مفهومی نو از زبان‌شناسی کاربردی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

دانش زبان‌شناسی کاربردی در طول تاریخِ طولانی حیاتش زیر و بم‌های زیادی متحمل شده  است. ‌آنچه در اینجا ترجیحاً از آن به‌ نام حرکت تکاملی زبان‌شناسی کاربردی یاد می‌گردد، در سال 1940 و با دیدگاه مثبت گرایانه (پوزی تیویست) از زبان‌شناسی کاربردی آغاز شد؛ اما در سال 1960، دانش زبان‌شناسی کاربردی به سمت مثبت گرایی فراگیر گرایش یافت و دورة موسوم به الگوی قالبی توسعه یافته از میان این تلاشها سر برآورد. سومین دورة مطالعات و تلاشهای زبان‌شناسی کاربردی به دهة 70 تعلق دارد و اغلب به‌ نام رویکرد واسطه‌ای یا الگوی چند زمینه‌ای شناخته می‌شود. تحقیق فراگیری زبان دوم مرحلة بعدی تلاشها در زمینه زبان‌شناسی کاربردی را تشکیل می‌دهد. این مرحله در طول دهة 80 رواج داشت. پنجمین مرحلة مطالعات زبان‌شناسی کاربردی با عنوان ساختارگرایی در دهة 90 پدیدار گشت. بالأخره دورة پایانی مطالعات زبان‌شناسی کاربردی از فعالیتهای پساساختاریِ اخیر نشأت گرفته و هنوز هم به‌عنوان جنبه‌ای غالب که از طریق آن مطالعات انتقادی متعددی شکل یافته‌اند، مطرح است. نکته‌ای که نباید از ذهن دور داشت این است که زبان‌شناسی کاربردی یک زمینة علمی مسئله محور و مبتنی بر جهان واقع است. آخرین نکته اینکه مفهوم مطالعات انتقادی به‌ویژه زبان‌شناسی کاربردی انتقادی، مسئله‌ای است که مستلزم بررسی عمیق‌تر و تفکر بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Towards a Reconceptualization of Applied Linguistics

نویسنده [English]

  • Parviz Alavinia
چکیده [English]

The field of applied linguistics has witnessed several ups and downs during its long history of existence. What is preferably referred to here as the evolutionary movement of applied linguistics, commenced in the 1940s and with the positivist view of applied linguistics. In the 1960s, however, the field was inclined towards extensive positivism and the phase of extended paradigm model arose out of these attempts. The third phase of applied linguistics studies and endeavors belongs to 1970s and is mostly referred to as the mediatory approach or multi-disciplinary model. Second language acquisition research constitutes the next stage of applied linguistics attempts. This phase was dominant during the 1980s. The fifth step of applied linguistics studies is that of constructivism coming to the scene in 1990s. Finally, the last era of applied linguistics studies emerged out of the recent post-structuralist attempts and it is still the dominant aspect through which several critical studies have been configured. A point to be borne in mind is that applied linguistics is a problem-based and real-life oriented discipline. Last but not the least, the concept of critical studies, especially critical applied linguistics is a matter requiring to be probed with more depth and contemplation.

به فایل پی دی اف مراجعه شود.

-   Corder, S. P. Introducing Applied Linguistics. Harmondsworth. Penguin Books,1973.
-   Davies, A. An Introduction to Applied Linguistics: From Practice to Theory. Edinburgh: The Edinburgh University Press, 1999a.
-   Davies, A. Ethics in Educational Linguistics. In B. Spolsky (ed.) Concise Encyclopedia of Educational Linguistics. Amsterdam, 1999b: Elsevier, 21-25.
-   Fairclough, N. Critical Discourse Analysis. London: Longman, 1995.
-   Farhady, H. Unpublished Presentation on the Scope of Applied Linguistics. ICOLLT Seminar. Tarbiat Modarress University, Tehran, Iran, 2003.
-   Halliday, M.A.K., A. McIntosh, and P. Strevens. The Linguistics Sciences and Language Teaching. London: Longman, 1964.
-   Kaplan, R. The Oxford Handbook of Applied Linguistics. Oxford University Press, 2002.
-   Kaplan, R.B. (ed.). On the Scope of Applied Linguistics. Rowley, MA: Newbury House, 1980.
-   Kaplan, R.B., and H.G. Widdoson. Applied Linguistics: An Overview. In W. Bright, (ed.) International Encyclopedia of Linguistics. 4 vols. Oxford: Oxford University Press, 1992, 1: 176-80.
-   Kaplan, R.B., et al. (eds.). Annual Review of Applied Linguistics. Rowley, MA: Newbury House, 1981.
-   Kress, G. (1990). Critical Discourse Analysis. In W. Grabe (Ed.), Annual Review of Applied Linguistics, 1990, 11: 84-99.
-   McNamara, T.F. Policy and Social Considerations in Language Assessment. In W. Grabe et al. (eds.) Annual Review of Applied Linguistics 18: Foundations of Second Language Teaching. New York: Cambridge University Press, 1998. 304-319.
-   Pennycook, A. Critical Applied Linguistics and Education. In R. Wodak and D. Corson (eds.) Encyclopedia of Language and Education. Vol.1: Language Policy and Political Issues in Education. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic, 1997b. 23-31.
-   Rampton, B. Retuning in Applied Linguistics. International Journal of Applied Linguistics, 1997b. 7: 3-25.
-   Rivers, W. The Psycholinguist and the Foreign Language Teacher. Chicago: University of Chicago Press, 1968.
-   Strevens, P. Applied Linguistics: An Overview. In W. Grabe and R.B. Kaplan (eds.) Introduction to Applied Linguistics. Reading, MA: Addison Wesley, 1992. 13-31.
-   Van Dijk, T.A. Principles of Critical Discourse Analysis. Discourse and Society, 1993. 4(2): 249-283.
-   Van Lier, L. Apply within, Apply without? International Journal of Applied Linguistics, 1997. 7: 95-105.
-   Weideman, A. Five Generations of Applied Linguistics: Some Framework Issues. Department of Didactics, University of the Western Cape, 1996.
-   Widdowson, H.G. Coming to Terms with Reality: Applied Linguistics in Perspective. In D. Graddol, (ed.). Applied Linguistics for the 21st Century, AILA Review, 2001. 14: 2-17.
-   Widdowson, H.G. Explorations in Applied Linguistics. 2 vols. Oxford: Oxford University Press,1979 / 1984.