نظریة نایدا

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

            نظریة نایدا که بر اساس زبان‌شناسی گشتاری استوار است ، یکی از پر طرفدارترین نظریه‌های ترجمه در قرن بیستم است . مقالة حاضر به بررسی و نقد مواردی چون تعریف ترجمه، مفهوم معادل ، تحلیل دستوری و گشتار زدایی در این نظریه می‌پردازد و برآن است که این نظریه ، به رغم کاستی هایش ، اهمیت فراوانی در ترجمه‌شناسی دارد ، زیرا هم ابزاری برای تحلیل و طبقه‌بندی مسائل ترجمه‌ای فراهم آورد و هم راهکارهای مؤثری در اختیار مترجمان قرار داد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nida’s Theory

نویسنده [English]

  • Farzaneh Farahzad
چکیده [English]

          Nida’s theory of  translation which is inspired by TG was one of the most popular translation theories of the 20th centry . The present article discusses and challenges some of the major issues in the theory , such as its definition of translation equivalent, grammatical analysis and back-transformation , and concludes that it is , despite its few deficiencies, of great importance in translation studies , because of having provided not only means of analysing and classifying translation problems , but also practical insights into translating.

  1. Bassnett, S. 1980 . Translation Studies. New York. And London : Reutledge.
  2. Bell. R . 1991 . Translation and Translating . London : longman.
  3. Bex, T. 1996 . Varieties in Written English : Texts in Societies and Societies in Text. New York and London : Routledge.
  4. Farahzad , F. 2000 . Interpretation and Maniputation : A post – Structural Approach to Translation ( unpublished Dissertation ) . Allameh Tabataba’i University’ Tehran.
  5. Larson , M. 1984. Meaning –Based Translation. Boston: University Press America Inc.
  6. Mauranen , A. and Pekka kojamaki (eds.) 2004. Translation Universals : Do they Exist? Amsterdam: John Benjamins Publishing Co.
  7. Munday. J. 2004 . Introducing Translation studies. New York and London : Routledge.
  8. Newmark , P. 1988. A Textbooks of Translation . New York: Prentice Hall.
  9. Nida, E . and Charles Taber. 1964 . The theory and Practice of  Translation . Leiden : Brill.