دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-163 
2. مطالعات میان‌حوزه‌ای و میان‌رشته‌ای در زبان‌شناسی ایران

صفحه 27-50

فاطمه معصومی؛ علی رضاقلی‌فامیان؛ سید مصطفی عاصی؛ حیات عامری