بررسی انواع لغزش‌های زبانی در گفتار فارسی‌زبانان بزرگسال

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

لغزش­های زبانی خطاهایی غیر مکرر هستند که به طور عادی و طبیعی در گفتار همة انسان­ها رخ می‌دهند. علت توجه به این خطاها نقش آن­ها در توضیح و تبیین چگونگی فرایند تولید گفتار است.
مهم‌ترین نتیجة حاصل از پژوهش­های صورت گرفته دربارة لغزش­ها این است که لغزش­ها در الگوهای بسیار منظم و قاعده­مند رخ می­دهند. در این مقاله انواع لغزش‌ها در گفتار فارسی­زبانان بزرگسال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که در گفتار عادی به ترتیب بیش­ترین نوع لغزش­ها جانشینی واژگانی به دلیل شباهت معنایی و کم­ترین نوع لغزش­ها افزایش آوا و مبادلة مجزاست. همچنین بررسی داده­های موجود مؤید قاعده­مندی رخ­داد لغزش­هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Slips of the Tongue Varieties in Old Persian Speakers’ Speech

نویسنده [English]

  • Mohammad Hadi Fallahi
چکیده [English]

The Slips of the tongue are errors which occur naturally and unrepeatedly in all people speech. The role of speech errors in describing and explaining how speech produces, is important. According to the researches, the most basic result which product, shows the errors occur very regularly.
In this paper, the old Persian speakers speech have been investigated naturally. In natural speech, meaning substitution is maximum and addition and stranding exchange are minimum. Also this paper approves that errors are regular.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ..........
- اچیسون، جین (1364)، روان­شناسی زبان، ترجمه و نگارش عبدالخلیل حاجتی، تهران: امیرکبیر.
 
- Butterworth, Brain, “Speech errors: old Data in Search of New Theories”.
- ــــــــــــــــ, “Introduction: A Brief Review of Methods of Studying Language Production”.
- Carroll, David, w. (1998), Psychology of Language, (3rd ed.), Mexico city: Brooks/ Cole Publishing Company.
- Dell, G.S. & Reich, P.A. (1981), “Stages in Sentence Production: An Analysis of speech Error Data”, Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 20, 611-629.
- Dell, G.S. (1986), “A Spreading Activation Theory of Retrieval in Sentence Production”, Psychological Review, 93, 283 – 321.
- Fromkin, V. (1971), “The Unanomalous Nature of Anomalous utterances”, Language, 47, 27 – 52.
- ________. (1973), Speech Errors as Linguistic Evidence, Mouton: The Hague.
- ________. (1980), Errors in Linguistic Performance: Slips of the Tongue, Ear, Pen and Hand, New York: Academic Press.
- Fromkin, V. & R.Rodman (1988), An Introduction to Language, (4th ed.), Florida: Holf, Reinhart and Winston Inc.
- Graman, Michael (1990), Psycholinguistics, Cambridge: Cup.
- Garrett, M.F. (1975), “The Analysis of Sentence Production”, The Psychology of Learning and Motivation, Vol. 9. New York: Academic Press.
- ________ (1976), “Syntactic Processes in Sentence Production”, R.wales & E. walker (eds.), New approaches to Language Mechanisms, Amsterdam: North Holand Press.
- ________ (1980), “levels of processing in sentence production”, B. Butterworth (ed.), Language Production, Vol. 1. speech and talk, New York: Academic Press, 177 – 220.
- ________ (1982), “Production of Speech: Observations for Normal and Pathological language use”, A. Ellis (ed.), Normality and Pathology in Cognitive Functions, London: Academic Press.
- _________ (1987), “Meaning and Form in Word Retrieval: Substitution Errors within Demantic field.”, MZT Center for Cognitive Science Occasional Paper, No. 41.
- _________ (1990), “Process in Language Production”, F.J. Newmeyer (ed.), Linguistics: The Cambridge Survey, Vol. III, Language: Psychological and Biological Aspects, Cambridge: Cup, 69 – 96.
- Shattuck – hufnogel, s. (1983). “Sublexical units and Supralexical Structure in Speech Production Planning”, P.F. Mac Neilage (ed.), The Production of Speech, New York: Springer – Vertag.
- Waleschkowski, E. “Feature Distance in Consonantal slips of the Tongue: Psycholinguistic and Methodological Aspects”.