نقش نهاد خانواده در حفظ زبان‌ها: مطالعۀ موردی زبان آذربایجانی در تبریز

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

امروزه کاهش تنوع زبانی و فرهنگی به یکی از مسائل مهم و قابل تأمل در حوزه‌های جامعه‌شناسی و زبان‌شناسی تبدیل شده است. برآوردها نشان می‌دهد نیمی از 7000-6000 زبان موجود در دنیا تا آخر این قرن یا به‌کلی ازبین خواهند رفت و یا درمعرضِ خطر قرار خواهند گرفت.این کاهش اغلب به‌واسطۀ تغییر تدریجیِ زبانی رخ می‌دهد که در آن جوامع زبانی یک یا چند زبان دیگر را به قیمت ازدست‌دادنِ زبان اول (مادری) خود می‌آموزند. بر همین اساس، با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و یک مصاحبۀ گروهی با مادرانِ دارای فرزندِ زیرِ ده سال، این تحقیق به‌بررسیِ نقش خانواده و تأثیرپذیری آن از محیطِ زبانی در حفظ زبان آذربایجانی و انتقال آن به نسل‌های بعدی در تبریز می‌پردازد. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد به‌رغم اینکه پدران و مادران و فرزاندانشان نقش بسزایی در حفظ زبان‌ها ایفا می‌کنند، نگرش و تصمیمات و رفتار زبانی خانواده‌ها تحت تأثیر عوامل محیطی خارج از خانه قرار دارند. بنابراین، برای حفظ هرچه‌بهترِ یک زبان، باید علاوه‌بر استفادۀ روزمره از آن در خانه، محیط زبانیِ مطلوبی برای تحکیم، تقویت و ترویج نگرش‌ها و رفتارهای مثبت نسبت به آن زبان وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of families in language maintenance (The case of Azerbaijani in Tabriz)

نویسنده [English]

  • Seyed Hadi Mirvahedi
چکیده [English]

Cultural and linguistic decline has today become one of the most important and unsettling issues in sociolinguistic studies. It is said that of 6000-7000 existent languages half will die out or become moribund by the end of this century. This decline is often due to language shift processes through which linguistic communities begin to learn one or more languages at the cost of losing their own first language. Against this background, this research uses a questionnaire and a focus group interview with mothers of children under ten to examine the role of family and its interaction with the wider ecology in transmitting Azerbaijani to the next generation in Tabriz. The findings suggest that although family members play a significant role in language maintenance, their linguistic attitudes, decisions and behavior are under the influence of the wider ecology outside the home. To ensure the maintenance of a language, it is thus suggested that besides daily use of a language at home, there needs to be a favorable ecology to reinforce and encourage positive linguistic attitudes and behavior towards that language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • language change
  • language maintenance. Azerbaijani. Tabriz

فایل پی دی اف را دریافت نمایید

خانلری، پرویز (1348). تاریخ زبان فارسی. تهران: نشرنو.
نوری، ناصر (1393). «تأثیر عوامل مهاجرت برون‌قومی و ازدواج بین‌قومی در میزان مخاطره یا ایمنی زبان ترکی آذربایجانی». مجلۀ زبان و زبان‌شناسی. دورۀ 10، ش19، 54-37.
Baker, C. (2001). Foundations of bilingual education and bilingualism (3rd ed.). Clevedon: Multilingual matters.
Baker, C. (2006). "Psycho-sociological analysis in language policy". In T. Ricento (ed.), An introduction to language policy: Theory and method (pp. 210-228). New York: Blackwell.
Bani-Shoraka, H. (2009). "Cross-generational bilingual strategies among Azerbaijanis in Tehran". International Journal of the Sociology of Language, 198, 105–127.
Batibo, H. M. (2005). Language decline and death in Africa: Causes, consequences and challenges. Clevedon: Multilingual Matters.
Bradley, D. (2005). "Sanie and language loss in China". International Journal of the Sociology of Language, 173, 159-176.
Calvet, L. (1998). Language wars and linguistic politics. Oxford: Oxford University Press.
Castro, F. G., J. G. Kellison, D. J. Boyd, & A. Kopak (2010). "A methodology for conducting integrative mixed methods research and data analyses". Journal of Mixed Methods Research, 4(4), 342-360.
Dorian, N. (1980). "Language shift in community and individual: The phenomenon of the laggard semi-speaker". International Journal of the Sociology of Language, 25, 85-94.
Fishman, J. A. (1991). Reversing language shift: Theoretical and empirical foundations of assistance to threatened languages. Clevedon, Avon: Multilingual Matters.
Fishman, J. A. (2001). "From theory to practice (and vice versa): Review, reconsideration and reiteration". In J. A. Fishman (Ed.), Can threatened languages be saved? Reversing language shift, revisited: A 21st century perspective (pp. 451-483). Clevedon: Multilingual Matters.
Grenoble, L. A. (2011). "Language ecology and endangerment". In P. K. Austin & J. Sallabank (Eds.), The Cambridge handbook of endangered languages (pp. 27-44). Cambridge: Cambridge University Press.
Harmon, D., & J. Loh (2010). "The index of linguistic diversity: A new quantitative measure of trends in the status of the world’s languages". Language Documentation and Conservation, 4, 97-151.
Harrison, K. D. (2007). When languages die: The extinction of the world’s languages and the erosion of human knowledge. Oxford: Oxford University Press.
Hassanpour, A., J. Sheyholislami, & T. Skutnabb-Kangas (2012). "Kurdish: Linguicide, resistance and hope". International Journal of the Sociology of Language, 217, 1-18.
Holmes, J. (2013). An introduction to sociolinguistics (4th ed.). Harlow: Pearson.
King, K. A., L. Fogle, & A. Logan-Terry (2008). "Family language policy". Language and Linguistic compass, 2(5), 907-922.
Krauss, M. (1992). "The world’s languages in crisis". Language, 68(1), 4-10.
Letsholo, R. (2009). "Language maintenance or shift? Attitudes of Bakalanga youth towards their mother tongue". International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 12(5), 581-595. doi: 10.1080/13670050802153459
McCarty, T. L., M. E. Romero-Little, L. Warhol, & O. Zepeda (2009). "Indigenous youth as language policy makers". Journal of Language, Identity, and Education, 8(5), 291-306.
McKay, G. (2007). "Language maintenance, shift - and planning". In G. Leitner & I. G.Malcolm (Eds.), The habitat of Australia’s Aboriginal languages: Past, present, and future (pp. 101-130). Berlin: Mouton
Mirvahedi, S. H. (2014). Language policy, language practices, and language shift in Tabriz. (PhD ), Victoria University of Wellington.
Moseley, C. (Ed.). (2007). Encyclopedia of the world’s endangered languages. New York, Oxon: Routledge.
Nunan, D. (1992). Research methods in language learning. Cambridge: Cambridge University Press.
Pfaff, C. W. (1990). "Turkish in contact with German: Language maintenance and loss among immigrant children in Berlin (West)". International Journal of Sociology of Language, 90, 97-129.
Plowright, D. (2011). Using mixed methods: Frameworks for an integrated methodology. Thousand Oaks: CA: Sage.
Queen, R. M. (2003). "Language ideology and political economy among Turkish-German bilinguals in Germany". In D. B. Joseph, J. Destephano, G. N. Jacobs & I. Lehiste (Eds.), When languages collide: perspeectives on language conflict, language competition, and language coexistence (pp. 201-221). Ohio: The Ohio State University Press, Columbus.
Rahman, T. (2003). Language policy, multilingualism and language vitality in Pakistan. Paper presented at the Language Development, Language Revitalization and Multilingual Education, Bangkok, Thailand.
Sallabank, J. (2012). "Diversity and language policy for endangered languages". In B. Spolsky (Ed.), The Cambridge handbook of language policy (pp. 100-123). Cambridge: Cambridge University Press.
Shohamy, E. (2006). Language Policy: Hidden agendas and new approaches. London and New York: Routledge.
Simons, G. F., & Lewis, M. P. (2011). The world’s languages in crisis: A 20-year update. Paper presented at the 26th Linguistics Symposium: Language Death, Endangerment, Documentation, and Revitalization, University of Wisconsin, Milwaukee.
Spolsky, B. (2009). Language management. Cambridge: Cambridge University Press.
Spolsky, B. (2011). "Language and society". In P. K. Austin & J. Sallabank (Eds.), The Cambridge handbook of endangered languages (pp. 141-156). Cambridge: Cambridge University Press.
Wurm, S. A. (Ed.). (2001). Atlas of the world’s languages in danger of disappearing. Paris: Unesco Publishing.