ساختمان فعل در گویش جرقویه (ولتی) از دیدگاه رده‌شناسی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشگاه پیام‌نور شهرضا

چکیده

دستورنویسی زبان‌ها ازدیدگاه‌های مختلفی انجام گرفته است. یکی ازاین دیدگاه‌ها رده‌شناسی است که براساس معیارها و ویژگی‌های خاص، زبان‌ها را در رده‌های مختلف قرار می‌دهد. این طبقه‌بندی دربخش‌های مختلف دستور یعنی واج‌شناسی، صرف، نحو و معناشناسی انجام می‌گیرد. آنچه در این مقاله به آن پرداخته می‌شود توصیف رده‌شناختی ساختمان فعل در گویش جرقویه است که هدف آن فقط تعیین ردة صرفی و نحوی این گویش بر اساس برخی از پارامترهای مطرح رده‌شناسی در حوزة فعلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Verb Structure in Jarquye Dialect

نویسندگان [English]

  • Iran Kalbasi 1
  • Roya Ghannadi 2
چکیده [English]

 
The present paper deals with description of verb structure in Jarquye dialect, based on typological criteria. As it is defined in typology, synthetic languages insert several morphemes in a word and make great use of affixation. First the verb affixes, roots and stems in this dialect are introduced then the rules governing the kinds of verb are found out. Finally, this dialect will be identified in terms of verb area on the basic of syntactic and word formation parameters, such as basic word order.

به فایل پی دی اف مراجعه شود

ابراهیمی فخاری، حمیده (1376). ‌توصیف گویش جرقویه (ولایتی). پایان‎نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه اصفهان.
اخوان صراف، لیلا (1378). توصیف رده‌شناختی زبان پهلوی. پایان‎نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی.
باطنی، محمدرضا (1383). توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی. تهران: امیرکبیر.
ثمره، یدالله (1371). «تحلیلی بر رده‎شناسی زبان، ویژگی‌های رده‎شناسی زبان فارسی». مجلة زبان‌شناسی. س7، ش1، 80-61.
صحرایی، رضا (1384). «آینده‌نماها در زبان انگلیسی و فارسی». زبان و زبان‌شناسی. ش 1،‌ 34-21.
غلامعلی‎زاده، خسرو (1380). ساخت زبان فارسی. تهران: احیاء کتاب.
قریب، بدرالزمان. «گذشتة نقلی و بعید متعدی در سغدی و شباهت‎‌های آن‌ها با برخی از گویش‎‌های ایرانی نو». گویش‎شناسی. فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ج1، ش2، 65-54.
قنادی، رویا (1385). توصیف رده‌شناختی گویش جرقویه. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه پیام‌نور، مرکز تهران.
کلباسی، ایران (1367).‌ «ارگتیو در زبان‌ها و گویش‎‌های ایرانی». مجلة زبان‌شناسی. س 5، ش2، 87-70.
ــــــــــــــ (1373). ‌گویش کلیمیان اصفهان (یک گویش ایرانی). پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ــــــــــــــ (1375). «شناسة سوم شخص مفرد در مصادر فارسی». فرهنگ (ویژة زبان‎شناسی). س 9، ش 1، 35- 27.
ـــــــــــــ (1376). «تحلیل فعل ایرانی با دیدی نو». مجلة دانشکدة ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد. س 30، ش 1 و 2، 65 - 55.
ـــــــــــــ (1381). «نقش و جای شناسة فعل و ضمیر پیوسته در گویش‎‌های ایرانی». مجلة زبان‎شناسی. س 17، ش1، 101-77.
ــــــــــــــ (1382). «نشانة استمرار در لهجه‎ها و گویش‎‌های ایرانی». گویش‎شناسی. فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ج 1، ش1، 97-76.
ـــــــــــــــ (1383). «گذشتة نقلی در لهجه‎ها و گویش‎‌های ایرانی». گویش‎شناسی. فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ج 1، ش2، 89-66.
ـــــــــــــــ (1384). «وند زمان گذشته و گونه‎‌های آن در لهجه‎ها و گویش‎‌های ایرانی». زبان و زبان‎شناسی. ‌مجلة انجمن زبان‎شناسی ایران. ش 1، 74-59.