به‌سوی طراحی شبکة واژگانیِ صفاتِ زبان فارسی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3 .

چکیده

ظهور و گسترش ابزارهای الکترونیکی مربوط به گردآوری، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های زبانی و همچنین موفقیت چشم‌گیر شبکه‌های واژگانی، نگارندگان را بر آن داشت که به طراحی شبکة واژگانی صفات زبان فارسی اقدام کنند. مقالة حاضر ضمن بیان تاریخچه و مبانی کلی شبکة واژگانی، چگونگی شکل‌گیری شبکة حاضر را شرح می‌دهد. از آنجا که قصد طراحی شبکة واژگانی صفات فارسی را داریم، به طبقه‌بندی معنایی مقولة صفت می‌پردازیم. در این طبقه‌بندی 15 طبقة اصلی و بیش از 70 طبقة فرعی شناسایی شده است. برای استخراج صفات و تعیین حوزه‌های معنایی و نیز هم‌معناها، متقابل‌ها و بسامد آن‌ها از سه فرهنگ واژگانی و یک دادگان زبان فارسی استفاده شده است. شبکة واژگانی، نوعی پایگاه داده‌هاست و از این‌رو ضمن آشنایی مقدماتی با مفاهیم بنیادی و روش‌شناسی دادگان با فرآیند طراحی منطقی و فیزیکی شبکة واژگانی صفات فارسی آشنا می‌شویم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Towards Building a WordNet for Persian Adjectives

نویسندگان [English]

  • S. Mostafa Assi 1
  • Ali Reza Gholi Famian 2
  • Daryuosh Aghajany 3
چکیده [English]

The growing importance of electronic tools for compiling, storing, and processing the linguistic data made us build a WordNet for Persian adjectives. This paper starts with a brief introduction on the history and general concepts of WordNet. To arrive at a semantic classification of Persian adjectives, we categorized Persian adjectives in 15 main classes and over 70 minor groups. Three Persian dictionaries and an electronic corpus have been employed for extracting the entries and identifying their semantic fields. Since WordNet is a kind of database, we have introduced some key notions and methodology of databases architecture.

به فایل پی دی اف مراجعه کنید.

ـ انوری، حسن (1382)، فرهنگ سخن، تهران: انتشارات سخن.
ـ خداپرستی، فرج‌اله (1376)، فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی، دانشنامة فارس.
ـ روحانی رانکوهی، محمدتقی (1380)، مفاهیم بنیادی پایگاه داده‌ها. تهران: انتشارات جلوه.
ـ صدری افشار، غلامحسین و دیگران (1377)، فرهنگ فارسی امروز (ویرایش سوم)، تهران: نشر کلمه.
ـ عاصی، مصطفی (1384)، "پایگاه داده‌های زبان فارسی در اینترنت (1)"، پژوهشگران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س 13، ش 2. 
 
- Azarova, Irina and Anna Sinopalnikova (2004) “Adjectives in RussNet” In: Proceedings of the Second Global WordNet Conference, pp 251-258,Brno, Czech Republic.
- Davidson,Louis (2001) 2Professional SQL Server 2000 Database Design, Wrox Press Ltd.
- Dixon, R. W. (1982) Where have all the adjectives gone?, Mouton Publishers,
- Fellbaum,C , et al, (1990) Adjectives in WordNet, in G. Miller (ed) “Five papers on WordNet”, International Journal of Lexicography 3 (4), 1990
- Hundsnurscher, F. & J. (1982) Splett: Semantik der Adjektive im Deutschen:Analyse der semantischen Relationen. Westdeutscher Verlag,
- Lee, S. (1994) Untersuchungen zur Valenz des Adjektivs in der deutschen Gegenwartssprache. Berlin: Lang,
- Litwin,Paul, Fundamentals of Relational Database Design, Microsoft TechNet