بررسی نظام متنی نمایش رادیویی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه هنر، تهران

2 کارشناس‌ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران

چکیده

در این مقاله به بررسی امکانات متنی و نشانه شناختی نمایش رادیویی پرداخته شده است. هدف از این تحقیق توصیفی ـ که از نوع مطالعة میان موردی است ـ این است که بدانیم چگونه شخصیت‌های دراماتیک در قالب گفتار عینیت می‌یابند؛ چگونه موسیقی فضا آفرینی می‌کند و چگونه صداهای محیطی موقعیت را مشخص می‌کنند.
پس از بررسی پنج نمایش رادیویی که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و به شیوة قرعه کشی انتخاب شدند (و در پیوست به آنها اشاره شده ‌است) به نمودارهایی دست یافتیم که نشان دادند لایه‌های صوتی گفتار، موسیقی و صداهای محیطی در متن چند لایه‌ای نمایش رادیویی، امکانات متنی و نشانه‌شناختی نمایش رادیویی‌  هستند و در تحقق دنیای درام از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Textual System of Radio Drama

نویسندگان [English]

  • Farzan Sojoodi 1
  • Mojgan Mokhatebi Ardakani 2
چکیده [English]

This article mainly aims at studying the textual and semiotic features of radio drama. As a matter of fact, examining the credibility of atmospheres of a drama, in absence of image and with presence of music, sounds and conversations, is meant. It is aimed at figuring out how the music creats the needed atmosphere, how the characters with their conversations are visualized and how the sound effects detemine the situation.
In this study 5 radio dramas are randomly selected. Finally, the charts show that dialogue, music and sound effects as sound layers in a radio drama are the most important factors involved in a radio drama.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...........
- اسلین، مارتین (1382)، دنیای درام، ترجمة محمد شهبا، تهران: انتشارات هرمس.

- الام، کر (1383)، نشانهشناسی تئاتر و درام، ترجمة فرزان سجودی، تهران: نشر قطره.

- سجودی، فرزان (1382)، نشانهشناسی کاربردی، تهران: نشر قصه.

- سجودی، فرزان و محمد پروری (1384)، «نشانه‌‌شناسی رادیو»، زبان و رسانه با گرایش به زبان فارسی و رادیو، تهران: طرح آینده، صص 335 تا 347.

- سرمد، زهره و عباس بازرگان و الهه حجازی (1377)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.

- فرهادی، اصغر (1378)، مواجهة کارگردان با دیالوگ با نگرة ویژه بر آثار رئالیستی و سیستم استانیسلاوسکی، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشکدة هنر دانشگاه تربیت معلم.

- کرایسل، آندرو (1381)، درک رادیو، ترجمة معصومه عصام، تهران: انتشارات تحقیق و توسعة صدا.

- معین افشار، منوچهر (1381)، اصول نمایشنامهنویسی رادیویی، تهران: انتشارات تحقیق و توسعة صدا.

- نادری، عزت‌اله و مریم سیف‌نراقی (1380)، روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تأکید بر علوم تربیتی. تهران: انتشارات بدر.

- نکو روح، حسن (1369)، سیاست در نمایش رادیویی آلمان، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.