بررسی حروف اضافة مکانی در چارچوبِ شناختی: مطالعة موردی حرف اضافة «در/ توی»

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مفاهیمی که حروف اضافة مکانی بیان می‌کنند، از مفاهیم شناختی اولیة ما هستند؛ بنابراین حروف اضافة‌مکانی منبعی غنی برای مطالعه در حوزة معنی‌شناسیِ شناختی محسوب می‌شوند.
در این مقاله پس از مروری بر اصول رویکرد معناشناسیِ شناختی، برخی تعاریف حروف اضافه در رویکردهای سنتی آورده شده و سپس رویکرد معنی‌شناسیِ شناختی به حروف اضافه معرفی شده است . در نهایت، حرف اضافة "در/ توی" در چارچوب شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله نشان داده می‌شود رویکرد شناختی با مدد‌جستن از مفاهیمی چون طرحواره، شکل و زمینه، انطباق و ... تبیین گویاتری از حروف اضافة مکانی عرضه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Spatial Prepositions within the Cognitive Framework

نویسندگان [English]

  • Arsalan Golfam 1
  • Fatemeh Yussefi Rad 2
چکیده [English]

The concepts expressed by spatial prepositions are among our basic cognitive concepts and hence spatial preposition are considered a rich resource of study in cognitive semantics.
In this paper, after a review of the principles of cognitive semantics, some of the definitions of the category of “preposition” in traditional frameworks have been presented and then the cognitive semantic approach towards prepositions has been introduced. Finally the Persian preposition “dar/tooye” has been studied within the cognitive semantic frame.
It is shown that the cognitive approach presents a more illustrative explanation of spatial prepositions, due to its notions of schemata, figure, ground, construal, etc.
 
 

به فایل پی دی اف مراجعه شود.

-   خطیب رهبر، خلیل؛ دستور زبان فارسی: کتاب حروف اضافه و ربط؛ تهران: سعدی، 1367
-   صفوی، کورش؛ درآمدی بر معنی‌شناسی؛ تهران: حوزه هنری، 1379
-   ناتل خانلری، پرویز؛ دستورزبان فارسی؛ تهران: توس، 1377
-   همایونفرخ، عبدالرحیم؛ دستور جامع زبان فارسی؛ تهران: علمی، 1364
-   Achord, Michel, Cognitive Grammar, International Encyclopedia of Linguistics, Edital by Frawley, William, Oxford University press, 2003
-   Bussmann, Hadumod, Routledge dictionary of Language and Linguistics, Routledse, 1996
-   Caron, Jean, Cognitive Linguistics, Handbook of pragmatics, edited by: Verschueren, Ostman and Blommaert, John Benjamins Pub. Co. Amsterdam, 1995
-   Chierchia, Gennaro and Mc Connel- Ginet, Sally, Meaning and Grammar, An Introduction to Semantics, MIT Press, 2000
-   Cruse, william and Croft, D.A. Cognitive Linguistics, Cambridge University Press, 2003
-   Gardenfors, Peter, “Some Tenets of Cognitive Semantics.” In Cognitive Semantics, Meaning and Cognition, Ed. Allwood and Gardenfors, John Benjamins pub.Co. 1999
-   Geeraerts, Dirk, Cognitive Linguistics, Handbook of pragmatics, John Benjamin, pub. Co, Amsterdam, 1995
-   Halpelmath, Martin, “Adpositions”, International Encyclopadia of Linguistics, Ed. Frawley, William, Oxford University Press, 2003
-   Jaworska, E. “Preposition and Prepositional Phrases”, Asher Encyclopedia of Language and Linguistics, Edited by R.E. Asher, Pergamon Press, Vol.  6, P. 3303
-   Lakoff, George and Johnson, Mark. Metaphors we live by, university of Chicago prss, Chicago, 1980
-   Langacker, Ronald. Concept, Image and Symbol, The Cognitive Basis of Grammar, Second Edition, 2002
-   Lee, David. Cognitive Linguistics, An Introduction, Oxford University press, Oxford, 2001
-   Nassaji, Hossein, “Schema Theory and knowledge-based processes in second language reading comprehension”, language learning, Vol 52, Blackwell pub, June, 2002
-   Saeed, John.I, Semantics, Blackwell publishers, 1997
-   Talmy, Leonard, Toward a Cognitive Semantics, MIT press, vol 1, 2000
-   Taylor, R. John. Cognitive Grammer, Oxford University press, 2004
-   Taylor, R. john, Linguistic Categorization, Oxford University Press, 1995
- Ungerer, F. and Schmid, H.J. An Introduction to Cognitive Linguistics, Longman Pub, 1995