نگاهی به مسأله واژگان در ماشین ترجمه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد امیدیه

چکیده

دریافتِ چگونگیِ دسترسیِ ذهنِ انسان به عناصرِ واژگانیِ ذخیره در واژگانِ ذهنی و آگاهی از شیوۀ بازنماییِ دانش کمک زیادی به طراحی سیستم­های پردازشِ زبانِ طبیعی می کند. در این مقاله سعی شده است تا پس­از بررسیِ مسألۀ واژگان در ماشینِ ترجمه، با استفاده از شیوۀ بازنماییِ مفهومیِ نوعی سیستمِ بازنماییِ واژگان به­کمکِ مفاهیم و روابط پیشنهاد شود که می­تواند جهتِ بهبودِ عمل­کردِ ماشینِ ترجمه به­کار رود. درنهایت عمل­کردِ این شیوه در زمینۀ رفعِ ابهامِ واژگانی، در قالبِ نمودارهای مفهومی، نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Lexicon in MT Systems

نویسنده [English]

  • Arezoo Molavi vardanjani
چکیده [English]

Understanding how human mind access mental lexicon, and being aware of knowledge representation mechanism, would help us a great deal to design natural language processing systems. This research seeks to investigate the lexicon in machine translation (MT) systems, and then to propose a representation system for its lexicon using concepts and relation links between them, which can be utilized to enhance the efficiency of MT systems. Finally, the performance of this mechanism is illustrated through conceptual graphs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MT system
  • natural language processing
  • conceptual representation of lexicon

فایل پی دی اف را دریافت نمایید

ایوانز، اس. پی. ان. کانلن، اهلسود، تی. استراتز، آر. (1375). "تهیۀ بانکِ پرحجمِ واژگان برای کاربرد درنظام­های متن­سازی، سازه­یابی و بازیابی اطلاعات". ترجمه مهدی سمائی. ، اطلاع رسانی، شماره 2، دورۀ 24: 12.

جهانگیری، نادر و مهدی عرفانی (1382). "فرایند ترجمۀ ماشینی و محدودیت­های آن". مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد. 156، 159- 143.

خداپرستی، فرج اله (1385). "ابداع و طراحی سیستم رایانه­ای جهت ترجمۀ متون علمی زبان انگلیسی به زبان فارسی". فصلنامه اطلاع رسانی. دوره 34: 23.

فلاحتی، محمدرضا و آزاده نعمتی (1383). "انسانِ مترجم و ترجمۀ ماشینی: بررسی موردی مشکلات ماشین ترجمۀ انگلیسی به فارسی پدیده". فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی. 2: 120- 101.

عاصی، مصطفی و دیگران (1385) "به­سوی طراحی شبکۀ صفات زبان فارسی"، زبان و زبانشناسی، 2: 135-132.

منصوری هره دشت، نیلوفر و دیگران (1384) "بازنمایی معنایی حروف اضافۀ زبان فارسی با استفاده از نمودارهای مفهومی". مجموعه مقالات نخستین همایش انجمن زبانشناسی ایران. به کوشش مصطفی عاصی، تهران: انجمن زبان­شناسی ایران، 115 - 105 .

مولوی وردنجانی، آرزو (1385)، نحوۀ پردازش واژگان در ذهن: بر پایۀ مدل دسترسی فعالسازی تعاملی مفهوم بنیاد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی. دانشگاه فردوسی مشهد.

 

Harley, T. A. (2001). The Psychology of Language from Data to Theory. Psychology Press. Ltd.: U.S.A. and Canada.

Jurafsky, D. (2000). Speech and Language Processing. Alan Apt: U.S.A.

Tang, M. (2005). Large Vocabulary Speech Recognition Using Linguistic Features. A Massachusetts Institute of Technology Dissertation.

Rumelhart, D. E. & J. L. McClelland. (1981). Interactive Processing through Spreading Activation. Edited by C. Per­fetti & A. Lesgold (Eds.), Interactive Processes in Reading. Hillsdale NJ: Erlbaum.

Vigliocco, G. & D. P.Vinson (2005). “Semantic Representation”. In G. Gaskell (ed.) Handbook of Psycholinguistics. Oxford: Oxford University Press.