رویکرد حوزه‌ای به ذهن و زبان از منظر عصب‌شناسی و زبان‌شناسی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله رویکرد حوزه‌ای به زبان، هم‌آن‌گونه که در زبان‌شناسی نظری به آن نگریسته شده و هم به طریقی که در بررسیهای عصب‌شناختی به آن توجه شده، مورد بررسی قرارگرفته است و با استفاده از داده‌های به‌دست آمده از بررسی بیماران مبتلا به آفازی و همچنین روشهای تازه‌ای که در سالهای  اخیر برای مشخص کردن چگونگی عملکرد مغز به هنگام فعالیتهای زبانی متداول شده، به نقد این رویکرد پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modularity Approach to Language and Mind from Neurological and Linguistic Point of View

نویسنده [English]

  • Shahla Sharifi
چکیده [English]

In this paper the modularity approach to language and mind has been studied from two points of view; neurology and linguistics.
It has been shown that there are some criticisms on this approach by using the data gained from the study of aphasics and the new neuroimaging techniques used in the recent 17 years to determine the places which are activated in the brain and the ways these places act through the language tasks. The results show that we need to be very careful to accept the modularity approach, at least in the way that it has been presented in the classic model.

به فایل پی دی اف مراجعه شود.

-   دبیرمقدم، محمد؛ زبان‌شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی؛ تهران: سخن، 1378.
-   نجل رحیم، عبدالرحمن؛ "ریشه‌های نوروبیولوژیکی معناشناسی در زبان"، مجموعه مقالات سومین کنفرانس زبان‌شناسی؛  1374؛  صص 266 ـ 261.
-   نعمت زاده، شهین؛ "ساختار پیمانه‌ای ذهن"، تازه‌های علوم شناختی، س 1، ش 1، 1378. 
-   Grensbacher,M.A and D.Hargreave.'The Privilege of Primacy: Experimental Data and Cognitive Explanations'. In D.L.Payne(ed.). Pragmatics of Word Order Flexibility. John Benjamins Publishing Company, 19992, pp.120-135.
-   Obler, Loraine K. and Kris, Gjerlow. Language and the Brain, Cambridge University Press, 1999.
-   Smith, Michael Sharwood.' Language modules and bilingual processing', In Ellen Bialystok(ed.), Language  Processing in Bilingual Children, Cambridge University  press, 1991.               
-   Stowe, Laurie A. and Marco, Haverkort and Frans, Zwarts. 'Rethinking the neurological basis of language', Lingua, Vol. 115, Issue 7, 2005, PP.997-1042.