کاوش در واژه‌های روان‌شناختی (هیجان، شناخت، آسیب‌شناسی، درمان و شخصیت،) در لغت‌نامه (فرهنگ)های زبان فارسی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم‌پزشکی تهران

2 دانشگاه الزهرا

3 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این تحقیق در پی آن است تا به تعیین واژه‌های روان‌شناختی(هیجان، شناخت، آسیب‌شناسی، درمان و شخصیت) و نسبت‌های خوشایندی/ناخوشایندی، جسمی/غیرجسمی و رایج/غیررایج این واژه‌ها در فرهنگ‌های معتبر زبان فارسی (معین، عمید و فارسی امروز ) بپردازد.
     نمونة مورد مطالعة این تحقیق، کلیة ورودی‌های درج‌شده در فرهنگ‌های سه‌گانه بود. نظر تخصصی سه روان‌شناس مستقل و یک زبان‌شناس به‌عنوان معیار سنجش و ارزیابی واژه‌ها  به‌لحاظ اهداف تعیین‌شده، به کار گرفته شد تا ویژگی‌های کیفی و توصیفی واژه‌ها  استخراج شود.
       با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS برای ویندوز، یافته‌ها گویای آن بود که عناصر روان‌شناختی مورد هدف در این مطالعه، از یکدیگر متفاوت است. همچنین، برآوردهای مربوط به شناخت و درمان به ترتیب در تقابل با برآوردهای هیجان و آسیب‌شناسی روانی قرار دارد. 
    در پایان‌یافته‌ها با توجه به نظریه‌های روان‌شناختی و زبان‌شناختی در زمینه‌های هیجان مورد بحث قرار خواهد گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Psychology-Related Words in Persian Dictionaries

نویسندگان [English]

  • Hossein kaviani 1
  • Ashraf -o- Sadaat Musavi 2
  • Arsalan Golfam 3
چکیده [English]

This research aimed to explore the psychology-related words) i.e, emotion, cognition, psychopathology, therapy and personality), their pleasant/unpleasant, somatic/non-somatic and common/uncommon ratios in Persian dictionaries (namely, Moeen, Amid and Moaser).
All entries in these three dictionaries were investigated by three independent judges (all psychologists) for their descriptive and qualitative characteristics. The final judgments benefited from linguistic feedbacks produced by a specialist in this field.
Using SPSS for windows, the analysis showed that pleasant/unpleasant, somatic/non-somatic and common/uncommon ratios of the target psychological components (Emotion, cognition, psychopathology, therapy and personality) were significantly different from one another. Moreover, it appeared that the results on cognition and therapy are against those respectively on emotion and psychopathology.
Discussion: The findings will be theoretically discussed from psychological point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .......
ـ داویدیان، هاراطون (1344)، "اهمیت بررسی اساطیر ایرانی"، مجله سخن، ش 4، صص 2 تا 19.

ـ داویدیان، هاراطون و ساعدی، غلامحسین (1344)، "آل و ام‌الصبیان"، مجلة سخن، ش 16، صص 19 تا 34.

ـ صدری‌افشار، غلامحسین و نسرین حکمی و نسترن حکمی (1381)، فرهنگ فارسی امروز، تهران: فرهنگ معاصر.

ـ عمید، حسن (1381)، فرهنگ عمید، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

ـ معین، محمد (1381)، فرهنگ فارسی، 2ج، تهران: آدنا.

 

- Brown ,C (1984), Language and Living Things, Rutgers : Rutgers University Press.

- Dougherty,J.w.D (1985), Directions in Cognitive Anthropology, Urbana: university of Illinois press.

- Kleinman A. & G Byron (1985), Culture and Depression, California: University Press.

- Kleinman,A.&Kleinman,J (1985), Somatization: The Interconnections in Chinese Society among Culture, Depressive Experiences, and the Meaning of Pain, In Arthur.university of California: University Press .

 

- Lee, David (2002), Cognitive Linguistics. Oxford University press.

- Rice , J.E(1980), On Cultural Schemata, American Ethnologist 7: 329-349.

- Rosaldo,M.Z(1980), Knowledge and Passion, Cambridge: Cambridge University press.