نقدی بر تحلیل پوسته‌ای گروه فعلی در زبان فارسی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی

چکیده

آهنگر (1387) در تحلیل گروه فعلی پوسته‌ای (لایه‌ای)[1] زبان فارسی و برخی از ساخت‌های فعلی این زبان، یادآور می‌شود که اشتقاق این ساخت‌های نحوی ضمن پیروی از فرضیة بیکر[2] (1988)، تحت تأثیر دیگر اصول برنامة کمینه‌گرا قرار دارد. بااین­همه، به­نظرمی‌رسد که برخی از تبیین‌های وی از یک‌سو با آموزه‌های نظری برنامة کمینه‌گرا سازگار نیستند و از سوی­دیگر، از تبیین شماری از شواهد زبان فارسی بازمی‌مانند. به‌این ترتیب، نوشتار حاضر می‌کوشد تا ضمن نقد مقالة پیش‌گفته و برشمردن اشکالات نظری و تجربی آن، گروه فعلی پوسته‌ای زبان فارسی و جایگاه روساختی هستة گروه فعلی را بر پایة مفهوم قدرت[3] تحلیل کند. دراین­میان، نشان داده می‌شود که مشخصة تصریف[4] فعل اصلی (و فعل سبک) در زبان فارسی قوی است و سبب ارتقای عنصر فعلی به هستة گروه نقش‌نمای بالاتری می‌شود که میزبان مشخصة متناظر تصریف است. افزون بر این، پیشنهاد می‌شود که بند متممی مشخصة تعبیرناپذیری[5] دارد که در زبان فارسی قوی[6]است و در روند بازبینیِ خود، جملة پیرو را به گروه زمانِ بند اصلی برمی‌کشد و به آن منضم می‌کند.[1] VP Shell analysis


[2] M.Baker


[3] strenght


[4] Inflection feature (Infl)


[5] uninterpretable.


[6] strong

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

no English title

نویسنده [English]

  • Mazdak Anousheh

فایل پی دی اف را دریافت نمایید

آهنگر، عباسعلی (1387). «تحلیل پوسته‌ای گروه فعلی در زبان فارسی بر پایة برنامة کمینه‌گرا». زبان و زبان‌شناسی. سال 4. شمارة 1. پیاپی 7. 1 ـ 25.

انوشه، مزدک (1387). «ساخت جمله و فرافکن‌های نقش‌نمای آن در زبان فارسی». پایان‌نامة دکتری. دانشگاه تهران. گروه زبان‌شناسی.

معین‌زاده، احمد (1384). «زبان فارسی به مثابة زبانی هسته­آغازین». زبان و زبان شناسی. سال 1 شمارة 2. 129ـ 135.

Adger, D. (2004). Core Syntax, A Minimalist Approach. Oxford: Oxford University Press.

Baker, M. (1988). Incorporation: A theory of Grammatical Function Changing. Chicago: Chicago University Press.

Baltin, M and C. Collins (Eds) (2001). The Handbook of Contemporary Syntactic Theory. Oxford: Blackwell Publishers.

Bošković, Ž, and H. Lasnik (2007). Minimalist Syntax, The Essential Readings. Oxford: Blackwell Publishers.

Carnie, A. (2006). Syntax, A Generative Introduction. Oxford: Blackwell Publishers.

Chomsky, N. (1995). The Minimalist Program. Cambridge. Mass.: MIT Press.

Chomsky, N. (2000). “Minimalist inquiries: The framework”. in R. Martin, D. Michaels and J. Uriagereka (EDs.). Step by step. Cambridge. Mass.: MIT Press. 91–155.

Cinque, G. (1999). Adverbs and Functional Heads. Oxford: Oxford University Press.

Dabirmoghadam, M. (1982). “Syntax and Semantics of Causative Constructions in Persian”. Ph.D. Dissertation. University of Illinois at Urbana-Champaign.

Darzi, A. (1996). “Word Order, NP Movement and Opacity Conditions in Persian”. Ph.D. Dissertation. University of Illinois at Urbana-Champaign.

Delfitto, D. (2006). “Adverb Classes and Adverb Placement”. M. Everaert and H.V. Riemsdijk (Eds). The Blackwell Companion to Syntax. Oxford: Blackwell Publishers. 83-120.

Everaert, M. and H.V. Riemsdijk (Eds) (2006). The Blackwell Companion to Syntax. Oxford: Blackwell Publishers.

Hornstein, N.and J. Nunes, and K. K. Grohmann (2005). Understanding Minimalism. Cambridge: Cambridge University Press.

Hornstein, N. (2009). A Theory of Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.

Karimi, S. (2005). A Minimalist Approach to Scrambling: Evidence from Persian. The Hague: Mouton.

Larson, R. K. (1988). “On the double object construction”, Linguistics Inquiry. 19. 335-391.

Larson, R. K. (1990). “Double object revisited: Reply to Jackendoff”, Linguistics Inquiry. 21. 589.

Lasnik, H. (2001) “Derivation and representation”, in M. Baltin and Ch. Collins (Eds), The Handbook of Contemporary Syntactic Theory. Oxford: Blackwell Publishers. 62-88.

Radford, A. (2006). Minimalist Syntax, Exploring the Structure of English. Cambridge: Cambridge University Press.

Radford, A. (2009). Analysing English Sentences, A Minimalist Approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Soheili Isfahani, A. (1976). “Noun Phrase Complementation in Persian”. Ph.D. Dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign.

Taleghani, A. H. (2008). Modality, Aspect and Negation in Persian.Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.