بررسی پدیدۀ رمزگردانی با نگاهی به گفتار دوزبانه‌های ارمنی- فارسی تهرانی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی، دانشگاه پیام نور

چکیده

در جوامعی که بیش‌از یک زبان در آنها وجود دارد، شاهد تماس یا برخورد زبان‌ها به شکل‌های مختلف هستیم. از جمله پیامدهای برخورد زبانی، رمزگردانی است که به استفادۀ متناوب از دو یا چند زبان، در یک پاره‌گفتار، گفته می‌شود. افراد دوزبانه غالباً در حین گفت‌وگو از زبانی به زبان دیگر روی می‌آورند. یکی از جوامع دوزبانه در ایران را دوزبانه‌های ارمنی- فارسی تشکیل می­دهند. مقاله حاضر به بررسی پدیده رمزگردانی در دوزبانه های ارمنی- فارسی تهرانی می­پردازد. این بررسی بر اساس داده‌هایی است که از ده ساعت مکالمات روزمرۀ ارامنۀ تهرانی گردآوری شده است. در بررسیِ رمزگردانیِ برون‌جمله‌ای، از دیدگاه بلوم و گامپرز (1972)، و در بررسیِ رمزگردانیِ درون‌جمله‌ای از مدل میرز- اسکاتن (1993، 2002) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل داده‌ها نشان می­دهد که در مکالمات دوزبانه‌های ارمنی- فارسیِ تهرانی به زبان ارمنی، رمزگردانی از هر دو نوع اتفاق می‌افتد و رمزگردانیِ درون‌جمله‌ای از بسامد بسیار بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of code-switching according to Armenian conversations of Armenian-Persian bilinguals

نویسندگان [English]

  • Maryam Sadat Ghiasian 1
  • Hakimeh Rezayi 2
چکیده [English]

Language contact occurs in various ways in multi-language societies. One of the most significant results of language contact is code switching, which refers to the use of phrases and words of more than one language within the same utterance or the same conversation. Code switching can be divided into two types: intra-sentential and inter-sentential. Armenian-Persian bilinguals frequently switch from Armenian to Persian in their Armenian conversations. This study examines two types of code switching based on 10 hours of recorded informal Armenian conversations in Tehran. In order to investigate intra-sentential code switching in this research, the model proposed by Myers-Scatton is utilized. For inter-sentential code switching the approach presented by Blom and Gumperz is employed. The results show that in Armenian conversations of Armenian- Persian bilinguals both kinds of code switching take place and intra-sentential is used more frequently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Armenian language
  • Persian language
  • language contact
  • bilingualism
  • code switching

فایل پی دی اف را دریافت نمایید

غیاثیان، مریم و حکیمه رضایی (1393). "بررسی نقش‌نماهای کلامی فارسی در مکالمات دوزبانه‌های ارمنی- فارسی". زبان‌شناخت. 5 (1)، 147- 125.

مدرسی، یحیی (1387). جامعه‌شناسی زبان. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 

Blom, J. P. & Gumperz, J. J. (1972). “social meaning in linguistics structure: code-switching in Norway”. In J.J. Gumperz and D. Hymes (eds.): Directions in sociolinguistics: the ethnography of communication. New York. New York: Holt, Rinehart and Winston, 407- 434.

Dam-tragut, J. (2009). Armenian. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Grosjean, F. (1984). Life with two languages: an introduction to bilingualism. Cambridge: Cambridge University Press.

Gumperz, J. J. (1982). Discourse strategies. Cambridge: Cambridge University Press.

Hamers, J. F. and Blanc, H. A. (2000). Bilinguality and bilingualism. Cambridge: Cambridge University Press.

McCormick, K. (1995). "Code-switching, code-mixing and convergence in Cape Town". In R. Mesthrie (ed.), Language and social history .Cape Town: David Philip Publishers, 193-208.

Muysken, P. (1995). “Code switching and grammatical theory”. In L. Mylroy and P. Muysken (eds.): One speaker two languages. Cambridge: Cambridge University Press, 177-197.

Myers-Scotton, Carol (1993). Dueling languages: grammatical structure in code switching. Oxford: Clarendon Press.

Myers-Scotton, Carol and J. L. Jake (2000). "Testing a model of morpheme classification with language contact data". International journal of bilingualism. 4(1), 1-8

Myers-Scotton, Carol (2002)."Explaining aspect of codeswitching and their implications" In J. Nicole (ed.): One mind, two languages; Bilingual Language Processing. Oxford: Blackwell, 84-116.

Myers-Scotton, Carol (2002). Contact linguistics: bilingual encounters and grammatical outcomes. Oxford: Oxford university press.

Nilep, Chad (2006). “Code Switching in Sociocultural Linguistics”. Colorado research in linguistics. vol. 19. Boulder: University of Colorado.

Spolsky, B. (1998). Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press.

Van Dulm, O. (2007). The grammar of English-Afrikaans code switching: A feature checking account. Utrecht: LOT.

Weinreich, U. (1953). Language in contact. Paris: Mouton.

Wray, A. (2002). Formulaic language and the lexicon. Cambridge: Cambridge University Press.