحوی مفعول صریح در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 124-143]
 • ساخت اطلاعی بررسی ساخت اطلاعی جمله در داستان بوف‌کور [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 1-13]
 • ساخت اطلاعی بازنمایی ساخت اطلاعی درونی و بیرونی در جملات مرکب زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساخت اطلاعی بازنمایی ساخت اطلاعی درونی و بیرونی در جملات مرکب زبان فارسی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 1-25]
 • ساخت اطلاعیِ بیرونی بازنمایی ساخت اطلاعی درونی و بیرونی در جملات مرکب زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساخت اطلاعیِ درونی بازنمایی ساخت اطلاعی درونی و بیرونی در جملات مرکب زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساخت اطلاعیِ درونی بازنمایی ساخت اطلاعی درونی و بیرونی در جملات مرکب زبان فارسی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 1-25]
 • ساخت امری توصیف و تحلیل ساخت امری در زبان فارسیِ معاصر از‎ ‎نظر شناختی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 29-73]
 • ساخت تصریفی فعل مقایسة پسوندها و پیشوندهای تصریفیِ فعل در کردیِ گورانی و فارسی معیار [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 101-120]
 • ساخت دو بندی نقش کانونی سازة گسسته در جملات گسسته [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 17-32]
 • ساخت زیر بنایی زبان فارسی به مثابه زبانی هسته آغازین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 129-135]
 • ساخت سببی فارسی ساخت سببی زبان فارسی بر اساس طرح پوسته فعلی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 91-113]
 • ساخت کلان تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسة رستم و اسفندیارِ شاهنامة فردوسی بر اساس قالبِ لباو و والتسکی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 1-19]
 • ساخت مجهول نگاهی به ساخت مجهول در زبان فارسی با تکیه بر دیدگاه شناختی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 57-76]
 • ساخت موضوع کلمات مرکبِ «انعکاسی» در فارسی: انگارۀ دستوری‌شدگی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 121-146]
 • ساخت موضوعی محدودیت‌های صرفی و نحوی در زایایی فرایند اشتقاق در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 39-56]
 • ساخت موضوعیِ ارحج ساخت موضوعی ارجح در زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 1-22]
 • ساخت ندایی (vocative) آهنگ ساخت ندایی در فارسی [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 52-66]
 • ساخت‌های اسنادی ظرفیت در ساخت‌های اسنادی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 21-38]
 • ساخت‌واژه طراحی هستان‌شناسیِ اصطلاحاتِ ساخت‌واژه در زبان فارسی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 25-39]
 • ساخت وزنی ساخت وزنی در شعر عروضی فارسی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 1-20]
 • سازة ‌گسسته نقش کانونی سازة گسسته در جملات گسسته [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 17-32]
 • سازمان‌بندیِ متن بررسی زبان‌شناختی متونِ داستانیِ پسرانِ پایۀ پنجم ابتداییِ شهر تهران [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 71-93]
 • سازه بررسی تلفظ واکه شوا توسط فارسی زبانان: کاربرد آواشناسی آکوستیکی برای اهداف آموزشی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 113-128]
 • ساسانی کتیبه‌های پهلوی ساسانی در غار کانهری در هند [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 107-138]
 • سیاست خارجی بازنمایی کنشگران اجتماعی در گفتمان سیاست خارجیِ محمدرضا پهلوی براساس مدل اجتماعی-معنایی فان لیوون [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 39-64]
 • سایشی‌شدگی تجزیه و تحلیلِ صوت‌شناختیِ سایشی‌شدگیِ انسایشی‌های /ʤ/ و /ʧ/: فرضیة جوازدهیِ سرنخی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 21-43]
 • ساعت شیوه‌ای نادر در خوانش زمان مفاهیم نیم‌روز و نیمه‌شب، به‌عنوان نقاط ارجاعی، در یک زبان اشارۀ خانگی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 111-128]
 • سببی ساخت ناگذرا در فارسی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 1-20]
 • سببی‌سازی سببی‌سازی به‌عنوان فرایند تغییر ظرفیت در زبان کردی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 15-38]
 • سبک مکث در زبان فارسی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 139-168]
 • سبک‌شناسی سبک‌شناسیِ مقایسه‌ای تمهیدات و لوایح براساسِ فرانقشِ متنی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 53-68]
 • سبک‌شناسی بررسی سبکی یک داستانِ کوتاهِ معاصر ازمنظر نقش‌گراییِ هلیدی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 131-156]
 • ستاک حال صفتِ فاعلیِ مرکبِ مرخم: آری یا خیر؟ [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 64-80]
 • سرعت نیروی شعر [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 163-170]
 • سرل مقایسۀ کنش‌های گفتار در پیامک‌های فارسیِ زنان و مردانِ جوان بر اساس طبقه‌بندیِ سرل [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 75-88]
 • سلسله مراتب نوایی نگاهی به پایه، تکیۀ دومین و تکیۀ متناوب در زبان فارسی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 91-112]
 • سن بررسی متغیرهای اجتماعی- زبانیِ فارسی در گویشِ نهبندانی: همخوان‌ها [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 71-114]
 • سن بازنمایی شناختیِ مقولۀ گل در زبان فارسی برپایۀ نظریۀ پیش‌نمونه [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 89-115]
 • سن اکتساب رشد واجی درکودکان 3تا 5 سالة‌ کُردزبان با گویش کرمانجی- میانی مکریانی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 73-86]
 • سنگینی آرای هاوکینز در حوزة رده‌شناسی آرایش واژه‌ها و بررسی انطباق یا عدم انطباق این آرا بر آرایش واژه‌ها در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 78-96]
 • سوگواری آیینی تمثیلی مانوی در نکوهشِ مویه و زاری به سوگِ درگذشتگان [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 151-165]

ش

 • شبکة واژگانی به‌سوی طراحی شبکة واژگانیِ صفاتِ زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 125-136]
 • شبکۀ معنایی بررسی کاربردی-معنایی Ɂæra// در کردی از دیدگاه شناختی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 147-165]
 • شبیه‌سازیِ ذهنی حرکتِ ‌پنداری در زبان فارسی: رویکردِ شناختی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 23-36]
 • شتاب نیروی شعر [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 163-170]
 • شخصیت‌پردازی بررسی ارتباط گواه‌نمایی زبانی با شخصیت‌پردازی در فیلم‌نامه: با استناد به فیلم‌نامه جدایی نادر از سیمین [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 1-23]
 • شعر کارکرد‍ِ زبان در شعر ایرج میرزا [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 83-105]
 • شعر بلوچی اشاراتی بر تحلیل ساختاری – محتوایی لیکو، شعر شفاهی بلوچی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 28-41]
 • شعرشناسیِ شناختی تحلیل داستان در نظریۀ جهان‌های متن: مطالعۀ موردیِ وداع اثر جلال آل‌احمد [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 17-38]
 • شعر عامیانۀ ترکی وزن در بئشلیک‌های ترکی آذربایجانی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 131-141]
 • شفافیت تحلیل معنایی واژگان مرکب مفعولی در زبان فارسی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 55-71]
 • شناخت شیوة شناختیِ سهراب سپهری:آن جورِ دیگر [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 79-97]
 • شناختی الگوی انطباق‌های ریشه‌شناختی واژگان و استعاره‌های مفهومی در حوزة عواطف با رویکرد شناختی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 69-88]
 • شیوۀ گفتمان بررسی سبکی یک داستانِ کوتاهِ معاصر ازمنظر نقش‌گراییِ هلیدی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 131-156]

ص

 • صحیح‌‌بودن نگرش شهروندان تبریز به تنوعات گویشی در استان آذربایجان‌شرقی با تأکید بر سه شاخص تفاوت زبانی، صحیح‌بودن و خوشایندی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 21-44]
 • صداهای محیطی بررسی نظام متنی نمایش رادیویی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 73-87]
 • صرف بررسی ساختار صرفی جای‌نام‌های استان همدان [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 129-148]
 • صرف صرف و واژگان: واژه‌سازی و زایایی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 149-157]
 • صرف ساخت و صرف فعل سادة بلوچی و مقایسة اجمالی آن با فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 1-16]
 • صرف ریشه‌های لاتین در واژه های پزشکی و معادل‌های برگزیده در زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 89-100]
 • صرف زیست‌محیطی بررسی ساختاری و معنایی صفت‌های برگرفته از نام جانوران در گویش لری بختیاری: تحلیلی در زبان‌شناسی زیست‌محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صرف زیست‌محیطی بررسی ساختاری و معنایی صفت‌های برگرفته از نام جانوران در گویش ‏لری بختیاری:‏ تحلیلی در زبان‌شناسی زیست ‌محیطی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 27-51]
 • صرفِ شناختی طرح‌واره‌های تداعی‌شدۀ تکواژ «کار» به‌عنوان مقوله‌ای چندمعنا: مطالعه‌ای در صرفِ شناختی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 117-132]
 • صرف و نحو گیلکی در ایرانیکا [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 137-147]
 • صفت افزوده‌های صفت در فارسی در دستور وابستگی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 1-14]
 • صفت به‌سوی طراحی شبکة واژگانیِ صفاتِ زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 125-136]
 • صفت کارکرد کلامیِ تقابل واژگانی در زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 55-74]
 • صفت بررسی ساختاری و معنایی صفت‌های برگرفته از نام جانوران در گویش لری بختیاری: تحلیلی در زبان‌شناسی زیست‌محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفت بررسی ساختاری و معنایی صفت‌های برگرفته از نام جانوران در گویش ‏لری بختیاری:‏ تحلیلی در زبان‌شناسی زیست ‌محیطی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 27-51]
 • صفت فاعلی صفتِ فاعلیِ مرکبِ مرخم: آری یا خیر؟ [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 64-80]
 • صوت‌شناختی تجزیه و تحلیلِ صوت‌شناختیِ سایشی‌شدگیِ انسایشی‌های /ʤ/ و /ʧ/: فرضیة جوازدهیِ سرنخی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 21-43]

ض

 • ضبط‌صحنه نگاهی به ساخت مجهول در زبان فارسی با تکیه بر دیدگاه شناختی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 57-76]
 • ضمیرافکنی بررسی گفتمانی، منظور شناختی، و معنایی قابلیت فراگیری و تجزیة دوگانة پارامتر ضمیرافکنی در دستور جهانی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 73-88]
 • ضمیر انعکاسی هم‌نامیِ یک حرف اضافه و یک ضمیر در گونۀ گفتاری کرمان [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 89-106]
 • ضمیر تأکیدی هم‌نامیِ یک حرف اضافه و یک ضمیر در گونۀ گفتاری کرمان [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 89-106]

ط

 • طرح صحنه نگاهی به ساخت مجهول در زبان فارسی با تکیه بر دیدگاه شناختی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 57-76]
 • طرح‏وارة تصوری بررسی معنایی افعال مرکبِ اندام‏بنیاد در زبان فارسی: رویکردی شناختی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 98-112]
 • طرح‌واره بررسی زبان‌شناختی متونِ داستانیِ پسرانِ پایۀ پنجم ابتداییِ شهر تهران [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 71-93]
 • طرح‌واره بررسی ساخت‌های طرح‌واره‌ای در غزلیات حافظ به منظور معرفی طرح‌واره‌های جدید (رویکردی شناختی) [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 107-124]
 • طرح‌واره‌های تصوری بررسی شناختیِ طرح‌واره‌های تصوری در کتاب‌های فارسیِ دورۀ ابتدایی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 69-87]
 • طرح‌واره‌های تصوری طرح‌واره‌های تداعی‌شدۀ تکواژ «کار» به‌عنوان مقوله‌ای چندمعنا: مطالعه‌ای در صرفِ شناختی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 117-132]
 • طرح‌وارۀ امری.‏ توصیف و تحلیل ساخت امری در زبان فارسیِ معاصر از‎ ‎نظر شناختی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 29-73]
 • طرز بیان ممکن‌ها و ناممکن‌های ترجمه [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 105-118]
 • طیف نگاشت صوتی معرفی آواشناسی قانونی و برخی کاربردهای آن [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 149-156]

ظ

 • ظرفیت ظرفیت در ساخت‌های اسنادی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 21-38]

ع

 • عامل گفتمان بررسی سبکی یک داستانِ کوتاهِ معاصر ازمنظر نقش‌گراییِ هلیدی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 131-156]
 • عبارت معترضه ساخت نحوی بدل و بند موصولی توضیحی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 129-158]
 • عبارت‌های اشاری ضمیر دوم‌شخص در داستان‌های فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 1-26]
 • عروض ساخت وزنی در شعر عروضی فارسی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 1-20]
 • عضوگیری عضوگیری در دستور کلام: راهکاری برای مصالحۀ دستور جمله و دستور معترضه [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 1-18]
 • عناصر کلامی مهارت‌های ارتباطی نوبت‌گیری و قطع کلام در برنامه‌های مجری‌محور سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 61-78]
 • عنصر وجهی جنبه‌ها‌ی صوری و معنایی عناصر وجهی در جمله‌های فارسی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 33-50]
 • عوامل اجتماعی تحلیل گونه‌های واژگانی- نحویِ بیانِ آینده در زبان فارسی زیر تأثیرعوامل اجتماعی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 95-114]

غ

 • غار کانهری کتیبه‌های پهلوی ساسانی در غار کانهری در هند [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 107-138]

ف

 • فارسی بسامد پایۀ صوت در دوزبانه‌های مازندرانی- فارسی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 79-95]
 • فارسی ساخت و صرف فعل سادة بلوچی و مقایسة اجمالی آن با فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 1-16]
 • فارسی نقد و تصحیح مقالۀ محمدرضا مجیدی و المار ترنز [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 109-118]
 • فارسی تأثیر عوامل مهاجرتِ برون‌قومی و ازدواجِ بین‌قومی در میزان مخاطره یا ایمنیِ زبان ترکی آذربایجانی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 37-54]
 • فارسی تحلیل درکِ ساخت‌های مجهول و معلوم در کودکان فارسی‌زبان مبتلا به اوتیسم [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 77-100]
 • فارسی باستان قواعد ساخت سازه‌ایِ فارسی باستان در کتیبۀ بیستون [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 93-109]
 • فارسی‌زبان فرایندهای واجی بعد از کاشت حلزون:‏ مطالعۀ موردی گفتار دانش‌آموزان فارسی‌زبان مقطع ابتدایی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 147-162]
 • فارسی شیرازی گروه حرف تعریف در فارسی شیرازی: رویکردی پوسته ای به گروه حرف تعریف [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 87-110]
 • فارسی گفتاری بررسی آکوستیکی ارتقای واکۀ /ɑ/ به واکۀ [u] در بافت n- در زبان فارسی معاصر [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 45-68]
 • فارسی معیار بررسی صوت‌شناختی همخوان کناری در زبان فارسی معیار [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 75-91]
 • فارسی معیار دگرگونی‌های دستوریِ فارسی معاصر در آینۀ مطبوعات ورزشی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 79-80]
 • فرازبان ارتباطات غیرکلامی و نشانه‌شناسی حرکات بدنی [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 13-34]
 • فرافکن نقشی بررسی مقولة کمی نما در زبان فارسی امروز [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 61-86]
 • فراگیرانِ فارسی‌زبان بررسی تلفظ واکه شوا توسط فارسی زبانان: کاربرد آواشناسی آکوستیکی برای اهداف آموزشی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 113-128]
 • فراگیری زبان اول فراگیری نحو زبان فارسی (یک تحقیق موردی: 36 تا 50 ماهگی) [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 103-113]
 • فراگفتمان به‌کارگیریِ راهبردهای فراگفتمان در مقالات علمی ـ پژوهشی فارسی و انگلیسی؛ مطالعة هنجارهای ژانری جامعة گفتمانی در مقاله‌های فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 93-104]
 • فرآیند کارآیی دستور نقش ‌و ارجاع و دستور نقش‌‌گرای نظام‌مند در طبقه‌بندی افعال زبان فارسی: نوع عمل درمقایسه با فرآیند [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 67-88]
 • فرایندهای ساخت‌واژه انضمام در زبان فارسی [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 125-143]
 • فرایندهای واجی برخی از فرآیندهای واجی در گویش گیلکی رودسر [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 21-38]
 • فرایندهای واجی فرایند‌های واجی در گفتار کودکان کم‌شنوای دارای سمعک 4 تا 7 ساله شهر مشهد [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 27-48]
 • فرآیندهای واجی طبیعی و غیرطبیعی فرایندهای واجی بعد از کاشت حلزون:‏ مطالعۀ موردی گفتار دانش‌آموزان فارسی‌زبان مقطع ابتدایی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 147-162]
 • فرایندهای واژه‌سازی فرایندهای واژه‌سازی زبان مخفی فارسی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 61-86]
 • فرایند واجی بررسی فرایندهای واجی کودکان 4 تا 6 سالۀ فارسی‌زبان [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 51-60]
 • فرایند واجی تحلیل فرایند واجی قلب در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 129-146]
 • فرانقش تجربی بازتعریف مفاهیم بند پایه و بند پیرو براساس رویکرد نقش‌گرا [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 117-132]
 • فرانقشِ متنی توصیف و تحلیل نقش‌گرایانۀ آغازگر از منظرِ رویکرد هلیدی، در متن کتاب‌های فارسی و انشای دانش‌آموزان دبستان [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 41-59]
 • فرانقش‌های هلیدی بررسی سبکی یک داستانِ کوتاهِ معاصر ازمنظر نقش‌گراییِ هلیدی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 131-156]
 • فرضیة اعطای نقش معنایی یکسان تحلیل پوسته‌ای گروه فعلی در زبان فارسی بر پایة برنامة کمینه‌گرا [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 1-29]
 • فرکانس سازه‌های اول و دوم تحلیل آکوستیکی واکه‌های ساده و مرکب گویش کردی کرمانشاهی در بافت کلمه/جمله [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 1-26]
 • فرهنگ اصطلاحات و عبارات رایج فارسی (فارسی – انگلیسی) نقد و بررسی: فرهنگ اصطلاحات و عبارات رایج فارسی (فارسی – انگلیسی) [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 123-128]
 • فرهنگ توصیفیِ آسیب‌شناسیِ گفتار و زبان (انگلیسی- فارسی) فرهنگ توصیفیِ آسیب‌شناسیِ گفتار و زبان (انگلیسی- فارسی)، رضا نیلی‌پور و دستیاران، ویراستار علمی: حیات عامری. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر، 1392، 250 صفحه [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 123-128]
 • فرهنگ ریشه‌شناختی فارسی فرهنگ ریشه‌شناختی فارسی، محمد حسن‌دوست، 1393 تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دورۀ پنج جلدی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 163-169]
 • فرهنگستان زبان و ادب فارسی ریشه‌های لاتین در واژه های پزشکی و معادل‌های برگزیده در زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 89-100]
 • فرهنگستان زبان و ادب فارسی بررسی تطبیقی معادل‌های انگلیسی در فارسی: بررسی موردی واژه‌های مصوب فرهنگستان سوم از دیدگاه معیارسازی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 89-116]
 • فرهنگستان زبان و ادب فارسی (فرهنگستان) ارزیابی موردی معادل‌های نجومی براساس اصول و ضوابط واژه‌گزینی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 107-129]
 • فرهنگ فارسی گفتاری فرهنگ فارسی گفتاری. بهروز صفرزاده، تهران: کتاب بهار، 1395، 392 صفحه. [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 151-163]
 • فعل حرکتی واژگانی‌شدگی در فعل‌های حرکتی فارسی: الگویی تازه [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 83-104]
 • فعل حرکتی حرکتِ ‌پنداری در زبان فارسی: رویکردِ شناختی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 23-36]
 • فعل‌ساده ساخت و صرف فعل سادة بلوچی و مقایسة اجمالی آن با فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 1-16]
 • فعل سبک انتزاعی تحلیل پوسته‌ای گروه فعلی در زبان فارسی بر پایة برنامة کمینه‌گرا [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 1-29]
 • فعل مرکب نحوة ترکیب افعال مرکب فارسی با دو پایة واژگانی بر مبنای دیدگاه کمینه‌گرا [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 137-147]
 • فعل مرکب انضمام در زبان فارسی [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 125-143]
 • فعل هستة واژگانی تحلیل پوسته‌ای گروه فعلی در زبان فارسی بر پایة برنامة کمینه‌گرا [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 1-29]
 • فیلم بررسی ارتباط گواه‌نمایی زبانی با شخصیت‌پردازی در فیلم‌نامه: با استناد به فیلم‌نامه جدایی نادر از سیمین [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 1-23]

ق

 • قیاس دگرگونی‌های دستوریِ فارسی معاصر در آینۀ مطبوعات ورزشی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 79-80]
 • قافیه وزن و قافیه، دو معیار برای تعیین قدمت اشعار شفاهی: مطالعۀ موردی در وزن و قافیۀ کلامات یارسان [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 1-16]
 • قدرت رویکردهای غالب در تحلیل‌ گفتمان انتقادی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 39-54]
 • قدرت نگاهی به قدرت و جنسیت از منظر ادب و بی‌ادبی در رمان‌های نوجوانانِ فارسی‌زبان [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 31-56]
 • قیدهای فعلی شواهد روان‌شناختی برای تعیین جایگاه فاعل در زبان فارسی برپایۀ نحو کمینه‌گرا [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 41-68]
 • قرآن قرآن و گذر از نظم خطی: یک بررسی زبان‌شناختی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 17-31]
 • قرض‌گیری از واژه‌گزینی تا ترادف [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 1-16]
 • قضیة باز نقش کانونی سازة گسسته در جملات گسسته [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 17-32]
 • قطع‌کلام مهارت‌های ارتباطی نوبت‌گیری و قطع کلام در برنامه‌های مجری‌محور سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 61-78]
 • قلب تحلیل فرایند واجی قلب در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 129-146]
 • قلب ماهیّت رویکردی زبانشناختی به ترجمه [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 75-90]
 • قلب نحوی بررسی آکوستیکی قلب نحوی مفعول صریح در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 124-143]
 • قلب نحوی شواهد روان‌شناختی برای تعیین جایگاه فاعل در زبان فارسی برپایۀ نحو کمینه‌گرا [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 41-68]
 • قمر ظرفیت در ساخت‌های اسنادی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 21-38]
 • قواعد ساخت سازه‌ای قواعد ساخت سازه‌ایِ فارسی باستان در کتیبۀ بیستون [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 93-109]
 • قوة زبان بررسی گفتمانی، منظور شناختی، و معنایی قابلیت فراگیری و تجزیة دوگانة پارامتر ضمیرافکنی در دستور جهانی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 73-88]
 • قوم‌نگاری مقدمه‌ای بر روش کیفی نظریه‌سازی داده‌بنیاد [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 75-86]

ک

 • کاربردشناسی بررسی انواع تاکید در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 5-19]
 • کاربردشناسی صرف و واژگان: واژه‌سازی و زایایی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 149-157]
 • کاربردشناسی انضمام در زبان فارسی [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 125-143]
 • کارکردزبانی کارکرد‍ِ زبان در شعر ایرج میرزا [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 83-105]
 • کارکرد کلامی کارکرد کلامیِ تقابل واژگانی در زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 55-74]
 • کارینا جهانی و حسین بارانی نقد و بررسی کتاب گالش‌ها در گذر زمان، پنج گفتگو از روستای گالش‌نشین زیارت [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 119-130]
 • کاشت حلزون فرایندهای واجی بعد از کاشت حلزون:‏ مطالعۀ موردی گفتار دانش‌آموزان فارسی‌زبان مقطع ابتدایی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 147-162]
 • کانون کانونی‌سازی در زبان فارسی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 1-20]
 • کانون نقش کانونی سازة گسسته در جملات گسسته [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 17-32]
 • کانونِ اطلاعی کانونی‌سازی در زبان فارسی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 1-20]
 • کانونِ تقابلی کانونی‌سازی در زبان فارسی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 1-20]
 • کاهش خوشه بررسی فرایندهای واجی کودکان 4 تا 6 سالۀ فارسی‌زبان [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 51-60]
 • کتاب جامعِ زبان‌شناسی فارسی نقد و بررسی کتاب جامعِ زبان‌شناسی فارسی‏ [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 165-177]
 • کتاب درسی بررسی شناختیِ طرح‌واره‌های تصوری در کتاب‌های فارسیِ دورۀ ابتدایی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 69-87]
 • کتیبه‌های خصوصی کتیبه‌های پهلوی ساسانی در غار کانهری در هند [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 107-138]
 • کردی کرمانشاهی تحلیل آکوستیکی واکه‌های ساده و مرکب گویش کردی کرمانشاهی در بافت کلمه/جمله [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 1-26]
 • کردی کلهری بررسی کاربردی-معنایی Ɂæra// در کردی از دیدگاه شناختی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 147-165]
 • کرینگانی جایگاه اجتماعی کرینگانی:‏ حوزه‌های کاربردی و نگرش گویشوران [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 1-20]
 • کسرۀ اضافه وندِ ‌گروهی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 1-26]
 • کشش کشش همخوان در زبان فارسی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 19-40]
 • کشش جبرانی تحلیل و توصیف فرایند کشش جبرانی در گویش کردی کلهری بر پایه نظریه بهینگی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 135-149]
 • کشش جبرانی برخی از فرآیندهای واجی در گویش گیلکی رودسر [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 21-38]
 • کشش نوفه رهش تأثیر دمش بر تقابل واکداری- بی‌واکی انسدادی‌های فارسی [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 65-84]
 • کلامات یارسان وزن و قافیه، دو معیار برای تعیین قدمت اشعار شفاهی: مطالعۀ موردی در وزن و قافیۀ کلامات یارسان [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 1-16]
 • کلاهبرداری تحلیل ویژگی‌های زبانی افراد کلاهبردار مطالعۀ موردی استان سمنان [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 133-163]
 • کلیک الگوهای تعامل و راهبردهای بازآرایی پرس‌و‌جو توسط کاربران در یک موتور جستجوی فارسی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 87-113]
 • کلمۀ واجی شواهد واجی برای گروه واژه بست در سلسله مراتب نواییِ زبان فارسی امروز [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 27-42]
 • کم‌شنوا فرایندهای واجی بعد از کاشت حلزون:‏ مطالعۀ موردی گفتار دانش‌آموزان فارسی‌زبان مقطع ابتدایی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 147-162]
 • کم‌شنوایی فرایند‌های واجی در گفتار کودکان کم‌شنوای دارای سمعک 4 تا 7 ساله شهر مشهد [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 27-48]
 • کمی نما بررسی مقولة کمی نما در زبان فارسی امروز [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 61-86]
 • کنایی ویژگی‌های شاخص گویش سمنانی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 137-141]
 • کناری‌ها بررسی صوت‌شناختی همخوان کناری در زبان فارسی معیار [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 75-91]
 • کنشگران اجتماعی بازنمایی کنشگران اجتماعی در گفتمان سیاست خارجیِ محمدرضا پهلوی براساس مدل اجتماعی-معنایی فان لیوون [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 39-64]
 • کنش گفتاری مقایسۀ کنش‌های گفتار در پیامک‌های فارسیِ زنان و مردانِ جوان بر اساس طبقه‌بندیِ سرل [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 75-88]
 • کِن لاج درآمدی انتقادی بر آواشناسی، کِن لاج، انتشارات کانتینیوم، 2009، نه+244 صفحه [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 181-186]
 • کودکان 4 تا 6 ساله بررسی فرایندهای واجی کودکان 4 تا 6 سالۀ فارسی‌زبان [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 51-60]
 • کودکان دارای سمعک فرایند‌های واجی در گفتار کودکان کم‌شنوای دارای سمعک 4 تا 7 ساله شهر مشهد [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 27-48]
 • کودکان کُردزبان رشد واجی درکودکان 3تا 5 سالة‌ کُردزبان با گویش کرمانجی- میانی مکریانی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 73-86]
 • کودک فارسی‌زبان فرایند‌های واجی در گفتار کودکان کم‌شنوای دارای سمعک 4 تا 7 ساله شهر مشهد [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 27-48]

گ

 • گالش‌ها در گذر زمان نقد و بررسی کتاب گالش‌ها در گذر زمان، پنج گفتگو از روستای گالش‌نشین زیارت [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 119-130]
 • گیتی شکری نقد و بررسی کتاب گالش‌ها در گذر زمان، پنج گفتگو از روستای گالش‌نشین زیارت [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 119-130]
 • گره تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسة رستم و اسفندیارِ شاهنامة فردوسی بر اساس قالبِ لباو و والتسکی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 1-19]
 • گره‌گشایی تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسة رستم و اسفندیارِ شاهنامة فردوسی بر اساس قالبِ لباو و والتسکی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 1-19]
 • گروه اسمی گروه حرف تعریف در فارسی شیرازی: رویکردی پوسته ای به گروه حرف تعریف [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 87-110]
 • گروه اسمی اتصال پی‌بست‌های ضمیری به اسامیِ مختوم به واکه در زبان فارسی: چگونگی اتصال و بازنگری نظام پی‌بست‌های ضمیری [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 81-102]
 • گروه حرف تعریف پوسته‌ای گروه حرف تعریف در فارسی شیرازی: رویکردی پوسته ای به گروه حرف تعریف [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 87-110]
 • گروه فعلی بررسی فرایند حذف گروه فعلی در گزارش‌های زندۀ فوتبال رادیویی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 115-128]
 • گروه فعلی ساخت سببی زبان فارسی بر اساس طرح پوسته فعلی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 91-113]
 • گروه فعلی زبان فارسی به مثابه زبانی هسته آغازین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 129-135]
 • گروه فعلی پوسته‌ای گروه حرف تعریف در فارسی شیرازی: رویکردی پوسته ای به گروه حرف تعریف [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 87-110]
 • گروه فعلی پوسته‌ای تحلیل پوسته‌ای گروه فعلی در زبان فارسی بر پایة برنامة کمینه‌گرا [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 1-29]
 • گروه فعلی هسته‌ای تحلیل پوسته‌ای گروه فعلی در زبان فارسی بر پایة برنامة کمینه‌گرا [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 1-29]
 • گروههای بیشینه زبان فارسی به مثابه زبانی هسته آغازین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 129-135]
 • گروه واجی شواهد واجی برای گروه واژه بست در سلسله مراتب نواییِ زبان فارسی امروز [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 27-42]
 • گروه واژه بست شواهد واجی برای گروه واژه بست در سلسله مراتب نواییِ زبان فارسی امروز [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 27-42]
 • گزاره دینی نگرش فلسفی- اسلامی به مساله معناداری زبان دین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 57-72]
 • گزاره‌های مرکب انضمام در زبان فارسی [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 125-143]
 • گزیده عضوگیری در دستور کلام: راهکاری برای مصالحۀ دستور جمله و دستور معترضه [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 1-18]
 • گسسته نقش کانونی سازة گسسته در جملات گسسته [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 17-32]
 • گشتار زدایی نظریة نایدا [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 35-46]
 • گفتار بررسی فرایندهای واجی کودکان 4 تا 6 سالۀ فارسی‌زبان [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 51-60]
 • گفتار بررسی نظام متنی نمایش رادیویی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 73-87]
 • گفتار عادی بررسی انواع لغزش‌های زبانی در گفتار فارسی‌زبانان بزرگسال [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 127-136]
 • گفتارهای امری تأثیر جنسیت بر شیوة بیان تقاضا در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 125-136]
 • گفتمان بررسی کارکردهای متنی و ارتباطی تبلیغات بازرگانی رادیویی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 111-123]
 • گفتمان تحلیل داستان در نظریۀ جهان‌های متن: مطالعۀ موردیِ وداع اثر جلال آل‌احمد [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 17-38]
 • گفتمان روایتی گفتمان روایتیِ کودکان تک‌زبانۀ فارسی‌زبانِ مبتلا به آسیب ویژه و غیرویژۀ زبانی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 74-106]
 • گفتمان نوشتاری رشد ابزارهای انسجام دستوری در گفتمان نوشتاری دانش‌آموزان فارسی‌زبان [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 45-72]
 • گل بازنمایی شناختیِ مقولۀ گل در زبان فارسی برپایۀ نظریۀ پیش‌نمونه [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 89-115]
 • گناهِ مویه ‌و زاری تمثیلی مانوی در نکوهشِ مویه و زاری به سوگِ درگذشتگان [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 151-165]
 • گنجینه‌های زبانی بسامدنگاری و دستاوردهای آن در آموزش [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 47-60]
 • گواه‌نمایی بررسی ارتباط گواه‌نمایی زبانی با شخصیت‌پردازی در فیلم‌نامه: با استناد به فیلم‌نامه جدایی نادر از سیمین [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 1-23]
 • گورانی وزن و قافیه، دو معیار برای تعیین قدمت اشعار شفاهی: مطالعۀ موردی در وزن و قافیۀ کلامات یارسان [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 1-16]
 • گویش ویژگی‌های شاخص گویش سمنانی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 137-141]
 • گویش جانداری و بی‌جانی در گویش‌های ایرانی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 157-162]
 • گویشِ بلوچی سرحدّی گرنچین ساخت هجا در گویش بلوچی سرحدی گرنچین [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 49-76]
 • گویش تنکابنی جایگاه و کاربرد زبان فارسی و گویش تنکابنی در شهر تنکابن [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 41-55]
 • گویش کردی گورانی مقایسة پسوندها و پیشوندهای تصریفیِ فعل در کردیِ گورانی و فارسی معیار [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 101-120]
 • گویش‌های ایرانی بازشناخت پیوند چند واژه از گویش‌های ایرانی با کالی ایزدبانوی بزرگ [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 101-116]
 • گویشهای ایرانی وند زمان گذشته و گونه های آن در لهجه ها و گویشهای ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 59-74]
 • گویش‌های لری ساخت‌های معرفه‌ساز در لری بویراحمدی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 57-70]

ل

 • لری بختیاری بررسی ساختاری و معنایی صفت‌های برگرفته از نام جانوران در گویش لری بختیاری: تحلیلی در زبان‌شناسی زیست‌محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • لری بختیاری.‏ بررسی ساختاری و معنایی صفت‌های برگرفته از نام جانوران در گویش ‏لری بختیاری:‏ تحلیلی در زبان‌شناسی زیست ‌محیطی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 27-51]
 • لری بویراحمدی ساخت‌های معرفه‌ساز در لری بویراحمدی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 57-70]
 • لرزشی- لثوی تنوع واج‌گونه‌ای /r/ در زبان فارسی: مطالعۀ آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 1-23]
 • لغزش‌های زبانی بررسی انواع لغزش‌های زبانی در گفتار فارسی‌زبانان بزرگسال [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 127-136]
 • لیکو اشاراتی بر تحلیل ساختاری – محتوایی لیکو، شعر شفاهی بلوچی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 28-41]
 • لهجه اهمیت یافته های لهجه شناسی در مطالعات تاریخی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 115-127]
 • لهجه شناسی اهمیت یافته های لهجه شناسی در مطالعات تاریخی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 115-127]
 • لهجه‌های ایرانی وند زمان گذشته و گونه های آن در لهجه ها و گویشهای ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 59-74]
 • لوایح سبک‌شناسیِ مقایسه‌ای تمهیدات و لوایح براساسِ فرانقشِ متنی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 53-68]

م

 • مازندرانی بسامد پایۀ صوت در دوزبانه‌های مازندرانی- فارسی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 79-95]
 • مازندرانی حرف اضافۀ/ǰɑ/ در گونة بابلیِ زبان مازندرانی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 139-153]
 • ماشینِ ترجمه نگاهی به مسأله واژگان در ماشین ترجمه [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 135-150]
 • میان‌حوزه‌ای مطالعات میان‌حوزه‌ای و میان‌رشته‌ای در زبان‌شناسی ایران [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 27-50]
 • میان‌رشته‌ای مطالعات میان‌حوزه‌ای و میان‌رشته‌ای در زبان‌شناسی ایران [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 27-50]
 • مانویت تمثیلی مانوی در نکوهشِ مویه و زاری به سوگِ درگذشتگان [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 151-165]
 • متغیر اجتماعی بررسی متغیرهای اجتماعی- زبانیِ فارسی در گویشِ نهبندانی: همخوان‌ها [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 71-114]
 • متغیر زبانی بررسی متغیرهای اجتماعی- زبانیِ فارسی در گویشِ نهبندانی: همخوان‌ها [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 71-114]
 • متن مطالعات بختیاری: واج‌شناسی، متن، واژه‌نامه. اریک آنونبی و اشرف اسدی، اوپسالا، انتشارات دانشگاه اوپسالا، 2014، 222 صفحه [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 161-168]
 • متن بررسی کارکردهای متنی و ارتباطی تبلیغات بازرگانی رادیویی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 111-123]
 • متن تحلیل داستان در نظریۀ جهان‌های متن: مطالعۀ موردیِ وداع اثر جلال آل‌احمد [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 17-38]
 • متن‌ سه‌بعدی کاربرد تحلیل گفتمان چندوجهیت در آگهی های زیست‌محیطی شهرداری تهران: رویکرد متن های سه بعدی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 51-72]
 • متن مبدأ نقد ترجمة ادبی از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 57-77]
 • متن مقصد نقد ترجمة ادبی از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 57-77]
 • متن‌های پارسی میانه و پارتی تمثیلی مانوی در نکوهشِ مویه و زاری به سوگِ درگذشتگان [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 151-165]
 • متن و گفتمان رویکردهای غالب در تحلیل‌ گفتمان انتقادی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 39-54]
 • متون حقوق مدنی فارسی توصیف ویژگی‌های نحوی و واژگانی متون حقوق مدنی فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 105-136]
 • مثبت‌گرایی ِفراگیر مفهومی نو از زبان‌شناسی کاربردی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 119-127]
 • مجاز نقش ابزارهای زبانی در نام‌گذاری فروشگاه‌ها و مراکزتجاری شهراصفهان [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 113-137]
 • مجهول نقشِ زبانِ علم در تشدید بحران های محیطی از منظر زبان شناسیِ زیست‌محیطی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 1-26]
 • مجهول ساخت ناگذرا در فارسی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 1-20]
 • مجهول تحلیل درکِ ساخت‌های مجهول و معلوم در کودکان فارسی‌زبان مبتلا به اوتیسم [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 77-100]
 • محدودیت‌های صرفی محدودیت‌های صرفی و نحوی در زایایی فرایند اشتقاق در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 39-56]
 • محدودیت‌های نحوی محدودیت‌های صرفی و نحوی در زایایی فرایند اشتقاق در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 39-56]
 • محدودیت‌های نقض‌پذیر نقش تقابلی مشخصه‌های حنجره در انفجاری‌های زبان فارسی معیار [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 1-32]
 • محرک‌های وُکودشده بررسی ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در حالت‌های واضح و وُکودشده و مقایسۀ مقدماتی آن با واکه‌های زبان انگلیسی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 133-159]
 • محلّ زندگی بررسی نگرش‌های زبانی در گویش تالشی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 99-129]
 • محمد حسن‌دوست فرهنگ ریشه‌شناختی فارسی، محمد حسن‌دوست، 1393 تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دورۀ پنج جلدی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 163-169]
 • محمدرضا باطنی با دستیاری زهرا احمدی‌نیا نقد و بررسی: فرهنگ اصطلاحات و عبارات رایج فارسی (فارسی – انگلیسی) [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 123-128]
 • محمدرضا پهلوی‌ بازنمایی کنشگران اجتماعی در گفتمان سیاست خارجیِ محمدرضا پهلوی براساس مدل اجتماعی-معنایی فان لیوون [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 39-64]
 • محمول ظرفیت در ساخت‌های اسنادی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 21-38]
 • مخارج‌الحروف میراث صوت‌شناسی ابن‌سینا و مقایسة آن با مفاهیم و حوزه‌‌های مشابه در زبان‌شناسی ساختاری [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 31-54]
 • مخاطرۀ زبان تأثیر عوامل مهاجرتِ برون‌قومی و ازدواجِ بین‌قومی در میزان مخاطره یا ایمنیِ زبان ترکی آذربایجانی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 37-54]
 • مدیریت زمینۀ مشترک بازنمایی ساخت اطلاعی درونی و بیرونی در جملات مرکب زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت زمینۀ مشترک بازنمایی ساخت اطلاعی درونی و بیرونی در جملات مرکب زبان فارسی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 1-25]
 • مدلِ زبانیِ آماری به‌کارگیریِ اطلاعاتِ زبانی در یک سیستمِ بازشناسیِ گفتار پیوستة فارسی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 87-112]
 • مدلِ زبانیِ دستوری به‌کارگیریِ اطلاعاتِ زبانی در یک سیستمِ بازشناسیِ گفتار پیوستة فارسی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 87-112]
 • مدل‌سازیِ آوایی به‌کارگیریِ اطلاعاتِ زبانی در یک سیستمِ بازشناسیِ گفتار پیوستة فارسی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 87-112]
 • مدل‌سازیِ زبانی به‌کارگیریِ اطلاعاتِ زبانی در یک سیستمِ بازشناسیِ گفتار پیوستة فارسی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 87-112]
 • مدل‌سازی زبانی آماری ارائة یک روش مبتنی بر مدل زبانی برای واحدسازی پیکرۀ فارسی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 21-50]
 • مدلول نیروی شعر [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 163-170]
 • مرتبط بودن آنی ساختارهای آینده‌نما در زبان‌های انگلیسی‌ و فارسی: یک‌ تحلیل‌ غیر صورت گرا [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 21-34]
 • مردان مقایسۀ کنش‌های گفتار در پیامک‌های فارسیِ زنان و مردانِ جوان بر اساس طبقه‌بندیِ سرل [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 75-88]
 • مرگ زبان زبان‌های محلی ایران و دورنمای آینده [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 115-126]
 • میزان تحصیلات بازنمایی شناختیِ مقولۀ گل در زبان فارسی برپایۀ نظریۀ پیش‌نمونه [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 89-115]
 • مشخصة نوایی کانونی‌سازی در زبان فارسی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 1-20]
 • مشخص‌گر بررسی مقولة کمی نما در زبان فارسی امروز [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 61-86]
 • مشخصه‌های حنجره نقش تقابلی مشخصه‌های حنجره در انفجاری‌های زبان فارسی معیار [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 1-32]
 • مصدر اسمی مصدر برساخته رویکردی توصیفی - هم‌زمانی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 41-64]
 • مصدر برساخته مصدر برساخته رویکردی توصیفی - هم‌زمانی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 41-64]
 • مصدر جعلی مصدر برساخته رویکردی توصیفی - هم‌زمانی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 41-64]
 • مضاعف‌سازی تحلیلی بر فرایند مضاعف‌سازیِ کامل در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ دوگان‌سازیِ ساختواژی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 113-138]
 • مضاعف‌سازی کامل تحلیلی بر فرایند مضاعف‌سازیِ کامل در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ دوگان‌سازیِ ساختواژی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 113-138]
 • مطالعات بختیاری: واج‌شناسی مطالعات بختیاری: واج‌شناسی، متن، واژه‌نامه. اریک آنونبی و اشرف اسدی، اوپسالا، انتشارات دانشگاه اوپسالا، 2014، 222 صفحه [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 161-168]
 • مطبوعات ورزشی دگرگونی‌های دستوریِ فارسی معاصر در آینۀ مطبوعات ورزشی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 79-80]
 • معادل بالقوه ممکن‌ها و ناممکن‌های ترجمه [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 105-118]
 • معادل مطلوب ممکن‌ها و ناممکن‌های ترجمه [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 105-118]
 • معیارسازی بررسی تطبیقی معادل‌های انگلیسی در فارسی: بررسی موردی واژه‌های مصوب فرهنگستان سوم از دیدگاه معیارسازی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 89-116]
 • معرفت‌شناسی مقدمه‌ای بر روش کیفی نظریه‌سازی داده‌بنیاد [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 75-86]
 • معرفه ساخت‌های معرفه‌ساز در لری بویراحمدی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 57-70]
 • معلوم تحلیل درکِ ساخت‌های مجهول و معلوم در کودکان فارسی‌زبان مبتلا به اوتیسم [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 77-100]
 • معنی بررسی حروف اضافة مکانی در چارچوبِ شناختی: مطالعة موردی حرف اضافة «در/ توی» [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 33-46]
 • معناداری نگرش فلسفی- اسلامی به مساله معناداری زبان دین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 57-72]
 • معنا‌شناسی شناختی بررسی شناختیِ طرح‌واره‌های تصوری در کتاب‌های فارسیِ دورۀ ابتدایی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 69-87]
 • معنا‌شناسیِ شناختی واژگانی‌شدگی در فعل‌های حرکتی فارسی: الگویی تازه [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 83-104]
 • معناشناسی شناختی بررسی کاربردی-معنایی Ɂæra// در کردی از دیدگاه شناختی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 147-165]
 • معناشناسیِ شناختی بررسیِ حرفِ اضافۀ (از) در چارچوب معناشناسیِ شناختی و مقایسۀ آن با رویکردِ سنتی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 69-80]
 • معناشناسیِ قالبی قالب‌های معنایی «خوردن» ازمنظرِ معناشناسیِ قالبی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 1-26]
 • معنی‏شناسی بررسی معنایی افعال مرکبِ اندام‏بنیاد در زبان فارسی: رویکردی شناختی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 98-112]
 • معنی‌شناسیِ شناختی بررسی حروف اضافة مکانی در چارچوبِ شناختی: مطالعة موردی حرف اضافة «در/ توی» [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 33-46]
 • معنی‌شناسی‌شناختی بررسی ساخت‌های طرح‌واره‌ای در غزلیات حافظ به منظور معرفی طرح‌واره‌های جدید (رویکردی شناختی) [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 107-124]
 • معنی‌شناسی واژگانی قالب‌های معنایی «خوردن» ازمنظرِ معناشناسیِ قالبی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 1-26]
 • مفهوم اولیه تحلیل معنایی واژگان مرکب مفعولی در زبان فارسی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 55-71]
 • مفهوم‌سازی فرهنگی ابزارهای زبانیِ مفهوم‌سازیِ مرگ در پیکره‌ای از زبان فارسی:‏ رویکردی شناختی و فرهنگی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 97-119]
 • مفهوم معادل نظریة نایدا [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 35-46]
 • مقاله‌های زبان‌شناسی مطالعات میان‌حوزه‌ای و میان‌رشته‌ای در زبان‌شناسی ایران [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 27-50]
 • مقولات واژگانی رویکردِ حوزهای به اجزای کلام در فارسی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 27-46]
 • مقوله‌بندی بازنمایی شناختیِ مقولۀ گل در زبان فارسی برپایۀ نظریۀ پیش‌نمونه [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 89-115]
 • مکتب‌ میمامسا نکاتی‌ چند درباره‌ مطالعه‌ معنی‌ در شرق‌ [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 21-37]
 • مکث وزن در بئشلیک‌های ترکی آذربایجانی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 131-141]
 • مهاجرتِ برون‌قومی تأثیر عوامل مهاجرتِ برون‌قومی و ازدواجِ بین‌قومی در میزان مخاطره یا ایمنیِ زبان ترکی آذربایجانی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 37-54]
 • مهارت ارتباطی مهارت‌های ارتباطی نوبت‌گیری و قطع کلام در برنامه‌های مجری‌محور سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 61-78]
 • مهارتِ تعریفِ واژه مقایسۀ مهارتِ تعریفِ واژه بین کودکانِ دوزبانۀ دارای آسیبِ ویژۀ زبانی و کودکان طبیعی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 27-47]
 • موتور جستجوی فارسی الگوهای تعامل و راهبردهای بازآرایی پرس‌و‌جو توسط کاربران در یک موتور جستجوی فارسی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 87-113]
 • مؤسسۀ انتشاراتی جان بنجامینز دستور شناختی زبان انگلیسی. گونتر رادن و رنه دیروِن، مؤسسۀ انتشاراتی جان بنجامینز، 2007، 374 صفحه [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 167-172]
 • موسیقی بررسی نظام متنی نمایش رادیویی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 73-87]
 • موضوع ظرفیت در ساخت‌های اسنادی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 21-38]
 • موضوع درونی فرایند انضمام اسم: رویکرد نحوی یا صرفی (بر مبنای نمونه‌ای از داده‌های زبان فارسی) [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 95-110]
 • موقعیت اجتماعی خوانش معنایی پاره‌ای از نشانه‌های غیرکلامی در ارتباطِ رو ‌در ‌روی دانشجویان کرمانی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 57-82]
 • مؤلفه‌های رده‌شناختی ترتیب واژه در زبان سنگسری از دیدگاه رده‌شناسی زبان [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 115-145]

ن

 • ناگذرا ساخت ناگذرا در فارسی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 1-20]
 • نام الکترونیکی نشانی الکترونیکی به‌مثابه هویت فردی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 87-114]
 • نام‌گذاری نشانی الکترونیکی به‌مثابه هویت فردی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 87-114]
 • نام‌گذاری تجاری نقش ابزارهای زبانی در نام‌گذاری فروشگاه‌ها و مراکزتجاری شهراصفهان [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 113-137]
 • نام مجازی نشانی الکترونیکی به‌مثابه هویت فردی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 87-114]
 • نام‌نگاشت الگوی انطباق‌های ریشه‌شناختی واژگان و استعاره‌های مفهومی در حوزة عواطف با رویکرد شناختی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 69-88]
 • نام واقعی نشانی الکترونیکی به‌مثابه هویت فردی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 87-114]
 • ناهم‌پایۀ افزودنی بازنمایی ساخت اطلاعی درونی و بیرونی در جملات مرکب زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ناهم‌پایۀ افزودنی بازنمایی ساخت اطلاعی درونی و بیرونی در جملات مرکب زبان فارسی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 1-25]
 • ناهم‌پایۀ دختر بازنمایی ساخت اطلاعی درونی و بیرونی در جملات مرکب زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ناهم‌پایۀ دختر بازنمایی ساخت اطلاعی درونی و بیرونی در جملات مرکب زبان فارسی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 1-25]
 • ناهمگونی تغییر واکه آغازین در واژه های دو هجایی یابیشتر لهجه همدانی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 47-57]
 • ناهمگونی مقولهای رویکردِ حوزهای به اجزای کلام در فارسی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 27-46]
 • نجوم ارزیابی موردی معادل‌های نجومی براساس اصول و ضوابط واژه‌گزینی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 107-129]
 • نحو بررسیِ کاربرد انواع بند، آرایش واژگانی و دستگاه‌های آن، در نوشتارِ دانش‌آموزانِ دخترِ پایه‌های دوم تا پنجم ابتدایی در شهر کرمان [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 21-39]
 • نحو بررسی انواع تاکید در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 5-19]
 • نحو زبان فارسی به مثابه زبانی هسته آغازین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 129-135]
 • نحو فراگیری نحو زبان فارسی (یک تحقیق موردی: 36 تا 50 ماهگی) [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 103-113]
 • نحو تجربی شواهد روان‌شناختی برای تعیین جایگاه فاعل در زبان فارسی برپایۀ نحو کمینه‌گرا [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 41-68]
 • نحو زبان فارسی توصیف و تحلیل ساخت امری در زبان فارسیِ معاصر از‎ ‎نظر شناختی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 29-73]
 • ندارد کاوش در واژه‌های روان‌شناختی (هیجان، شناخت، آسیب‌شناسی، درمان و شخصیت،) در لغت‌نامه (فرهنگ)های زبان فارسی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 89-102]
 • نسخه برداری رابطة زبان و ژنتیک و یافته‌های جدید علمی در مورد ژن زبان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 99-108]
 • نشان‌داریِ آغازبخش سبک‌شناسیِ مقایسه‌ای تمهیدات و لوایح براساسِ فرانقشِ متنی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 53-68]
 • نشانه‌شناسی ارتباطات غیرکلامی و نشانه‌شناسی حرکات بدنی [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 13-34]
 • نشانه‌شناسی اجتماعی آشنایی با نشانه‌شناسی اجتماعی. تئو ون‌لیوون، ترجمۀ محسن نوبخت، تهران، نشر علمی، 1395، 528 صفحه + 14. [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 145-150]
 • نشانه‌های زبانی بررسی کاربرد نشانه‌های زبانی در دو شبکه تلویزیونی بین‌المللی خبری [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 105-124]
 • نشانه‌های غیرکلامی خوانش معنایی پاره‌ای از نشانه‌های غیرکلامی در ارتباطِ رو ‌در ‌روی دانشجویان کرمانی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 57-82]
 • نشانۀ گفتمانی راهبردهای حفظ نوبت در مکالمات دختران دبیرستانی با هم‌سالان، خانواده و دبیران در بیرجند [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 61-82]
 • نظام ارجاعی نشانی الکترونیکی به‌مثابه هویت فردی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 87-114]
 • نظام آوایی نظام آوایی زبان فارسی در آینة آمار [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 65-90]
 • نظام دلالتی نشانی الکترونیکی به‌مثابه هویت فردی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 87-114]
 • نظام زبانی کارکرد‍ِ زبان در شعر ایرج میرزا [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 83-105]
 • نظام غیرلفظی رویکردی زبانشناختی به ترجمه [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 75-90]
 • نظام لفظی رویکردی زبانشناختی به ترجمه [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 75-90]
 • نظام وندی اتصال پی‌بست‌های ضمیری به اسامیِ مختوم به واکه در زبان فارسی: چگونگی اتصال و بازنگری نظام پی‌بست‌های ضمیری [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 81-102]
 • نظریة بهینگی تکیة واژه و گروه در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ بهینگی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 1-20]
 • نظریة دوگان‌سازیِ ساخت‌واژی تحلیلی بر فرایند مضاعف‌سازیِ کامل در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ دوگان‌سازیِ ساختواژی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 113-138]
 • نظریة مجموعه‌های فازی مدل‌سازیِ فضای درکیِ واکه‌ای در چارچوب نظریة فازی نمونۀ مورد بررسی: فارسی معیار [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 75-95]
 • نظریة نایدا نظریة نایدا [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 35-46]
 • نظریه‌سازی داده‌بنیاد مقدمه‌ای بر روش کیفی نظریه‌سازی داده‌بنیاد [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 75-86]
 • نظریۀ بهینگی تحلیل و توصیف فرایند کشش جبرانی در گویش کردی کلهری بر پایه نظریه بهینگی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 135-149]
 • نظریۀ بهینگی با کاندیدهای زنجیره‌ای تحلیل و توصیف فرایند کشش جبرانی در گویش کردی کلهری بر پایه نظریه بهینگی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 135-149]
 • نظریۀ تکیۀ وزنی نظریۀ تکیۀ وزنی، بروس هیز، اصول و مطالعات موردی، انتشارات دانشگاه شیکاگو، 455 صفحه [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 171-180]
 • نظریۀ جهان‌های متن تحلیل داستان در نظریۀ جهان‌های متن: مطالعۀ موردیِ وداع اثر جلال آل‌احمد [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 17-38]
 • نظریۀ ظرفیت سببی‌سازی به‌عنوان فرایند تغییر ظرفیت در زبان کردی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 15-38]
 • نقدی بر تحلیل پوسته‌ای گروه فعلی در زبان فارسی نقدی بر تحلیل پوسته‌ای گروه فعلی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 137-148]
 • نقد ترجمه نقد ترجمة ادبی از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 57-77]
 • نقش‌ارجاعی تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسة رستم و اسفندیارِ شاهنامة فردوسی بر اساس قالبِ لباو و والتسکی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 1-19]
 • نقش‌ارزیابی تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسة رستم و اسفندیارِ شاهنامة فردوسی بر اساس قالبِ لباو و والتسکی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 1-19]
 • نقش ترغیبی تبلیغات بررسی کارکردهای متنی و ارتباطی تبلیغات بازرگانی رادیویی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 111-123]
 • نقض قواعد بررسی مقایسه ای میزانِ عدمِ تحققِ قواعدِ اصلِ مشارکتِ گرایس در یک نمایشنامۀ فارسی و یک نمایشنامۀ انگلیسی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 47-68]
 • نگرش نگرش شهروندان تبریز به تنوعات گویشی در استان آذربایجان‌شرقی با تأکید بر سه شاخص تفاوت زبانی، صحیح‌بودن و خوشایندی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 21-44]
 • نگرش زبانی زبان‌های محلی ایران و دورنمای آینده [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 115-126]
 • نگرش زبانی بررسی نگرش‌های زبانی در گویش تالشی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 99-129]
 • نگرش گویشوران جایگاه اجتماعی کرینگانی:‏ حوزه‌های کاربردی و نگرش گویشوران [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 1-20]
 • نماز شیوه‌ای نادر در خوانش زمان مفاهیم نیم‌روز و نیمه‌شب، به‌عنوان نقاط ارجاعی، در یک زبان اشارۀ خانگی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 111-128]
 • نمایش رادیویی بررسی نظام متنی نمایش رادیویی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 73-87]
 • نیما یوشیج بررسی فرایندهای واژه‏سازی در شعر نو، شعر مدرن وشعر پست‏مدرن: مطالعۀ موردی نیما، شاملو و براهنی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 1-15]
 • نیم‌روز شیوه‌ای نادر در خوانش زمان مفاهیم نیم‌روز و نیمه‌شب، به‌عنوان نقاط ارجاعی، در یک زبان اشارۀ خانگی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 111-128]
 • نیمه‌شب شیوه‌ای نادر در خوانش زمان مفاهیم نیم‌روز و نیمه‌شب، به‌عنوان نقاط ارجاعی، در یک زبان اشارۀ خانگی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 111-128]
 • نمود آینده ساختارهای آینده‌نما در زبان‌های انگلیسی‌ و فارسی: یک‌ تحلیل‌ غیر صورت گرا [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 21-34]
 • نوآوری دگرگونی‌های دستوریِ فارسی معاصر در آینۀ مطبوعات ورزشی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 79-80]
 • نوبت راهبردهای حفظ نوبت در مکالمات دختران دبیرستانی با هم‌سالان، خانواده و دبیران در بیرجند [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 61-82]
 • نوبت‌گیری مهارت‌های ارتباطی نوبت‌گیری و قطع کلام در برنامه‌های مجری‌محور سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 61-78]
 • نورمن فرکلاف زبان و جهانی شدن ، نورمن فرکلاف ، انتشارات روتلیج، 2006، دو+ 186صفحه [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 181-186]
 • نوشتار بررسیِ کاربرد انواع بند، آرایش واژگانی و دستگاه‌های آن، در نوشتارِ دانش‌آموزانِ دخترِ پایه‌های دوم تا پنجم ابتدایی در شهر کرمان [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 21-39]
 • نوع عمل کارآیی دستور نقش ‌و ارجاع و دستور نقش‌‌گرای نظام‌مند در طبقه‌بندی افعال زبان فارسی: نوع عمل درمقایسه با فرآیند [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 67-88]
 • نوع وجهیت جنبه‌ها‌ی صوری و معنایی عناصر وجهی در جمله‌های فارسی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 33-50]

و

 • وابسته قواعد ساخت سازه‌ایِ فارسی باستان در کتیبۀ بیستون [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 93-109]
 • واج تعیین هویت واجی چهار همخوانِ گرفته در ترکی آذری (گونه‌های تبریزی و گوگانی ترکی) [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 115-136]
 • واج‌آرایی نظام آوایی زبان فارسی در آینة آمار [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 65-90]
 • واج‌شناسی گیلکی در ایرانیکا [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 137-147]
 • واج‌شناسی آهنگ (intonational phonology) آهنگ ساخت ندایی در فارسی [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 52-66]
 • واج‌شناسی زایشی تعیین هویت واجی چهار همخوانِ گرفته در ترکی آذری (گونه‌های تبریزی و گوگانی ترکی) [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 115-136]
 • واج‌شناسی مورایی کشش همخوان در زبان فارسی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 19-40]
 • واج‏شناسیِ نوایی تکیة واژه و گروه در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ بهینگی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 1-20]
 • واج‌شناسی همخوان- واکه ساخت هجا در گویش بلوچی سرحدی گرنچین [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 49-76]
 • واج‌گونه تعیین هویت واجی چهار همخوانِ گرفته در ترکی آذری (گونه‌های تبریزی و گوگانی ترکی) [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 115-136]
 • واحدسازی داده ارائة یک روش مبتنی بر مدل زبانی برای واحدسازی پیکرۀ فارسی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 21-50]
 • واحد واجی نقد و تصحیح مقالۀ محمدرضا مجیدی و المار ترنز [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 109-118]
 • واژة مرکب مفعولی تحلیل معنایی واژگان مرکب مفعولی در زبان فارسی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 55-71]
 • واژگان فرایندهای واژه‌سازی زبان مخفی فارسی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 61-86]
 • واژگان توصیف ویژگی‌های نحوی و واژگانی متون حقوق مدنی فارسی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 105-136]
 • واژگان نظام آوایی زبان فارسی در آینة آمار [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 65-90]
 • واژگان صرف و واژگان: واژه‌سازی و زایایی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 149-157]
 • واژگان زبان تحولات فرهنگی و تفاوت‌های بین‌نسلی در کاربرد زبان فارسی در ایران با تأکید بر مادران و دختران [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 111-134]
 • واژگانِ قاموسی رویکردِ حوزهای به اجزای کلام در فارسی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 27-46]
 • واژه بست شواهد واجی برای گروه واژه بست در سلسله مراتب نواییِ زبان فارسی امروز [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 27-42]
 • واژه‌بستِ جایگاه دوم وندِ ‌گروهی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 1-26]
 • واژه سازی تحلیل معنایی واژگان مرکب مفعولی در زبان فارسی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 55-71]
 • واژه‏سازی بررسی فرایندهای واژه‏سازی در شعر نو، شعر مدرن وشعر پست‏مدرن: مطالعۀ موردی نیما، شاملو و براهنی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 1-15]
 • واژه‌گزینی از واژه‌گزینی تا ترادف [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 1-16]
 • واژه‌گزینیِ درون‌متنی پرورش گونۀ علمی زبان فارسی، مطالعه‌‌ای بر اساس واژه‌ها و اصطلاحات رشته‌های شیمی و مهندسی شیمی: مسیرِ طی‌شده و راهِ پیش‌ رو [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 35-55]
 • واژه‌نامه. اریک آنونبی و اشرف اسدی مطالعات بختیاری: واج‌شناسی، متن، واژه‌نامه. اریک آنونبی و اشرف اسدی، اوپسالا، انتشارات دانشگاه اوپسالا، 2014، 222 صفحه [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 161-168]
 • واژه‌های قرضی بررسی دامنۀ نفوذ، گسترش و دگرگونیِ معناییِ واژه‌های فارسیِ شطرنج در زبان انگلیسی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 17-30]
 • واژه‌های هندواروپایی بازشناخت پیوند چند واژه از گویش‌های ایرانی با کالی ایزدبانوی بزرگ [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 101-116]
 • واژۀ مرکب بررسی ساخت مرکب‌های برون‌مرکز زبان فارسی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 39-60]
 • واکه بسامد پایۀ صوت در دوزبانه‌های مازندرانی- فارسی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 79-95]
 • واکه اتصال پی‌بست‌های ضمیری به اسامیِ مختوم به واکه در زبان فارسی: چگونگی اتصال و بازنگری نظام پی‌بست‌های ضمیری [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 81-102]
 • واکه بررسی ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در حالت‌های واضح و وُکودشده و مقایسۀ مقدماتی آن با واکه‌های زبان انگلیسی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 133-159]
 • واکه‌های فارسی معیار مدل‌سازیِ فضای درکیِ واکه‌ای در چارچوب نظریة فازی نمونۀ مورد بررسی: فارسی معیار [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 75-95]
 • واکۀ ساده تحلیل آکوستیکی واکه‌های ساده و مرکب گویش کردی کرمانشاهی در بافت کلمه/جمله [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 1-26]
 • واکۀ شوا بررسی تلفظ واکه شوا توسط فارسی زبانان: کاربرد آواشناسی آکوستیکی برای اهداف آموزشی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 113-128]
 • واکۀ مرکب تحلیل آکوستیکی واکه‌های ساده و مرکب گویش کردی کرمانشاهی در بافت کلمه/جمله [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 1-26]
 • وجه بازتعریف مفاهیم بند پایه و بند پیرو براساس رویکرد نقش‌گرا [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 117-132]
 • وجه التزامی توصیف و تحلیل ساخت امری در زبان فارسیِ معاصر از‎ ‎نظر شناختی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 29-73]
 • ودایی پیشینة درمانگری در سنّت هند و اروپایی، ژرمنی و ایرانی بر اساس شواهد زبان شناختی و اساطیری [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 87-98]
 • وزن وزن و قافیه، دو معیار برای تعیین قدمت اشعار شفاهی: مطالعۀ موردی در وزن و قافیۀ کلامات یارسان [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 1-16]
 • وزن شعر وزن در بئشلیک‌های ترکی آذربایجانی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 131-141]
 • وزن شعر فارسی ابوالحسن نجفی، مؤسسِ زبان‌شناسیِ ایرانی در حوزۀ وزن شعر فارسی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 173-178]
 • وزن‌شناسی ابوالحسن نجفی، مؤسسِ زبان‌شناسیِ ایرانی در حوزۀ وزن شعر فارسی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 173-178]
 • وزن هجا کشش همخوان در زبان فارسی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 19-40]
 • ویژگی‌های آکوستیکی بررسی ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در حالت‌های واضح و وُکودشده و مقایسۀ مقدماتی آن با واکه‌های زبان انگلیسی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 133-159]
 • وضعیت امر کارآیی دستور نقش ‌و ارجاع و دستور نقش‌‌گرای نظام‌مند در طبقه‌بندی افعال زبان فارسی: نوع عمل درمقایسه با فرآیند [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 67-88]
 • وقفۀ پرشده راهبردهای حفظ نوبت در مکالمات دختران دبیرستانی با هم‌سالان، خانواده و دبیران در بیرجند [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 61-82]
 • وقفۀ پرنشده راهبردهای حفظ نوبت در مکالمات دختران دبیرستانی با هم‌سالان، خانواده و دبیران در بیرجند [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 61-82]
 • وند اشتقاقی طبقه‌بندی وندهای اشتقاقیِ زبان فارسی [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 125-138]
 • وند زمان گذشته وند زمان گذشته و گونه های آن در لهجه ها و گویشهای ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 59-74]
 • وندِ گروهی وندِ ‌گروهی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 1-26]
 • وندهای جای‌نام‌ساز بررسی ساختار صرفی جای‌نام‌های استان همدان [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 129-148]

ه

 • هجا تغییر واکه آغازین در واژه های دو هجایی یابیشتر لهجه همدانی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 47-57]
 • هجا ساخت هجا در گویش بلوچی سرحدی گرنچین [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 49-76]
 • هجای سبک وزن در بئشلیک‌های ترکی آذربایجانی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 131-141]
 • هجای سنگین وزن در بئشلیک‌های ترکی آذربایجانی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 131-141]
 • هستان‌شناسی طراحی هستان‌شناسیِ اصطلاحاتِ ساخت‌واژه در زبان فارسی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 25-39]
 • هسته قواعد ساخت سازه‌ایِ فارسی باستان در کتیبۀ بیستون [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 93-109]
 • هسته بررسی مقولة کمی نما در زبان فارسی امروز [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 61-86]
 • هسته ساخت هجا در گویش بلوچی سرحدی گرنچین [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 49-76]
 • هسته آغازین زبان فارسی به مثابه زبانی هسته آغازین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 129-135]
 • هسته فعل سبک ساخت سببی زبان فارسی بر اساس طرح پوسته فعلی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 91-113]
 • هسته فعل واژگانی ساخت سببی زبان فارسی بر اساس طرح پوسته فعلی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 91-113]
 • هماهنگی واکه ای برخی از فرایندهای واجی در ترکی بیجار [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 89-103]
 • هماهنگیِ واکه‌ای الگوهای هماهنگی واکه‌ای و هم‌تولیدیِ واکه‌به‌واکه در زبان فارسی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 69-86]
 • همبسته‌های آکوستیکی تنوع واج‌گونه‌ای /r/ در زبان فارسی: مطالعۀ آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 1-23]
 • هم‌تولیدیِ واکه‌به‌واکه الگوهای هماهنگی واکه‌ای و هم‌تولیدیِ واکه‌به‌واکه در زبان فارسی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 69-86]
 • همخوان روان بررسی صوت‌شناختی همخوان کناری در زبان فارسی معیار [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 75-91]
 • همخوان مشدد کشش همخوان در زبان فارسی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 19-40]
 • همخوان واک‌دار بسامد پایۀ صوت در دوزبانه‌های مازندرانی- فارسی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 79-95]
 • همراهی حرف اضافۀ/ǰɑ/ در گونة بابلیِ زبان مازندرانی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 139-153]
 • هم‌گونی توصیف دستگاه واجی گویش دلواری [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 77-93]
 • همگونی تغییر واکه آغازین در واژه های دو هجایی یابیشتر لهجه همدانی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 47-57]
 • همگونی برخی از فرایندهای واجی در ترکی بیجار [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 89-103]
 • همگونی برخی از فرآیندهای واجی در گویش گیلکی رودسر [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 21-38]
 • همگونی برخی فرایندهای واجی در گونة زبانی شیرگاه از گویش مازندرانی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 94-107]
 • هم‌معنایی به‌سوی طراحی شبکة واژگانیِ صفاتِ زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1385، صفحه 125-136]
 • هم‌معنایی قالب‌های معنایی «خوردن» ازمنظرِ معناشناسیِ قالبی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 1-26]
 • هم‌نامی هم‌نامیِ یک حرف اضافه و یک ضمیر در گونۀ گفتاری کرمان [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 89-106]
 • هم‌نوایی نقش تقابلی مشخصه‌های حنجره در انفجاری‌های زبان فارسی معیار [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 1-32]
 • هنجارشکنی کارکرد‍ِ زبان در شعر ایرج میرزا [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 83-105]
 • هند کتیبه‌های پهلوی ساسانی در غار کانهری در هند [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 107-138]
 • هندی پیشینة درمانگری در سنّت هند و اروپایی، ژرمنی و ایرانی بر اساس شواهد زبان شناختی و اساطیری [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 87-98]
 • هند و اروپایی پیشینة درمانگری در سنّت هند و اروپایی، ژرمنی و ایرانی بر اساس شواهد زبان شناختی و اساطیری [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 87-98]
 • هویت‌سازی هویت‌سازی: مطالعۀ موردی دختران در رشت [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 159-173]
 • هویت فردی نشانی الکترونیکی به‌مثابه هویت فردی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 87-114]

ی