فراگیری نحو زبان فارسی (یک تحقیق موردی: 36 تا 50 ماهگی)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی همگانی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله رشد زبانی یک کودک فارسی زبان از نظر نحوی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مقاله حاصل پژوهشی است که به صورت تک‌موردی و طولی بین سنین 36 تا 50 ماهگی  انجام گرفته است. جمع‌آوری اطلاعات به صورت طبیعی بوده و البته در بعضی موارد از روش تجربی نیز استفاده شده است. در این تحقیق انواع جملات تولید شدة کودک از نظر ساختاری، زمان دستوری، مطابقه و وجه و همچنین ساخت‌های معلوم و مجهول ساختار درونی گروه‌های اسمی، روابط ضمایر و سایر موارد مربوط به حوزة نحو مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Acquisition of Persian Syntax (A Case Study: 36-50 Months of Age)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ziya' Hosseini 1
  • Mandana Nourbakhsh 2
چکیده [English]

This article is on the base of a longitudinal case study. 14 months of careful research have yielded a detailed descriptive picture of the course of Arash's, the testee, syntactic development.
 In order to find out what he knows of his language grammar the full corpus of spontaneous speech as well as controlled experiments have been examined looking for patterns, mistakes and regularities, searching through what is said for what is left unspoken and contrasting the language at every stage with what come earlier and what will come later

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...........
ـ اچسون، جین (1364)، روان‌شناسی زبان، ترجمة عبدالخلیل حاجتی، تهران: امیرکبیر.

ـ پارسا، محمد (1367)، روان‌شناسی رشد کودک و نوجوان، تهران: بعثت.

ـ دبیر مقدم، محمد (1378)، زبان‌شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی، تهران: سخن.

ـ رحمتی‌راد، مرتضی (1377)، بررسی نوع و بسامد مرجع گزینی در کودکان پیش دبستانی، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی.

ـ عماد افشار، حسین (1372)، دستور و ساختمان زبان فارسی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چ 2.

ـ غلامعلی‌زاده، خسرو (1377 ساخت زبان فارسی، تهران: احیای کتاب.

ـ فهیم، منصور (1372)، رشد زبان فارسی و فراگیری زبان مادری، رسالة دکترای آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی.

ـ ــــــــــــ (1377)،”اکتساب زبان مادری در کودک“. مجلة زبان و ادب، ش 3، س 2، صص 113 ـ 131.

ـ قربانی، الهام (1376)، بررسی فرضیه‌های زبان آموزی کودک، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.

ـ لوریا، آ. آر و یودو ویچ، اف. یا. (1368)، زبان و ذهن کودک، ترجمة دکتر بهروز عرب دفتری، تبریز: انتشارات نیما.

ـ مشکوة‌الدینی، مهدی (1374)، دستور زبان فارسی بر پایه نظریة گشتاری، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

ـ ـــــــــــــــــــــ (1376)، سیر زبان‌شناسی، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

ـ میرعمادی، سیدعلی (1376)، نحو زبان فارسی: برپایة نظریة حاکمیت و مرجع‌گزینی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

ـ میرعمادی، سیدعلی (1379)، نحو زبان فارسی و انگلیسی در قالب برنامة کمینگی، تهران: نشر فرهیخته.

ـ ناتل خانلری، پرویز (1373)، دستور زبان فارسی، تهران: توس.

ـ نوربخش، گیتا (1377)، کاربرد ضمیر در کودکان گروه سنی الف تهران، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

- Aarts, B (1997), English Syntax and Argumentation. London: Macmillan Press Ltd.

- Bates, E (1976), Language and Context: The Acquisition of Pragmatics, New York: Academic Press.

- Berko, J (1958), "The Childs Learning of English morphology", Word; 14,150-177.

 - Bever, T.G (1970), "'The Cognitive Basis for Linguistic Structure", In J.R. Hayes (E.d.),Cognition and The Development of Language, New York: Wiley.

- Bloom, L. ,et. Al (1980), "Complex Sentences: Acquisition of Syntactic connectives and the Semantic Relations they encode". Journal of Child Language 7,235-261.

- Brown, R. W (1973), A First Language, Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Clark, H.H. & Clark, E.V (1977), Psychology and Language, Harcourt, Brace:    Jovanovich.

- Cruttenden, A (1979, Language in infancy and childhood, Manchester University Press.

- Gleason, J.B (1997), The Development of Language, Needham Height: Allyn & Bacon.

- Gleason, J.B. & Ratner, N.B (1993), Psycholinguistics, USA: Hot. Rinehard and Winston Inc.

- Ingram, David (1966), First Language Acquisition: Method, Description and Explanation, Cambridge: Cambridge University Press.

- Limber, J (1973), "The Genesis of Complex Sentences", In T.E. Moore (ed.), Cognitive Development and the Acquisition of Language, New York: Academic Press.

- Menyuk, P (1971), The Acquisition and Development of Language, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Halt.

- Radford, A (1981), Transformational Syntax, Cambridge: Cambridge University Press.

- ________ (1988), Transformational Grammar, Cambridge: Cambridge University Press.

- _________ (1990), Syntactic Theory and the Acquisition of Syntax, Oxford: Blackwell.

- __________ (1997), Syntax: A Minimalist Introduction, Cambridge: Cambridge University Press.