نقش کانونی سازة گسسته در جملات گسسته

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 کارشناس‌ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه کردستان

چکیده

جملة گسسته ساختی است که گزاره‌ای واحد را به­جای یک بند، در دو بند بیان می‌کند: یکی بند اصلی، که حاوی سازة گسسته است و دیگری بند موصولی. در چارچوب ساختار اطلاعی، آثار متعددی در باب این جملات نوشته شده است. یکی از مباحث مطرح این بوده است که آیا سازة گسسته همواره کانون جمله و در نتیجه، حاوی اطلاع نو است یا این سازه می‌تواند بنا به مدل کلامی، حاوی اطلاع کهنه نیز باشد. در مقالة حاضر، با ارائه چهار دلیل، که متکی بر داده‌های زبان فارسی نیز هست، استدلال می‌شود که سازة ‌گسسته همیشه کانون و حاوی اطلاعات نو است. چه از پیش در مدلِ کلامی آمده باشد، چه نیامده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Focus Role of Cleft Constituent in It-Cleft Sentence

نویسندگان [English]

  • Alireza Khorma'i 1
  • Afsaneh Shahbaz 2
چکیده [English]

‍An it-cleft sentence is a construction expressing a single proposition in two clauses instead of one: a main clause containing a cleft constituent and a relative clause. Numerous works have been written on the subject within the framework of information structure. One issue under discussion relates to the information status of the cleft constituent. It has repeatedly been discussed if the cleft constituent is always the focus and hence containing new information or it can also involve old information. This paper, based on four reasons which are also supported by Persian data, tries to prove that the cleft constituent is always the focus, whether it has previously been evoked in the discourse model or not.

کلیدواژه‌ها [English]

  • it-cleft sentence. bi-clausal structure. cleft constituent. open proposition. focus

فایل پی دی اف را دریافت نمایید

آل‌احمد، جلال (1372). مدیر مدرسه. تهران: فردوس.

باستانی پاریزی، محمد‌ابراهیم (1382). نون جو دوغ گو. تهران: علم.

حق شناس، علی محمد و حسین سامعی و نرگس انتخابی (1385).  فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی- فارسی (یک جلدی). تهران: فرهنگ معاصر.

دبیر مقدم، محمد (1383). زبان‌شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی. تهران: سمت.

روزنامة جام جم، 24/5/1386

روزنامة جام جم، 19/6/1386

روزنامة جوان، 21/5/1386

غلامعلی‌زاده، خسرو (1380). ساخت زبان فارسی. تهران: احیاء کتاب.

همایون، همادخت (1379). واژه نامه زبان‌شناسی و علوم وابسته. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 

Ahmadkhani, M. (2001). Cleft and Pseudo-Cleft Constructions in Standard  Persian. MA Linguistics Thesis.TarbiatModarresUniversity.

Akmajian, A. (1979). Aspects of the grammar of focus in English.New York,London:Garland Publishing.

Ball, C. (1994). "The Origins of the Informative-Presupposition It-clefts". Journal of Pragmatics.  22: 603- 628.

Collins, P. (1991). Cleft and Pseudo-Cleft Constructions in English.London &New York: Routledge.

Crystal, D. (2003). A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Fifth Edition.Cambridge: Blackwell Publishing.

Declerck, R. (1983). " 'It is Mr. Y' or 'He is Mr. Y '?". Lingua. 59: 209- 246.

_________  (1984). "The pragmatics of It-Clefts and Wh-Clefts". Lingua. 64: 251- 289.

Delin, J. (1990). "A Multi-Level Account of Cleft Constructions in Discourse". In: Coling 90: Proceedings of the 13th International Conference on Computational Linguistics. Volume 2: 83- 88.

Delin, J. & J. Oberlander. "Cleft Constructions in Context: Some Suggestions for Research Methodology". http://www.fb10.unibremen.de/anglistic/langpro/projects/gm/delin-publications.html#cleft.

Halliday, M. A. K. (1967). "Notes on Transitivity and Theme in English". Journal of Linguistics. 3: 37- 81, 199- 244.

Higgins, F. R. (1976). The Pseudo-Cleft Constructions in English.Bloomington:IndianaUniversity Linguistics Club.

Hedberg, N. (1990). Discourse Pragmatics and Cleft Sentences in English.Ph.D. dissertation.University ofMinnesota.

Lambrecht, K. (1996). Information Status and Sentence Form: Topic, Focus. and the Mental Representation of Discourse Referents.Cambridge:CambridgeUniversity Press.

__________ (2001)."A Framework For the Analysis of Cleft Constructions". Linguistics 39, 3: 463- 516.

Prince. E. (1978). "A Comparison of Wh-Clefts and It-Clefts in Discourse",. Language. 54: 883- 906.

________ (1981b). "Toward a Taxonomy of Given-New Information". In P. Cole (ed.). Radical Pragmatics.New York: Academic Press. 223-55.

_______ (1992). "The ZPG Letter: Subjects, Definiteness, and Information-Status", In: William C. Mann and Sandra A. Thompson, (eds.). Discourse Description: Diverse Linguistic Analyses of a Fund Raising Text, 295- 326.Amsterdam: Benjamins.

Reichman, R. (1985). Getting Computers to Talk Like You and Me. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Sidner, C. L. (1979). "Towards a Computational Theory of Definite Anaphora Comprehension in English Discourse". Technical Report No. 537, MIT Artificial Intelligence, June.