رابطة زبان و ژنتیک و یافته‌های جدید علمی در مورد ژن زبان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در پانزده سال اخیر این مسئله که آیا زبان پایة ژنتیکی دارد یا خیر به شدت مورد توجه زبان‌شناسان قرار گرفته است. علت این توجه هم پیدا شدن خانواده‌ای بود که نیمی از اعضای آن در سه نسل دارای مشکلات زبانی بودند. طبیعتاً مسئلة تکرار یک بیماری در نسلهای متفاوت در یک خانواده این ایده را به ذهن متبادر می‌کند که مسئله باید مربوط به ژنها باشد. مقالة حاضر به بررسی مطالعاتی می‌پردازد که بالأخص دربارة اعضای این خانواده برای اثبات یا رد نظریة ژنتیکی بودن زبان انجام گرفته است و نتایج این تحقیقات را پیش روی خوانندگان قرار می‌دهد. با توجه به یافته‌های کنونی، با وجود شواهدی که در تأیید دخالت احتمالی ژنها در زبان آموزی وجود دارد، به نظر نمی‌رسد بتوان ادعا کرد که ژنی مختص زبان پیدا شده است؛ فقط می‌توان گفت ژنی یافت شده است که با زبان ارتباط دارد. بدین صورت که اختلال در کار آن سبب بروز برخی اختلالات زبانی می‌شود؛ اما حتی اینکه آیا این اختلالات عارضة اولیة حاصل از اختلال در این ژن هستند یا عارضة ثانویه کاملاً معلوم نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Language and Genetics and the New Findings of Scholars about Language Gene

نویسنده [English]

  • Shahla Sharifi
چکیده [English]

In the recent 15 years the question of genetic basis of language has attracted a lot of attention, especially among the linguists who are working on biolinguistics. The reason why was that a family was found whose in the half of the members some language disorders were observed. Naturally when it’s the matter of occurrence of a case in different generations, it comes to the mind that something related to the genes should be involved in. In this paper the findings of different scholars in this case and the results we can get from these findings have been presented. Although there are some evidences which protect the idea of involving the genes in language acquisition in human beings, we can’t claim that the complicated and vital phenomenon like language can be emerged by the activity of a single gene in the human body. It can be just said that a gene has been found which has a kind of relationship with language in the way that if something goes wrong with that, some language disorders will appear but it’s not quite clear whether these disorders are the primary or secondary complication of the gene impairment.

به فایل پی دی اف مراجعه شود.

-   دبیرمقدم، محمد؛ زبان‌شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی؛ تهران: سخن؛ 1378.
-   Bates, E, J. Elman, M. Johnson, A. Karmiloff-Smith, D. Parisi& K. Plunkett. "Innateness and emergentism", In W., Bechtel & George Graham(eds.). A companion to Cognitive Science, Oxford: Basil Blackwell, 1998.
-   Chomsky, N.  Rules and Representations, New York: Colombia University Press, 1980c.
-   ــــــــــــ  . ‘Things no amount of learning can teach’. In C. P. Otero (ed.), 1983, Noam Chomsky: Language and Politics, Monteral Balck Rose, PP. 407-419. 
-   Enard, W, M. Prezeworskim, SE. Fisher, CS. Lai, V. Wrebe, T. Kitano, AP. Monaco, S. Paabo. " Molecular evolution of foxp2, a gene involved in speech and language", Nature,Vol. 418, 2002, pp. 869-872.
-   Gong,X., M. Jia, Y Ruan, M. Shang, J. Liu, S. Wu, Y. Guo, J. Yang, Y. Ling, X. Yang and D. Zhang." Association between the FOXP2 gene and autistic disorder in Chinese population", Am J. Med.Genetics, 15; 127(1), 2004, pp. 113-116.
-   Hewes,G."Primate communication and the gestural origin of language", Current Anthropology, Vol.14, 1973, PP. 2-24.
-   Jenkins, L. Biolinguistics: Exploring the biology of language, Cambridge University Press, 2000.
-   Krauss,R.M. "Why do we gesture when we speak"? Current Directions in psychological Science, Vol.8, Issue 2, 1998, pp.54-60.
-   Lai, CS, A. Monaco. "A fork head-domain gene is mutated in a sever speech and language disorder", Nature, Vol. 413, 2001, pp. 519-523.
-   Lauria, S.E. What can biologists solve? In A. Montagu(ed.), Race and IQ, PP. 42-51.NewYork:Oxford University Press, 1975b.
-   MacAndrew, A. (2003). "Foxp2 and the evolution of language", available online at: www.evolutionpages.com/foxp2-language.htm.
-   Meaburn, E, PS. Dale, IW. Craig, R. Plomin." Language-impaired children: No sign of the foxp2 mutation", Neuroreport, vol. 13, 2002, pp. 1075-1077. 
-   Newburry, DE, E. Bonora, JA. Lamb, SE. Fisher, CS. Lai and et al. "FOXP2 is not a major susceptibility for autism or specific language impairments", Am. J. Hum. Genetics, 70(5), 2000, pp. 1318-1327.
-   Pinker,S. The language instinct: How the mind creates  language. New York: William Morrow, 1994.
-   Vargha-Khadem, F., K. Watkins, K. Alcock, P. Fletcher and R. F. Passingham. "Praxic and nonverbal cognitive deficits in a large family with a genetically transmitted speech and language disorder",  Proceedings of the National Academy of Science USA, 92, 1995, 930-933. 
-    ____________, K. Watkins, C. J. Prince, J. Ashburner, K. Alcock, A. Connelly, R. S. Frckowiak, K. J. Friston, M. E. Pembrely, M. Mishkin, D. G. Gadian, R. F. Passingham." Neural basis of an inherited speech and language disorder", Proc Natal Acad Sci USA,Vol. 95, 1998, pp. 12695-12700.