تأثیر جنسیت بر شیوة بیان تقاضا در زبان فارسی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

کارشناس‌ارشد زبان‌شناسی همگانی

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر جنسیت بر شیوة بیان تقاضا در زبان فارسی است. سئوال اصلی در این پژوهش آن ­است که: "در نحوة بیان تقاضا در زبان گفتاری زنان و مردان فارسی زبان چه تفاوت‌هایی وجود دارد؟" جامعة آماری پژوهش شامل 87 نفر از دانشجویانِ (52 زن و35 مرد) دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 86 - 85 بوده است که به طور تصادفی به­عنوان نمونه، انتخاب شدند. تحلیل داده‌ها نشان داد که اختلافات آشکاری بین الگوهای تقاضا بین زنان و مردانِ فارسی زبان وجود دارد به­طوری که زنان محافظه‌کارانه‌تر از مردان درخواست‌هایشان را مطرح می­کنند و الگوهای مؤدبانه‌تر بیشتری را به­کار می­گیرند. تفاوت‌های اجتماعی موجود در جامعه بین زنان و مردان نیز بیان‌کنندة این موضوع است، زیرا از زنان انتظار می‌رود در برخوردهایشان با دیگران، چه جنس مخالف و چه موافق، متین­تر و به­عبارتِ دیگر مؤدب­تر باشند. به این نکته نیز اشاره می­شود که زنان و مردان، هر دو با جنس مخالف مؤدب‌تر هستند تا با جنس موافق.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender and request expressions in Persian

نویسنده [English]

  • Homa Yaghoubi
چکیده [English]

The present study was carried out to see if the conversational patterns concerning “requests” differ among male and female university students. For this purpose, 35 male and 52 female students in the Azad University of Sari were asked to respond to a questionnaire constructed for the study. The results showed significant difference between the request expressions used by male and female students. According to the results, female students were more polite and conservative in formulating request expressions and using them in different situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Directive speech acts
  • Request Expression
  • Gender
  • Sociolinguistics

فایل پی دی اف را دریافت نمایید

مدرسی، یحیی (1368). در آمدی برجامعه‌شناسی زبان. تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
یعقوبی، هما (1386). تاثیر جنسیت بر شیوه بیان تقاضا در زبان فارسی. دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
 
Brown, P. and S.Levinson (1987). Politeness. Some Universals of Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press.
Coates, J. (1986). Women, Men and Language. London: Longman.
Eslamirasekh, Z. (1993). ACross-Cultural Comparison of Requestive Speech ActsRealizationin Persian and American English. Pragmatics and Language Learning 4.
Lakoff, R. (1975). Language and Women’s Place. Language in Society 2, 45-80. Reprinted in 1975 by Harper Colcphen Books. New York.
Yule, G. (1996). The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press.