ساخت زبان فارسی، آزیتا افراشی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، تهران، 1386، 171 (یازده + 160) صفحه.

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه الزهرا


عنوان مقاله [English]

.....

نویسنده [English]

  • Fariba Ghatreh

به فایل پی دی اف مراجعه شود

ثمره، یدالله (1381). آواشناسی زبان فارسی ـ آواها و ساخت آوایی هجا. ویراست دوم.‌ تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
دبیرمقدم، محمد (1376). «فعل مرکب در زبان فارسی». مجلة زبان‌شناسی. س12، ش1و2، 46-2).
ـــــــــــــــــ (1383). زبان‌شناسی نظری ـ پیدایش و تکوین دستور زایشی. ویراست دوم. تهران: سمت.
شقاقی، ویدا (1376). «واژه‌بست چیست؟ آیا در زبان فارسی چنین مفهومی کاربرد دارد؟». مجموعه مقاله‌های سومین کنفرانس زبان‌شناسی. تهران، دانشکدة ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، 157-141.
ــــــــــــــــــ (1386). مبانی صرف. تهران: سمت.
طباطبایی، علاءالدین (1376). فعل بسیط فارسی و واژه‌سازی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
ــــــــــ‌ــــــــ (1382). اسم و صفت مرکب در زبان فارسی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
قطره، فریبا (1385). تصریف در زبان فارسی. رسالة دکتری زبان‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی.
کلباسی، ایران (1371). ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 
Bauer, L. (2003). Introducing Linguistic Morphology. second edition.Edinburgh: Edinburgh University Press.
Haspelmath, M. (2002). Understanding Morphology.London:Arnold.
Katamba, F. (1993). Morphology. Hampshire andLondon: Macmillan Press LTD.
Ladefoged, P. (2006). A Course in Phonetics . Fifth edition.Boston: Thomson Wadsworth.
Roach, P. (2000). English Phonetics and Phonology. third edition.Cambridge: Cambridge University Press.
Spencer, A. (1997). Morphological Theory: An Introduction to Word Structure in Generative Grammer. second edition.Oxford &Cambridge: Blackwell.