نحوة ترکیب افعال مرکب فارسی با دو پایة واژگانی بر مبنای دیدگاه کمینه‌گرا

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ تهران شمال

2 دانشجوی دکتری زبان شناسی همگانی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

عنوان این تحقیق نحوة ترکیب افعال مرکب فارسی با دو پایة واژگانی بر مبنای دیدگاه کمینه‌گرایی است. در این تحقیق، نحوة تشکیل تعدادی از افعال مرکب دو تایی در چهارچوب کلی  کمینه‌گرایی[1]  بررسی می‌گردد. هدف از این تحقیق مطالعة ساختاری ـ معنایی این نوع افعال و دستیابی به روابط معنایی و واژگانی میان اجزای تشکیل دهندة آنهاست. منظور از افعال مرکب دوتایی، افعال مرکبی هستند که دو وابسته (پایه واژگانی) قبل از هسته (عنصر فعلی) آنها قرار دارد.
نتیجه اینکه این افعال مرکب دوتایی، در چهار گروه طبقه بندی می‌شوند:
گروه اول: رابطة واژگانی میان دو وابسته از نوع هم معنایی نسبی بوده، رابطة معنایی آنها از نوع نشان‌داری معنایی است.
گروه دوم: رابطة واژگانی آنها از نوع تقابلی و رابطة معنایی آنها از نوع نشان‌داری توزیعی است.
گروه سوم: رابطة معنایی آنها از نوع نشان‌داری صوری است.
گروه چهارم: رابطة معنایی آنها از نوع تکمیلی و حوزة کاربردی دو وابسته قبل از هسته یکسان است.
به عنوان نتیجة کلی می‌توان گفت که در تمامی این افعال مرکب دوتایی، صورت بی‌نشان دور از هسته و صورت نشان‌دار نزدیک به هسته قرار گرفته است.1- minimalism

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Persian Complex Predicates with Two Hosts

نویسندگان [English]

  • Seyyed – Ali Miremadi 1
  • Hengameh Vaezi 2
چکیده [English]

In this paper the merging ability of Persian Complex verbs are provided on the view of minimalism. These analyzed complex predicates gets two hosts by a light verb regardless their idiomatic meanings. This study is to present a classification in regarding to their lexical and semantic relation. Four types are recognized: a) similarity relation between two hosts (they Are synonyms); semantic marked ness can be recognized between them, too. b) they are  opposites; distributional marked ness can be regarded between them. c) two hosts are formed by itself or the comparative form (complete/incomplete reduplication) d)one can semantically complete the other one; complementary relation can be recognized, they both are related to each other. It was attempted to represent the role of light verb in complex predicate, the collocation of two hosts, the way of selection of them by a light verb, the entering of these in spoken language and translated texts, the insertion of them in dictionaries

کلیدواژه‌ها [English]

  • ............
ـ دبیر مقدم، محمد (1376)، "فعل مرکب در زبان فارسی"، مجلة زبان‌شناسی، س 12، ش 1، 2، 13و24، صص 2 ـ 46
ـ عاصی، مصطفی (1376)، "نقش ترکیب در گسترش واژگان زبان فارسی". مجلة فرهنگ، ش 10
ـ طبیب‌زاده، امید (1373)، "افعال اصطلاحی"، نشردانش، س ،14 ش 4 .
- واعظی، هنگامه (1378)، ترکیب‌پذیری افعال مرکب در زبان فارسی معاصر، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 
- Goldberg, Adele ,(1997), words by default : “optimizing constraint and the Persian complex predicate”, University of California
-Miller, D. Gray ,(1983),Complex Verb Formatia. Amsterdam John Benjamin’s Publishing company.
-Mohammad, jan, & simin karimi ,(1992), "Light verbs are taking overs complex verbs in Persian". Proceeding of Western Conference on Linguistics 5,195-212
-Radford, A ,(1997), Syntax: A Minimalist Introduction, 1997, Cambridge university press.
-Tabaian, Hessam ,(1979), " Persian compound verbs" Lingua 47,189-208
-Widfuhr, l. Gernot (1979), Persian Grammar: History and State of its Study. Trends in Linguistics. State of the art reports 12. the Hague: mouton publishers.