تحلیل پوسته‌ای گروه فعلی در زبان فارسی بر پایة برنامة کمینه‌گرا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

چکیده

چامسکی[1] (1995) به پیروی از لارسن[2] (1988، 1990) تحلیل پوسته‌ای گروه فعلی[3] را در خصوص چگونگی اشتقاق نحوی ساخت‌های فعلی چند متممی مطرح کرده است. بر اساس این تحلیل، ترکیب سازه‌ای گروه فعلی از: (الف) گروه فعلی هسته‌ای درونی[4] با هستة فعل واژگانی[5] و (ب) گروه فعلی پوسته‌ای بیرونی[6] با هستة فعل سبک انتزاعی[7] و تعبیری سببی[8] یا عامل گری[9] تشکیل می‌شود. در این مقاله شیوة اشتقاق نحوی برخی از ساخت‌های فعلی زبان فارسی شامل گزاره‌های سببی، گزاره‌های دارای فعل متعدی دو مفعولی با متمم‌های گروهی و گزاره‌های دارای فعل متعدی دو مفعولی با بند متممی بر پایة تحلیل پوسته‌ای گروه فعلی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. تحلیل پوسته‌ای این دسته از گروه‌های فعلی نشان می‌دهد که اشتقاق این گونه ساخت‌های نحوی، ضمن تبعیت از فرضیة اعطای نقش معنایی یکسان[10]، تحت تأثیر دیگر اصول و عملیات نحوی مطرح در برنامة کمینه‌گرا از قبیل گزینش[11]، ادغام[12]، اصل هسته[13] و اصل ترکیب دوتایی[14] نیز قرار دارد و این ساخت‌های نحوی می‌توانند به عنوان فرافکنی‌های دو جزیی[15] متشکل از گروه فعلی هسته‌ای درونی و گروه فعلی پوسته‌ای بیرونی توجیه و بر اساس مبانی و اصول کمینه‌گرایی مشتق شوند.[1] N. Chomsky


[2] R. Larson


[3] VP shell analysis


[4] inner VP core


[5] lexical verb / V


[6] outer vP shell


[7] abstract light verb / v


[8] causative


[9] agentive


[10] Uniform Theta Assignment Hypothesis /UTAH


[11] select(ion)


[12] merge(r)


[13] head principle


[14] binary principle


[15] split projections

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A VP Shell Analysis of Persian Verb Phrase Based on the Minimalist Program

چکیده [English]

Chomsky (1995), following on from Larson (1988, 1990), proposed the VP shell analysis to account for the derivation of verbal constructions with multiple complements. Based on this analysis, a verb phrase structure is composed of (a) an inner VP core headed by a lexical verb (V) and (b) an outer vP shell headed by an abstract light verb (v) with a causative/agentive interpretation. This article is an attempt to analyze the syntactic derivation of some Persian verbal constructions comprised of causative predicates, three-place predicators with phrasal complements as well as the three-place predicators taking a clausal complement. The VP shell analysis of these verb phrases shows that such syntactic constructions, satisfying the Uniform Theta Assignment Hypothesis (UTAH), are the result of syntactic operations such as select(ion), merge(r), head principle and binary principle. Moreover, they can be considered as split projections consisting of the inner VP core and the outer vP shell, and can be derived on the basis of minimalistic principles

کلیدواژه‌ها [English]

  • ..

به فایل پی دی اف مراجعه شود

آهنگر، عباسعلی (1379). ساخت جملة مرکب ناهمپایه در زبان فارسی بر پایة نظریة حاکمیت و مرجع‌‌گزینی. پایان‌نامة دکتری، دانشگاه تهران.
ــــــــــــــــ (1381). «بند متمم فعل در زبان فارسی». مجلة زبان‌شناسی. س 17، ش 2، 27-1.
انوری، حسن و حسن احمدی گیوی (1373). دستور زبان فارسی 2، تهران: چ 9، انتشارات فاطمی.
دبیرمقدم، محمد (1364). «مجهول در زبان فارسی». مجلة زبان‌شناسی. س 2، ش 1، 76-13.
ــــــــــــــــ (1367). «ساخت سببی در زبان فارسی». مجلة زبان‌شناسی. س 5 ، ش 11، 46-31.
ــــــــــــــــ (1376). «فعل مرکب در زبان فارسی». مجلة زبان‌شناسی. س 12، ش 1 و 2، 46-2.
ـــــــــــــــــــ (1383). زبان‌شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی، تهران: سمت.
شریعت، محمدجواد (1364). دستور زبان فارسی، تهران: اساطیر.
غلامعلی‌زاده، خسرو (1374). ساخت زبان فارسی، تهران: احیاء کتاب.
قریب، عبدالعظیم و همکاران (1332) [1364]. دستور زبان فارسی پنج استاد، تهران: اشرفی.
کریمی، سیمین (1376). «از ژرف‌ساخت تا ساخت منطقی و نظریة مینیمالیست». مجلة زبان‌شناسی. س 12، ش 1 و 2، 95- 47.
مشکوة‌الدینی، مهدی (1373). دستور زبان فارسی بر پایة نظریة گشتاری، مشهد: دانشگاه فردوسی.
منصوری، مهرزاد (1384). «ساخت سببی زبان فارسی بر اساس طرح پوستة فعلی». زبان و زبان‌شناسی. ش 1،114-91.
میرعمادی، علی (1379). نحو زبان فارسی در قالب برنامة کمینگی، تهران: فرهیخته.
Baker, M. (1988). Incorporation.Chicago:University ofChicago Press.
Bowicz, K.J. & Baker, M.C. (2003). “On Directionality and the Structure of the Verb Phrase: Evidence from Nupe”. Syntax. Vol.6, Issue 2 : 115-155.
Browning, M. & Ezzat Karimi (1990). “Scrambling in Persian”. In: the proceedings of the Tilburg Scrambling Conference: 1-21.
Chomsky, N. (1981). Lectures on Government and Binding. Dordrecht: Foris Publications.
ـــــــــــــــــ (1986). Barriers. Cambridge, Mass.: the MIT Press.
ـــــــــــــــــ (1995). The Minimalist Program. Cambridge, Mass.: the MIT Press.
Comrie, B. (1991). Language Universals and Linguistic Typology.Chicago:University ofChicago Press.
Cook, V.J. & Newson, M. (1996). Chomsky’s Universal Grammar.Oxford: Blackwell Publishers.
Hornstein, Norbert, Jairo Nunes, & Kleanthes K. Grohmann (2005). Understanding Minimalist. Cambridge: Cambridge University Press.
Darzi, Ali (1996). Word Order, NP-Movements, and Opacity Conditions in Persian. PhD Dissertation,University ofIllinois,Urbana.
Karimi, Simin (1989). Aspects of Persian Syntax, Specificy, and the Theory of Grammar. Ph.D Dissertation,University ofWashington.
Keenan, E.L., and B. Comrie (1977). “Noun Phrase Accessibility and Universal Grammar”. Linguistic Inquiry. VOL.8(1): 63-99.
Koopman, H. & D. Sportiche (1991). “The Position of Subjects”. Lingua. VOL.85, 211-258.
Larson, R. (1988). “On the Double Object Construction”. Linguistic Inquiry. VOL.19: 335-391.
ـــــــــــــ (1990). “Double Objects Revisited: Reply to Jackendoff”. Linguistic Inquiry. VOL.21: 589-632.
Mohammad, J. & Simin Karimi (1992). “Light Verbs Are Taking Over: Complex Verbs in Persian”.In Proceeding of the West Coast Conference on Linguistics (WECOL): 195-212.
Radford, A (1997). Syntactic and the Structure of English.Cambridge:CambridgeUniversity Press.
ــــــــــــــ (2004). Minimalist syntax: Exploring the Structure of English.Cambridge:CambridgeUniversity Press.
Sauerland, U. (1999) “Erasability and Interpretation”. Syntax. VOL.2, Issue 3:161-188.
Stepanov, A. (2001). “Late Adjunction and Minimalist Phrase Structure”. Syntax. VOL.4, Issue 2: 94-125.
Yang Charles, D. (1999). “Unordered Merge and its Linearization”. Syntax. VOL.2, Issue 1: 38-64.
Zwart, C. & Jan-wouter (2001). “Syntactic and Phonological Verb Movement”. Syntax.VOL. 4, Issue 1: 34-62.